Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Hi, i feel that i saw you visited my site so i got here to go back

the choose?.I am attempting to find issues to improve my web

site!I suppose its good enough to use a few of your

ideas!!

Also visit my website: adult.friend.finder

Pills prescribing information. Effects of Drug Abuse.
buy pregabolin cheap in Canada
Best news about drugs. Get now.

For most up-to-date news you have to pay a visit

web and on world-wide-web I found this web site as a best website for newest updates.

My website ... Adultfrienfinger

For most up-to-date news you have to pay a visit

web and on world-wide-web I found this web site as a best website for newest updates.

My website ... Adultfrienfinger

Aw, this was an extremely good post. Taking a few minutes and actual

effort to produce a good article… but what can I say… I

hesitate a lot and don't seem to get anything done.

Feel free to surf to my site; worldwide sex

If you wish for to obtain a great deal from this article then you have to apply these strategies to your won web site.

Review my website adultfrinendfinder

I'm not sure where you are getting your information, but great topic.

I needs to spend some time learning more or understanding more.

Thanks for excellent info I was looking for this information for

my mission.

Also visit my page - anoro ellipta and diabetic

Hello, I wish for to subscribe for this weblog to take newest updates, so where can i do it please help out.

Also visit my page adultfrinendfinder.com login

Howdy! Quick question that's completely off topic.

Do you know how to make your site mobile friendly?

My weblog looks weird when viewing from my iphone4.

I'm trying to find a theme or plugin that might be able to resolve this problem.

If you have any recommendations, please share. Cheers!

my page; ault friend finder

Very soon this web site will be famous amid all blogging viewers, due to it's nice content

Feel free to surf to my site new

Thank you for another magnificent article. The place else may anybody get that kind of

information in such a perfect means of writing? I've a presentation next week, and I

am on the search for such information.

Feel free to surf to my blog post; www.adultfrinendfinder.org

First off I want to say great blog! I had a quick question that

I'd liike to ask if you do not mind. I was cuious to know how you center yourself and clear your mind before writing.

I've had a difficult time clearing my thoiughts

in getting my ideas out. I truly do take pleaeure inn writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes

are generally wasted simply just trying to figure ouut how to begin. Anny suggestions or tips?

Cheers!

Review my blog post: hersolution Order

My coder is trying to persuade me to move to .net from

PHP. I have always disliked the idea because of the expenses.

But he's tryiong none the less. I've been using WordPress

on several websites for about a year and am worried about switching to another platform.

I have heard fantastic things about blogengine.net.

Is there a way I can import all my wordpress posts into

it? Any kind of help would be greatly appreciated!

My webpage Adultfriendefinder

Рады Вас увидеть на нашем сайте!

Мы - компания, лидирующая на рынке услуг по угловой аквариум на заказ и большие аквариумы на заказ.

Мы ставим перед собой высокие

цели, любим решать сложные задачи и стремимся сделать повседневную жизнь и

Ваш досуг качественнее.

Мы поможем реализовать Ваши самые смелые планы по аквариумы из

оргстекла на заказ и заказать аквариум через интернет, сохранить ценности и приумножить их.

Если Вас интересует наш асортимент продукции про изготовление аквариумов на заказ или про аквариум под заказ - то заходите к нам

на сайт - http://wikiartesania.cl/Usuario:MazieJamar77 - и получите больше нужной информации про угловой аквариум

на заказ или про аквариум заказать

специализированные услуги по

аквариум заказать киев и большой аквариум на заказ являются основой комфорта повседневной

жизни.

В своей деятельности мы придерживаемся

строгого соответствия критериям надежности, современным стандартам материалов

и ответственности перед своими

клиентами и партнерами.

Наиболее часто выполняемые работы это:

аквариум под заказ днепропетровск,

сделать аквариум под заказ и элитные аквариумы на

заказ.

Мы выполняем нашу работу с гарантированно наивысшим качеством и индивидуальным подходом к каждому клиенту.

Наши Теги: большие аквариумы на заказ,

морской аквариум под заказ, аквариум под заказ цена, сделать аквариум на заказ, заказать аквариум через интернет, купить аквариум на заказ,

аквариум на заказ киев,

сделать аквариум под заказ.

Наш сайт: http://slutsk-gorod.by/catalog/dosug-i-prazdniki/item/tsvety-ost-molodez... :: морской аквариум на заказ :: изготовление аквариумов на заказ

Всех благ!

This is a very good tip particularly to those new to the blogosphere.

Brief but very accurate information… Thank you for sharing this

one. A must read post!

Here is my site Adultfinder24

Wow, this piece of writing is pleasant, my younger sister iss analyzing such things, therefore I am goinbg tto let know

her.

My web-site: precision nutrition certification nashville

If you desire to get much from this article then you have to apply

these methods to your won website.

my website; udemy reviews

Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your webpage?

My website is in the very same area of interest as yours and my users would truly

benefit from some of the information you provide here.

Please let me know if this ok with you. Thank you!

my homepage :: is fiverr legit

I really like reading through a post that can make people think.

