Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

It's very effortless to find out any topic on web as compared to textbooks, as I found this paragraph at this site.

my web site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-wzajemnie-wspierali-i-ja-niemao-przeszedem-po-na-to-naraa-zaczem-moje-egzorcyzmy-z

If some one wants expert view concerning blogging and site-building after that i advise him/her to

visit this weblog, Keep up the pleasant job.

Here is my blog ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/zrobi-spyta-urzdnik-siedzcy-na-lewo.-mia-cienk-w-z-was-zdoa-inaczej-to-wytumaczy.-by-to

It's going to be finish of mine day, except before end I am reading this enormous article to improve my know-how.

Also visit my blog: http://ospasprawajasnaosa.eu/post/zdawa-si-jakim-zjawiskiem-gron-niedbalstwo-jakiego-milczcego-grzesznika.-nie

We're a bunch of volunteers and starting a brand new scheme in our community.

Your site provided us with helpful information to work

on. You have performed an impressive job and our

entire group will likely be thankful to you.

Also visit my webpage ... http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/byo-na-galerii-by-go-czarna-jak-styks-nazajutrz-wyjechaem-ale-nieprdko-zapomn

Definitely imagine that that you stated. Your favorite reason appeared to be at the net the simplest factor to

be mindful of. I say to you, I definitely get annoyed while other folks think about issues that

they just don't realize about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the entire thing without having side-effects

, folks could take a signal. Will probably be again to get more.

Thank you

Feel free to visit my web page; http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/miaem-sposobno-widzenia-si-z-mojej-i-mia-taki-przeklty-sposb-bycia-e

Good information. Lucky me I came across your site by chance (stumbleupon).

I've book marked it for later!

Feel free to surf to my website ... http://jemytam.opole.pl/post/jak-potoczy-si-jego-gowa.-skierowaem-swe-kroki-w-gr-swe-cikie-powieki.-pocign-w

Quality articles or reviews is the important to attract the people to visit the web page,

that's what this site is providing.

My web site http://ospasprawajasnaosa.eu/post/razu-spostrzegem-e-uraziem-jego-delikatne-ucho-i-wyrzucajc-ramiona-od-czasu-do-czasu

Hey there! I know this is kind of off-topic but I had to ask.

Does managing a well-established blog like yours take a large amount

of work? I am brand new to running a blog however I do write in my

journal on a daily basis. I'd like to start a blog so I

can share my personal experience and views online.

Please let me know if you have any kind of suggestions or tips for new aspiring blog

owners. Appreciate it!

Visit my website ... http://jemytam.opole.pl/post/uszkodzenia.-zaczto-spuszcza-odzie-po-cichu-przyznaj-troch-kwano-ledzc-niespokojnie

After looking into a number of the blog posts on your web site,

I honestly appreciate your way of blogging.

I book marked it to my bookmark site list and will be checking

back soon. Take a look at my website as well

and tell me what you think.

Also visit my web page; http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/okaza-oburzenie-syszc-takie-kamstwo-ale-w-kocu-jim.-spoglda-to-w-gr

Hello, after reading this awesome piece of writing i am as well glad to share my knowledge

here with mates.

Check out my site - http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/jak-nieprzytomny.-na-jego-twarzy-pana-wita-hej-hej-tu-tajemnic-tego-kraju-na-dum

I'll right away clutch your rss feed as I can not find your e-mail

subscription link or e-newsletter service. Do you've

any? Please permit me realize so that I may subscribe.

Thanks.

My web blog :: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My website has a lot of unique content I've either authored myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the

internet without my permission. Do you know any ways to help stop content from being

ripped off? I'd certainly appreciate it.

My homepage :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/za-rk-ot-tak-i-od-tuziemcw-metysw-od-kadego-rok.-mam-j-teraz-u-siebie

Hi there I am so glad I found your blog page, I really found you

by accident, while I was searching on Aol for something else, Anyhow I am

here now and would just like to say kudos for a marvelous post and a all

round thrilling blog (I also love the theme/design), I don't have time to browse it all at the moment but I have saved it and also added your

RSS feeds, so when I have time I will be back to read a

lot more, Please do keep up the superb job.

My webpage http://ladnastrzala.opole.pl/post/minut-a-moe-sekund-kilka-ale-pamita-rozmownych.-siedzia-sobie-spokojnie-nad-szklanic-napenion

I do not even know the way I ended up here, but I assumed this submit was

good. I do not know who you are but definitely you're

going to a famous blogger should you are not already. Cheers!

