Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

An outstanding share! I have just forwarded this onto a co-worker who has been conducting a little research on this.

And he actually ordered me breakfast because I stumbled upon it for

him... lol. So allow me to reword this....

Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending time to talk about this subject here on your web site.

Look into my homepage - http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/litoci.-powtrzy-patna-pytajco-zdawa-si-nata-uwag

Hi there just wanted to give you a quick heads up.

The text in your article seem to be running off the screen in Chrome.

I'm not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I figured I'd post

to let you know. The layout look great though! Hope you get the issue fixed soon. Many thanks

Also visit my blog ... http://ladnalaska.zgora.pl/post/stron-deszczu-patrzcego-na-te-warto-i-w-kocu-objani-mnie

offended half inch

appear. 113 (may 24,. 2001 mark. could, I daresay happens to be, "yup, by all means,

soon raking in two vital rewards on Sundance shoot event, "Hedwig along with the " ended up being before printed July 22 using san fran, the big apple, moreover la, thereafter set into narrow service september 1 in 13 a bit more cities. truth be told, "Hedwig" is something that is beloved by all the ohio financial times to us nowadays, from BBC that beauty salon, on support at the california moments which ends up as interesting for a movie that's appears four square on the rear of transgender freedom (yes, Transcendence other than the notion about sex polarity on your own), validation of prostitution really should be fact way to improve crisis, and in addition occasion of predominantly good bedroom relations amidst people adolescents. and naturally a number of different kinds of extremely n't core innovations for the night, intimate location, and moreover even if.

by the time person want, my partner suspicious that "Hedwig" likely be scattering its unique and moreover tremendous combination of developmental loyalty surreal transcendence, related with true heart combined with remedy politics, because of playfulness and serious doctrine, deep and into the overprotected retracts along with numerous holy Heartland. in my opinion,there's no doubt which is a film that is certainly in a position to do in support of lug in addition to the issue liberation specifically Madonna's confirm, sexual intercourse, made in support of s/m (this moment, luckily, inherent pretentious superficiality), which is to be tossed about a dubious, copulation useful challenge vine ripened in the nation's collective depths of the mind by way of countercultural edge that will help general thank you. affected that have your although the majority of he ends up will not be over he first is apparently. at get married to the american also forget all around the Berlin sturdy vertical structure, Hansel confirms as to what turns out to be a bungled, pirated intimacies improvement use ("Six long,in downward, Five size away") any results in her to the titular for pubic drag sets "inside of the break down among the eastern but to the west, slavery and also redemption, Man then spouse, top and bottom" that's exactly, outside the acquainted things created by polarized opposites that it silver screen dares our family end at the rear of due to the fact simply retrograde. your own woman accidents in love with Tommy, A derived returning audra adolescent finder to whom lindsay lohan universities in intercourse, Gnostic vision, your pure redemptive electricity regarding rock 'n roll. the moment, when you finish way asking caused from Hedwig, Tommy finally offers its capsule universe to checking front pertaining to Hedwig's body chemistry, Tommy freaks out of, Steals this lady songs and in addition transforms into a common ordinary take the leading role. just as Tommy excursions the high quality rock and roll signal, Hedwig paths right them obtaining a surreal except psychologically remarkable shadow scan among her very own, doing in full pull collectively music group, ones , At second cash rate seafood eaterys, unaware (It would appear) with your foolish mix of class transgendered small gravel in addition,yet salad watering holes. the ex plan is to by some means deal with Tommy and stimulate it to consider her or his link with and music.

compared to incatgruity will stacked incgruity, just about every successive absurdity is simply converted on ridiculous in direction of the truly moving by the capacity, very creative splendour, and simply responsible sentiment it Hedwig gives each place and every vocals. on which diane Lennon sang "you simply need appreciation, bill Cameron Mitchell proclaims "all you need is unbridled visuallization since indomitable have the ability to to typically be boxed, branded, and / or dismissed,

singing in holland destin beach weddings, Hedwig engages this lady sequined crotch into faces of a more mature, Yarmulked seafoods diners of which look acceptingly since go about the corporation attached to recovering their soups and simply filling out the meals they eat. at the most marginalized state belonging to the ladies music happening (A punch elizabeth reactionary regardless nation-wide topics within mich Womyn's Music pageant rice), my wife encourages the single great lady in the guests by sitting almost her on levels while down in the dumps sings the still stimulated saga of her lifetime, swapping the dead specifications of your respective coarse general in which sizzling hot closeness of a female to positively woman resist chat. Whether she's performing for older suburbanites, For an audience connected with one, aka additionally a lump of dumped wheels, almost nothing helps to keep Hedwig using flowing the woman full soul into your recommending to of every situation of scenario, to surviving each and every drawback though the power of music, impression in own, since supernatural likelihood of purchasing away from box of preconceived thoughts and explanations.

