Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

That is really fascinating, You're an excessively skilled blogger.

I've joined your feed and look ahead to seeking extra of

your fantastic post. Also, I have shared your website in my social networks

Also visit my web blog http://ladnastrzala.opole.pl/post/wielkoci-potgi-w-patusanie.-osadnicy-ktrzy-przybyli-z-faktu-e-na-wybrzeach

Hey outstanding blog! Does running a blog similar to this

require a massive amount work? I've absolutely no expertise in coding however I had been hoping

to start my own blog soon. Anyways, should you have any recommendations or techniques for new blog owners please share.

I know this is off topic nevertheless I just wanted to ask.

Many thanks!

Also visit my webpage: https://lnkd.in/dkk7P3Y

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my

blog that automatically tweet my newest twitter updates.

I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe

you would have some experience with something like

this. Please let me know if you run into anything.

I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

my website: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/hkuyanmxhbcyhch

As the admin of this web page is working, no doubt very shortly it will

be renowned, due to its feature contents.

Here is my web site; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/hwdrapgaububmpw

Hey! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I'm trying to get

my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good gains.

If you know of any please share. Appreciate it!

My webpage: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/aqdblevfolkxexq

You can definitely see your skills within the work you

write. The world hopes for more passionate writers like you who aren't afraid to say how they believe.

All the time follow your heart.

My web-site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/s-do-niczego-innego.-wcale-nie-zwida-jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-takiej-pracy.-nie

I constantly spent mmy half an hour to read this weblog's contet daily along with

a cupp of coffee.

Here is myy web-site: omniforex signals earn money

After exploring a number of the blog posts on your web page, I really appreciate

your way of blogging. I book-marked it to my bookmark site list and will

be checking back soon. Please check out my website too and

tell me how you feel.

Feel free to surf to my site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/moje-myli.-jest-jewel-powtrzy.-tak-szepnem.-nie-potrzebuj

I have read so many articles or reviews on the topic of the

blogger lovers but this piece of writing is genuinely a nice article, keep it up.

My web-site http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/kddedykmxkutlvx

Have you ever considered publishing an ebook or guest authoring on other blogs?

I have a blog centered on the same topics you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my readers would value your work.

If you're even remotely interested, feel free to send me an e mail.

Feel free to surf to my homepage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-moe-kto-z-was-zna-go-uprzejmy

As the admin of this web site is working, no question very

rapidly it will be famous, due to its quality contents.

my web page http://superdomenkafajnaa.eu/post/jima-poprzez-siwe-wosy-spadajce-mu-e-wyczerpie-si-i-obrzydnie

you're in point of fact a just right webmaster. The web site loading velocity is amazing.

It seems that you're doing any distinctive trick. Furthermore, The contents are masterpiece.

you have done a excellent task on this matter!

Here is my blog post :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/cmxmyidtddiyofn

Hello Dear, are you actually visiting this site daily, if so afterward you will

definitely obtain pleasant know-how.

my page ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/jjzfjalvdphsyvr

I do consider all of the ideas you have introduced on your

post. They're very convincing and will definitely work.

Nonetheless, the posts are very short for novices.

May just you please prolong them a bit from next time? Thank you for the post.

Here is my web site ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/krqmxcucsphxvma

hello!,I like your writing very a lot! proportion we be in contact

extra approximately your article on AOL? I require an expert

on this space to solve my problem. May be that is you!

Having a look forward to look you.

Also visit my web page :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/gbivqxgbwuovpmd

We absolutely love your blog and find a lot of your post's to

be what precisely I'm looking for. Does one offer guest writers to write content for you personally?

I wouldn't mind producing a post or elaborating on a

few of the subjects you write about here. Again, awesome blog!

my site ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/igxypjqxwaklpru

These are in fact great ideas in concerning

blogging. You have touched some fastidious things here.

Any way keep up wrinting.

Feel free to visit my page ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/rozczesanymi-na-dwie-strony.-o-jestem-a-sowo-e-nieraz-mylaem-e-z-natoku

Hello Dear, are you in fact visiting this website daily, if so afterward you will without doubt get nice know-how.

Here is my page ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/xzxcihzstsdyrsu

I've learn a few good stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting.

I wonder how a lot effort you place to make such a great informative web site.

My web blog ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/mxgeihrojehcocy

If some one wants to be updated with latest technologies afterward he must be pay a visit this website and be up to date daily.

Here is my web-site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/naciskiem.-skoczyem-pamitaj-pan-powtrzy-a-ja-si-pracowa-w-tej-zgniej-skorupie-to

Can you tell us more about this? I'd like to find out some additional information.

Feel free to visit my blog post - http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

Hello there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I really enjoy reading your blog

posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects?

Thanks a lot!

Here is my blog post; http://ladnastrzala.opole.pl/post/niczyjej-pomocy-dawa-sobie-rad-w-niejednej-usta-i-zmarszczy-brwi.-jakime-osem-byem

Greetings! I know this is kinda off topic but I was

wondering which blog platform are you using for this site?

I'm getting fed up of Wordpress because I've had issues with hackers and

I'm looking at alternatives for another platform.

I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

Here is my website - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/kddedykmxkutlvx

Hello I am so glad I found your web site, I really found you by mistake, while I

was researching on Google for something else, Regardless I am here now and would just like to say thanks a

lot for a incredible post and a all round exciting blog

(I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at

the minute but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so

when I have time I will be back to read a lot more,

Please do keep up the great work.

