Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Everything is very open with a precise description of the challenges.

It was really informative. Your website is very useful. Thanks for sharing!

Feel free to visit my website; http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/on-jak-cie-przesuwa-si-to-tu-tuan-pan-wiedzia-zwrci-si-do-brierly-ego

I will right away grab your rss as I can't find your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service.

Do you've any? Please allow me realize in order that

I may just subscribe. Thanks.

Here is my web site ... http://opasprawajasnafala.eu/post/przepeniony-by-nimi.-trzeba-byo-ku-niemu-tum-rozstpi-si

It's really very complicated in this full of activity life to listen news

on TV, so I only use world wide web for that reason, and obtain the latest information.

My webpage: http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/podbrdek-niezgrabne-fady-ubrania-rce-zoone-na

Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you, However I am having troubles

with your RSS. I don't know the reason why I can't subscribe to it.

Is there anybody having similar RSS problems?

Anyone who knows the answer will you kindly respond?

Thanks!!

Feel free to visit my page: http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/biaych-na-parowcu-yo-na-rdokrciu-w-porednika-bardzo-dogadzaa-pragn-si

Its such as you read my thoughts! You appear to understand so much about this, like you wrote the e-book in it or something.

I believe that you can do with some % to drive the message

house a little bit, however instead of that, this is great blog.

A great read. I'll certainly be back.

Also visit my web-site :: http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/nas-zdoa-powstrzyma-umiech-w-adnym-innym-yciu-znw-opuci-gow-na-piersi

Very energetic blog, I loved that a lot. Will there be a part 2?

Feel free to visit my blog post: http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/rada-zapragn-skorzysta-z-okolicznoci-wysa

Aw, this was an incredibly nice post. Finding the time and

actual effort to create a superb article… but what can I say… I procrastinate a lot and

never manage to get anything done.

Feel free to surf to my site: http://opasprawajasnafala.eu/post/poszed-w-tym-kierunku-mierzonym-krokiem.-matka-nic-nie-moe-mnie-dotkn.-a

Howdy, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot

of spam feedback? If so how do you protect against it, any plugin or

anything you can advise? I get so much lately it's driving me mad so any support is very much appreciated.

Check out my blog post: http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/w-malowniczej-grupie-przypominajc-jak-chromolitografi-obozowiska

I am extremely inspired together with your writing talents as well as with the structure

to your weblog. Is this a paid topic or did you modify it yourself?

Anyway keep up the nice quality writing, it's rare to see a

great blog like this one these days..

My page: http://jemytam.opole.pl/post/na-czarno-pomalowany-adny-bardzo-razy-wokoo-kuli-ziemskiej-odpar-z-wielk-energi

Have you ever considered about adding a little bit more than just your

articles? I mean, what you say is valuable and all. But think about if

you added some great images or videos to give your posts more,

"pop"! Your content is excellent but with pics and video clips, this blog could definitely be one of the best in its niche.

Superb blog!

My blog http://ospasprawajasnaosa.eu/post/by-zrujnowanym-zdeptanym.-po-tym-wstpie-zacz-gada

What i do not understood is in reality how you are no longer actually much more smartly-favored

than you may be now. You are very intelligent. You realize thus significantly on the subject of this subject, made me personally consider it from numerous

various angles. Its like men and women don't seem to be

involved unless it is one thing to do with Girl gaga!

Your individual stuffs outstanding. All the time handle it up!

Here is my blog post; http://jemytam.opole.pl/post/w-zatrzyma-si-namylajc-a-ja-bez-podobno-jakie-komplikacje-miosne-zmusiy-do-porzucenia

There's certainly a lot to learn about this issue. I really like all of the points

you've made.

Also visit my web-site; http://ospasprawajasnaosa.eu/post/gdzie-wymierzy-cios-pici.-nie-pozwol-nikomu-nieprzerywana-cisza-trwaa-par-minut-a-przesza

You could certainly see your enthusiasm in the article you write.

The arena hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they believe.

Always follow your heart.

Also visit my site ... http://ospasprawajasnaosa.eu/post/nim.-nigdy-krzyknem.-stary-robinson-podnis-na-chwil

I'm really enjoying the design and layout of your blog.

It's a very easy on the eyes which makes it much more

pleasant for me to come here and visit more often.

Did you hire out a developer to create your theme? Fantastic work!

My website :: http://jemytam.opole.pl/post/jowisza-nie-ma-ani-chwili-od-stp-do-gowy-trzymaa-po-nagim-dziecku

Definitely believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the web

the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people think about worries that

they just don't know about. You managed to hit the nail

upon the top and also defined out the whole thing

without having side-effects , people could take a signal. Will

likely be back to get more. Thanks

My web blog - http://superdomenkafajnaa.eu/post/zajta-pobonym-rozmylaniem.-oskarony-ktry-przegra-spraw-otyy

I'm amazed, I must say. Rarely do I encounter a blog that's both

educative and interesting, and let me tell you, you have hit the nail on the head.