Also, many thanks for allowing for me to comment!

my homepage: natural male enhancement foods herbs

Some truly interesting info, well written and

loosely user friendly.

Also visit my page christopher lee forex candlestick Made easy

What's up to all, it's truly a fastidious for me to pay

a quick visit this web page, it consists of priceless Information.

My blog post: adultfrinendfinder.com login

Рады Вас приветствовать на нашем сайте!

Мы - компания, лидирующая на рынке услуг по пузырьковая колонна цена и пузырьковая колонна своими руками для детей.

Мы ставим перед собой высокие

цели, любим решать сложные задачи и стремимся сделать повседневную жизнь и Ваш комфорт лучше.

Мы поможем реализовать Ваши самые

смелые проекты по пузырьковые колонны Полтава и пузырьковые колонны Луцк, сохранить ценности

и приумножить их.

Если Вас интересует наш асортимент продукции про пузырьковые колонны Кременчуг или про пузырьковые

колонны Сумы - то заходите к нам на сайт - http://www.tampapropertymanagers.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=... -

и прочтите больше нужной информации про колонна с пузырьками или про воздушно пузырьковая колонна

профессиональные услуги

по пузырьковые колонны цены и изготовление пузырьковых колонн украина

являются основой релакса повседневной жизни.

В своей деятельности мы придерживаемся строгого соответствия критериям надежности,

современным стандартам качества и ответственности перед своими клиентами и

партнерами.

Наиболее часто выполняемые работы это:

пузырьковая колонна для сенсорной комнаты,

пузырьковые колонны Хмельницкий и

купить пузырьковую колонну.

Мы выполняем нашу работу с гарантированно наивысшим качеством и

индивидуальным подходом к каждому заказчику.

Наши Теги: пузырьковая колонна купить, как сделать пузырьковую колонну своими руками, пузырьковые колонны Луцк, пузырьковые колонны, пузырьковые колонны купить,

пузырьковые колонны Запорожье,

пузырьковая колонна для сенсорной комнаты, пузырьковые колонны Бровары.

Наш сайт: http://jamalot.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=decorua.top%2Fpuzy... :: пузырьковые колонны своими руками :

: пузырьковые колонны Львов

Всех благ!

hey there and thank you for your info – I've certainly picked up

anything new from right here. I did however expertise a few

technical issues uswing this site, since I experienced to reload the site many times previous

to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is

OK? Not that I'm complaining, but slow loading instances times will often affect yur placement in google and

can damage your qualkity score if ads and marketing with Adwords.

Well I'm adding this RSS to my email and can look out for mufh more of

your respective exciting content. Make sure you update this again very soon.

My page: 3 week diet pllan uk (trial-philipp.phpfox.us)

Nice post. I was checking continuously this weblog and I

am inspired! Very helpful information particularly the closing phase :) I deal with such info much.

I used to be looking for this particular information for a long

time. Thanks and good luck.

My web page - http://ladnastrzala.opole.pl/post/zapewne.-znw-zaoy-rce-na-brzuchu.-pozostaem-na-pokadzie

Hurrah, that's what I was searching for, what a material!

existing here at this web site, thanks admin of

this website.

my website ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/stanowczoci-tego-czynu-i-nareszcie-ukazay-pod-nogami-z-braku-dwikw-jakichkolwiek-lub

Hey there! I've been reading your site for a long time now and finally got the courage to go ahead

and give you a shout out from Austin Texas!

Just wanted to tell you keep up the fantastic job!

Visit my homepage ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/odpowiada-na-pytania-niemajce-adnego-znaczenia-na-kotwicy-w-rushentter-s-bay.-zwrci-na-niego

What's up to all, how is all, I think every one is getting

more from this web page, and your views are fastidious in support of new visitors.

Take a look at my web page - http://superdomenkafajnaa.eu/post/s-do-niczego-innego.-wcale-nie-zwida-jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-takiej-pracy.-nie

What's Happening i'm new to this, I stumbled upon this I've

found It absolutely useful and it has aided me out loads.

I'm hoping to contribute & aid different users like its

aided me. Good job.

Here is my homepage ... http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

Excellennt blog here! Allso your website loads upp very fast!

What host are you using? Caan I get your affiliate link to

your host? I wish myy site loaded up as fsst as yours lol

Here iis my blog post - baseball sports betting strategies money

When someone writes an piece of writing he/she kees the plan of a user in his/her brain that how a usedr cann understand it.

Thus that's why this paragraph is perfect.

Thanks!

Look into my blog reviews of precision nutrition coaching

Loving the info oon this internet site, you have done outstanding job on the articles.

Taake a look at my web site :: betting strategies for 3-card poker (Jacklyn)

With havin so much written content do you ever run into any problems

of plagorism or copyright violation? My blog has a lot of exclusive content I've either

written myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it

up all over the web without my authorization. Do you know any methods to help stop content from being ripped off?

I'd genuinely appreciate it.

Feel free to surf to my page; http://superdomenkafajnaa.eu/post/zbliy-si-ostronie-jak-podejrzliwy-kot-byli-tu-tych-otrw.-zerwali-si-z-ziemi

Youu actually make it appear really easy along with yyour presentation however I in finding this matter to be really one thing that I feel

I'd by no mesns understand. It sort of feels too complicated andd very vast for me.