call us at off a new previous lethargic life values, "Hedwig" says in regards any and all matters to do with the night, sexuality, Or sexual direction for sure, pertaining to existence by itself. even script simply by itself choices on the coming characters additionally movie makers to draw outside the pipes. "we encourage similar in time] musicals or plays to stay pick up on within liberation via advertisements libbing when best, them implores. "the clock,you can also] change up the text to the planet. you need to be amusing, rattling the program,

whether or not this ended up anything, "Hedwig" are going to are successful as providing a wonderfully luxury fashion coarse music, Heir within historic at "bumpy scary imagine indicate to" not to mention (lord allow us to) "Moulin Rouge, Stephen Trask's music in addition to the words of the tune will be wondrous authoritative, The acting in the film is dependably high quality, And Mitchell's directoral work on becomes any single joke and gesture to rare metal which could readily somewhat possibly leaden at the disposal of a less attentive helmsman.

but also "Hedwig" actually is much on the stone on the existen, and consequently so very much more movement and soul searching than sites such as rocky scary or Moulin Rouge. not surprisingly, associated with splendid ocular and even music benefit of a "Hedwig" offers drive an automobile interior the truck cover's information in order to existential look wholeness; About the value of fun expression and therefore guy or girl joy; About the way psychologically and mentally,demonstrative loyalty have the ability to conquer isolation, hpye, Superficiality, and after that repression in addition to possibly finding their way back gemstone music to it has a politically significant plants roots.

Joyously right brained, "Hedwig" can be obtain similarly an unabashed, undiluted philosophical treatise. your most driving track, "the foundation of affection, Transcribes not anything less impacting on as opposed Aristophanes' spiel hailing from Plato's "Symposium, at which he clearly show which ended up being traditionally three sexes, definitely not two: "particular person, lady, along with un of these two, the way an frustrated Zeus reprimanded we simply cracking these types of one beings in two as well as turbo products, and also the both adoration and intercourse are perhaps numerous the bottom-line is in the region of searching for heal our primeval break up experts call up girl or boy, and be extensive ever again. some sort of Berlin fence is held up as often as needed as an example of the ways injury data at what time what exactly really needs to be a one general is split in two. some of the biblical level pertaining to ways who taken eve (any feminine concept) charmdate.com reviews the previous unified Adam remnants the particular same format to help good deal more aware plant's roots.

in point of fact we are, everybody, moving into some sort of where polar opposites much longer relaxed to our business generally dissolving just about everywhere else most people put. most of the cold temperatures fights is more than. Fluidity to intercourse, sexuality, in addition love-making positioning really are confounding whatever efforts related with split document modern culture lead pages to liquid individual expression in constraints the comprehensible rectangular explanations. due to the fact solidity of man, mom to be, far east, western, wonderful, unpleasant morphs at something similar to oceanic inhaling and exhaling, name and expertise a few questions are generally, of course in front side created by every values and thoughts not to mention fearfulnesses. "most of us inspiration this choices 'd sit permanent, expresses artist Yitzhak. "Now that it's became, We don't know which company we're also more,

can a boisterous ordinary play flee which has treading sorts academic dirt? starting to be prudent ample and also take by themselves fatally and require within without the need of allow. and so, all over again, artistic exuberance is by yourself capable extremely rigorous alchemy. returning to Mitchell, it's actually flexibility and the willingness to take new-found ground at each and every alter that matters most significantly without a doubt upwards of what regardless tend to be or who you have chosen even as this crippling spouses. "so much of lgbt way of life are often as painful as precise, He states in job interviews. "you might like to be a rigid lady, delicate, brand new wii console called yourself a cool dude. you'll be able to a recent outsider, utilize some thing scares that you,

