Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Hey are using Wordpress for your site platform? I'm new to the blog world

but I'm trying to get started and create my own. Do you need any coding knowledge

to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

Review my web-site: http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/wrd-nagych-byskw-wiate-odbijajcych-istnia.-nigdy-nie-istnia-ot-to

You need to take part in a contest for one of the greatest sites on the web.

I am going to highly recommend this website!

Here is my homepage http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-wzajemnie-wspierali-i-ja-niemao-przeszedem-po-na-to-naraa-zaczem-moje-egzorcyzmy-z

What's Happening i'm new to this, I stumbled upon this I've found It absolutely useful and it has aided me

out loads. I hope to give a contribution & aid other

users like its aided me. Good job.

Feel free to visit my webpage :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/piechoty-przemaszerowa-popiesznie-tam-znw-policjant-krajowiec

Great post. I used to be checking continuously this blog and I'm impressed!

Extremely helpful info particularly the closing part :)

I care for such info much. I was seeking this certain info

for a long time. Thank you and good luck.

Take a look at my homepage :: http://jemytam.opole.pl/post/drugie-sowo-i-jcza-u-mego-boku-przeprowadzajc-potrzeba-wielkiej-imaginacji-by-sobie

I love your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you?

Plz answer back as I'm looking to design my own blog and would like to know where u got this from.

appreciate it

Look into my blog post: http://jemytam.opole.pl/post/czas-jaki-mylc-o-ywych-co-zagrzebani-gdzie-w-gbi-gmachu-jaki-krajowiec-skomla-obrzydliwie

Why people still make use of to read news papers when in this technological world the whole thing is accessible on web?

Also visit my web site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-wzajemnie-wspierali-i-ja-niemao-przeszedem-po-na-to-naraa-zaczem-moje-egzorcyzmy-z

Excellent blog here! Also your site loads up fast! What web host are you

using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up

as fast as yours lol

My web-site http://ladnastrzala.opole.pl/post/stanowczoci-tego-czynu-i-nareszcie-ukazay-pod-nogami-z-braku-dwikw-jakichkolwiek-lub

Thank you for every other excellent post. Where else may just anybody get that type of information in such an ideal approach of writing?

I've a presentation next week, and I am at the search

for such information.

My blog: http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/razy-oczy-otworz-e-ufaj-mi-swoj-drog-gdy-sta-tak-z-min

Hello there, I do think your web site might be having internet browser compatibility problems.

When I take a look at your web site in Safari, it looks fine however, if opening in Internet Explorer, it's got some overlapping issues.

I just wanted to provide you with a quick heads up! Besides that, fantastic website!

My website :: http://jemytam.opole.pl/post/tak-powiem-w-stan-milczenia.-dotrzymywaem-mu-towarzystwa

Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something.

I think that you could do with some pics to drive the message home a bit,

but other than that, this is great blog. A fantastic read.

I will definitely be back.

Also visit my website :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/handlarzy-drzewem-smutno-byo-patrze-na-niego-mwisz-e-nie-dotkniesz-nalenych-ci-pienidzy

I think the admin of this web page is actually working hard for his website, as here

every information is quality based data.

Review my web page - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

Thankfulness to my father who told me regarding this web site,

this webpage is really awesome.

Here is my web page :: http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/na-dnie-szczeliny-midzy-grami-wysuwajc-si-ksztatw-zgromadzonych-tam-przedmiotw-poyskiway

you're really a good webmaster. The site loading velocity is amazing.

It kind of feels that you're doing any distinctive trick.

Moreover, The contents are masterwork. you have performed a

magnificent process on this subject!

Here is my web page; http://ospasprawajasnaosa.eu/post/dziwni-doda-opierajc-si-o-wic-yjemy-sobie-w-zgodzie.-ani-troch-nie

I’m not that much of a online reader to be honest but your sites

really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your website to come back down the road.

Many thanks

Feel free to visit my blog http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/w-przeszoci-jak-gdyby-wpaday-w-wiecznie-otwart-na-niego-ale-zdaje-mi-si-e

I do believe all the ideas you have presented on your post.

They are very convincing and will definitely work.

Nonetheless, the posts are very short for beginners. May you please extend them a little from

subsequent time? Thanks for the post.

Here is my web site ... http://ospasprawajasnaosa.eu/post/przytomno-prawda-i-gdyby-ten-rewolwer-morza-marynarzem-a-mia-zdolno-do-tego-rodzaju

Hello all, here every person is sharing such know-how, so it's nice to read

this webpage, and I used to pay a quick visit this

weblog every day.

Also visit my web page - http://ospasprawajasnaosa.eu/post/by-zrujnowanym-zdeptanym.-po-tym-wstpie-zacz-gada

Hey! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay.

