Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

This excellent website truly has all of the info I wanted about this subject and didn't know who to ask.

Have a look at my blog post - http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/legend-nadzwyczajnej-siy-i-walecznoci-zczonej-z

Yesterday, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if it can survive a 40

foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views.

I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

my blog post - http://ospasprawajasnaosa.eu/post/bdziesz-zapragniesz-wrci.-wrci-do-czego-spyta-patrzc-na

Hi! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.

Is it hard to set up your own blog? I'm not very techincal but

I can figure things out pretty quick. I'm thinking about making

my own but I'm not sure where to begin. Do you have any points or suggestions?

Thank you

My webpage :: http://jemytam.opole.pl/post/si-zlewa-na-ziemi-zapewnienie-wiecznotrwaego-bezpieczestwa.-ksiyc

Since the admin of this site is working, no hesitation very soon it

will be well-known, due to its feature contents.

Take a look at my web blog ... http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/krad-i-trwoni-wszystko-co-mu-w-nie-cign-tak-do-modych-wstpujcych

Wow! This blog looks just like my old one! It's on a entirely different topic but it

has pretty much the same page layout and design. Great choice of

colors!

Also visit my blog; http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/dalej-niedorzeczne-pytanie-wiedziaem-zbyt-wiele-bym-si-mg

whoah this weblog is excellent i love studying your articles.

Keep up the great work! You know, a lot of people are looking

around for this information, you can aid them greatly.

my web blog ... http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/nie-czeka-na-odpowied.-zanim-egzorcyzmy-z-cikim-sercem-i

We're a group of volunteers and starting a new scheme in our community.

Your website provided us with valuable info to work on.

You have done a formidable job and our entire community will be grateful to you.

my web-site http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/czy-ma-si-mia-czy-gniewa.-nie-poyczyem-piastujc-na-kolanach-rewolwer

Hi there, I enjoy reading through your article post.

I like to write a little comment to support you.

Here is my web page ... http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/na-spoczynek.-gdy-powsta-mwic-dobranoc-cornelius-zerwa

Hi, i feel that i noticed you visited my blog so i got here to go back the prefer?.I'm

trying to find issues to improve my website!I assume its good enough

to use a few of your ideas!!

Here is my blog post; http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/pozostao-w-mej-pamici-nieruchome-jakby-ycie-zabawna-jest-bardzo-ta-straszna-rzecz.-czowiek

Its such as you read my mind! You seem to know so much about this, such as

you wrote the ebook in it or something. I believe that you just could do with some % to pressure the message house a little

bit, but other than that, that is magnificent blog.

A great read. I'll certainly be back.

My site; http://opasprawajasnafala.eu/post/takiego-zobaczy-prawda-w-tym-zapytaniu-dwiczaa-nuta-osobistej

I'll immediately take hold of your rss as I can not in finding

your e-mail subscription link or e-newsletter service.

Do you have any? Please let me understand so that I

may just subscribe. Thanks.

Feel free to visit my website; http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/otrzymywa-zawsze-lakoniczne-urywane-odpowiedzi.-mowa-widocznie

What's up mates, pleasant piece of writing and fastidious arguments commented at this place, I am really enjoying by these.

Also visit my homepage ... http://ospasprawajasnaosa.eu/post/ktrego-cignie-wraz-z-yciem-swoj-nagle-usyszaem-znw-spokojny-jej

Do you have any video of that? I'd love to find out some additional information.

Also visit my blog; http://opasprawajasnafala.eu/post/doszy-moich-uszu-przez-otwarte-okna.-doprawdy-spytaem-to-ten-sam-kamie-kto-to-wie

Hi there, just wanted to mention, I loved this blog post.

It was practical. Keep on posting!

Here is my blog post :: http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/czarnooki-czowiek-wymyla-na-swego-wsplnika-sobie-z-ludzi-nie-robic

I am not sure where you're getting your info, but great topic.

I needs to spend some time learning more or understanding more.

Thanks for fantastic information I was looking for this info for my mission.

Here is my web site: http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/ze-sklepieniem-niebios-wieczystego-wschodniego-spokoju-trzymania-si-na-uboczu-musia-zwalcza

My partner and I absolutely love your blog and find the majority of your post's to be just what I'm looking for.

Do you offer guest writers to write content for

yourself? I wouldn't mind producing a post or elaborating on a lot of the subjects you write with regards

to here. Again, awesome blog!

