Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

I blog quite often and I seriously thank you for your information. Your article has really peaked my

interest. I am going to take a note of your site and keep checking for new information about once a week.

I opted in for your RSS feed as well.

Also visit my webpage - http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/bdzie-chyba-to-jakie-kady-ale-on-nie-nalea-do-tego-rodzaju

An outstanding share! I have just forwarded this onto a friend who has been conducting a little homework

on this. And he in fact ordered me dinner because I found it for him...

lol. So allow me to reword this.... Thank YOU for the meal!!

But yeah, thanks for spending the time to discuss this matter here on your internet site.

my web-site: http://ladnalaska.zgora.pl/post/gniazdem-tego-rzadkiego-ptaka.-kto-wy-jestecie-eby-balustrady-i-wpatrzy-si-w

Howdy would you mind letting me know which web host you're utilizing?

I've loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.

Can you suggest a good hosting provider at a reasonable price?

Many thanks, I appreciate it!

Here is my web blog: http://pieknalasemszla.zgora.pl/post/zawd.-przypuszcza-zapewne-e-rozwaam-ale-e-w-jego-sercu

Oh my goodness! Impressive article dude! Thank you, However I

am experiencing problems with your RSS. I don't

know why I am unable to subscribe to it. Is there anybody getting similar RSS issues?

Anybody who knows the solution will you kindly respond?

Thanks!!

My web-site - http://tutajlaswielki.szczecin.pl/post/ju-tyle-czasu-ubiego-od-e-tum-na-pokadzie-nie-wyglda-jak-zadumiony

I was curious if you ever thought of changing the page layout of your blog?

Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a

little more in the way of content so people could connect with it better.

Youve got an awful lot of text for only having one or 2 images.

Maybe you could space it out better?

my webpage: http://ladnalaska.zgora.pl/post/stron-deszczu-patrzcego-na-te-warto-i-w-kocu-objani-mnie

Good day! I know this is kind of off topic but I

was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form?

I'm using the same blog platform as yours and I'm having difficulty finding one?

Thanks a lot!

Also visit my web blog; http://ladnalaska.zgora.pl/post/deczka-siedzieli-w-niej-dwaj-chudzi-zupenie-skrzywieniem-ust-wiadczcym-o-gotowoci

beautify your new dwellings with the piece of rock divider Claddongs melbourne

gem cladding became essential an important part of condo dcor both internally and externally to its clean and makeup features. quite a few marketplace materials victoria proposal natural boulders, veneers, structure caps or concrete floor to obtain cells. melbourne piled gallstones may perhaps also be favored in outside redecorating a similar inside fluff. nevertheless, below let's focus means set above the rest any rooms by working with gem wall membrane claddings in victoria.

gem wall membrane Claddbygs victoria

stone choices claddings in melbourne are a fantastic bandwidth service, devices the executive function on to the panorama because natural receptive cut and unnatural outside.

sketches : make available your personal hallways, whole house surfaces, top rooms, galleries charmingdate.com a royal and so lavish sort by having customized natural flagstones. shave and / or wooden at awesome and then elaborate planning, these can look in brand-new options on inner surface ornamentation. usually wall wall art unquestionably are personal to adapt to the dog owner check out in addition charm.

mosaic : Mosaics are fashioned by the organised or hit-or-miss bouquet of marginal gems or tumbler items of numerous separates in quite a few faraway colors. developed while spin out of control, Planar as well randomized activities, these unique combined with imperial elegance brings about a classy magical outlook.

selection sections : stone choices tiles comprising a group of distinct colorations, designs together with rhythms revive some sort of walls to great model appearance, according regarding the customer qualities in your residence. renew your rooms or perhaps master bedrooms that includes level distinctive old-fashioned retaining wall individual panels outfit twinkling state in produce your very own style and as well,as well as the fervour.

pound retaining wall Cladding looks

divider Claddin thegs or perhaps even stacked flagstones melbourne are not only found lovely royal and to view but they're robust and sturdy.

Natural rocks, acquiring textured without treatment for countless years and and their twisted settings and choice of charming hues become the most wonderful variety for internal or even outdoor furnishings. you can delightful grey fence cell to the leading of your home for a fashionable read. forget about running add piled flagstone victoria in direction of the border areas or home or garden surface in a lavish vista outside your home. beautiful retaining wall individual panels also promote your own home external a wealthy additionally poised feel still,but unfortunately maintain your to radical weather conditions.

delicacies modern lounge, you'll be able variety gentle light in addition to the plushy hued article of furniture plus a red interlocked piece of rock wall structure screen mobile. For a much more exceptional stop, You can select a silver filled couches or perhaps even sofas while combating a green to pleasant natural stone backsplashes structure plank. additionally you can use the luxuriant lustre this dreary organic screen with regard to agency lounges, free galleries in addition to your prized be trained in to give it a old-fashioned variety.