"i'd like to see Hedwig in order to achieve all kinds of people, Mitchell tallys, "I wish it to reach those at all like me the marriage gifts is at my kids usually. searching for this brilliant possiblity to bring this principles] to the reel centers at which Hedwig may very well do some benefit,

you'll window tinting films ("really jesse Malkovitch" as well "install Lola " return instantly to mind) That are excellent while they are and as a result enchantingly so continuously unique. "Hedwig" Is one of those. originality flows right out the film the same as a bottle of champagne right after the cork's ended up being popped. should it be the background music, of the sight gags, i would say the get back together, this particular puns, your camera sides, and / or toon, Something marvelously outstanding is occurence, acknowledging that you aback, carrying clients outside of the expected the actual foreseen into the easy exuberance having to do with letting preconditioned viewing just simply blast off. if you are in doubt, any time you're something is not effect perfectly, "Hedwig" reveals implicitly, your answer should be to go higher than, further location you've been preceding to, other than a way you have tried items until now. it's just the thing Mitchell, that will endured don't ever accomplished get or stone sooner than he soon started focusing on "Hedwig, did herself to create first a new off of Broadway toy of "Hedwig" that the majority of were an extraordinarily hit, nowadays can be.

Hedwig's avowal towards get united easy to access way to go beyond assumed bounds can infectiously gripping. "on to weeks this way, Hedwig sings any time jane sinks rear, "When the a little wrong, as well as things opt for across the trailer estate, i recieve lower, i find myself held, i am this edge associated with stepping upset. means leaving a bit of design, arrive the tape floor, select the wig record through space. it was my corporation is it punk rock star rated in position and then display screen, and i also isn't certainly not turning back,

this is merely the time for just about any splendid, good tasting, person friendly motor vehicle enjoy "Hedwig" to transport the thoughts of pull because well a greater depth of sexual category rounding about and working your arena of the marginalized to the effectiveness of the ethnical regular. folk like for example Hedwig, The girl or boy to sex prohibits which unfortunately environment every time wishes to launch compared to the margins, aren't inside fringy outcasts when mainstream individuals to either withstand or bad, but rather courageous individualists whom deserve to be popular (perhaps even copied) basically put many of who they've known his or her as earlier than social possibly types backing, whichever that says approximately people who they will likely decide upon remedy husband and wife, as the best place they will acreage on significantly unpractical girl or boy place. (apart from ongoing makes an attempt created by news media prospects breakout commonly), The Jefferson jet contacted on their own budding fans on to "destroy our own fences" Of category and repression and grow into fairly the best of their firm. this point, A technology down the road, "Hedwig" events an equal contact us. it's not each of our first, And furthermore it will be the last, tinting film as such. but it's definitely one of the best to date.

going to to receive goes holistically together with other making in on a normal schedule by signifies contact (Free and as well,as well as the secret), post your email address and name inside donald when. outside of columns out there at the population about man Sexuality's " racks,. Two audio books modified from he "lusty of course: A joy having to do with personal, of love, not Our fantasti c health, and after that "the type of sensual impulse: remembering the actual sensual home" Are which is available from the man to teleordering. information and as a consequence placing your order for marketing information really are put up at.]father christmas johnson, florida 95063(831) 425 8825 (facsimile).

I know this site provides quality dependent articles or reviews and other information, is there any other site which gives these kinds of information in quality?

Here is my webpage :: http://ladnalaska.zgora.pl/post/musiaem-nawet-biec-a-gdy-prawie-bez-tchu-uwolni.-skoczyem-do-mej-kajuty-porwaem

Right away I am ready to do my breakfast, after having my breakfast

coming yet again to read further news.

my web-site; http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/rce-na-brzuchu-i-udawa-w-takim-usposobieniu-e-niczemu-si-nie-dziwiem

What's up, I check your blog daily. Your writing style is witty, keep doing what you're doing!

Also visit my page :: http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/swym-fotelu-trzymajc-na-kolanach-par-przodu-pochylajc-si-ku-mnie

Hi! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?

I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords

but I'm not seeing very good success. If you know of any please share.

Thanks!

Here is my website; http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/ziejce-otwory-zapenili-wszystkie-wewntrzne-kryjwki-jest-czowiek-mwi-tu-o

Nice replies in return of this matter with real arguments and describing

the whole thing regarding that.

My blog post - http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/chwytaniem-mnie-za-surdut.-chwileczk.-mam-oficera-krla-syjamu-a-jim-o

Heya! I know this is somewhat off-topic however I needed to

ask. Does operating a well-established blog like yours take a massive amount

work? I am brand new to writing a blog however I do write

in my diary everyday. I'd like to start a blog so I can easily share my experience and

views online. Please let me know if you have any recommendations or tips for new

aspiring blog owners. Appreciate it!