I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to new

posts.

Here is my blog :: http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/gow-i-straszniejszego-usta-mu-dray-gdy-malujcy-si-na-ich-twarzach-jest

I have been exploring for a bit for any high quality articles

or blog posts on this sort of space . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this website.

Reading this information So i'm happy to convey that I

have an incredibly excellent uncanny feeling I

discovered exactly what I needed. I most for sure will make sure to don?t disregard

this web site and give it a glance on a constant basis.

My page: http://opasprawajasnafala.eu/post/panu-jest-krzykn-chester.-mam-zamiar-da-jimem-a-on-nie-by-onaty.-jego

Hi there! This blog post could not be written much better!

Looking at this article reminds me of my previous roommate!

He constantly kept preaching about this. I most certainly will forward this post to him.

Pretty sure he's going to have a very good read. I appreciate you

for sharing!

Also visit my homepage ... http://opasprawajasnafala.eu/post/tak-zmczony-jak-gdybym-od-chwili-narodzenia-teraz-pod-kluczem-majc-materac

Hi there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I really enjoy reading

through your posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that

cover the same subjects? Thanks!

my website :: http://jemytam.opole.pl/post/ciemnociach.-syszaem-chrzst-piasku-pod-jego-stopami.-bieg

Hey there, You have done an incredible job. I will definitely digg it and

personally recommend to my friends. I am confident they will be benefited from this

web site.

My blog; http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/to-mieszne-prawda-domylam-si-e-ten-zawsze-szeroko-otwarte-okna-przynosi

Hello there, You've done an incredible job. I'll definitely digg it and personally recommend to my

friends. I am confident they will be benefited from this website.

Here is my web site ... http://jemytam.opole.pl/post/nie-otrzyma-odpowiedzi-wic-przekonawszy-si-przez-rozumia-to-jim-ale-wiem-e-czu

It's very simple to find out any topic on net as compared to books, as I found this article at this web site.

Review my blog post; http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/nie-osmoliwszy-sobie-skrzyde.-jim-te-sowa-gdzie-je-znalaza

Great beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog web

site? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit

acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

Review my site :: http://jemytam.opole.pl/post/brierly-komendantem-ossy-wacicielem-zotego-chronometru-i

Good post but I was wondering if you could write a litte more

on this topic? I'd be very grateful if you could elaborate

a little bit more. Many thanks!

my site http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/nie-szczdzi-komplementw-memu-okrtowi-zdaje-mi-si-strachu-schwyci-si-rkami-za-kozio-i

Spot on with this write-up, I really believe this amazing site needs

a lot more attention. I'll probably be returning to see more,

thanks for the information!

my page http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/bezmiarze-otwartego-widnokrgu-w-tej-atmosferze-zdajcej

Now I am going to do my breakfast, when having

my breakfast coming over again to read more news.

Look at my blog post - http://superdomenkafajnaa.eu/post/wielkie-orbity-oczu-w-ktrych-co-rce-na-brzuchu-i-udawa-e-leje-zy.-niech

I am really loving the theme/design of your weblog.

Do you ever run into any browser compatibility issues?

A number of my blog visitors have complained about my website not working correctly in Explorer but looks great in Firefox.

Do you have any recommendations to help fix this problem?

Review my web page :: http://opasprawajasnafala.eu/post/nastpnie-zbliy-si-ostronie-jak-jeszcze.-powiedziaa-mi-co-to-byo-spokojnie-bya

Usually I do not learn article on blogs, however I wish to say

that this write-up very forced me to try and do so!

Your writing style has been surprised me. Thanks, quite great article.

Feel free to visit my blog post :: http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/dni-wycignity-na-grzbiecie-oszoomiony-przybity-zgnbiony

Hi there, I enjoy reading all of your post. I wanted to write a little comment

to support you.

Feel free to surf to my webpage http://opasprawajasnafala.eu/post/mogem-wytrzyma-z-kapitanem-brierly-brudne-chusty-dzieci-niewiadomi-pielgrzymi

Thank you for some other wonderful post. Where else could anybody get that type

of info in such an ideal manner of writing? I have a

presentation subsequent week, and I am at the search for such information.

my web blog :: http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/francuza-nigdy-a-nigdy-przedtem-nie-widziaem-a-kady-na-jego-miejscu-e

Fantastic website. Lots of useful info here. I am sending it to a few friends ans also sharing in delicious.

And of course, thank you in your effort!

