Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Magnificent site. A lot of helpful info here. I am sending it to some friends

ans also sharing in delicious. And naturally, thank you on your sweat!

My web site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/wiatr-bo-ktry-z-nas-co-nie-miejc-poruszy-si-na-krzele-chciaem

Good info. Lucky me I found your blog by accident (stumbleupon).

I've book-marked it for later!

My blog :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/domw-handlowych-w-koloniach-holenderskich.-ze-sw-steina

Wow, this paragraph is nice, my sister is analyzing these things, therefore I am going

to tell her.

Feel free to surf to my web site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-pojmie-tego.-zatem-czua-owym-czasie-nie-mogem-ju-myle-o

Hey I am so delighted I found your blog page, I really found you by accident, while I

was loopking on Aol for something else, Anyhow I am

here now and would just like to say thanks for a tremendous post and a

all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read

through it all at tthe moment but I have bookmarked iit and also

added your RSS feeds, so when I have time I will be bacxk to read more, Please do

keep up the awesome work.

Feel free to surf to my blog vocal coach germany

Рады Вас видеть на нашем сайте! Мы

- компания, лидирующая на рынке

услуг по строительство пешеходного фонтана

и стоимость строительства фонтана.

Мы ставим перед собой высокие

цели, любим решать сложные задачи и стремимся сделать повседневную жизнь и Ваш комфорт полезнее.

Мы поможем реализовать Ваши самые большие задумки

по строительство больших фонтанов

и строительство фонтанов своими руками,

сохранить ценности и приумножить их.

Если Вас интересует наш асортимент

продукции про строительство фонтанов киев или

про стоимость строительства

фонтана - то заходите к нам на вебпортал - http://oyy.scaredsh-tlessmovie.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=ww... - и получи больше

необходимой информации про

строительство и реконструкция фонтанов или про строительство фонтана цена

специализированные услуги по строительство

фонтана на даче и строительство фонтанов под ключ

являются основой комфорта повседневной

жизни.

В своей миссии мы придерживаемся

строгого соответствия критериям надежности, современным стандартам качества и ответственности перед своими клиентами и партнерами.

Наиболее часто выполняемые

работы это: стоимость строительства фонтана,

строительство фонтанов под ключ и строительство пешеходного

фонтана.

Мы выполняем нашу работу с гарантированно максимальным

качеством и индивидуальным подходом к каждому партнеру.

Наши Теги: строительство фонтанов киев, строительство фонтанов киев, строительство фонтанов под

ключ, строительство бассейнов фонтанов, строительство пешеходного фонтана, стоимость строительства фонтана, строительство фонтана

цена, стоимость строительства фонтана.

Наш сайт: http://staffingindustryonline.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www... :: строительство фонтана на даче :

: проектирование и строительство фонтанов

Всего наилучшего!

Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for?

you made blogging look easy. The overall look of your website is wonderful,

let alone the content!

Visit my blog post: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-zmara-siostra-mohammeda-moja-znaczca-i-zagraaa-pojciom-o-caej-ludzkoci-marlow

Your mode of telling all in this post is actually pleasant, all be capable of easily know

it, Thanks a lot.

Feel free to surf to my web blog https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

I enjoy, lead to I found exactly what I used to be having a look for.

You have ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day.

Bye

Feel free to surf to my page: http://superdomenkafajnaa.eu/post/interesowa-mnie-niezmiernie-sposb-w-jaki-si-patusanu-rozpadajcy-si-na-dwie

Hi there, I check your blog regularly. Your humoristic style is awesome, keep doing

what you're doing!

Feel free to surf to my webpage: http://ladnastrzala.opole.pl/post/odpowiada-na-pytania-niemajce-adnego-znaczenia-na-kotwicy-w-rushentter-s-bay.-zwrci-na-niego

http://wmkiw.pl http://humpday.com.pl http://ogrodowepokrowce.pl http://amtm.pl http://e-oko.com http://razemwiecej.pl http://memoriasdovicedo.org http://buzzhouse.pl http://medialdent.pl http://auroratennis.org http://lillanails.pl http://xannsem.com http://wnetrzaikrajobraz.pl http://webcrx.pl http://huddled.com.pl http://w-sumie.com.pl http://xannstat.com http://ogrodowypokrowiec.pl http://winkst.org http://totalwedding.co.uk http://bankujec.pl http://ogrodowepokrowce.pl http://wmkiw.pl http://woco.pl http://cotswold-wedding.co.uk http://aavamobile.pl http://esencjapiekna.com.pl http://szalonypodroznik.pl http://poznajauditt.pl http://tpzlun.pl Terrific, though prompting,

mind expanding summary of the advancement

of both the framing, saving and also concept of info, varying from the early fostering of the

created word to DNA and also genes as well as naturally to IT, as

we now recognize it. Takes a while to review, I sometimes had to reread a

paragraph numerous times to recognize the inference of a certain factor (specifically

when it concerned Godel, Shannon and info worsening) but it is

worth the effort!

my website swiatliteracki.com.pl

Woah! I'm really loving the template/theme of this site.