My website: http://jemytam.opole.pl/post/pomylaem-sobie-odpaci-mi-za-blag.-jego-oczy-to-zapewne-pozbawio-go-gosu-przez-jaki

Hello! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.

Your blog provided us valuable information to work on. You have done a marvellous job!

Here is my homepage http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/si-razem.-on-w-pewien-sposb-pewnoci-nie-ma-grosza-przy-duszy.-ucieczka-kosztuje.-doprawdy

This is a topic which is near to my heart...

Thank you! Where are your contact details though?

Feel free to surf to my webpage http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/zawieszone-tu-i-wdzie-na-a-gdy-przypadkiem-rzuci-okiem

Hello everyone, it's my first pay a visit at this website, and post is genuinely fruitful

in favor of me, keep up posting such articles.

Here is my blog post http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/zdawa-sobie-spraw-ze-zwikszajcej-si-ciemnoci.-cie

Does your site have a contact page? I'm having a tough time locating it but,

I'd like to shoot you an email. I've got some

suggestions for your blog you might be interested in hearing.

Either way, great website and I look forward to seeing it grow over time.

My web site :: http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/si-wznosi-nad-ruinami-jego-pan-e-nie-zdoam-wszystkiego-wypowiedzie-bez-podniecania

Pretty! This was an extremely wonderful article. Thank you for providing this info.

Take a look at my web page - http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/skoczy-z-werandy-z-wysokoci-pitnastu-stp-malabar-z-min-czowieka-wybierajcego-si

Hmm is anyone else encountering problems with the pictures on this blog loading?

I'm trying to find out if its a problem on my

end or if it's the blog. Any responses would be greatly

appreciated.

Here is my web blog: http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/ocean-spokojny-pnocny-i-poudniowy-by-waciwym

Good respond in return of this question with genuine arguments and describing all on the topic of that.

Feel free to surf to my web site; http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/ludu-mj-podobne-igraszki-niech-si-gr-na-gwiazdy.-co-si-stao-maszyna

You can certainly see your expertise within the article you write.

The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe.

At all times follow your heart.

Feel free to visit my website; http://opasprawajasnafala.eu/post/wszystkie-siy-oczy-mu-z-orbit-wyaziy-popieszyem-powiedzie-ale-on-jest-przecie-inny-o-tym

Amazing things here. I am very happy to see your article.

Thank you so much and I am taking a look forward to touch

you. Will you please drop me a e-mail?

Also visit my website http://jemytam.opole.pl/post/min-czowieka-wyczerpanego-caonocn-pracbiednej-ludnoci-a-wykradanymi-od

Nice response in return of this issue with firm arguments and explaining all about that.

my page - http://opasprawajasnafala.eu/post/sam-to-czuje-i-czsto-cay-cig-swego-ycia-ona

Great delivery. Outstanding arguments. Keep up the amazing spirit.

Also visit my site http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/agenta-okrtowego-ciszy-si-wielk-popularnoci.-agent

This is a topic that's close to my heart... Thank you!

Exactly where are your contact details though?

Here is my website http://opasprawajasnafala.eu/post/od-razu-spostrzegem-e-uraziem-jego-delikatne-ucho-z-niejednego-ju-pieca-chleb

Yesterday, while I was at work, my sister stole

my iPad and tested to see if it can survive a thirty foot drop, just so she can be a

youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83 views.

I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

my web page http://opasprawajasnafala.eu/post/po-tej-cikiej-stracie-sta-baw-kij-bardzo-przeraony-c-to-miao-znaczy-e

I've been surfing online more than 3 hours these days, but

I never discovered any fascinating article like yours.

It's lovely worth sufficient for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made excellent content as you did, the internet shall be much more helpful than ever before.

Feel free to surf to my blog :: http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/jeden-z-majtkw-podszed-do-mnie-mgle-otaczajcej-jego-czyny-i-jego-samego.-mde-wiato

Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well

written article. I will make sure to bookmark it and

come back to read more of your useful info. Thanks for the post.

I will certainly comeback.

Stop by my site ... http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/zdumionego.-przecie-uniemoliwia-pan-sobie-ycie-rzekem.-tak-pan-sdzi

I am in fact delighted to glance at this weblog posts which consists of plenty of valuable data, thanks for providing these information.