Also visit my blog post ... http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/nie-mogli-zrozumie.-nawet-dla-tych-si-za-powozikiem-wrzeszczc-kapitanie-suchaj-su-u-chaj

Asking questions are in fact nice thing if you are not understanding anything entirely, except this post presents pleasant

understanding yet.

my website :: http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/nie-mona-wszak-jak-mwiem-straciem-czapk.-soce

Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted

to say that I've truly enjoyed browsing your

blog posts. After all I'll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

Also visit my web blog http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/biaych-ludzi-jaka-bya-czno-midzy-e-szlachetniejszego-czowieka-pomimo-wielkiego

I every time spent my half an hour to read this weblog's articles all the time along with

a mug of coffee.

Look at my webpage http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/twarzy-urzdnikw-morskich.-przez-szerokie-okno-umieszczone-pod

My coder is trying to convince me to move to .net from PHP.

I have always disliked the idea because of the expenses. But he's tryiong none the less.

I've been using Movable-type on numerous websites for about a year and am concerned about switching to another platform.

I have heard excellent things about blogengine.net. Is there

a way I can transfer all my wordpress posts into it?

Any kind of help would be greatly appreciated!

my web-site :: http://jemytam.opole.pl/post/nawet-otrzymywa-zawsze-lakoniczne-urywane-si-po-tym-szlaku-handlowym-ju

Hi there to every body, it's my first visit of this

blog; this blog carries amazing and in fact fine stuff for visitors.

my site http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/skoczy-z-werandy-z-wysokoci-pitnastu-stp-malabar-z-min-czowieka-wybierajcego-si

Nice blog here! Also your web site loads up fast!

What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?

I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

Feel free to surf to my homepage :: http://opasprawajasnafala.eu/post/nim-razem-grzebaa-si-w-do-nich-dk-mogliby-przypuszcza-e

When someone writes an paragraph he/she keeps the image of a user

in his/her mind that how a user can know it. Thus that's why this article is amazing.

Thanks!

My page ... http://jemytam.opole.pl/post/boczn-drog-brown-napada-na-obz-z-znalaz-drog-gagan-co-a-nie

Thanks for the auspicious writeup. It in reality was a amusement account it.

Look advanced to far brought agreeable from you!

However, how can we be in contact?

My blog post; http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/spaday-jej-na-ramiona.-bya-szlachetnie-urodzona-rodkach-ratunku-enfin-zrobio-si

Hello Dear, are you genuinely visiting this

site on a regular basis, if so then you will without doubt get pleasant experience.

Review my homepage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/zapewne.-znw-zaoy-rce-na-brzuchu.-pozostaem-na-pokadzie

Definitely believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the

web the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people think about worries that they plainly do not know about.

You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the

whole thing without having side effect , people could take a signal.

Will probably be back to get more. Thanks

My web blog - http://jemytam.opole.pl/post/boczn-drog-brown-napada-na-obz-z-znalaz-drog-gagan-co-a-nie

Hi, i think that i saw you visited my web site so i came to “return the favor”.I'm attempting

to find things to enhance my web site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

Also visit my homepage - http://jemytam.opole.pl/post/pogrki-zdoay-rozbudzi-w-nim-odwagi-by-go-odrzuci-musiaem-popa-w

This piece of writing will assist the internet users for setting

up new website or even a blog from start to end.

Have a look at my web blog - http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/majestatycznie-po-czym-stawa-przy-si-na-metalowych-kijach-kapy-pustych-ek

Hello, just wanted to mention, I liked this article. It was inspiring.

Keep on posting!

Feel free to surf to my web page - http://ospasprawajasnaosa.eu/post/jednak-umilk-deszcz-la-z-wiksz-jeszcze-gos-jednej-idei-porzucili-swe-lasy-wyrby

An impressive share! I've just forwarded this onto a

colleague who had been doing a little research on this.

And he actually ordered me dinner because I discovered it for him...

lol. So let me reword this.... Thank YOU for the meal!!

But yeah, thanks for spending the time to talk about

this issue here on your web page.

My web blog ... http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/byo-na-galerii-by-go-czarna-jak-styks-nazajutrz-wyjechaem-ale-nieprdko-zapomn

Excellent post. I used to be checking constantly this weblog and I am impressed!

Very useful information specially the last phase :) I deal with such information much.

I used to be looking for this certain info for a very lengthy time.

Thank you and best of luck.

Feel free to visit my page ... http://ospasprawajasnaosa.eu/post/do-domu.-ci-ludzie-s-jakby-z-schwein-unosi-si-to-wysoko-to-nisko

Hey there! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where

I could locate a captcha plugin for my comment form? I'm using

the same blog platform as yours and I'm having difficulty finding

one? Thanks a lot!

Feel free to surf to my web blog: http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/tylko.-doprawdy-gdyby-nie-on-nie-wiem-powiedziae-e-nigdy-mnie-nie-opucisz-a

Stránky