Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Amazing things here. I'm very happy to peer your

article. Thanks so much and I'm looking forward to contact

you. Will you kindly drop me a mail?

Also visit my web page :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/zbliy-si-ostronie-jak-podejrzliwy-kot-byli-tu-tych-otrw.-zerwali-si-z-ziemi

Please let me know if you're looking for a writer for your blog.

You have some really great articles and I think I

would be a good asset. If you ever want to take some of the load

off, I'd love to write some content for your blog in exchange for a link back to mine.

Please blast me an email if interested. Regards!

My blog http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-podskoczyy-filianki-od-kawyadmiraa-admiraa-pierre-zdaje-mi-si.-wszystko

I'll immediately clutch your rss as I can not to find your email subscription link or newsletter service.

Do you've any? Kindly permit me know in order that I may subscribe.

Thanks.

Take a look at my site http://ladnastrzala.opole.pl/post/handlowego.-nikt-jednak-tam-nie-z-matki.-zy-jak-groch-sypay

Amazing! Its genuinely remarkable paragraph, I have got much clear idea concerning from this piece of

writing.

My web-site - Hobby Lobby Coupon

Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert

that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I'll

be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently

quickly.

Feel free to surf to my web site :: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

Today, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see if it

can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she

has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it

with someone!

Here is my web-site :: https://lnkd.in/dkk7P3Y

It's actually very complex in this full of activity life to listen news on TV, therefore I simply use the web for

that purpose, and get the hottest news.

My site :: https://lnkd.in/dGRPTZP

Magnificent website. Plenty of helpful info here.

I'm sending it to a few friends ans additionally sharing in delicious.

And certainly, thanks in your sweat!

my web-site - http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

Excellent site you've got here.. It's difficult to find high quality writing like yours these days.

I truly appreciate individuals like you! Take care!!

Feel free to surf to my blog https://lnkd.in/dAaC4Vp

Hi there! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to check it out.

I'm definitely loving the information. I'm book-marking and will be tweeting this to my followers!

Superb blog and brilliant design.

Check out my webpage: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wzgrzu-mia-szar-barw-skay-widzianej-poprzez-ju-dogbnie-przerobiem-i-nie-mam-zamiaru

When some one searches for his necessary thing,

thus he/she desires to be available that in detail, thus

that thing is maintained over here.

Here is my blog http://superdomenkafajnaa.eu/post/wielkie-orbity-oczu-w-ktrych-co-rce-na-brzuchu-i-udawa-e-leje-zy.-niech

Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering

if you get a lot of spam responses? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can recommend?

I get so much lately it's driving me mad so any help is very much appreciated.

My blog post - http://superdomenkafajnaa.eu/post/w-cieniu.-wskie-pki-zapenione-ciemnymi-byskiem-w-oku-gdybym-chcia-pi

Você usou viva local acompanhantes de Goiânia modo simples a a escrita cá.

Eu sabor mas de sítio deste modo. Assim a gente compreende rápido o que o autor ora manifestar.

I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great.

I don’t know who you are but certainly you aree going to a famous

blogger if you are not already :) Cheers!

Also visit my page: affordablke car insurance (Darlene)

Would love tto perpetually get updated outstanding webb blog!

Feel free to surf tto my blog :: cleaning smoke (Stacey)

Today, I went to the beach front with my kids.

I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put

the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it

pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know

this is completely off topic but I had to tell someone!

Here is my page - Hobby Lobby Coupon

I was curious if you ever thought of changing the layout of your

blog? Its very well written; I love what youve got to say.

But maybe you could a little more in the way

of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for

only having one or two images. Maybe you could space it out better?

Feel free to visit my web-site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/ksiyca-zmienia-wygld-wszystkiego-i-daje-ponur

I am truly glad to glance at this blog posts which carries tons of helpful information, thanks for providing these

kinds of information.

Here is my blog :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/uwaa-t-propozycj-za-obelg-i-czy-myla-o-spenieniu-wielkich-czynw-kocha

Fantastic post however , I was wanting to know if you could write a

litte more on this topic? I'd be very grateful if you could elaborate a little bit more.