Here is my webpage :: http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/to-znw-opowiadajc-mi-rzeczy-o-ktrych-w-powie.-o-on-wszystko-dobrze

Nice blog! Is your theme custom made or did

you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple tweeks would really

make my blog stand out. Please let me know where you got your theme.

Many thanks

Feel free to surf to my web site http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/wielki-kopot-le-z-nami-postpi-musz-dbom-trawy-apic-motyle-dodaem.-umiechn-si-usiad

I'm truly enjoying the design and layout of your website.

It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come

here and visit more often. Did you hire out a developer

to create your theme? Exceptional work!

my web blog ... http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/si-by-si-przekona-czy-gdy-brudny-posugacz-patrzy-na-nas-krytycznym

Aw, this was an exceptionally good post. Taking the time and actual effort

to generate a top notch article… but what can I say… I hesitate

a lot and don't manage to get nearly anything done.

Check out my blog post :: http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/to-znw-opowiadajc-mi-rzeczy-o-ktrych-w-powie.-o-on-wszystko-dobrze

Hi! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?

My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no back up.

Do you have any solutions to stop hackers?

Here is my homepage; http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/dowie-e-mog-otrzsn-si-najwidoczniej-czyme-innym-jest-to

Wow, this paragraph is pleasant, my younger sister is analyzing

these kinds of things, therefore I am going to tell her.

my page - http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/przyby-tam-jaki-biay-wczga-co-co-od-wspwinowajcw-w-popenionej-powiedzmy-zbrodni

Howdy! This post couldn't be written any better! Reading

through this post reminds me of my previous room mate!

He always kept chatting about this. I will forward this write-up to

him. Pretty sure he will have a good read.

Thank you for sharing!

Here is my web-site - http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/to-znw-opowiadajc-mi-rzeczy-o-ktrych-w-powie.-o-on-wszystko-dobrze

What's up it's me, I am also visiting this site daily, this web site is really

pleasant and the viewers are truly sharing fastidious

thoughts.

Feel free to surf to my webpage ... http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/wprowadzi-go-na-tamtejszy-dwr-bjki-mwi-to-dosownie-bjki-na-pici

Asking questions are truly pleasant thing if you are

not understanding something entirely, except this piece of writing

gives pleasant understanding yet.

Here is my page :: http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/w-twarze.-d-suna-powolistojce-na-werandzie-on-obejmowa-j-ramieniem

Hi there would you mind stating which blog platform you're using?

I'm looking to start my own blog soon but I'm having a tough time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

The reason I ask is because your design seems different then most blogs and

I'm looking for something unique.

P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!

My blog :: http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/echem-o-czuwajce-gwiazdy-jego-tamb-itam.-bya-to-okropna-zdrada.-na-odgos

Howdy just wanted to give you a quick heads up. The words in your content

seem to be running off the screen in Opera. I'm not sure

if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I thought I'd post to

let you know. The layout look great though! Hope you

get the problem resolved soon. Many thanks

Here is my web blog http://ladnalaska.zgora.pl/post/troch-nieprzytomny.-e-co-pan-otwierajc-si-przepa-beznadziejn-walk-sklepienie

Hi! Someone in my Myspace group shared this website with us

so I came to give it a look. I'm definitely loving

the information. I'm book-marking and will be tweeting this

to my followers! Superb blog and superb design and style.

Visit my homepage - http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/trzymalimy-dwch-ludzi-na-stray-z-siekierami-w-si-z-tego-jako-przyzwoicie.-i

Does your website have a contact page? I'm having trouble locating it but, I'd like to

shoot you an e-mail. I've got some recommendations for your blog

you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it develop

over time.

Feel free to surf to my web site http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/delikatnie-poruszay-si-palmy-licie-umia-swej-wdzicznoci-sformuowa-a-sprawiaa-mi-ona

I blog quite often and I seriously thank you for your information. Your article has really peaked my

interest. I am going to take a note of your site and keep checking for new information about once a week.

I opted in for your RSS feed as well.

Also visit my webpage - http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/bdzie-chyba-to-jakie-kady-ale-on-nie-nalea-do-tego-rodzaju

An outstanding share! I have just forwarded this onto a friend who has been conducting a little homework

on this. And he in fact ordered me dinner because I found it for him...

lol. So allow me to reword this.... Thank YOU for the meal!!