It's simple, yet effective. A lot of times it's very hard to get that "perfect balance" between usability and appearance.

I must say you've done a excellent job with this.

Additionally, the blog loads super quick for me on Opera.

Superb Blog!

Also visit my homepage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/bya-sobie-z-tej-uczciwej-mioci-zbudowa-nie-mogem-poj-tamci-nie-syszeli.-pytaem-si

Can I simply just say what a relief to uncover somebody who actually understands

what they're discussing on the internet. You actually understand how to bring an issue to

light and make it important. More and more people must read

this and understand this side of the story. I was surprised that

you aren't more popular since you surely have the gift.

My page - http://ladnastrzala.opole.pl/post/miaa-pocztek.-jim-zawsze-by-jim-spojrza-w-gr-z-wyrazem-bolesnego-zawodu/

http://wnetrzadesign.com.pl http://tomaszkubis.pl http://studiopieknanr5.pl http://alp-link.com http://mebleinfor.pl http://eltying.com.pl http://pandeo.pl http://unspoken.pl http://lamari.pl http://protaras.com.pl http://fabrykapomyslu.pl http://energoefekt.com.pl http://inveno.com.pl http://totalwedding.co.uk http://toqot.pl Readers are thought to have

an usual interest in details science, but with varied backgrounds in fields such as design, mathematics, stats, physics, computer science, cell biology,

molecular biology, management scientific research, cognitive scientific research, neurobiology, behavioural scientific researches and biochemistry and

biology.

My website :: bedstock.co.uk

Hi there, I enjoy reading through your article. I like to write

a little comment to support you.

Here is my web-site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/dugo.-przywiza-si-widocznie-do-starej-ony-doramina-ona

http://burofluo.com http://planetaski.pl http://beatssoundscape.com http://galoo.pl http://zen-satori.org http://zen-satori.org http://tanie-meble.com.pl http://stolpo.pl http://livingspacestudio.pl http://medialdent.pl http://wingate.biz http://stylowysalon.com http://etapolska.pl http://raildude.pl http://goldavocado.pl Areas of passion consist of

topics such as social media, data protection, online search engine, info retrieval,

virtual libraries, info behavior, copyright and

copyright, details market, digital databases and also details plan and also administration.

my site: ogwnetrza.pl

Attractive section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that

I get in fact enjoyed account your blog posts.

Anyway I will be subscribing to your feeds and even I achievement

you access consistently fast.

Feel free to visit my website http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-zakcio.-a-wwczas-jak-gdyby-jakie-czym-si-mwi-que-diable-wypowiedzia

Does your site have a contact page? I'm having trouble

locating it but, I'd like to send you an email. I've got some ideas for your

blog you might be interested in hearing. Either way, great

website and I look forward to seeing it expand over time.

Here is my web site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/t-delikatn-plamk-ciemnej-mgy-przez-prostych-umysw-jim-pozosta-przesonity-jakim

Greetings! I know this is somewhat off topic but I

was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment

form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having problems

finding one? Thanks a lot!

Also visit my webpage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/odyem-w-tym-bezmiarze-otwartego-widnokrgu-w-zawioda.-poszed-za-ni-gdy-by

When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added"

checkbox and now each time a comment is added I get three e-mails with the same comment.

Is there any way you can remove people from that

service? Thanks!

Stop by my site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/blond-faworytami-wydawa-rozporzdzenia-zawija-paczki-robi

Hello just wanted to give you a quick heads up.

The words in your article seem to be running off the screen in Safari.

I'm not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I figured I'd

post to let you know. The design and style look great though!

Hope you get the issue fixed soon. Kudos

Feel free to surf to my web-site https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

Hello it's me, I am also visiting this web site on a regular basis, this web site is truly nice and the people aree genuinely sharing good thoughts.

Also visit my website - best self improvement books ever

I was suggested this web site by way of my cousin. I

am now not certain whether this put up is written by him as nobody else realize such targeted about my trouble.

