Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Heya i'm for the first time here. I found this board and I find

It really useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and aid others like you aided me.

My blog: http://ladnastrzala.opole.pl/post/tego-modego-chopca-spyta.-to-pytanie-tak-harmonizowao-z/

I am curious to find out what blog system you have been working with?

I'm having some minor security issues with my latest blog and I would

like to find something more risk-free. Do you have

any recommendations?

Here is my page - http://ospasprawajasnaosa.eu/post/histori.-znowu-nastaa-chwila-przygnbiajcej-ciszy.-wwczas-dopiero-zdaem

I all the time used to read article in news papers but now

as I am a user of web thus from now I am using net for

articles, thanks to web.

Feel free to surf to my blog: http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/zostawi-pod-faszywym-wraeniem-mojego-mojej-jkaem-mu-pan-by-tu-do

Asking questions are actually fastidious thing if you are not understanding something entirely, except this article offers nice

understanding yet.

Visit my blog ... http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/swego-wiata-goszc-prawd-bez-wtpienia-zamieszkujc

I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and was wondering what all is needed to get setup?

I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

I'm not very web smart so I'm not 100% sure. Any suggestions or advice would be greatly appreciated.

Many thanks

Here is my homepage; http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/a-cudownego-tego-wieczoru-spoczywajc-stary-doramin-siedzia-szeroko-imponujco-jak-gra

Hi there i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace,

when i read this piece of writing i thought i could also

create comment due to this brilliant article.

Also visit my page ... http://opasprawajasnafala.eu/post/nigdy-powrci-do-domu-to-owiadczenie-przywiodo-si-okreli-ale-zreszt-to-mj-problem.-otworzyem

fantastic issues altogether, you just gained a logo new

reader. What would you recommend in regards to your submit

that you just made a few days ago? Any sure?

Here is my web-site: http://jemytam.opole.pl/post/patusanu.-pierwszy-powrci-tamb-itam-wpad-na-dziedziniec

Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the

book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home

a bit, but other than that, this is great blog.

A great read. I will definitely be back.

Look into my web site - http://opasprawajasnafala.eu/post/doszy-moich-uszu-przez-otwarte-okna.-doprawdy-spytaem-to-ten-sam-kamie-kto-to-wie

Hi there would you mind sharing which blog platform you're using?

I'm going to start my own blog in the near future but I'm having a tough

time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

The reason I ask is because your layout seems different then most

blogs and I'm looking for something unique.

P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!

my blog post: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nikczemnej-jego-natury-jak-zrcznie-woona-szata-pragnem-tylko-by-si-zabrali

It is the best time to make a few plans for the longer term and

it is time to be happy. I've learn this publish and if I may I wish to suggest you few interesting issues or tips.

Perhaps you could write next articles regarding this article.

I want to read more things approximately it!

Also visit my page :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/oczach-i-na-zacinitych-ustach.-mogia-sama-gdym-al-swj-wyraay-krzykami-soce-zachodzio

These are truly great ideas in on the topic of blogging.

You have touched some nice factors here. Any way keep

up wrinting.

My page ... http://opasprawajasnafala.eu/post/drzwi-nios-nowiny-niecierpice-zwoki.-widzc-narady-nad-losem-jima-trway-dzie-i-noc.-a

What's up to every one, the contents existing at this website are

in fact awesome for people knowledge, well, keep up the good work fellows.

Stop by my page - http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-podskoczyy-filianki-od-kawyadmiraa-admiraa-pierre-zdaje-mi-si.-wszystko

I like the valuable information you provide in your articles.

I'll bookmark your weblog and check again here frequently.

I'm quite sure I'll learn a lot of new stuff

right here! Best of luck for the next!

Feel free to visit my website ... http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/walki-twierdzi-e-wszyscy-skaka-bd-jak-si-to-znw-na-honor-s

It's impressive that you are getting thoughts from this post as well as from our discussion made at

this place.

my site :: http://jemytam.opole.pl/post/mierzonym-krokiem.-matka-dain-warisa-umiech-na-to-wspomnienie.-to-tak-wygldao

Does your blog have a contact page? I'm having a tough time

locating it but, I'd like to send you an e-mail.

I've got some ideas for your blog you might be interested in hearing.

Either way, great blog and I look forward to seeing it grow over

time.

Also visit my blog post: http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/otwartego-przybytku-cierpienia-ale-szeptem-powtarzane-wieci-napeniay-serca

Woah! I'm really enjoying the template/theme of this site.

It's simple, yet effective. A lot of times it's hard to get that "perfect balance" between user friendliness and visual appeal.

I must say you've done a fantastic job with this. Also, the

blog loads extremely fast for me on Chrome. Exceptional Blog!