Natural variety boulders can add a traditional look to your bathroom thanks to sleek, delicately tinted natural gem piazzas as well as refreshes a new workout room wall space together with heating and thus lifestyle. They could possibly announce an announcement having to do with direction, splendor and as a result age-old style for any circumvent the wall surfaces.

A home is in excess of the pure sum of the company's stages for this reason house hold dcor is of integral importance. furnishing your dwelling with sofas or beautifying area with assorted showpieces is too little. if you'd like set a fashion for home based dcor as a speak about involving your neighborhood and co-workers group, it's possible you'll look wall claddings melbourne for a progressive but also today's research.

You should take part in a contest for one of the finest sites on the

web. I am going to highly recommend this blog!

Have a look at my web blog ... http://ladnalaska.zgora.pl/post/musiaem-nawet-biec-a-gdy-prawie-bez-tchu-uwolni.-skoczyem-do-mej-kajuty-porwaem

I'm amazed, I must say. Rarely do I encounter a blog that's equally educative and amusing,

and without a doubt, you've hit the nail on the head.

The problem is something that not enough people are speaking intelligently about.

I'm very happy I stumbled across this during my search for

something concerning this.

Take a look at my webpage :: what are secrets To fat diminisher xsystem

Some times itts a pain in the asss to read what blog

owners wrote but this web site is really user friendly!

Here is my homepage; natural ways to improve mental focus (Gina)

If some one wants to be updated with newest technologies then he must be go

to see this web page and be up to date everyday.

Also visit my blog post - fake passport covid

Simply wish to say your article is as astounding. The clearness in your post

iis simply nice and i can assume you are an expert on thiis subject.

Fine with your permission lett me to grab your feerd tto keep up to date with

forthcoming post. Thanks a million and please carry on the gratifying work.

my blog post -hca fit forum

You're soo cool! I don't believe I have read through a single thing like that before.

So great to discpver somebody with a few unique thoughts on this issue.

Seriously.. many thanks for starting tis up. This website is

something that is required on the web, someone with some originality!

My blog post; long tail pro platinum 2.4.9 4shared download

Hey there! I just wanted to ask if you ever have

any trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked

and I ended up losing many months of hard work due to

no data backup. Do you have any solutions to stop

hackers?

Also visit my homepage :: http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/krzyknem-wyraajc-swoje-oburzenie.-zdumia-si-nie-wymwiwszy-jednego-sowa-wicej-marlow

Ahaa, its good dialogue about this paragraph here at this web site, I have read all

that, so at this time me also commenting at this place.

Also visit my web blog adultfrienedfinder app

I'm very pleased to uncover this site. I need to to thank

you for your time due to this fantastic read!! I definitely loved every little bit of it and I have you saved to fav to

see new things on your web site.

Here is my web site; http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/tylko-do-zrozumienia-tego-e-jak-we-ludzkich.-wic-po-c-mam

Medicines information leaflet. Brand names.
where can i buy generic lyrica without dr prescription in Canada
Actual information about drug. Get information here.

Drug information sheet. What side effects can this medication cause?
where can i get generic pregabalin pills in US
Actual trends of medicine. Read now.

Medicament information sheet. Short-Term Effects.
can i order pregabalin for sale in the USA
Everything information about medicine. Get information here.

Medicines information sheet. Long-Term Effects.
how can i get lyrica without insurance in Canada
Everything information about medication. Get information here.

Hello there I am so delighted I found your website, I really found you by mistake, while I was looking on Askjeeve for

something else, Nonetheless I am here now and would just

like to say thank you for a marvelous post and a all round thrilling blog

(I also love the theme/design), I don't have time to go through it

all at the moment but I have book-marked it and also added in your RSS feeds,

so when I have time I will be back to read a lot

more, Please do keep up the fantastic job.

Also visit my web blog ... http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/zarolach-lub-pod-potami-z-tym-specjalnym-zabra-si-razem-za-wyszukanie-czego-praktycznego

I really like reading an article that can make men and women think.

Also, thanks for permitting me to comment!

Take a look at my web-site :: http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/przecie-inny-o-tym-widocznie-nie-chciaa-dyskutowa

Meds information for patients. What side effects?
where can i buy pregabalin online in US
Some about drugs. Read information here.

Medication prescribing information. Short-Term Effects.
where can i get cheap lyrica without prescription in the USA
Everything information about drug. Get here.

It's in fact very difficult in this full of activity life to listen news on Television, therefore

I simply use world wide web for that purpose, and obtain the most recent news.

my blog ... http://ladnalaska.zgora.pl/post/pytanie-jak-y-gos-jego-w-oddali-may-bardzo-brudny-kapelusz-przywizany

Medicine information leaflet. Short-Term Effects.
buy pregablins online in Canada
Actual information about drugs. Read information now.

Its like you read my mind! You seem to know so much about this,

like you wrote the book in it or something. I think that you could do

with some pics to drive the message home a little bit, but

other than that, this is excellent blog. A great read.

I'll certainly be back.

my website http://ladnalaska.zgora.pl/post/poda-nieustannie-jego-peen-przekonania-szept-zdawa-si

When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now

each time a comment is added I get four e-mails with the same comment.

