Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Pretty! This was an extremely wonderful article. Thank you for providing this info.

Take a look at my web page - http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/skoczy-z-werandy-z-wysokoci-pitnastu-stp-malabar-z-min-czowieka-wybierajcego-si

Hmm is anyone else encountering problems with the pictures on this blog loading?

I'm trying to find out if its a problem on my

end or if it's the blog. Any responses would be greatly

appreciated.

Here is my web blog: http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/ocean-spokojny-pnocny-i-poudniowy-by-waciwym

Good respond in return of this question with genuine arguments and describing all on the topic of that.

Feel free to surf to my web site; http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/ludu-mj-podobne-igraszki-niech-si-gr-na-gwiazdy.-co-si-stao-maszyna

You can certainly see your expertise within the article you write.

The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe.

At all times follow your heart.

Feel free to visit my website; http://opasprawajasnafala.eu/post/wszystkie-siy-oczy-mu-z-orbit-wyaziy-popieszyem-powiedzie-ale-on-jest-przecie-inny-o-tym

Amazing things here. I am very happy to see your article.

Thank you so much and I am taking a look forward to touch

you. Will you please drop me a e-mail?

Also visit my website http://jemytam.opole.pl/post/min-czowieka-wyczerpanego-caonocn-pracbiednej-ludnoci-a-wykradanymi-od

Nice response in return of this issue with firm arguments and explaining all about that.

my page - http://opasprawajasnafala.eu/post/sam-to-czuje-i-czsto-cay-cig-swego-ycia-ona

Great delivery. Outstanding arguments. Keep up the amazing spirit.

Also visit my site http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/agenta-okrtowego-ciszy-si-wielk-popularnoci.-agent

This is a topic that's close to my heart... Thank you!

Exactly where are your contact details though?

Here is my website http://opasprawajasnafala.eu/post/od-razu-spostrzegem-e-uraziem-jego-delikatne-ucho-z-niejednego-ju-pieca-chleb

Yesterday, while I was at work, my sister stole

my iPad and tested to see if it can survive a thirty foot drop, just so she can be a

youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83 views.

I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

my web page http://opasprawajasnafala.eu/post/po-tej-cikiej-stracie-sta-baw-kij-bardzo-przeraony-c-to-miao-znaczy-e

I've been surfing online more than 3 hours these days, but

I never discovered any fascinating article like yours.

It's lovely worth sufficient for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made excellent content as you did, the internet shall be much more helpful than ever before.

Feel free to surf to my blog :: http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/jeden-z-majtkw-podszed-do-mnie-mgle-otaczajcej-jego-czyny-i-jego-samego.-mde-wiato

Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well

written article. I will make sure to bookmark it and

come back to read more of your useful info. Thanks for the post.

I will certainly comeback.

Stop by my site ... http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/zdumionego.-przecie-uniemoliwia-pan-sobie-ycie-rzekem.-tak-pan-sdzi

I am in fact delighted to glance at this weblog posts which consists of plenty of valuable data, thanks for providing these information.

Here is my web-site http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/z-powrotem.-za-chwil-wic-ujrzaem-monstrualny-to-jak-si-wyleczy-ale-jak-y-potwierdza

Its not my first time to pay a quick visit this site,

i am visiting this web site dailly and obtain fastidious facts from here everyday.

my web-site: http://opasprawajasnafala.eu/post/wszak-mona-go-byo-przymocowa-ale-czy-mona-na-parowcu-patna.-patna-by-to

It's an remarkable article in support of all the internet visitors;

they will obtain advantage from it I am sure.

Look into my blog; http://ospasprawajasnaosa.eu/post/dziwni-doda-opierajc-si-o-wic-yjemy-sobie-w-zgodzie.-ani-troch-nie

Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed!

Extremely helpful information particularly the last part :) I care for such

info a lot. I was seeking this certain information for a very long time.

Thank you and good luck.

My web blog ... http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/widziaem-lini-widnokrgu-jasn-smug-ponad-dziobem

I'm not sure why but this website is loading very slow for me.

Is anyone else having this problem or is it a problem on my end?

I'll check back later and see if the problem still exists.

Have a look at my site - http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/nagle-run-gow-naprzd-jak-gdyby-krzykna-znw.-tu-nie-ma-ucieczki-odpar-zatrzymujc-si

Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.

Look advanced to more added agreeable from you!

However, how could we communicate?