You're amazing! Thanks!

Stop by my web site http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-zakcio.-a-wwczas-jak-gdyby-jakie-czym-si-mwi-que-diable-wypowiedzia

Hey There. I discovered your weblog the usage of msn. That

is a very smartly written article. I will make sure to bookmark it and

come back to read extra of your helpful info. Thank you for the post.

I'll certainly comeback.

Here is my homepage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/zapewne.-znw-zaoy-rce-na-brzuchu.-pozostaem-na-pokadzie

This is the perfect site for anyone who wants to find out about this topic.

You know so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want to…HaHa).

You definitely put a new spin on a topic that's been written about for ages.

Wonderful stuff, just wonderful!

Here is my web page ... http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

Nice post. I was checking constantly this blog and I'm impressed!

Extremely useful info specifically the last part :) I care for such

information much. I was looking for this certain information for a very

long time. Thank you and good luck.

my page - http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-potworna-mija-zgas-a-spokj-sodkiej-gwiadzistej-nawet-w-obszernym-paszczu-spitym

I always emailed this blog post page to all my contacts, for

the reason that if like to read it then my friends will

too.

Here is my web site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/rozumie-na-subie-trzeba-nim-si-o-tym-w-porcie-w-sklepach

What a information of un-ambiguity and preserveness of valuable experience on the topic

of unpredicted emotions.

Here is my site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/miejsce-na-ziemi-skd-czerpie-swe-wodze-swemu-temperamentowi-co-zaog-doprowadzao-prawie-do

This is a very good tip especially to those new to the blogosphere.

Brief but very precise info… Many thanks

for sharing this one. A must read post!

my webpage; https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

Howdy outstanding blog! Does running a blog like this require a lot of work?

I have absolutely no knowledge of computer programming

but I had been hoping to start my own blog soon.

Anyhow, should you have any recommendations or techniques for

new blog owners please share. I know this is off subject however I simply needed to ask.

Thank you!

Feel free to visit my page :: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

Thank you for the auspicious writeup. It in fact was

a amusement account it. Look advanced to far added

agreeable from you! By the way, how can we communicate?

My page :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/za-rk-ot-tak-i-od-tuziemcw-metysw-od-kadego-rok.-mam-j-teraz-u-siebie

Today, I went to the beach with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put the shell to her ear and screamed.

There was a hermit crab inside and it pinched her ear.

She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

Here is my webpage; https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

Hello! I've been following your weblog for a long time now and finally got the bravery

to go ahead and give you a shout out from Dallas Tx!

Just wanted to tell you keep up the fantastic work!

Also visit my web site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/spokojne-bez-jednego-ruchu-bez-jednej-zmarszczki-gste/

I loved as much as you'll receive carried out right here.

The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.

nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following.

unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same

nearly very often inside case you shield this hike.

Here is my website ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/zdawao-mu-si-e-wszystkie-ebra-po-lewej-jones-tym-swoim-pyszakowatym-gosem-prosz

Wow, incredible blog structure! How lengthy have you ever been blogging for?

you made blogging glance easy. The entire look of your site is great,

as neatly as the content!

Here is my website: http://ladnastrzala.opole.pl/post/rozumie-na-subie-trzeba-nim-si-o-tym-w-porcie-w-sklepach

This blog was... how do you say it? Relevant!! Finally

I have found something which helped me. Many thanks!

my web blog; https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

Generally I don't learn post on blogs, but I

would like to say that this write-up very forced me to take a look at

and do so! Your writing style has been surprised me.

Thanks, quite nice post.

Review my web site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/zdawao-mu-si-e-wszystkie-ebra-po-lewej-jones-tym-swoim-pyszakowatym-gosem-prosz

Hi there! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where

I could locate a captcha plugin for my comment form?

I'm using the same blog platform as yours and I'm

having difficulty finding one? Thanks a lot!

Also visit my web page: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up!

I'll go ahead and bookmark your website to come back later.

All the best

Also visit my homepage ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/miejsce-na-ziemi-skd-czerpie-swe-wodze-swemu-temperamentowi-co-zaog-doprowadzao-prawie-do

Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide

credit and sources back to your site? My blog is in the very same area of interest as yours and my users would truly

benefit from some of the information you present here. Please let me

know if this ok with you. Many thanks!

my blog: http://ladnastrzala.opole.pl/post/zapewne.-znw-zaoy-rce-na-brzuchu.-pozostaem-na-pokadzie

Stránky