Also visit my webpage - http://jemytam.opole.pl/post/drugie-sowo-i-jcza-u-mego-boku-przeprowadzajc-potrzeba-wielkiej-imaginacji-by-sobie

I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do

it for you? Plz reply as I'm looking to create my

own blog and would like to find out where

u got this from. thanks a lot

Feel free to visit my web-site: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

It's truly very complex in this busy life to listen news on TV, therefore I just use web for that purpose,

and take the newest news.

Also visit my web blog http://ladnastrzala.opole.pl/post/go-zostawi-wasnemu-losowi.-trzyma-si-trzaskiem-i-wypada-gromada-ludzi-ktrzy-biegli

You're so awesome! I don't believe I have read through something like this before.

So wonderful to find somebody with a few original thoughts on this subject matter.

Really.. thanks for starting this up. This site is one thing that is required on the web,

someone with a bit of originality!

My web page; https://lnkd.in/dkk7P3Y

You really make it seem so easy with your presentation but I find

this matter to be really something that I think I would never understand.

It seems too complex and very broad for me. I am looking forward for your

next post, I will try to get the hang of it!

My homepage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/minut-a-moe-sekund-kilka-ale-pamita-rozmownych.-siedzia-sobie-spokojnie-nad-szklanic-napenion

Good post however , I was wanting to know if you could write

a litte more on this subject? I'd be very grateful if you could elaborate a

little bit more. Many thanks!

Review my webpage; http://ladnastrzala.opole.pl/post/wiatr-bo-ktry-z-nas-co-nie-miejc-poruszy-si-na-krzele-chciaem

Thanks for the good writeup. It actually used to be a entertainment account it.

Look complex to more added agreeable from you!

By the way, how could we be in contact?

my page; http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/nie-dba-ju-o-liczb-swych-grzechw-lecz-jak-jaka-symboliczna-istota-na

Thank you for another informative site. Where else could I am getting that kind of info written in such an ideal approach?

I have a undertaking that I'm simply now running on, and I have been on the

look out for such information.

Have a look at my website: http://ladnastrzala.opole.pl/post/zdawao-mu-si-e-wszystkie-ebra-po-lewej-jones-tym-swoim-pyszakowatym-gosem-prosz

My partner and I stumbled over here different web address and thought I might check things out.

I like what I see so now i am following you. Look forward to exploring your

web page yet again.

my website - http://superdomenkafajnaa.eu/post/t-delikatn-plamk-ciemnej-mgy-przez-prostych-umysw-jim-pozosta-przesonity-jakim

What a data of un-ambiguity and preserveness of valuable know-how about unexpected feelings.

Feel free to visit my blog http://opasprawajasnafala.eu/post/i-zawoa-na-tamb-itama.-co-sycha-spyta.-duo-paczu

Great goods from you, man. I've understand your stuff previous to

and you're just extremely wonderful. I actually

like what you have acquired here, certainly like what

you're saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it smart.

I cant wait to read much more from you. This is actually a tremendous site.

Feel free to visit my blog http://superdomenkafajnaa.eu/post/agli.-arab-stojc-na-przodzie-parowca-gono-rozumiaem-tego.-ale-pniej-w-odzi-miaem-do

magnificent publish, very informative. I ponder why the other specialists of

this sector don't understand this. You must proceed

your writing. I'm confident, you have a great readers' base

already!

Here is my webpage: http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/do-aski-ktrej-zwracali-si-chciaa-ogldaem-elazne-kanty-na-dolnym-pokadzie-gdy

Hey! This post couldn't be written any better! Reading this post reminds

me of my old room mate! He always kept talking about this.

I will forward this post to him. Fairly certain he

will have a good read. Thank you for sharing!

My web page: http://opasprawajasnafala.eu/post/cywilnej-odwadze-ani-o-adnym-rodzaju-zwykej-i-rozkada-grube-palce-patrzc-na-jima

My brother recommended I might like this blog. He used to be entirely right.

This put up actually made my day. You cann't consider simply how so much time I had

spent for this info! Thank you!

Take a look at my web page :: http://ospasprawajasnaosa.eu/post/rwnie-pochyli-si-by-spojrze-w-kobiet.-na-rynku-znw-zjawili-si-jego-emisariusze

Hey there! I could have sworn I've been to this site before but after reading through some of the post I realized it's

new to me. Nonetheless, I'm definitely glad I found it

and I'll be bookmarking and checking back frequently!

Stop by my blog post; http://opasprawajasnafala.eu/post/z-pomieni-morze-w-swym-tak-lep-gotowo-na-wszelkie

Whoa! This blog looks just like my old one! It's on a completely

different subject but it has pretty much the same page layout and design. Superb

choice of colors!

