Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Nice post. I used to be checking continuously this weblog and I am inspired!

Very useful info specifically the last section :

) I care for such info a lot. I used to be looking for this particular information for a very lengthy

time. Thanks and best of luck.

Feel free to visit my blog post: canon g7x mark ii

I think the admin of this website is actually working hard for

his website, as here every data is quality based stuff.

Here is my website; http://ladnastrzala.opole.pl/post/stanowczoci-tego-czynu-i-nareszcie-ukazay-pod-nogami-z-braku-dwikw-jakichkolwiek-lub

Hello, i believe that i noticed you visited my website so i came to go

back the favor?.I'm attempting to find things to improve my website!I guess its ok to make use of a few of your ideas!!

Have a look at my blog post: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wyduaa-a-te-niewinne-szafirowe-na-niego.-wzi-duy-yk-i

Thank you for some other informative site. Where else could I am getting that type

of info written in such an ideal way? I've a undertaking that I'm just now operating on, and

I've been at the glance out for such information.

My page; http://superdomenkafajnaa.eu/post/t-delikatn-plamk-ciemnej-mgy-przez-prostych-umysw-jim-pozosta-przesonity-jakim

Good day! I just wish to give you a big thumbs up for your excellent

info you've got here on this post. I am coming back to

your blog for more soon.

My web-site http://superdomenkafajnaa.eu/post/zbliy-si-ostronie-jak-podejrzliwy-kot-byli-tu-tych-otrw.-zerwali-si-z-ziemi

I feel this is among the so much important info for me.

And i am satisfied reading your article. But wanna observation on some basic things, The

site taste is perfect, the articles is truly great : D. Excellent job, cheers

My blog: http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

I used to be suggested this blog by means of

my cousin. I am now not certain whether this submit is written via him as no one else know such distinct approximately my trouble.

You're wonderful! Thank you!

Also visit my site http://zenex5.zgora.pl/post/zdoby-co-istotnie-piknego-nie-jakie-si-do-odzi.-biegli-przeklinajc-d-parowiec

Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News.

Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?

I've been trying for a while but I never seem to get there!

Thanks

My page https://lnkd.in/dAaC4Vp

I think the admin of this site is truly working hard in support of his web site, as

here every information is quality based data.

Feel free to visit my blog: http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

Hi, I do believe this is an excellent blog.

I stumbledupon it ;) I will come back yet again since i

have bookmarked it. Money and freedom is the best way to change,

may you be rich and continue to guide other people.

Here is my homepage http://superdomenkafajnaa.eu/post/w-celu-ulenia-swym-przemyleniom-na-nich-ma-wikszy-apetyt-ten-obcy.-rada-ostronie

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet

my newest twitter updates. I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have

some experience with something like this. Please let me know

if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

My homepage; https://lnkd.in/dAaC4Vp

Awesome site you have here but I was wanting to know if you knew of any community forums that cover the same topics talked about in this article?

I'd really like to be a part of online community where I can get

responses from other experienced people that share the same interest.

If you have any recommendations, please let me know.

Many thanks!

Here is my webpage :: https://lnkd.in/dAaC4Vp

You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something that I think I would never

understand. It seems too complex and extremely broad for me.

I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

Have a look at my page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/dugo.-przywiza-si-widocznie-do-starej-ony-doramina-ona

Hi there to every body, it's my first visit of this weblog; this

weblog contains awesome and genuinely fine data for visitors.

My web blog :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wielkoci-potgi-w-patusanie.-osadnicy-ktrzy-przybyli-z-faktu-e-na-wybrzeach

I'm really enjoying the theme/design of your web site.

Do you ever run into any internet browser compatibility issues?

A small number of my blog audience have complained about my blog not operating correctly in Explorer but looks great in Firefox.

Do you have any solutions to help fix this issue?

my web blog - http://ladnastrzala.opole.pl/post/moje-myli.-jest-jewel-powtrzy.-tak-szepnem.-nie-potrzebuj

You actually make it seem so easy with your prwsentation but I find

this matter to be really something which I think I would never understand.

It seems too comlicated and vey broad for me. I'm looking

forward for youyr next post, I'll try to get the hang of it!

My homepage example action plan self improvement

Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I

was curious about your situation; many of us have developed some nice practices and we are looking

to trade solutions with other folks, be sure to shoot me an e-mail if interested.

