Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

I'm extremely impressed with your writing abilities

and also with the layout to your blog. Is this a

paid theme or did you modify it your self? Either way keep

up the excellent quality writing, it is uncommon to see a nice blog like

this one these days..

Feel free to visit my blog post haberler

Hello there! This article could not be written any better!

Going through this article reminds me of my previous roommate!

He continually kept preaching about this. I am going to forward this article to him.

Pretty sure he's going to have a very good read. Thank you for sharing!

Also visit my blog - Gazete Oku

Definitely believe that tat you said. Your favorite justification seemed to be at the internet the easiest thing to consider

of. I say to you, I definitely gget irked at the same time as folks consier issues that the just don't understand about.You controlled to hit

the nail upon the highest and also defined out the entire thing without having side-effects , folks could tske a signal.

Willl probably be back tto get more. Thank you

My web site :: funny survival tips for university

(Kelle)

Hello this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG

editors or if you have to manually code with HTML.

I'm starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get advice from

someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

Also visit my blog post; http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/pan-pyta-jones-zaciskajc-donie.-po-uczynion-przeze-mnie-uwag-odpowiedzia-gdy

I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this

website yourself or did you hire someone to do it for you?

Plz reply as I'm looking to construct my own blog and would like to find out where u got this from.

thanks

Review my blog post http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/blem-ciaa-lub-duszy.-jim-pchn-nad-tym-co-to-znaczy-podnis-gow.-deszcz

Why visitors still make use of to read news papers when in this technological globe all is accessible on web?

My weblog More

constantly i used to read smaller content which also clear their motive, and that is also

happening with this paragraph which I am reading at this place.

Check out my page - adulthfriendfinder

Awesome things here. I'm very glad to peer your

article. Thanks so much and I am looking forward to contact you.

Will you please drop me a mail?

Review my site haber 24

I got this web page from my buddy who shared with me

about this website and at the moment this time I am browsing this website and reading very informative posts at this time.

Feel free to surf to my blog post :: http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/wprowadzi-go-na-tamtejszy-dwr-bjki-mwi-to-dosownie-bjki-na-pici

It's appropriate time to make some plans for the future and it is time

to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you

some interesting things or advice. Maybe you can write next articles referring to

this article. I want to read more things about it!

Feel free to surf to my page; casino

I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone

to do it for you? Plz answer back as I'm looking to create my own blog and

would like to know where u got this from. many thanks

Here is my web-site: Deutsche Casinos mit Boni (Einträge getaggt mit casinos)

It's remarkable to pay a visit this web page and reading the

views of all friends regarding this paragraph,

while I am also keen of getting familiarity.

My web page - son dakika haberleri

I will right away grab your rss feed as I can not find your email subscription hyperlink or newsletter service.

Do you've any? Please let me understand so that I could subscribe.

Thanks.

Take a look at my web-site; tumbler

I like it when individuals get together and share views.

Great website, keep it up!

My blog post Gazete Oku

It's very straightforward to find out any matter on web as compared to textbooks, as I found

this piece of writing at this web page.

Feel free to visit my web page: tumblog

Oh my goodness! Incredible article dude! Thanks, However I am going through troubles with your

RSS. I don't understand the reason why I can't subscribe to it.

Is there anyone else getting similar RSS problems? Anybody who knows the solution will you kindly respond?

Thanx!!

Stop by my site :: live casino

Its not my first time to pay a visit this website, i am browsing this site dailly and obtain fastidious data from here every day.

My homepage: haber 24

Hi i am kavin, its my first time to commenting

anywhere, when i read this post i thought i could also make comment due to this good article.

Check out my web blog haberler

We are a group of volunteers and starting a new scheme

in our community. Your web site offered us with valuable info to work on. You've done an impressive job and our entire community

will be thankful to you.

Also visit my web blog :: http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/nie-mogem-ju-myle-o-pozostawieniu-go-przeby-rzek-i-zamieszka-z-corneliusem.-w

https://ljcialishe.com/ - buying cheap cialis online https://cialisvja.com/ - buying cialis online https://viagraonlinejc.com/ - can women take viagra https://viagratx.com/ - plant viagra https://buycialisxz.com/ - viagra vs. cialis

Hey There. I found your weblog using msn. This is a really smartly written article.

I'll make sure to bookmark it and come back to read extra of your helpful information. Thanks for the post.

I'll certainly return.

my website haber 24

Hey would you mind letting me know which hosting company you're utilizing?

I've loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say

this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good web hosting provider at a reasonable price?

Many thanks, I appreciate it!

My homepage adultfriendrfinder

Excellent post. I was checking continuously this blog and I am

impressed! Extremely helpful information specifically the remaining section :) I handle such

information a lot. I was looking for this particular

info for a very lengthy time. Thanks and best of luck.

Here is my page ... playfortuna

Greetings! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout

out and tell you I truly enjoy reading your posts.

Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover the same subjects?

Thanks for your time!

My site; son dakika haberleri

Hello, the whole thing is going sound here

and ofcourse every one is sharing information, that's

really good, keep up writing.

Also visit my web site - gazete oku

Awesome! Its really amazing piece of writing, I have got much clear idea concerning from this

post.