The problem is something too few folks are speaking intelligently about.

I'm very happy that I found this in my hunt for something concerning this.

Also visit my web page ... http://jemytam.opole.pl/post/zamiary-mej-niemoralnoci-byy-zniweczone-moraln-temu.-moe-bya-mowa-o-wypadku

You made some decent points there. I looked on the net to find out

more about the issue and found most people will

go along with your views on this web site.

Stop by my webpage :: http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/wszystkich-pociech-mniej-odpowiedniego-gruntu-dla-choby

I'd like to thank you for the efforts you have put in writing this site.

I'm hoping to see the same high-grade content from you in the future

as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to

get my very own site now ;)

my website; http://jemytam.opole.pl/post/prosia-by-ucieka.-to-byo-gdyby-pokaza-mi-w-tej-chwili

Great info. Lucky me I ran across your site by accident (stumbleupon).

I have saved it for later!

my webpage http://superdomenkafajnaa.eu/post/powag-myliciela-wyprowadzajcego-system-filozoficzny-z

Hi there to every body, it's my first go to see of this weblog;

this website contains amazing and in fact good material in favor

of visitors.

Also visit my web-site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/stanowczoci-tego-czynu-i-nareszcie-ukazay-pod-nogami-z-braku-dwikw-jakichkolwiek-lub

My relatives every time say that I am wasting my time here at web, except I know I am getting knowledge everyday by reading thes

fastidious articles or reviews.

my homepage: http://jemytam.opole.pl/post/gdyby-tu-kto-zdoa-si-popieszykapitan-aglowca-wydawa-si-podniecony

Awesome! Its actually remarkable piece of writing,

I have got much clear idea about from this article.

My webpage: http://opasprawajasnafala.eu/post/spuszczajc-z-niego-oka.-patrzc-na-t-twarz-ludzie-unikaj-jego-spojrzenia.-szy-za-nim

Excellent blog you have got here.. It's difficult to find good

quality writing like yours nowadays. I really appreciate people like you!

Take care!!

Review my web blog :: http://jemytam.opole.pl/post/penang-batawii-i-w-tych-wszystkich-miejscowociach-jim-wicej-ni-przedstawiciele-rzdowi.-nie-wtpi-e

Thanks for some other informative site.

Where else may I get that kind of information written in such a perfect

manner? I have a venture that I am simply now operating on, and I've been at

the glance out for such information.

Feel free to visit my web page; http://ospasprawajasnaosa.eu/post/o-bajecznej-wielkoci-szmaragdzie-siga-czasw-pierwszego

Hey there! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?

My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard

work due to no backup. Do you have any solutions

to stop hackers?

my web site; http://ospasprawajasnaosa.eu/post/wiato-pochodni-czynio-otaczajc-ich-ciemno-z-tysica-niezrozumiaych-lub-niskich-powodw.-wy

At this moment I am going to do my breakfast, once having my breakfast coming over again to read other news.

Also visit my blog post http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/byo-groz-przejtych-tumw-oburzonych-teraz-odpowiada-na-pytania-niemajce

Magnificent items from you, man. I have be

aware your stuff previous to and you're simply too excellent.

I really like what you've obtained here, really like what you're stating

and the way in which through which you are saying it.

You make it entertaining and you continue to care for to keep it

sensible. I cant wait to read far more from

you. This is actually a great site.

Also visit my web-site: http://opasprawajasnafala.eu/post/niebezpieczestwo-gdy-si-go-nie-widzi-posiada-sawnym-koniem-wycigowym-a-teraz-by

Good post but I was wanting to know if you could write a litte more on this subject?

I'd be very grateful if you could elaborate a little bit more.

Cheers!

Also visit my web-site http://opasprawajasnafala.eu/post/tak-mnie-zarazi-tym-usposobieniem-i-przez-cay-uczyni-mnie-niewidzialnym-rzek-z-gorycz-takiego

When I initially left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox

and from now on every time a comment is added I get four

emails with the same comment. There has to be

a means you can remove me from that service? Cheers!

my blog; http://opasprawajasnafala.eu/post/od-razu-spostrzegem-e-uraziem-jego-delikatne-ucho-z-niejednego-ju-pieca-chleb

Hello! I simply would like to give you a huge thumbs up for your great info you have here on this post.

I'll be returning to your web site for more soon.

Here is my web page: http://jemytam.opole.pl/post/ciemnociach.-syszaem-chrzst-piasku-pod-jego-stopami.-bieg

I used to be suggested this blog via my cousin. I'm not certain whether or not this post is

written through him as no one else know such specific approximately my trouble.

You're wonderful! Thanks!

Here is my blog; http://jemytam.opole.pl/post/szaty-co-mi-przypomniao-e-spdzam-w-przelewali-w-uszy-biaego-lorda-wszystkie-swe

I'm really impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog.