I am taking a look ahead for you subsequent put up, I'll try too get the hold of it!

Look at my blog Sexual Assault Nurse Examiner Training Indiana

When someone writes an article he/she retains the thought of a user in his/her brain that how a user can understand it.

So that's why this article is great. Thanks!

my site http://ladnastrzala.opole.pl/post/ufajc-w-potg-i-moc-elaznej-skorupy-bardzo-daleko-ju-to-zaszo-skoro

Ahaa, its nice discussion about this paragraph here at this weblog,

I have read all that, so noww me also commenting at this place.

Feel free to visit my web blog free wholesalers drop ship suppliers ist (Jame)

When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time

a comment is added I get four emails with the same comment.

Is there any way you can remove people from that service?

Cheers!

Also visit my web site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/miaa-pocztek.-jim-zawsze-by-jim-spojrza-w-gr-z-wyrazem-bolesnego-zawodu/

Наша фирма была основана, чтобы предложить на рынке комплексные решения,

связанные с фонтан принтер Сумы

и графический водопад Николаев.

Мы ищем индивидуальный подход к

каждому заказчику, поэтому, Вы можете быть

уверены, что будете довольны результатами нашего сотрудничества.

В заказах на графический водопад Полтава и графический

водопад Черновцы мы используем материалы ведущих мировых и отечественных подрядчиков, которые в

сочетании с опытом и профессионализмом наших сотрудников дают всегда предсказуемо замечательный результат.

Примеры наших работ по выполнению графический водопад Краматорск и фонтан принтер Запорожье вы можете посмотреть на нашем

вебсайте.

Если Вас интересует наш асортимент услуг про фонтан

принтер Сумы или про фонтан принтер Бровары - то заходите к нам

на сайт - http://prosports-shop.com/shop/display_cart?return_url=https://fontans.i... - и прочтите больше необходимой информации про фонтан принтер Луцк или про принтер фонтан который печатает водой

В процессе обсуждения проекта, учитываются параметры запроса и

индивидуальные пожелания клиента.

На ее основе наши специалисты создают дизайн-проект по графический фонтан –

он позволяет визуализировать конечный результат.

Такой метод дает возможность

увидеть сильные и слабые стороны проекта,

а при необходимости – внести коррективы еще до начала работ.

Наша компания гордится своими многочисленными клиентами, их благодарными отзывами и

будет рада видеть вас в их числе.

Наши Теги: фонтан принтер Николаев, графический водный экран, водный экран аренда, графический водопад Днепр, графический водопад Кривой Рог, графический водопад Ужгород,

графический водопад Ивано-Франковск, фонтан принтер Черкассы.

Наш сайт: http://www.manhattanoffice.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=fontan... :

: графический водопад Чернигов :

: графический водный экран

Всего хорошего!

I do accept as true with all of the ideas you have presented for your post.

They are very convincing and can definitely work.

Still, the posts are tooo short for starters. May you please

prolong them a bit from subsequent time? Thank you for the post.

Also visit my weeb site; skinderma Pro site

I've been browsing online greater than 3 hours today, yet I

by no means found any attention-grabbing article like yours.

It's lovely price sufficient for me. Personally, if alll web owners and bloggers made good content as you did, the web can be much more heelpful than ever before.

Stop by my blog post ... how to survive the end days nathan shepard

What's up to all, the contents existing at his web page

are really awesome for people knowledge, well, keep upp the nice

work fellows.

Feel free too surf to my webpage - City Cellumatrix Body Cream Ebay

Exceptional post however , I was wanting to know if you could write a litte more on this

subject? I'd be very grateful if you could elaborate a little bit further.

Manny thanks!

my site vert shock shock phase

Hello there! I could have sworn I've been to this blog before but after checking through some of the

post I realizedd it's new to me. Anyhow, I'm definitely

glad I found it and I'll be book-marking and checking back often!

my website: hcg ultimate fat loss diet plan (Madison)

My brother recommended I might like this blog.

He was entirely right. This post truly made my day.

You can not consider just how a lot time I had spent for this

information! Thank you!

Also visit my site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/w-brisbane-prawda-ten-chop-mia-cudowne-oko-e-nie-myla-o-wasnym-ocaleniu

Hello, all is going well here and ofcourse every one is sharing data, that's really excellent, keep up writing.

Visit my blog http://ladnastrzala.opole.pl/post/i-mruczc-powloka-si-za-nimi.-na-werandzie-e-on-siedzia-przede-mn-i

I was recommended tgis web site by my cousin. I am not sure whether this post is

written bby him as nobody else know such detailed

about mmy difficulty. You're amazing! Thanks!

Check out my blog post - whoa bad breath commercial

Just desire to say your article is as astounding. The clearness on your post is simply great and that i could

sulpose you are an expert in this subject. Well together with

your permission lett me to snatch our RSS feed to keep up to date with

imminent post. Thanks 1,000,000 and please carry on the

rewarding work.

Feel fre to surf to my website :: fx signal software [Adalberto]

Stránky