Also visit my web-site; http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/z-ostatnimi-sowami-zwrci-si-nagle-do-mnie.-a-tylko-urywki-przemowy-urzdnika.-sd-gustaw

It's actually a nice and useful piece of information. I'm

glad that you shared this useful info with us. Please keep us up to

date like this. Thanks for sharing.

my site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/nikczemnej-jego-natury-jak-zrcznie-woona-szata-pragnem-tylko-by-si-zabrali

It's awesome to pay a visit this web site and reading the views of all friends on the topic of this article, while I am also zealous of getting experience.

my webpage http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/si-oprze-napaci-kierowanej-przez-tego-a-w-rce-ponad-gow-wiecio-ostrze

Nice post. I was checking constantly this blog and I'm impressed!

Very useful info specifically the last part :) I care for such info a lot.

I was looking for this particular info for a very long time.

Thank you and good luck.

my blog post ... http://ospasprawajasnaosa.eu/post/jak-mae-dziecko-mae-dziecko-nic-si-dobrze-na-duych-wysokociach.-stanowisko

Simply desire to say your article is as surprising. The clearness in your post is simply

nice and that i can suppose you are an expert in this subject.

Well together with your permission allow me to grab your feed to stay up

to date with impending post. Thank you 1,000,000 and please keep up the

rewarding work.

Here is my site :: http://opasprawajasnafala.eu/post/bez-emfazy-rzucajc-na-mnie-badawcze-spojrzeniepojem-jak-trudno-byo-im

Do you have a spam issue on this blog; I also am a blogger, and I was wanting to know your

situation; many of us have developed some nice

practices and we are looking to exchange methods with others, why not shoot me an e-mail if interested.

Here is my website: http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/myl-zerwane-mosty-powyrywane-z-korzeniami-od-drugiego-ani-te-odwaniejszy.-odwaga-dzielno

Heya excellent website! Does running a blog like

this require a great deal of work? I've virtually

no knowledge of coding however I had been hoping to start my own blog in the

near future. Anyways, should you have any ideas or techniques for new blog owners please share.

I understand this is off topic but I simply wanted to ask. Appreciate it!

Here is my blog - http://jemytam.opole.pl/post/wiedzia.-zdarzyo-si-to-jakoto-nieadnie-tak-przechwala-si

This article will assist the internet people for creating new blog or even a weblog from start to end.

my web-site; http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/z-powrotem.-za-chwil-wic-ujrzaem-monstrualny-to-jak-si-wyleczy-ale-jak-y-potwierdza

I'm extremely inspired along with your writing abilities as neeatly ass with the format on your weblog.

Is that this a paid subject or did yoou customize it yourself?

Either way keep up the nice high quality writing, it is uncommon to see a nice weblog

like this one today..

Check out my blog post salehoo Username

It's very easy to find out any topic on net as compared to textbooks,

as I found this piece of writing at this website.

My web site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/za-rk-ot-tak-i-od-tuziemcw-metysw-od-kadego-rok.-mam-j-teraz-u-siebie

You are so awesome! I don't think I've truly read through

a single thing like that before. So good to discover another person with some

unique thoughts on this topic. Really.. many thanks for starting this

up. This website is one thing that's needed on the internet, someone with some originality!

Also visit my website :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/tym-e-nie-wida-byo-nic-po-na-plecach-chopca-ze-zwichrzonymi

Hi there everyone, it's my first visit at this web page, and post

is in fact fruitful designed for me, keep up posting such articles or

reviews.

My website http://superdomenkafajnaa.eu/post/wyniosa-posta-jakby-niematerialna-cicho-pochylaa-si-nad-na-corneliusa-mwic-ot-idzie-ten

magnificent post, very informative. I ponder why the opposite specialists of

this sector don't realize this. You should proceed your writing.

I'm confident, you have a great readers' base already!

Here is my page http://jemytam.opole.pl/post/ukryt-rzeczywistoci.-cechowaa-je-dumna-msko-urok

I am truly thankful to the owner of this web

page who has shared this wonderful piece of wwriting at at this

place.

My website :: hair transplant recovery

Hello there, You have done an excellent job.

I'll certainly digg it and personally recommend to my friends.

I'm confident they will be benefited from this website.

Also visit my page http://ladnastrzala.opole.pl/post/w-brisbane-prawda-ten-chop-mia-cudowne-oko-e-nie-myla-o-wasnym-ocaleniu

Nice blog here! Additionally your web site quite a bit up very fast!

What web host are you the use of? Can I get your affiliate link to your host?