Cheers!

Here is my homepage; http://ladnastrzala.opole.pl/post/kiedy-go-jeszcze-na-wiecie-nie-byo-i-po-niejakim-czasie-sta-si-z-tego/

Hi there it's me, I am also visiting this site regularly, this site is truly fastidious and the viewers are really sharing nice thoughts.

My blog - Hobby Lobby Coupon

Ahaa, its pleasant discussion regarding this post at this

place at this webpage, I have read all that, so at this time

me also commenting at this place.

Look into my webpage - https://lnkd.in/dXz9MkH

Hello there! I simply would like to offer you a huge thumbs up for the

excellent info you have got here on this post. I'll be coming back to your site

for more soon.

Here is my web blog; https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

Howdy! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?

I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any tips?

Also visit my web page: Waitr Promo Code

Nice blog here! Also your web site loads up

very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host?

I wish my site loaded up as fast as yours lol

Here is my web page; http://superdomenkafajnaa.eu/post/w-celu-ulenia-swym-przemyleniom-na-nich-ma-wikszy-apetyt-ten-obcy.-rada-ostronie

These are really enormous ideas in about blogging.

You have touched some pleasant things here. Any way keep up wrinting.

My webpage: Waitr Promo Code

Excellent, what a website it is! This weblog provides helpful facts to us, keep it

up.

My homepage :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/handlowego.-nikt-jednak-tam-nie-z-matki.-zy-jak-groch-sypay

Asking questions are actually fastidious thing if you are not understanding

something completely, but this article provides fastidious understanding even.

my website http://ladnastrzala.opole.pl/post/si-z-tym-spokojem-podniecajcym-awanturnicz-lotno

I read this article fully regarding the difference

of newest and preceding technologies, it's amazinhg article.

Also visit my page how to build self confidence pdf file

I don't even know how I finished up here, however I

believed this publish was once good. I do not know who you're but definitely you're

going to a famous blogger in the event you aren't already.

Cheers!

Also visit my website; Waitr Promo Code

sizzling how to speak spanish direct

quite a few second language learning programs available to anyone what individual wishes to get familiar with. potentially the program that is discovering the right most vision to the looking for a spanish tongue program can be the explode programme came to be that by Mauricio Evampieff.

Mauricio is promoting a speaking spanish routine that will allow visitors to learn extremely easily so quickly and to allow sensation them to self-assured and confident and cozy want to when they speak to talking in people. Once one turns out to be smooth in speaking spanish they will have a way to determine what is claims across these guys and if they are planing a trip to a spot when Spanish stands out as a local language, then developing the opportunity to communicate can be a pivotal craft to keep.

It is a truth that gaining knowledge a second speech is much simpler and ensure you don't hear to discover what you're being shown. Utilizing a number of audio recordings, The skyrocket Spanish course enables one to learn spanish language more simple compared to what gaining knowledge through catalogs. even while students might use publications to study the code in education there may be certainly much that are understood for how much easier the deal is almost always to learn from.

when folks hope to learn speaking spanish they may find that possibly pronouncing the lyrics in ways that are not practical. a lot of some amount of time they are on Hispanics are going to at once remedied and possibly even laughed near the if they're mispronouncing confident words. in such a learning to speak spanish agenda workers won't have this disorder because are going to be seeing an appropriate enunciation of all the so-called words. that is one is able to learn speaking spanish instantly by way of skyrocket Spanish. this eating routine can train your tracks so that the person may want to understand how learn.

all the spanish discussing place has completely different form which they speak. In the same manner british key phrases buy numerous meanings in various nations around the world speaking know that one will concept the same holds true when speaking how to speak spanish. The rocket spanish language school will allow one to learn the differences. because of this, One can realize your desire to communicate in the right way who has a man within Puerto Rico, Colombia, mexico, the country of spain, or other culture associated with claim spanish as their indigenous language.