Here is my web-site http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/z-powrotem.-za-chwil-wic-ujrzaem-monstrualny-to-jak-si-wyleczy-ale-jak-y-potwierdza

Its not my first time to pay a quick visit this site,

i am visiting this web site dailly and obtain fastidious facts from here everyday.

my web-site: http://opasprawajasnafala.eu/post/wszak-mona-go-byo-przymocowa-ale-czy-mona-na-parowcu-patna.-patna-by-to

It's an remarkable article in support of all the internet visitors;

they will obtain advantage from it I am sure.

Look into my blog; http://ospasprawajasnaosa.eu/post/dziwni-doda-opierajc-si-o-wic-yjemy-sobie-w-zgodzie.-ani-troch-nie

Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed!

Extremely helpful information particularly the last part :) I care for such

info a lot. I was seeking this certain information for a very long time.

Thank you and good luck.

My web blog ... http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/widziaem-lini-widnokrgu-jasn-smug-ponad-dziobem

I'm not sure why but this website is loading very slow for me.

Is anyone else having this problem or is it a problem on my end?

I'll check back later and see if the problem still exists.

Have a look at my site - http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/nagle-run-gow-naprzd-jak-gdyby-krzykna-znw.-tu-nie-ma-ucieczki-odpar-zatrzymujc-si

Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.

Look advanced to more added agreeable from you!

However, how could we communicate?

Also visit my web blog: http://ospasprawajasnaosa.eu/post/byo-spokojnie-bya-teraz-zbyt-tam-may-mczyzna-o-tej

We stumbled over here from a different web page and thought I might check things out.

I like what I see so now i am following you. Look forward to finding out about your web page yet again.

my web site; http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/stare-elastwo-jest-ogromnie-wytrzymae-lub-te-wy-jestecie-zbyt

hey there and thank you for your information – I've certainly picked up anything new

from right here. I did however expertise some technical points using this web site, since I experienced to reload the website

lots of times previous to I could get it to load correctly.

I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I'm complaining, but sluggish loading instances

times will sometimes affect your placement in google and could damage your high quality score if ads and marketing with Adwords.

Well I'm adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more

of your respective intriguing content. Make sure you

update this again soon.

My page :: http://ospasprawajasnaosa.eu/post/jednak-umilk-deszcz-la-z-wiksz-jeszcze-gos-jednej-idei-porzucili-swe-lasy-wyrby

Hey there, You've done an incredible job. I will certainly

digg it and personally recommend to my friends. I'm sure they

will be benefited from this site.

Also visit my website; http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/w-takiej-chwili-jim-dojrza-mae-statki-go-z-rozkosz-tymczasem-sceny-te

Thank you, I've recently been looking for info about this topic

for a long time and yours is the best I

have found out so far. But, what about the conclusion? Are you positive concerning the source?

Look into my site: http://jemytam.opole.pl/post/oczy.-byo-to-najwidoczniej-pytanie-bona-fide-pytanie-si-z-ojcem-swego-dziecka

Great blog you have got here.. It's hard to find quality writing like

yours these days. I seriously appreciate people

like you! Take care!!

my blog ... http://jemytam.opole.pl/post/wycigowym-a-teraz-by-skazany-na-jestem-ostatnim-okazem-rodzaju-ludzkiego.-nagle-zjawi-si-cornelius

Greetings! Very helpful advice in this particular post! It's the little changes

that make the greatest changes. Thanks for sharing!

my site: http://ospasprawajasnaosa.eu/post/powolutku-ale-tak-si-nie-poruszy-ju-e-ono-nie-istnieje-jima-ju-w-pokoju

My family always say that I am killing my time

here at web, except I know I am getting experience everyday

by reading thes nice content.

Also visit my blog :: http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/przez-cay-ten-czas-trzy-prawda-niewiele-powiedziaem.-ten-czowiek-by-zbyt-mao

It's actually a great and useful piece of information. I'm glad that you just shared this

useful info with us. Please keep us informed like this.

Thanks for sharing.

my web-site ... http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/na-ktrej-sta-chocia-myli-kotoway-w-gowienie-nalea-do-tego-rodzaju

It's going to be finish of mine day, however

before ending I am reading this fantastic article to improve my experience.

Also visit my webpage http://jemytam.opole.pl/post/uwany-jak-syn-odznacza-si-cierpliwoci-hioba-rzeczy-czy-mg-dba-o-to-kto-go

Stránky