My site http://superdomenkafajnaa.eu/post/jakimi-swoimi-serdecznymi-przywizaniami-i-jima.-rozumie-pani-zbyt-wielki-trzyma-pani-jego

whoah this blog is great i love studying your posts. Stay up the great

work! You know, many people are hunting around for this information, you could

aid them greatly.

Also visit my blog post ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/wielkoci-potgi-w-patusanie.-osadnicy-ktrzy-przybyli-z-faktu-e-na-wybrzeach

Excellent blog! Do you have any tips for aspiring writers?

I'm planning to start my own site soon but I'm a little lost on everything.

Would you advise starting with a free platform like Wordpress or go for

a paid option? There are so many choices out there that I'm completely overwhelmed ..

Any suggestions? Kudos!

my web-site :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/acralfchwrqrwww

Saved as a favorite, I love your blog!

Also visit my homepage; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/aglzmqxyuotttdt

Nice post. I learn something new and challenging on sites

I stumbleupon on a daily basis. It will always

be exciting to read content from other authors

and practice a little something from their websites.

My website; http://superdomenkafajnaa.eu/post/suszno.-rnicy-nie-bdzie-adnej-on-nie-pragnie

It's very easy to find out any matter on web as compared

to books, as I found this piece of writing at this site.

My homepage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/przebiera-nogami-tak-nie-wiadomo-wielk-ochot-cofn-si-z-powrotem.-ale-dziewczyna

Genuinely no matter if someone doesn't understand then its

up to other users that they will assist, so here it

takes place.

Check out my web blog http://superdomenkafajnaa.eu/post/kto-by-nie-plun-na-si-gwnie-o-pierwszym-biaym-jej-synem-opowiada-mi-jim.-pooyli

Greetings I am so excited I found your blog page,

I really found you by mistake, while I was researching on Bing for

something else, Nonetheless I am here now and would just

like to say kudos for a fantastic post and

a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don't have time to

browse it all at the minute but I have saved

it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read

more, Please do keep up the fantastic work.

Feel free to visit my web page: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/dyjdfqtypcmgzdn

Attractive element of content. I just stumbled upon your web site

and in accession capital to assert that I get in fact loved account your weblog posts.

Anyway I'll be subscribing to your feeds and even I fulfillment you access constantly fast.

Here is my blog http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/zrfgauszpldnvfj

This design is steller! You certainly know how to keep a

reader entertained. Between your wit and your videos, I

was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Fantastic job.

I really loved what you had to say, and more than that,

how you presented it. Too cool!

Visit my website - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/wksutvwjpccffde

We are a group of volunteers and starting a new scheme in our

community. Your site offered us with helpful information to work on. You've performed an impressive job and our entire community will likely be grateful to you.

Feel free to surf to my homepage ... http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

If you are going for most excellent contents like myself,

only visit this web site every day because it provides quality contents, thanks

Stop by my web-site :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/koinotxfmbghuxe

hello!,I really like your writing so a lot! share we keep in touch extra approximately your post

on AOL? I require an expert in this space to unravel my problem.

Maybe that's you! Taking a look ahead to look you.

my web page - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/zlkeggqfskduqfn

What's up to every , since I am truly eager of reading this web

site's post to be updated daily. It carries fastidious stuff.

Feel free to visit my web-site ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ofuwynrzradczgb

I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was curious what all is needed to get set up?

I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

I'm not very web smart so I'm not 100% sure. Any recommendations or

advice would be greatly appreciated. Kudos

my homepage http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/qppsiqawwydtyrh

This post will help the internet viewers for setting up new web site or even a blog

from start to end.

Look into my page; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/lwvrojaqzlniahz

Your mode of telling all in this paragraph is in fact pleasant, every one be able to effortlessly be aware of it, Thanks a lot.

Here is my web blog: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/msgwgeqyscwnxti

It's very effortless to find out any matter on web as compared to textbooks, as I found this piece

of writing at this web page.

my site :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/sowfdnkbygcuzjq

I go to see every day a few blogs and information sites to read articles or reviews, however this

weblog offers quality based posts.

my webpage http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/kuzunzvsiwulnhy

I have read a few good stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting.

I wonder how much attempt you put to create one of

these great informative web site.

My web site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/zdawao-mu-si-e-wszystkie-ebra-po-lewej-jones-tym-swoim-pyszakowatym-gosem-prosz

I have read so many content regarding the blogger lovers

but this paragraph is really a good article, keep it up.

My blog post: http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-on-ju-nigdy-nie-przyjdziemwi-mi-e-wieczoru-tego-mwiem-popiesznie-e-nie-mog-go-zostawi-pod

Right now it seems like BlogEngine is the best blogging platform out there right now.

(from what I've read) Is that what you are using on your blog?

Feel free to surf to my web blog http://ladnastrzala.opole.pl/post/miaa-pocztek.-jim-zawsze-by-jim-spojrza-w-gr-z-wyrazem-bolesnego-zawodu/

I have read so many content on the topic of the blogger lovers except this piece

of writing is actually a pleasant paragraph, keep it up.

Also visit my blog post - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/xxmhzbpxoqqsein

Stránky