Also visit my webpage: http://ladnalaska.zgora.pl/post/rodem.-sabe-serce-czasami-auj-e-moje-nie-pki-by-si-nie-natkn

Hi, constantly i used to check website posts here early

in the dawn, for the reason that i like to find out more and more.

Review my site - deutsche casinos

Hi there, after reading this amazing article i am as well delighted to

share my experience here with colleagues.

Here is my site :: son dakika haberleri

I've been surfing on-line greater than 3 hours nowadays, yet I by no means discovered

any interesting article like yours. It's

lovely worth sufficient for me. In my view, if all site owners

and bloggers made just right content material as you probably did, the web can be a lot more useful than ever before.

Feel free to surf to my website; http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/mnie-uspokoi-si-zupenie.-dowiezie-z-dugich-oknien.-wycie-cigao

Новости:
Вторая половина недели пройдет при пониженном аппетите к риску На глобальных площадках наблюдается ухудшение аппетита к рисковым активам.

Нужен взять миникредит онлайн срочно без отказа 30000? Заходи на сервис и попробуй взять ninlab.online и получи микромикрозайм до 1000 рублей 100% процентов без проверки КИ без отказа в городе Самара.

Отказали в микрозайме? Заберите деньги за 30 сек. одобряют всем 94%. Минимум условий. Оформите онлайн!
Hаличные мгновенно
Проверок НЕТ. 99% одобрений.

Новости:
Деньги в долг без отказа Одним из острых вопросов, с которым может столкнуться каждый из нас: где срочно взять деньги? Такие ситуация может сулиться совершенно с каждым, даже если вы работаете на официальной работе, к примеру, задерживают зарплату или потратили больше, чем планировали изначально на покупки.5 СПОСОБОВ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ Оформление кредита в любой организации — это сложный процесс. Но если в этом банке обслуживается зарплатный проект, то сильно переживать по этому поводу точно не стоит. Он заключается в использовании кредитной карты при покупках или снятии наличных.

Hey very interesting blog!

Feel free to visit my web page ... haber 24

Howdy I am so happy I found your web site, I really found you by accident, while I was searching on Google for something

else, Anyhow I am here now and would just like to say thanks for a tremendous

post and a all round exciting blog (I also love

the theme/design), I don't have time to go through it all at the minute but I have saved it and also added your RSS feeds, so when I have

time I will be back to read much more, Please do keep up

the superb work.

Feel free to surf to my site - gazete oku

I love what you guys tend to be up too. This kind of clever work and reporting!

Keep up the very good works guys I've incorporated you guys to my personal blogroll.

Also visit my blog post :: http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/przecie-inny-o-tym-widocznie-nie-chciaa-dyskutowa

Greetings! Very useful advice within this article!

It's the little changes that produce the most important changes.

Thanks a lot for sharing!

Feel free to surf to my website: http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/rce-wyd-troch-usta.-uwaano-za-konieczne-rzek

I like the helpful info you provide in your articles. I'll bookmark your weblog

and check again here frequently. I am quite certain I'll learn lots of

new stuff right here! Best of luck for the next!

Check out my web-site; haber24

I'll right away take hold of your rss feed as I can not find your e-mail subscription hyperlink

or e-newsletter service. Do you have any? Kindly permit me understand in order that I

may subscribe. Thanks.

my web blog: http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/zadaniem.-ona-bya-pani-jego-serca-jak-niczym-niemcona-otaczaa-te-szalone

Great delivery. Outstanding arguments. Keep up the great work.

My site; haber 24

Woah! I'm rdally enjoying the template/theme of this blog.

It's simple, yet effective. A lot of times it's challenging to get hat "perfect balance" between usability and visual appeal.

I must say you have done a awesome job with this.

In addition, the blog loads very quick for me on Firefox. Suprb Blog!

Also visit my web blog - Buy Phen375 Uk

generic sildenafil 20 mg cost https://eunicesildenafilcitrate.com/ sildenafil citrate canada

Fantastic website you have here but I was curious about if you knew of any forums that cover the same

topics talked about in this article? I'd really like to be a part of

group where I can get feed-back from other experienced people that share the same interest.

If you have any recommendations, please let me know.

Thank you!

My web site :: http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/litoci.-powtrzy-patna-pytajco-zdawa-si-nata-uwag

buy tadalafil https://elitadalafill.com/ generic tadalafil united states

Hey! I'm at work browsing your blog from my new iphone!

Jusst wanted to say I love reading your blog and look forward

to all yoyr posts! Keeep up the fantastic work!

Visit my webgsite natural ways to whiten teedth overnight (Myrna)

Wow, incredible blog structure! How long have you ever been running

a blog for? you made running a blog glance easy.

The full glance of your site is excellent, let alone the content material!

Here is my site :: adultfriendrfinder

Hi there, I do think your blog might be having internet

browser compatibility problems. When I look at your site in Safari, it looks fine

but when opening in Internet Explorer, it's got some overlapping issues.

I just wanted to provide you with a quick heads up! Aside from that, great website!

Feel free to surf to my web-site: http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/naokoo-gotowaa-si-rozpryskujc-jasne-smugi.-przy-zapadajcej

Stránky