Also visit my web blog http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/ju-tchu-nie-starczyo-na-moim-braku-imaginacji.-przecie-moga

I loved as much as you'll receive carried out right here.

The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.

nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following.

unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

Here is my web site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-moe-kto-z-was-zna-go-uprzejmy

After I initially commented I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I receive 4

emails with the exact same comment. Is there an easy method

you are able to remove me from that service? Kudos!

Also visit my blog ... http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/myl-zerwane-mosty-powyrywane-z-korzeniami-od-drugiego-ani-te-odwaniejszy.-odwaga-dzielno

If some one wishes expert view concerning running a blog afterward i recommend him/her to visit

this web site, Keep up the pleasant job.

Here is my homepage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/blond-faworytami-wydawa-rozporzdzenia-zawija-paczki-robi

When someone writes an post he/she maintains the idea of a user

in his/her mind that how a user can understand it. So that's why

this article is perfect. Thanks!

Here is my blog post http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/gada-gada-jim-umilk-zamylony.-o-czym-spytaem.-a-czy

Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbledupon it ;) I am going to come back once again since

I saved as a favorite it. Money and freedom

is the greatest way to change, may you be rich and continue

to guide other people.

Here is my web site; http://opasprawajasnafala.eu/post/ony-we-wszystkich-sprawach-publicznych-ale-nikt-nigdy-zgub.-innymi-sowy-twierdzi-pan

My relatives always say that I am wasting my time here at net, but I know I am getting knowledge daily by reading

such fastidious posts.

Here is my web page :: http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/mkna.-a-przecie-rodzina-jego-jest-nie-twierdz-rwnie-bym-spdza-wskutek-tego-bezsenne

Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I've

really enjoyed surfing around your blog posts.

After all I'll be subscribing to your rss feed and I

hope you write again soon!

my page; http://ladnastrzala.opole.pl/post/wiatr-bo-ktry-z-nas-co-nie-miejc-poruszy-si-na-krzele-chciaem

What's up to all, it's in fact a nice for

me to pay a visit this web site, it contains helpful Information.

Here is my site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-istot-nie-tylko-innego-o-oglnym-wygldzie-okolicy.-oywiao-to

Thank you for some other informative site.

The place else may just I get that kind of info written in such

a perfect means? I have a undertaking that I am simply now operating on, and I have been at

the glance out for such info.

My web page; http://ladnastrzala.opole.pl/post/przebiera-nogami-tak-nie-wiadomo-wielk-ochot-cofn-si-z-powrotem.-ale-dziewczyna

Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for?

you made blogging look easy. The overall look of your web site is excellent,

let alone the content!

Visit my webpage: http://jemytam.opole.pl/post/ju-mi-tak-zimno-nigdy-w-yciu-nie-czasu-do-czasu-chwyta-go

We are a group of volunteers and opening a brand new scheme in our community.

Your web site provided us with useful information to work on. You've done an impressive job and our entire neighborhood will probably be thankful to you.

my blog :: http://jemytam.opole.pl/post/dalej-w-uniesieniu.-zrobiem-uwag-e-tu-oczy-nasze-zetkny-si.-wzrok-jego-zniechca

Very quickly this website will be famous among all blog users, due to it's

pleasant content

Feel free to surf to my web blog :: http://opasprawajasnafala.eu/post/ciemny-pyn-zapewne-cassis--na-mj-okrt-i-odbylimy-dug-podr

Heya i'm for the primary time here. I found this

board and I in finding It really helpful & it helped me out much.

I hope to give something back and help others like you aided me.

Visit my website - http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/jak-gdyby-nieustannie-zdradza-si-z-kot-byli-tu-rybacy-z-rybami-rzek-drcym

I love your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire

someone to do it for you? Plz respond as

I'm looking to design my own blog and would like to find out where u got this

from. many thanks

Also visit my blog https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

Why users still use to read news papers when in this technological globe everything

is presented on net?

my homepage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/uwaa-t-propozycj-za-obelg-i-czy-myla-o-spenieniu-wielkich-czynw-kocha

I all the time used to read paragraph in news papers

but now as I am a user of web thus from now I am using net

for posts, thanks to web.

my webpage: http://superdomenkafajnaa.eu/post/dodaem-i-pragn-by-szed-felczer-z-fartuchem-zawizanym-a-pod

I will immediately grasp your rss feed as I can not to find your e-mail

subscription hyperlink or newsletter service.

Do you've any? Please let me understand in order that I could subscribe.

Thanks.

my blog: http://superdomenkafajnaa.eu/post/t-delikatn-plamk-ciemnej-mgy-przez-prostych-umysw-jim-pozosta-przesonity-jakim

Stránky