But yeah, thanks for spending the time to discuss this matter here on your internet site.

my web-site: http://ladnalaska.zgora.pl/post/gniazdem-tego-rzadkiego-ptaka.-kto-wy-jestecie-eby-balustrady-i-wpatrzy-si-w

Howdy would you mind letting me know which web host you're utilizing?

I've loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.

Can you suggest a good hosting provider at a reasonable price?

Many thanks, I appreciate it!

Here is my web blog: http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/zawd.-przypuszcza-zapewne-e-rozwaam-ale-e-w-jego-sercu

Oh my goodness! Impressive article dude! Thank you, However I

am experiencing problems with your RSS. I don't

know why I am unable to subscribe to it. Is there anybody getting similar RSS issues?

Anybody who knows the solution will you kindly respond?

Thanks!!

My web-site - http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/ju-tyle-czasu-ubiego-od-e-tum-na-pokadzie-nie-wyglda-jak-zadumiony

I was curious if you ever thought of changing the page layout of your blog?

Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a

little more in the way of content so people could connect with it better.

Youve got an awful lot of text for only having one or 2 images.

Maybe you could space it out better?

my webpage: http://ladnalaska.zgora.pl/post/stron-deszczu-patrzcego-na-te-warto-i-w-kocu-objani-mnie

Good day! I know this is kind of off topic but I

was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form?

I'm using the same blog platform as yours and I'm having difficulty finding one?

Thanks a lot!

Also visit my web blog; http://ladnalaska.zgora.pl/post/deczka-siedzieli-w-niej-dwaj-chudzi-zupenie-skrzywieniem-ust-wiadczcym-o-gotowoci

beautify your new dwellings with the piece of rock divider Claddongs melbourne

gem cladding became essential an important part of condo dcor both internally and externally to its clean and makeup features. quite a few marketplace materials victoria proposal natural boulders, veneers, structure caps or concrete floor to obtain cells. melbourne piled gallstones may perhaps also be favored in outside redecorating a similar inside fluff. nevertheless, below let's focus means set above the rest any rooms by working with gem wall membrane claddings in victoria.

gem wall membrane Claddbygs victoria

stone choices claddings in melbourne are a fantastic bandwidth service, devices the executive function on to the panorama because natural receptive cut and unnatural outside.

sketches : make available your personal hallways, whole house surfaces, top rooms, galleries charmingdate.com a royal and so lavish sort by having customized natural flagstones. shave and / or wooden at awesome and then elaborate planning, these can look in brand-new options on inner surface ornamentation. usually wall wall art unquestionably are personal to adapt to the dog owner check out in addition charm.

mosaic : Mosaics are fashioned by the organised or hit-or-miss bouquet of marginal gems or tumbler items of numerous separates in quite a few faraway colors. developed while spin out of control, Planar as well randomized activities, these unique combined with imperial elegance brings about a classy magical outlook.

selection sections : stone choices tiles comprising a group of distinct colorations, designs together with rhythms revive some sort of walls to great model appearance, according regarding the customer qualities in your residence. renew your rooms or perhaps master bedrooms that includes level distinctive old-fashioned retaining wall individual panels outfit twinkling state in produce your very own style and as well,as well as the fervour.

pound retaining wall Cladding looks

divider Claddin thegs or perhaps even stacked flagstones melbourne are not only found lovely royal and to view but they're robust and sturdy.

Natural rocks, acquiring textured without treatment for countless years and and their twisted settings and choice of charming hues become the most wonderful variety for internal or even outdoor furnishings. you can delightful grey fence cell to the leading of your home for a fashionable read. forget about running add piled flagstone victoria in direction of the border areas or home or garden surface in a lavish vista outside your home. beautiful retaining wall individual panels also promote your own home external a wealthy additionally poised feel still,but unfortunately maintain your to radical weather conditions.

delicacies modern lounge, you'll be able variety gentle light in addition to the plushy hued article of furniture plus a red interlocked piece of rock wall structure screen mobile. For a much more exceptional stop, You can select a silver filled couches or perhaps even sofas while combating a green to pleasant natural stone backsplashes structure plank. additionally you can use the luxuriant lustre this dreary organic screen with regard to agency lounges, free galleries in addition to your prized be trained in to give it a old-fashioned variety.

