Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

You really make it appear really easy together with

your presentation however I to find this matter to be really one thing which I

feel I'd never understand. It sort of feels too complex and extremely

extensive for me. I am having a look ahead in your next submit, I'll try to get the grasp of it!

My blog; http://ladnastrzala.opole.pl/post/kiedy-go-jeszcze-na-wiecie-nie-byo-i-po-niejakim-czasie-sta-si-z-tego/

Attractive element of content. I simply stumbled upon your site and in accession capital to assert that I get in fact loved

account your weblog posts. Any way I will be subscribing for your augment and even I success you get entry

to constantly quickly.

My web site; https://lnkd.in/dXz9MkH

What's up, I want to subscribe for this blog to obtain newest updates, thus where

can i do it please help.

my web page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/odzi-chciaem-umrze-krzykn.-nie-mogem-sl-zebran-w-sercu-marynarza-po-trzymiesicznej-wdrwce

It's difficult to find educated people on this topic, however, you sound like you know

what you're talking about! Thanks

Also visit my web page :: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

whoah this weblog is magnificent i really like studying

your articles. Keep up the good work! You understand, many individuals are

searching round for this information, you can help them greatly.

my web page - coderzone

I loved as much as you will receive carried out right here.

The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.

nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following.

unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

My blog - https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of

any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.

I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.

Please let me know if you run into anything. I

truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

Take a look at my blog ... https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

Thank you for sharing your info. I really appreciate your efforts and I

will be waiting for your further post thank you

once again.

Here is my website :: canon powershot G7 mark ii

Magnificent beat ! I would like to apprentice even as you amend your website, how can i subscribe for a blog web

site? The account aided me a appropriate deal.

I have been a little bit acquainted of this your broadcast provided vibrant transparent concept

Feel free to visit my site; https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

Hey just wanted to give you a quick heads up. The text in your post

seem too be running off the screen in Chrome. I'm not sure if tnis is a formatting issue or

something to do with web browser compatibility but I

fiured I'd post to let you know. The style and

design look great though! Hope yyou get the issue resolved soon. Many thanks

Here is my page amazon kindle direct publishing bookshelf chair [Felipa]

Can I simply just say what a comfort to discover an individual who actually understands what they are discussing

on the net. You definitely understand how to bring a problem to light

and make it important. More and more people must look at this and understand this side of the story.

I can't believe you aren't more popular given that you

surely possess the gift.

My web page; https://lnkd.in/dAaC4Vp

imp source next read this post here http://yogara.ru/

Wow cuz this is great work! Congrats and keep it up!

Also visit my web site - estate tax lawyer

This paragraph will assist the internet people for creating

new weblog or even a blog from start to end.

Feel free to surf to my homepage :: https://dealseekingsource.com/cheap-smartwatch-lemfo-l13/

Appreciating the commitment you put into your website and in depth information you offer.

It's good to come across a blog every once in a while that isn't the same out of date rehashed material.

Great read! I've saved your site and I'm including your RSS feeds to my Google account.

Here is my web page Waitr Promo Code

Hi! I've been following your web site for a long time now

and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from

Humble Texas! Just wanted to tell you keep up the fantastic work!

Here is my website; cannon g7x

Hi there i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this post i thought i could

also create comment due to this good piece of writing.

Here is my web page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/stanowczoci-tego-czynu-i-nareszcie-ukazay-pod-nogami-z-braku-dwikw-jakichkolwiek-lub

Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.

Look advanced to far added agreeable from you!

By the way, how could we communicate?

Here is my web site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/czowieku.-nigdy-nie-zdoaem-okreli-sobie-tej-przesuwalimy-si-wanie-przez-drzwi

Hi to all, how is everything, I think every one is getting

more from this site, and your views are fastidious for new users.

Feel free to surf to my web-site - https://lnkd.in/dkk7P3Y

Excellent web site. A lot of useful information here.

I'm sending it to a few friends ans additionally sharing in delicious.

And of course, thanks in your sweat!

My web-site :: http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

As the admin of this site is working, no

uncertainty very soon it will be famous, due to its feature

contents.

Here is my page; http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

Highly descriptive blog, I loved that bit. Will there

be a part 2?

Stop by my web-site; Vlogging camera Canon

I'm not positive where you are getting your information, but

good topic. I must spend a while learning more or understanding

more. Thanks for magnificent info I used to be in search of

this info for my mission.

Also visit my web blog ... camera g7x

Woah! I'm really enjoying the template/theme of this blog.

It's simple, yet effective. A lot of times it's very hard to get that "perfect balance" between user friendliness and appearance.

I must say that you've done a amazing job with this. Additionally,

the blog loads very fast for me on Opera. Excellent

Blog!

Feel free to surf to my site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/agli.-arab-stojc-na-przodzie-parowca-gono-rozumiaem-tego.-ale-pniej-w-odzi-miaem-do

Simply want to say your article is as astonishing.

The clearness in your post is simply spectacular and i could assume you're an expert on this subject.

Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep

updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the enjoyable work.

my web-site - https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

I am in fact grateful to the holder of this web site who has shared this enormous article at at this time.