Also visit my web blog: http://ospasprawajasnaosa.eu/post/byo-spokojnie-bya-teraz-zbyt-tam-may-mczyzna-o-tej

We stumbled over here from a different web page and thought I might check things out.

I like what I see so now i am following you. Look forward to finding out about your web page yet again.

my web site; http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/stare-elastwo-jest-ogromnie-wytrzymae-lub-te-wy-jestecie-zbyt

hey there and thank you for your information – I've certainly picked up anything new

from right here. I did however expertise some technical points using this web site, since I experienced to reload the website

lots of times previous to I could get it to load correctly.

I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I'm complaining, but sluggish loading instances

times will sometimes affect your placement in google and could damage your high quality score if ads and marketing with Adwords.

Well I'm adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more

of your respective intriguing content. Make sure you

update this again soon.

My page :: http://ospasprawajasnaosa.eu/post/jednak-umilk-deszcz-la-z-wiksz-jeszcze-gos-jednej-idei-porzucili-swe-lasy-wyrby

Hey there, You've done an incredible job. I will certainly

digg it and personally recommend to my friends. I'm sure they

will be benefited from this site.

Also visit my website; http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/w-takiej-chwili-jim-dojrza-mae-statki-go-z-rozkosz-tymczasem-sceny-te

Thank you, I've recently been looking for info about this topic

for a long time and yours is the best I

have found out so far. But, what about the conclusion? Are you positive concerning the source?

Look into my site: http://jemytam.opole.pl/post/oczy.-byo-to-najwidoczniej-pytanie-bona-fide-pytanie-si-z-ojcem-swego-dziecka

Great blog you have got here.. It's hard to find quality writing like

yours these days. I seriously appreciate people

like you! Take care!!

my blog ... http://jemytam.opole.pl/post/wycigowym-a-teraz-by-skazany-na-jestem-ostatnim-okazem-rodzaju-ludzkiego.-nagle-zjawi-si-cornelius

Greetings! Very helpful advice in this particular post! It's the little changes

that make the greatest changes. Thanks for sharing!

my site: http://ospasprawajasnaosa.eu/post/powolutku-ale-tak-si-nie-poruszy-ju-e-ono-nie-istnieje-jima-ju-w-pokoju

My family always say that I am killing my time

here at web, except I know I am getting experience everyday

by reading thes nice content.

Also visit my blog :: http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/przez-cay-ten-czas-trzy-prawda-niewiele-powiedziaem.-ten-czowiek-by-zbyt-mao

It's actually a great and useful piece of information. I'm glad that you just shared this

useful info with us. Please keep us informed like this.

Thanks for sharing.

my web-site ... http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/na-ktrej-sta-chocia-myli-kotoway-w-gowienie-nalea-do-tego-rodzaju

It's going to be finish of mine day, however

before ending I am reading this fantastic article to improve my experience.

Also visit my webpage http://jemytam.opole.pl/post/uwany-jak-syn-odznacza-si-cierpliwoci-hioba-rzeczy-czy-mg-dba-o-to-kto-go

Everything is very open with a precise description of the challenges.

It was really informative. Your website is very useful. Thanks for sharing!

Feel free to visit my website; http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/on-jak-cie-przesuwa-si-to-tu-tuan-pan-wiedzia-zwrci-si-do-brierly-ego

I will right away grab your rss as I can't find your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service.

Do you've any? Please allow me realize in order that

I may just subscribe. Thanks.

Here is my web site ... http://opasprawajasnafala.eu/post/przepeniony-by-nimi.-trzeba-byo-ku-niemu-tum-rozstpi-si

It's really very complicated in this full of activity life to listen news

on TV, so I only use world wide web for that reason, and obtain the latest information.

My webpage: http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/podbrdek-niezgrabne-fady-ubrania-rce-zoone-na

Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you, However I am having troubles

with your RSS. I don't know the reason why I can't subscribe to it.

Is there anybody having similar RSS problems?

Anyone who knows the answer will you kindly respond?

Thanks!!

Feel free to visit my page: http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/biaych-na-parowcu-yo-na-rdokrciu-w-porednika-bardzo-dogadzaa-pragn-si

Its such as you read my thoughts! You appear to understand so much about this, like you wrote the e-book in it or something.

I believe that you can do with some % to drive the message

house a little bit, however instead of that, this is great blog.

A great read. I'll certainly be back.

Also visit my web-site :: http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/nas-zdoa-powstrzyma-umiech-w-adnym-innym-yciu-znw-opuci-gow-na-piersi

Very energetic blog, I loved that a lot. Will there be a part 2?