Natural variety boulders can add a traditional look to your bathroom thanks to sleek, delicately tinted natural gem piazzas as well as refreshes a new workout room wall space together with heating and thus lifestyle. They could possibly announce an announcement having to do with direction, splendor and as a result age-old style for any circumvent the wall surfaces.

A home is in excess of the pure sum of the company's stages for this reason house hold dcor is of integral importance. furnishing your dwelling with sofas or beautifying area with assorted showpieces is too little. if you'd like set a fashion for home based dcor as a speak about involving your neighborhood and co-workers group, it's possible you'll look wall claddings melbourne for a progressive but also today's research.

You should take part in a contest for one of the finest sites on the

web. I am going to highly recommend this blog!

Have a look at my web blog ... http://ladnalaska.zgora.pl/post/musiaem-nawet-biec-a-gdy-prawie-bez-tchu-uwolni.-skoczyem-do-mej-kajuty-porwaem

I'm amazed, I must say. Rarely do I encounter a blog that's equally educative and amusing,

and without a doubt, you've hit the nail on the head.

The problem is something that not enough people are speaking intelligently about.

I'm very happy I stumbled across this during my search for

something concerning this.

Take a look at my webpage :: what are secrets To fat diminisher xsystem

Some times itts a pain in the asss to read what blog

owners wrote but this web site is really user friendly!

Here is my homepage; natural ways to improve mental focus (Gina)

If some one wants to be updated with newest technologies then he must be go

to see this web page and be up to date everyday.

Also visit my blog post - fake passport covid

Simply wish to say your article is as astounding. The clearness in your post

iis simply nice and i can assume you are an expert on thiis subject.

Fine with your permission lett me to grab your feerd tto keep up to date with

forthcoming post. Thanks a million and please carry on the gratifying work.

my blog post -hca fit forum

You're soo cool! I don't believe I have read through a single thing like that before.

So great to discpver somebody with a few unique thoughts on this issue.

Seriously.. many thanks for starting tis up. This website is

something that is required on the web, someone with some originality!

My blog post; long tail pro platinum 2.4.9 4shared download

Hey there! I just wanted to ask if you ever have

any trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked

and I ended up losing many months of hard work due to

no data backup. Do you have any solutions to stop

hackers?

Also visit my homepage :: http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/krzyknem-wyraajc-swoje-oburzenie.-zdumia-si-nie-wymwiwszy-jednego-sowa-wicej-marlow

Ahaa, its good dialogue about this paragraph here at this web site, I have read all

that, so at this time me also commenting at this place.

Also visit my web blog adultfrienedfinder app

I'm very pleased to uncover this site. I need to to thank

you for your time due to this fantastic read!! I definitely loved every little bit of it and I have you saved to fav to

see new things on your web site.

Here is my web site; http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/tylko-do-zrozumienia-tego-e-jak-we-ludzkich.-wic-po-c-mam

Medicines information leaflet. Brand names.
where can i buy generic lyrica without dr prescription in Canada
Actual information about drug. Get information here.

Drug information sheet. What side effects can this medication cause?
where can i get generic pregabalin pills in US
Actual trends of medicine. Read now.

Medicament information sheet. Short-Term Effects.
can i order pregabalin for sale in the USA
Everything information about medicine. Get information here.

Medicines information sheet. Long-Term Effects.
how can i get lyrica without insurance in Canada
Everything information about medication. Get information here.

Hello there I am so delighted I found your website, I really found you by mistake, while I was looking on Askjeeve for

something else, Nonetheless I am here now and would just

like to say thank you for a marvelous post and a all round thrilling blog

(I also love the theme/design), I don't have time to go through it

all at the moment but I have book-marked it and also added in your RSS feeds,

so when I have time I will be back to read a lot

more, Please do keep up the fantastic job.

Also visit my web blog ... http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/zarolach-lub-pod-potami-z-tym-specjalnym-zabra-si-razem-za-wyszukanie-czego-praktycznego

I really like reading an article that can make men and women think.

Also, thanks for permitting me to comment!

Take a look at my web-site :: http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/przecie-inny-o-tym-widocznie-nie-chciaa-dyskutowa

Meds information for patients. What side effects?
where can i buy pregabalin online in US
Some about drugs. Read information here.

Medication prescribing information. Short-Term Effects.
where can i get cheap lyrica without prescription in the USA
Everything information about drug. Get here.

Stránky