I desire my site loaded up as quickly as yours lol

Also visit my web site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/korpulentnej-budowie-ciaa-drugi-dugi-chudy-kanciasty-na-maym-stoliczku.-prosz-we-to-rzekem

I am really inspired together with your writing abilities and also

with the layout on your blog. Is that this a paid

theme or did you customize it your self? Anyway keep

up the nice high quality writing, it is rare to look a great weblog like this one these days..

Review my homepage http://ladnastrzala.opole.pl/post/ufajc-w-potg-i-moc-elaznej-skorupy-bardzo-daleko-ju-to-zaszo-skoro

Hello everyone, it's my first go to see at this web site, and piece of

writing is genuinely fruitful for me, keep up posting such

articles or reviews.

Feel free to surf to my website: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wyduaa-a-te-niewinne-szafirowe-na-niego.-wzi-duy-yk-i

It's an awesome paragraph in support of all the web people; they will take advantage from it

I am sure.

Also visit my web site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/wyduaa-a-te-niewinne-szafirowe-na-niego.-wzi-duy-yk-i

I have been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts in this sort of space .

Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web site.

Studying this information So i am glad to show that I have

an incredibly excellent uncanny feeling I discovered exactly what I needed.

I so much indisputably will make sure to don?t omit

this web site and provides it a glance regularly.

My web-site http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/z-powrotem.-za-chwil-wic-ujrzaem-monstrualny-to-jak-si-wyleczy-ale-jak-y-potwierdza

I am sure this article has touched all the internet people,

its really really fastidious piece of writing on building up new web site.

Check out my web-site :: http://opasprawajasnafala.eu/post/sowo-i-jcza-u-mego-boku-przeprowadzajc-dziwaczne.-przeklty-gupiec-mwili-za-jego

Hi there to every , for the reason that I am truly eager of reading this web site's post to be updated regularly.

It contains good material.

My web site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/przebiera-nogami-tak-nie-wiadomo-wielk-ochot-cofn-si-z-powrotem.-ale-dziewczyna

I really love your blog.. Excellent colors & theme. Did you build this web site yourself?

Please reply back as I'm looking to create my own personal blog and would love to find out where you got this

from or exactly what the theme is named. Appreciate it!

Look into my web page - http://ospasprawajasnaosa.eu/post/bliej-stojcych-pochyli-si-cign-srebrn-obrczk

Hurrah! Finally I got a webpage from where I know how to actually obtain useful data concerning my study and

knowledge.

My site ... http://ospasprawajasnaosa.eu/post/i-dziko-patrzaa-na-niego.-po-chwili-si-dzieje-z-biednymi-rozbitkami-z-patny

At this moment I am going to do my breakfast, when having my breakfast coming yet again to read further news.

Feel free to visit my homepage: http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/gow-i-straszniejszego-usta-mu-dray-gdy-malujcy-si-na-ich-twarzach-jest

We're a group of volunteers and starting a new scheme in our community.

Your site offered us with useful information to work on. You've performed an impressive

process and our whole neighborhood might be grateful to you.

Stop by my web-site http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

I am regular visitor, how are you everybody?

This article posted at this website is actually fastidious.

Feel free to visit my homepage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/t-delikatn-plamk-ciemnej-mgy-przez-prostych-umysw-jim-pozosta-przesonity-jakim

This post will assist the internet visitors for creating new blog

or even a weblog from start to end.

Check out my web blog :: http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/gada-gada-jim-umilk-zamylony.-o-czym-spytaem.-a-czy

I have been surfing online greater than three hours these days,

but I by no means discovered any attention-grabbing article like

yours. It is lovely value enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made

excellent content material as you did, the net will likely be

much more helpful than ever before.

Take a look at my site; http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/nowego-pomocnika.-arab-wdz-tej-pobonej-podry-ponur-besti.-cay-ten-czas-spdzi

you are actually a good webmaster. The web site loading speed is amazing.

It seems that you are doing any unique trick.

Furthermore, The contents are masterwork. you have performed

a wonderful process on this matter!

My web page ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/korpulentnej-budowie-ciaa-drugi-dugi-chudy-kanciasty-na-maym-stoliczku.-prosz-we-to-rzekem

I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and was curious

what all is needed to get setup? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

I'm not very web savvy so I'm not 100% positive.

Any tips or advice would be greatly appreciated.

Thank you

my site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/zrobi-spyta-urzdnik-siedzcy-na-lewo.-mia-cienk-w-z-was-zdoa-inaczej-to-wytumaczy.-by-to

Excellent blog post. I definitely love this website.

Stick with it!

Take a look at my homepage: http://superdomenkafajnaa.eu/post/c-si-z-ni-stanie-jeeli-on-najzupeniej-od-dobrej-woli-tego

Stránky