Is there any way you can remove me from that service? Thanks!

Also visit my website: http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/co-znaczy-maj-te-ostatnie-sowa-wic-on-sercu-ludzkiemu-uwierzy-e-ta-komplikacja-wypadkw-te

Medicine prescribing information. Generic Name.
order cheap pregabalin online in the USA
Best information about meds. Read information now.

Medicament information. What side effects can this medication cause?
where can i buy lyrica in the uk online in Canada
Best trends of meds. Get information here.

Hello, Neat post. There's an issue together with your web site in web explorer, would check this?

IE still is the market chief and a large component of other people will

pass over your fantastic writing because of this problem.

My webpage ... http://ladnalaska.zgora.pl/post/nieznaczca-suma-ofiarowana-biednemu-starcowi-porusza-morze-z-oowiu.-nie

free slots just for fun no money free casino slots with bonuses free online casino slots
fd237Hds72

each time i used to read smaller articles which also clear their motive, and that

is also happening with this piece of writing which I am reading now.

My web blog - http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/zapatrywa-na-sw-miosn-spraw-byo-i-ponurymi-dugotrwaymi-wichrami-ktre-wysysaj

I absolutely love your blog and find almost all of your post's to be exactly I'm looking

for. Does one offer guest writers to write content for yourself?

I wouldn't mind creating a post or elaborating on most of the subjects you write related to here.

Again, awesome blog!

Here is my blog: http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/szacie.-czarne-wosy-sigay-jej-do-pasazdoao-ukry-nikczemnej-jego-natury

Medicine information leaflet. Effects of Drug Abuse.
where buy lyrica without rx in USA
Some information about pills. Read here.

prednisone 5 mg prednisone without a rx prednisone buying
fd237Hds72

Medicines prescribing information. Long-Term Effects.
where can i buy lyrica without perscription in US
Best news about drugs. Read information now.

I am extremely impressed with your writing skills

as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself?

Anyway keep up the excellent quality writing, it's rare to

see a nice blog like this one these days.

My blog post :: http://superlaskerobi.kalisz.pl/post/i-nagle-straciem-go-z-oczu-tymi-natura-a-te-dwadziecia-cztery-lata-podzwrotnikowego

Hello my friend! I want to say that this article is awesome, great written and come with almost all

significant infos. I would like to see more posts

like this .

Review my page - http://superlaskerobi.kalisz.pl/post/stron-maego-spichlerza-gdzie-zoone-koo-autour-de-ce-mort-opisywa

Meds information. Effects of Drug Abuse.
bones maia vidal lyrica in the USA
Some what you want to know about medication. Read information now.

It's fantastic that you are getting ideas from this piece of writing as well as from our

argument made at this time.

My website :: http://superlaskerobi.kalisz.pl/post/to-wszystko-jak-na-doni.-rozmowa-z-nim-wiadomo.-schwyci-raz-drugi-za-piro-i

I was very pleased to uncover this great site.

I wanted to thank you for your time due to this fantastic read!!

I definitely savored every bit of it and i also have you book marked to look at new

stuff on your web site.

Also visit my blog post http://najlepszalaska.szczecin.pl/post/i-polecia-jczc-przy-tym-domami-wdrapa-si-na-barykad-utworzonych-z

I'm gone to tell my little brother, that he should also pay a quick visit this website

on regular basis to get updated from latest news.

Look at my web site: http://superlaskerobi.kalisz.pl/post/mwi-do-mnie-w-swoim-yciu-na-dalekich-wybrzeach-aby-zapewni-dobrobyt

Great post! We will be linking to this great article on our site.

Keep up the good writing.

Here is my website http://superlaskerobi.kalisz.pl/post/urzdzone-s-takie-sypialne-pokoje.-ko-zakryte-byaby-podobna.-zostawi-za-sob-swe

My family every time say that I am wasting my time here at web, but I know I am getting familiarity everyday by reading thes good articles.

Feel free to visit my web-site http://ladnalaska.zgora.pl/post/agent-pamita-o-zoeniu-codziennej-wizyty.-dla-kapitana

I'm extremely impressed with your writing skills as

well as with the layout on your blog. Is this

a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the excellent quality writing,

it is rare to see a nice blog like this one nowadays.

Feel free to surf to my blog post - http://superlaskerobi.kalisz.pl/post/udusz-si-zanim-uton-rzek.-twierdzi-e-nie-korzysta-zapewne-z-opieki-doramina-w-kadym

An outstanding share! I've just forwarded this onto a co-worker

who has been conducting a little research on this. And he actually ordered me lunch

simply because I found it for him... lol.

So allow me to reword this.... Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to discuss this matter

here on your website.

My page http://ladnalaska.zgora.pl/post/to-przyszedem-by-ci-opisa-rzadki-okaz.-motyla-do-gowy-gdy-tak-sam-siedziaem-odpar.-poszed-par

Stránky