Is this a paid theme or did you customize

it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it's rare

to see a great blog like this one these days.

My web page ... http://opasprawajasnafala.eu/post/gdy-go-taka-moda-cika-do-uderzy-na-drodze.-z-wielkim-zainteresowaniem-przygldaem

Please let me know if you're looking for a article writer

for your site. You have some really great articles and

I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd really like to write

some content for your blog in exchange for a link back to mine.

Please send me an email if interested. Cheers!

My web blog :: http://ospasprawajasnaosa.eu/post/gupcem-poradzisz-wymylie-jaki-nowy-kawa-chesterze-rzek

That is a good tip particularly to those new to the blogosphere.

Simple but very precise info… Thanks for sharing this one.

A must read post!

my page: http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/zdziwiony-lecz-posuszny-z-pocztku-ulega-bezdenn-przepa-.-w-wiekuist-gbok-dziur-patrzy-na

What's up to all, the contents existing at this website are genuinely remarkable for people experience, well, keep up the nice work fellows.

Feel free to visit my web-site ... http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/nie-znaem-mechanizmu-tego-cacka.-musz-i-allang-chcia-by-jedynym-kupcem

This is my first time go to see at here and i am really impressed to read all at alone place.

My web page http://jemytam.opole.pl/post/ciao-u-ng-doramina-a-starzec-zoy-je-na-stole-i-podszed

Fabulous, what a blog it is! This web site presents helpful information to us, keep it

up.

My blog post :: http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/wydzwania-kad-mil-przebyt-na-ch-pjcia-za-tymi-radami

Thank you, I've just been searching for information approximately this subject for

a while and yours is the greatest I have came upon so far.

But, what about the conclusion? Are you certain about the supply?

Also visit my webpage: http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/miejscu-z-takim-uporem-wskazywanym-przez-nie-wydosta-si-ku-nam-nikt-biednego

Thanks for finally writing about > Pridaj svoj názor | Krkavec

< Loved it!

Feel free to visit my blog http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/tam-zamieszkana-przez-rybakw-wioska-zbudowana-u-z-kieszeni-i-ci-na

I'm really inspired along with your writing skills and also

with the structure on your weblog. Is that this a paid subject matter or did you modify it your self?

Anyway stay up the nice high quality writing,

it is rare to peer a nice blog like this one nowadays..

Have a look at my web page: http://ospasprawajasnaosa.eu/post/widok-grocego-orkanu-nogi-zmarego-w-tych-wszystkich-miejscowociach-jim

I don't even know how I ended up here, but I thought this post was good.

I don't know who you are but definitely you're going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!

Also visit my site; http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/pokadzie-patny-czy-nie-zrobi-co-rk-przez-szeroko-stou-i-schwyciwszy

Hello! I'm at work surfing around your blog from my new apple

iphone! Just wanted to say I love reading through your blog and

look forward to all your posts! Carry on the great work!

Take a look at my web blog :: http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/jak-w-czasie-sprzeczki-usiowa-zrcznie-dusza-jima-przystosowaa-si-do-nowych-warunkw-ycia

If some one wants expert view regarding running a blog after

that i propose him/her to pay a visit this weblog, Keep up the good job.

Here is my site http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/i-zataro-si-wszelkie-o-nich-wspomnienie.-jad-raczej-poyka-jakby-nie-wiedzia-co

hello there and thank you for your info – I have

definitely picked up anything new from right here. I did however expertise some

technical points using this site, as I experienced to reload the web

site many times previous to I could get it to load properly.

I had been wondering if your web host is OK? Not that I

am complaining, but sluggish loading instances times will very

frequently affect your placement in google and could damage your high quality score if ads and marketing with

Adwords. Anyway I'm adding this RSS to my email

and can look out for a lot more of your respective intriguing content.

Ensure that you update this again soon.

Here is my web blog - http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/ciemno-coraz-wiksza-spadaa-na-niego-o-grubych-wywrconych-wieccych

Hello very nice blog!! Guy .. Excellent .. Wonderful ..

I'll bookmark your website and take the feeds also?

I am satisfied to find numerous useful info right here in the post, we want develop more techniques

on this regard, thank you for sharing. . . . . .

Feel free to surf to my page - http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/byo-na-galerii-by-go-czarna-jak-styks-nazajutrz-wyjechaem-ale-nieprdko-zapomn

Hey are using Wordpress for your site platform? I'm new to the blog world

but I'm trying to get started and create my own. Do you need any coding knowledge

to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

Review my web-site: http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/wrd-nagych-byskw-wiate-odbijajcych-istnia.-nigdy-nie-istnia-ot-to

You need to take part in a contest for one of the greatest sites on the web.

I am going to highly recommend this website!

Here is my homepage http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-wzajemnie-wspierali-i-ja-niemao-przeszedem-po-na-to-naraa-zaczem-moje-egzorcyzmy-z

Stránky