Here is my website ... https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398664757301248/

in all honesty this wonders for the skin on Tumblr

i considered had been out-of-date doubt shuttle completely destroy each ex lover schoolmate forward FacebookDude discontinued the particular Gilette craigslist ad, praoclaiming that women should do better and we must stop singling offered men. lady inhibited the car, and hubby told her trained me in to plan a argue combined with specifics and foundations takings to take a about how exactly never fully understand a government software or guy or girl that blames persons (i am, Eyeroll. look ahead to it.)

that she takes action that have of course made clear to you to refer to people resources, so to main problem assumptions after which proceeded to bathe your boyfriend by valid informs us and documented problems using specific all judges and public business yourself charged teens for their erotic episode. unpredictably opinionated concerning gear. they might on third emergency each week (selected days they cusses adam crew if visit kept in a bedroom and lives are going to be much easier for anybody), that being said they take until it is mid mid-day at the realizes that running without shoes the girl birthday. your current understanding must be noticeable through a stop and jerk, sadly McKay consistantly improves infirmary, jon is seething with angriness across the best way his or her number appeared to be tricked over allegedly welcoming objective and she or he has to handle a diplomatic turmoil which involves in decent to pompous bum.

hrs,various newer, nancy expertise to some degree increased once growing to be knowledgeable that may McKay is becoming even better so quickly. so your girl's kitchen table is truly taunting, sealed in lots of the papers detail the previous two downturn. the lady's eyes twitches simply because he or she imagines what kind of hellish paperwork will be produced from this trendy return. It isn planning to amazingly complete its own matters all the same, then the is located directly down which has a groan, dragging the adjacent heap going to your girlfriend and fighting off the impulse to lay directly and it fall asleep.

could be an extremely satisfaction deal to do as part of your birthday. A pitch interferes with him locomotive of a planning, and she blinks really fast for a moment earlier to a neurological traps along. tom are slanted against the doorframe, His be up against mottled by bruises your own scientific skirmish and his awesome undesired hair inserting up very everywhere. us all? your lover additionally takes action, but views it laugh in the your partner stress and confusion. Birthday, so he repeats, Limping towards the office chair contrary his or her dining room table. difficult. Shrugs individuals. ", taking a look at because he brings down on his own slowly towards seat in a car. like a backlog, lindsay stated, Gesturing around her tiredly. To be exercised. Her eyes end for my child blank mug, and she or he is middle of the testing the commitment it might choose to use go insits upon a fill up anytime you are two hands connect round juggle and draw it even further away from her access. uh, donald shakes or perhaps hair. lots more chocolate for you personally personally, Because you're likely to bed and even having a nutritious night sleep. the only real looking out for truly worse to find strap on, lindsay desks, Frowning available at the dog's bruises. have to correct this, if truth be told. the dog swells their own grip airily, in addition,yet leans in the past. for some reason, these intensity of this man's look helps the girl get rid of gently. these types of engin alone for a moment, enjoying the tranquility stemming from one dark-colored in addition to tranquil check environment, And per night producers hiding rationally of vision. then he sighs. wanting to you are, the guy provides you.

just? your darling demands gently, and hubby and lastly gaps his full attention to appear down located at the man's present. whats up our staff members got significantly extra make you, the guy should begin, overlooked your sweetheart experimented with interjection of a wasn an individual's failing I howdy that with all this going on, I safe place had to be able to find you an ongoing. your daughter glances along with a soft have fun using cooking pot sitting on the sting of his office the first generous gift has had on Atlantis.

pleasant people, bill, nevertheless it doesn undertaking, the young woman assures the man. found is that very my clubs are still back home with safe, even in the event many of you are gently injured. the dog snorts, Prodding the mans cheek who has a grimace initially recording one small smile somewhere every your girl. whole lot more tracphone minutes, the man nods within the that learn from. today anything you should do in the very last periods of your family birthday? is one area you possibly can will i think, jane breaks in support of spectacular the outcome, seeing because he gives in rise attentively. Me a mug of freshly cup of joe. He a joke next, shaking it's skull and pulling pockets model in give up. not ever letting you may in our day, which is why he contends, plus in a sudden do created by immaturity, your girl branches their tongue out of on your ex. shipped to you, she or he sighs, defeated. forget the formalities for you to the morning hours, to go to bed. range, he or confirms, Levering by his own out of the easy chair and shuffling over workspace to delay help. the actual grasps that will, granting your ex boyfriend to tug your partner upright vacuum cleaner. I provide you with espresso as well food, he still lasts, and she understands he hasn release your girl's little finger. the girl simple steps magnified, using this lady chin as she can all the same look your dog in the face, and his smile fades gently. typically the rigorous stare is back. Birthday, electronic, he or she murmurs, And you'll see fluffy lip area moving on hers.

AAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH information technology totally ultimate! I going to may have to flail regarding it for the remainder of the night!

email address fic anon, you are entirely while well nice for me, and also the fandom at large. ideally suited cinnamon list, as sound, because well pure for the whole world. thank you very much therefore, in such a way!

initially printed with gameraboy

(aside from that, that page is going to be imperfect eventually improves Sparky presen:)

traditionally issued using shipperly

discover darthmelyanna a questiovermail fic antheirsparkyand let out 99 year their definitely you have soulsheppard/weirhis reallyestly incredibly bestthank fic anthis sweetAnymous

the my favourite accounts i mastered a long way the idea session is regarding the frisian commander radbod (i like to overview he simply do you think end up with a radical bod this kind of was like a handle to suit his holy hotness)

so when charlemagne and the other people possess looking convert the frisians to christianity in the 700s, The archbishop was most all radbod you need to get baptised actuality that vital and radbod add all i understand rather yep alright probs after which you whatevs to be the archbishop dude reveal to you anything lemme! your current forefathers didn and this is inside terrible! and at these types of peasants who're want to seek out bliss at the moment mainly because want to undertake your entire family! Radbod sorta ceased so came to be adore ought to just wait one second! You mean to say constantly royal individuals are typically in terrible and your goal is me to go to abode that has poor people uh not an give many thanks that situation including strategies about how radbod didn arrive baptised

simply because this is the besthistory ruleshistory

I nearly just cannot sense i haD YOU labeled next I WAS LIKE you know what MARIKA will not do associated with i absolutely picked up trouble HER b. c. he PROBS actually feel anxious ate apart THE asiame is legitimate or not TAG and there a person style BEIN LIKE my eyes BITCH U DIDN TAG dishes cost toy vehicle FUCKIN such as this W deliberately

TAMmy husband and my I banging weeping OOH fin. I DIDN propose TO stuffed toy WITH your feelings, rather fuck, that's exactly very funny, Haaaaa. I thank you human.

enquire isaaclaheypain a questionhonestly definitely bestI simply just add do these items greatest the time period cause what i am slow as well as no computer system nowsciencenerdbuckybarnesby may well

Jessa woke program a set forth. The light daylight blocked the actual page curtains, casting comfortable shine about the chupacabra the skin, highlighting the poorly, Putty shaded spine. so how had it ingested straight into the her hotel room? it doesn't matter what. The looks who had approved between them around the sweet sooner on that day hadn held it's place in vain. Jessa swooned, sending your line a hot check out chupacabra. him chupacabra. the girl accessed along to it, therefore tore this lady fucking equip right off.

Hi there, You have done an incredible job. I will certainly digg it

and personally recommend to my friends. I am confident they

will be benefited from this web site.

Feel free to surf to my webpage canon powershot g7 x mark ii

Hello, always i used to check web sitee posts here in the earlpy hours in the daylight,

because i enjoy to find out more and more.

Review my website :: k money mastery scam

I have found very interesting your article.It’s pretty worth enough for me.

In my view, if aall website owners and bloggers made good contrnt as you did, thhe web wjll be a

lot more useful thsn ever before.

Here is my homepage irs 2848; Autumn,

Good respond in return of this matter with real arguments

and explaining the whole thing concerning that.

Take a look at my website; StockX Coupons

I was pretty pleased to uncover this page. I need to to thank

you for your time due to this wonderful read!!

I definitely savored every bit of it and i also have you book marked to

check out new things on your web site.

My page; canon powershot g7 mark ii

Howdy! This is my first visit to your blog!

We are a collection of volunteers and starting a new project in a community

in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a wonderful job!

Check out my web site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/ze-rodka-sali-kilku-mczyzn-w-doskonaych-humorach-na-niego-wiedzc-wszystko-co

Good post. I learn something new and challenging on websites

I stumbleupon on a daily basis. It's always helpful

to read content from other authors and use a little something

from their web sites.

Here is my webpage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/agli.-arab-stojc-na-przodzie-parowca-gono-rozumiaem-tego.-ale-pniej-w-odzi-miaem-do

Hurrah! Finally I got a website from where I can genuinely obtain helpful facts regarding

my study and knowledge.

Visit my site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/przebiera-nogami-tak-nie-wiadomo-wielk-ochot-cofn-si-z-powrotem.-ale-dziewczyna

Hey there would you mind stating which blog platform you're working with?

I'm going to start my own blog in the near future but I'm having a tough

time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and

Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and

I'm looking for something unique.

P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

Also visit my homepage :: content creator kit

Hello to all, the contents existing at this web page are really awesome for people experience, well, keep up the good work fellows.

Also visit my web blog: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

Do you mind if I quote a couple of your articles as long

as I provide credit and sources back to your blog?

My blog site is in the exact same area of interest as yours and my visitors would

definitely benefit from a lot of the information you provide here.

Please let me know if this ok with you. Thanks a lot!

Feel free to surf to my web blog - http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your

point. You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just

posting videos to your blog when you could be giving us

something enlightening to read?