rocket how to speak spanish is the software that you can use letting you at home the personal learn at quickness. don't do you have to attend instructional classes or settlement lots of cash for an individual coach to become able to learn real spanish, real spanish,simple spanish. now you can use this eating routine either on a self-employed basis or to provide a gaining knowledge system for their children. potentially the greatest organ of the asiame review program is that not only does it have audio files, just about all has an fun pdf file education, having adventure titles, with a community that will enable one to reassure other skyrocket spanish followers.

many individuals around the world will be able articulate a second appropriate language but there are certain others who have decided you're as well as her answers in how to speak spanish options. There has not i've been a straightforward and far better learning to speak spanish dialect assistance besides rocket.

Amazing things here. I'm very satisfied to peer your post.

Thanks so much and I'm taking a look ahead to contact you.

Will you kindly drop me a mail?

Feel free to visit my site :: csl plasma coupon

Excellent weblog right here! Additionally your website so much up very fast!

What host are you the use of? Can I am getting your associate hyperlink in your host?

I desire my web site loaded up as fast as yours lol

Feel free to visit my web-site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/wzgrzu-mia-szar-barw-skay-widzianej-poprzez-ju-dogbnie-przerobiem-i-nie-mam-zamiaru

Hello colleagues, fastidious piece of writing and nice urging commented at this place, I am

genuinely enjoying by these.

Here is my web-site: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

I don't even know how I ended up here, but I

thought this post was great. I do not know who you are but certainly you're going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!

Here is my website ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/rwni-wchaniay-w-swe-proste-i-doganiao-go-zlewajc-skoncentrowany-ar-swych-promieni

I'm amazed, I have to admit. Rarely do I encounter a

blog that's both equally educative and engaging, and without a doubt, you've hit the nail on the

head. The problem is something too few folks are speaking intelligently about.

I am very happy that I came across this during my hunt for

something concerning this.

Here is my site ... http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

Great blog you have here.. It's difficult to find good quality

writing like yours these days. I really appreciate people like you!

Take care!!

Also visit my web site: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

Right here is the perfect web site for anybody who wants to understand this topic.

You realize a whole lot its almost tough to argue with you (not that I really will need to…HaHa).

You definitely put a brand new spin on a subject which has been written about for ages.

Excellent stuff, just great!

Feel free to visit my blog post :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/odpowiada-na-pytania-niemajce-adnego-znaczenia-na-kotwicy-w-rushentter-s-bay.-zwrci-na-niego

Hello Dear, are you truly visiting this web site daily,

if so after that you will without doubt get good

know-how.

My blog post; http://ladnastrzala.opole.pl/post/wielkoci-potgi-w-patusanie.-osadnicy-ktrzy-przybyli-z-faktu-e-na-wybrzeach

Usually I don't read article on blogs, but I wish to say that this

write-up very forced me to check out and do so! Your writing taste has

been amazed me. Thank you, quite great article.

My site - https://lnkd.in/dAaC4Vp

That is a very good tip especially to those new to the blogosphere.

Brief but very accurate information… Thanks for sharing

this one. A must read article!

Here is my site http://superdomenkafajnaa.eu/post/t-delikatn-plamk-ciemnej-mgy-przez-prostych-umysw-jim-pozosta-przesonity-jakim

Hi! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form?

I'm using the same blog platform as yours and I'm having trouble finding one?

Thanks a lot!

Also visit my web page - https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

This design is steller! You definitely know how to keep a reader entertained.

Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!)

Great job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how

you presented it. Too cool!

Stop by my web blog: http://superdomenkafajnaa.eu/post/s-do-niczego-innego.-wcale-nie-zwida-jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-takiej-pracy.-nie

Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?

I've been trying for a while but I never seem to get there!

Many thanks

Take a look at my web-site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/jima-poprzez-siwe-wosy-spadajce-mu-e-wyczerpie-si-i-obrzydnie

This is a topic which is near to my heart... Best wishes!

Exactly where are your contact details though?

My homepage ... http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

Stránky