Also visit my website ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/grzeczno-musiaem-mu-przytakiwa.-tchrze-ma-si-na-drugi-bok-i-wwczas

What you wrote was very reasonable. However, what about this?

what if you wrote a catchier title? I am not saying your content isn't solid., however

what if you added something that grabbed people's attention? I

mean Pridaj svoj názor | Krkavec is a little vanilla. You might glance at Yahoo's home page and watch how they create post titles

to grab people to open the links. You might try adding a video or a pic or two to grab people excited about everything've written.

Just my opinion, it might bring your website a little bit more interesting.

my website; http://superdomenkafajnaa.eu/post/sobie-ale-obznajmieni-z-t-spraw-spotkaj-si-ot-to-ot-to-wanie-podbrdek

Hi there mates, how is all, and what you want to say regarding this piece of writing, in my view its genuinely awesome for me.

Feel free to surf to my web blog - https://lnkd.in/dkk7P3Y

I blog often and I truly appreciate your information.

This article has really peaked my interest. I am going to book mark your site and keep checking for new information about once per week.

I subscribed to your RSS feed as well.

Stop by my page; http://superdomenkafajnaa.eu/post/odyem-w-tym-bezmiarze-otwartego-widnokrgu-w-zawioda.-poszed-za-ni-gdy-by

Asking questions are actually fastidious thing if you are not understanding something completely, however this post offers

good understanding even.

Take a look at my webpage - www

Hi to every single one, it's in fact a pleasant for me to pay a quick

visit this web site, it consists of important Information.

My web page: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

Definitely believe that which you stated.

Your favorite justification appeared to be

on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I

certainly get irked while people think about worries that they plainly do not know about.

You managed to hit the nail upon the top and also defined

out the whole thing without having side-effects , people could take

a signal. Will likely be back to get more.

Thanks

Here is my homepage :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/stanowczoci-tego-czynu-i-nareszcie-ukazay-pod-nogami-z-braku-dwikw-jakichkolwiek-lub

Thanks for every other informative website.

The place else may just I get that type of info written in such an ideal way?

I have a venture that I am just now operating on, and I've been at the glance out for such info.

My web blog https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

Fastidious replies in return of this question with solid arguments and describing the whole thing on the topic of that.

Also visit my page: http://ladnastrzala.opole.pl/post/pastwa-to-ci-dwaj-kompani-zrobili-mnie-jak-gdyby-widzia-kogo-czy-co

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add

to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.

I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.

Please let me know if you run into anything.

I truly enjoy reading your blog and I look forward

to your new updates.

Here is my homepage ... http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

I'm not sure exactly why but this web site is loading extremely slow for me.

Is anyone else having this problem or is it a problem

on my end? I'll check back later on and see if the problem

still exists.

My web page; https://lnkd.in/dGRPTZP

I get pleasure from, cause I found just what I used to be looking for.

You've ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice day.

Bye

Feel free to visit my web site ... https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

Good day! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization?

I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but

I'm not seeing very good success. If you know of any please

share. Cheers!

My website :: camera g7x

Hi, this weekend is fastidious for me, for the reason that this point in time

i am reading this great educational post here at my residence.

Also visit my site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-wzajemnie-wspierali-i-ja-niemao-przeszedem-po-na-to-naraa-zaczem-moje-egzorcyzmy-z

you're truly a excellent webmaster. The web site loading pace is amazing.

It sort of feels that you're doing any distinctive

trick. Moreover, The contents are masterpiece. you have performed a great job in this subject!

My blog post https://lnkd.in/dXz9MkH

It's not my first time to pay a visit this web site, i

am browsing this website dailly and take fastidious facts from here daily.

Feel free to surf to my web-site http://superdomenkafajnaa.eu/post/korpulentnej-budowie-ciaa-drugi-dugi-chudy-kanciasty-na-maym-stoliczku.-prosz-we-to-rzekem

Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I

provide credit and sources back to your website?

My website is in the exact same area of interest as yours and my users would genuinely benefit from some of

the information you provide here. Please let me know if this okay with you.

Thank you!

my blog post; http://ladnastrzala.opole.pl/post/minut-a-moe-sekund-kilka-ale-pamita-rozmownych.-siedzia-sobie-spokojnie-nad-szklanic-napenion

Hey there just wanted to give you a quick heads

up. The words in your content seem to be running off the screen in Internet explorer.

I'm not sure if this is a formatting issue or something to

do with browser compatibility but I figured I'd post to let

you know. The design look great though! Hope you get the problem solved soon. Thanks

Here is my web blog :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/ze-rodka-sali-kilku-mczyzn-w-doskonaych-humorach-na-niego-wiedzc-wszystko-co

It's perfect time to make some plans for the future and it's time to be happy.

I've learn this post and if I may just I desire to counsel you few attention-grabbing issues or suggestions.

Maybe you could write next articles regarding this article.

I want to learn even more things about it!

Here is my site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-mgby-gorliwiej-pracowa-gdyby-cay-interes-gruby-urzdnik-umiechajc-si-do-bibuy-jego

Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article.

I'll be sure to bookmark it and come back to read more

of your useful information. Thanks for the post. I'll

definitely return.

Take a look at my homepage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/moje-motto.-i-co-pan-na-wystawiajce-na-wiato-dzienne-wewntrzn

Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I

guess I'll just sum it up what I wrote and say, I'm thoroughly enjoying your blog.

I as well am an aspiring blog blogger but I'm still new to everything.

Do you have any recommendations for novice blog writers?

I'd really appreciate it.

Here is my web page; www

Stránky