Look into my web-site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/gupiec-czcigodny-panie-pogardliwie-si-rozemiaem-i/

Hey there! Do you use Twitter? I'd like to follow you if

that would be ok. I'm definitely enjoying

your blog and look forward to new posts.

my web blog http://superdomenkafajnaa.eu/post/zrobi-spyta-urzdnik-siedzcy-na-lewo.-mia-cienk-w-z-was-zdoa-inaczej-to-wytumaczy.-by-to

I read this post fully about the resemblance of most recent and preceding technologies, it's

awesome article.

Feel free to visit my web-site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wzgrzu-mia-szar-barw-skay-widzianej-poprzez-ju-dogbnie-przerobiem-i-nie-mam-zamiaru

Thanks for sharing your info. I really appreciate your efforts and

I am waiting for your further write ups thank you once again.

Look into my web-site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/dugo.-przywiza-si-widocznie-do-starej-ony-doramina-ona

I wanted to thank you for this wonderful read!! I absolutely enjoyed every little bit of it.

I have you bookmarked to look at new stuff you post…

Also visit my website http://superdomenkafajnaa.eu/post/ze-rodka-sali-kilku-mczyzn-w-doskonaych-humorach-na-niego-wiedzc-wszystko-co

Hi there! This post couldn't be written any better!

Reading through this post reminds me of my previous roommate!

He continually kept preaching about this. I am going to forward this article to him.

Fairly certain he will have a good read. I appreciate

you for sharing!

Review my page http://superdomenkafajnaa.eu/post/wsplnika-o-ktrym-stein-si-wyraa-tego-nie-zgubi-o-moe-najlepiej/

I blog often and I seriously appreciate your content. The article has truly peaked my interest.

I am going to bookmark your website and keep checking for new information about once a week.

I opted in for your Feed too.

My web-site :: http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

Hi there! I understand this is sort of off-topic

but I had to ask. Does operating a well-established website like yours require a massive amount work?

I'm completely new to running a blog however I do

write in my journal daily. I'd like to start a blog so I can easily share my own experience and thoughts online.

Please let me know if you have any suggestions or tips for new aspiring bloggers.

Thankyou!

my web site http://superdomenkafajnaa.eu/post/sowach-jak-ruchach.-niech-mu-to-szklank-na-stole.-strach-strach-widzisz-pan-zawsze/

Very ijteresting information!Perfect just what I was searching for!

Look into my page :: best forex trading hours (Lou)

Would love to perpetually get updated outstanding web blog!

Take a look aat my site; Farmhouse Curtains

I'm not sure exactly why but this website is loading very slow for me.

Is anyone else having this issue or is it a problem on my end?

I'll check back later and see if the problem still exists.

Visit my site :: https://lnkd.in/dXz9MkH

Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff

previous to and you're just too excellent. I actually like what you have acquired here, really like what you're saying and the way in which you say it.

You make it enjoyable and you still take care of to keep

it wise. I cant wait to read far more from you. This is really a great

site.

Here is my homepage; http://ladnastrzala.opole.pl/post/zdawao-mu-si-e-wszystkie-ebra-po-lewej-jones-tym-swoim-pyszakowatym-gosem-prosz

Hello, after reading this amazing article i amm as well

happy to share my familiarity here with mates!

Look into my web page :: which president Started medicare

Thanks for a marvelous posting! I really enjoyed

reading it, you are a great author.I will make sure to bookmark your blog and may come back at

some point. I want to encourage you to definitely

continue your great work, have a nice weekend!

My webpage ... vlogging camera canon

I truly love your website.. Very nice colors & theme.

Did you develop this site yourself? Please

reply back as I'm wanting to create my very own site

and would like to find out where you got this from or exactly what

the theme is named. Thanks!

My webpage :: http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

I've been exploring for a little for any high quality articles or weblog

posts in this sort of house . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site.

Studying this information So i'm glad to convey that I have a

very good uncanny feeling I came upon just what I needed.

I most without a doubt will make certain to don?t fail to remember this site and

provides it a glance regularly.

Also visit my site; http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

wonderful post, very informative. I ponder

why the opposite experts of this sector don't understand this.

You should proceed your writing. I am sure, you've a great readers' base already!

my website; http://superdomenkafajnaa.eu/post/oczach-i-na-zacinitych-ustach.-mogia-sama-gdym-al-swj-wyraay-krzykami-soce-zachodzio

Well composed arficles like yours renews my faith in today’s writers.You’ve wrtitten information I can finally agree on and also

use.Many thanks for sharing.

my web-site - sanitizing companies near me

great points altogether, you just gained a new reader. What could you recommend in regards to your publish that you just made some days ago?

Any positive?

Here is my webpage ... Hobby Lobby Coupon

Stránky