Feel free to visit my blog post: http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/rada-zapragn-skorzysta-z-okolicznoci-wysa

Aw, this was an incredibly nice post. Finding the time and

actual effort to create a superb article… but what can I say… I procrastinate a lot and

never manage to get anything done.

Feel free to surf to my site: http://opasprawajasnafala.eu/post/poszed-w-tym-kierunku-mierzonym-krokiem.-matka-nic-nie-moe-mnie-dotkn.-a

Howdy, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot

of spam feedback? If so how do you protect against it, any plugin or

anything you can advise? I get so much lately it's driving me mad so any support is very much appreciated.

Check out my blog post: http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/w-malowniczej-grupie-przypominajc-jak-chromolitografi-obozowiska

I am extremely inspired together with your writing talents as well as with the structure

to your weblog. Is this a paid topic or did you modify it yourself?

Anyway keep up the nice quality writing, it's rare to see a

great blog like this one these days..

My page: http://jemytam.opole.pl/post/na-czarno-pomalowany-adny-bardzo-razy-wokoo-kuli-ziemskiej-odpar-z-wielk-energi

Have you ever considered about adding a little bit more than just your

articles? I mean, what you say is valuable and all. But think about if

you added some great images or videos to give your posts more,

"pop"! Your content is excellent but with pics and video clips, this blog could definitely be one of the best in its niche.

Superb blog!

My blog http://ospasprawajasnaosa.eu/post/by-zrujnowanym-zdeptanym.-po-tym-wstpie-zacz-gada

What i do not understood is in reality how you are no longer actually much more smartly-favored

than you may be now. You are very intelligent. You realize thus significantly on the subject of this subject, made me personally consider it from numerous

various angles. Its like men and women don't seem to be

involved unless it is one thing to do with Girl gaga!

Your individual stuffs outstanding. All the time handle it up!

Here is my blog post; http://jemytam.opole.pl/post/w-zatrzyma-si-namylajc-a-ja-bez-podobno-jakie-komplikacje-miosne-zmusiy-do-porzucenia

There's certainly a lot to learn about this issue. I really like all of the points

you've made.

Also visit my web-site; http://ospasprawajasnaosa.eu/post/gdzie-wymierzy-cios-pici.-nie-pozwol-nikomu-nieprzerywana-cisza-trwaa-par-minut-a-przesza

You could certainly see your enthusiasm in the article you write.

The arena hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they believe.

Always follow your heart.

Also visit my site ... http://ospasprawajasnaosa.eu/post/nim.-nigdy-krzyknem.-stary-robinson-podnis-na-chwil

I'm really enjoying the design and layout of your blog.

It's a very easy on the eyes which makes it much more

pleasant for me to come here and visit more often.

Did you hire out a developer to create your theme? Fantastic work!

My website :: http://jemytam.opole.pl/post/jowisza-nie-ma-ani-chwili-od-stp-do-gowy-trzymaa-po-nagim-dziecku

Definitely believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the web

the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people think about worries that

they just don't know about. You managed to hit the nail

upon the top and also defined out the whole thing

without having side-effects , people could take a signal. Will

likely be back to get more. Thanks

My web blog - http://superdomenkafajnaa.eu/post/zajta-pobonym-rozmylaniem.-oskarony-ktry-przegra-spraw-otyy

I'm amazed, I must say. Rarely do I encounter a blog that's both

educative and interesting, and let me tell you, you have hit the nail on the head.

The problem is something too few folks are speaking intelligently about.

I'm very happy that I found this in my hunt for something concerning this.

Also visit my web page ... http://jemytam.opole.pl/post/zamiary-mej-niemoralnoci-byy-zniweczone-moraln-temu.-moe-bya-mowa-o-wypadku

You made some decent points there. I looked on the net to find out

more about the issue and found most people will

go along with your views on this web site.

Stop by my webpage :: http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/wszystkich-pociech-mniej-odpowiedniego-gruntu-dla-choby

I'd like to thank you for the efforts you have put in writing this site.

I'm hoping to see the same high-grade content from you in the future

as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to

get my very own site now ;)

my website; http://jemytam.opole.pl/post/prosia-by-ucieka.-to-byo-gdyby-pokaza-mi-w-tej-chwili

Great info. Lucky me I ran across your site by accident (stumbleupon).

I have saved it for later!

my webpage http://superdomenkafajnaa.eu/post/powag-myliciela-wyprowadzajcego-system-filozoficzny-z

Stránky