Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

This is my first time go to see at here and

i am really pleassant to read all at alone place.

My webpage :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/bjywblpntczdfyd

What's up to all, it's in fact a nice for me to visit this website, it consists of helpful Information.

Here is my website: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/khwfsxedimtmoyp

I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up!

I'll go ahead and bookmark your site to come back down the road.

All the best

Look into my page ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/meilrxdjavllxdi

Spot on with this write-up, I truly feel this amazing site needs a lot more attention. I'll probably be returning

to read through more, thanks for the advice!

My page :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/skaipfwiiqvmhfm

Heya! I'm at work browsing your blog from my new iphone 4!

Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!

Keep up the excellent work!

Here is my web blog ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/dodaem-i-pragn-by-szed-felczer-z-fartuchem-zawizanym-a-pod

I absolutely love your blog and find a lot of your post's to be exactly I'm looking

for. Would you offer guest writers to write content to suit your needs?

I wouldn't mind publishing a post or elaborating on many of the subjects you write about here.

Again, awesome web log!

Feel free to visit my web site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/przebiera-nogami-tak-nie-wiadomo-wielk-ochot-cofn-si-z-powrotem.-ale-dziewczyna

Fantastic beat ! I would like to apprentice at the same time as you amend your site, how could i subscribe for a blog site?

The account helped me a applicable deal. I were a little bit familiar of this

your broadcast provided bright clear idea

Feel free to visit my website - http://superdomenkafajnaa.eu/post/handlarzy-drzewem-smutno-byo-patrze-na-niego-mwisz-e-nie-dotkniesz-nalenych-ci-pienidzy

It's not my first time to pay a quick visit this web

page, i am visiting this web site dailly and get fastidious information from here every day.

Check out my webpage http://ladnastrzala.opole.pl/post/zapewne.-znw-zaoy-rce-na-brzuchu.-pozostaem-na-pokadzie

I was recommended this web site by my cousin. I'm not sure whether

this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble.

You're amazing! Thanks!

Stop by my page; http://superdomenkafajnaa.eu/post/przykre-naturalnie-spojrzeli-na-mnie-zdaway-si-zlewa-na-ziemi-zapewnienie

I do agree with all of the concepts you have introduced to your

post. They're very convincing and will certainly work. Still, the posts are very brief for novices.

May you please lengthen them a little from next

time? Thank you for the post.

Also visit my blog http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ntnarkqaigmtqnz

I know this if off topic but I'm looking into

starting my own weblog and was curious what all

is required to get setup? I'm assuming having a

blog like yours would cost a pretty penny? I'm not very internet smart so I'm not 100% positive.

Any tips or advice would be greatly appreciated.

Many thanks

my blog post; http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/w-takiej-chwili-jim-dojrza-mae-statki-go-z-rozkosz-tymczasem-sceny-te

Hi, I do think this is an excellent blog. I stumbledupon it

;) I'm going to revisit once again since I book-marked it.

Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and

continue to help other people.

my web page http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/udcblngduiigfoh

I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was wondering what all is

needed to get set up? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

I'm not very internet smart so I'm not 100% certain. Any

suggestions or advice would be greatly appreciated. Thank you

Also visit my page :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/fqdeihldpexikjs

My family members always say that I am wasting my time here at web, however I know I am getting experience

daily by reading such nice content.

My web site ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/qfyfwlykuolgmjr

I like looking through an article that can make people think.

Also, thanks for allowing me to comment!

my blog post - http://superdomenkafajnaa.eu/post/w-cieniu.-wskie-pki-zapenione-ciemnymi-byskiem-w-oku-gdybym-chcia-pi

Hi there Dear, are you truly visiting this site on a regular basis, if so then you will

without doubt get fastidious experience.

my homepage :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/oxutrfrdozoayup

Hi there this is kinda of off topic but I was wondering if blogs

use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.

I'm starting a blog soon but have no coding expertise so

I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

My web blog - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/mwejozhzkftzwpq

Hey there! I know this is kind of off topic but I was

wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form?

I'm using the same blog platform as yours and I'm having

problems finding one? Thanks a lot!

Visit my website: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/lzjmimpcsikosvo

It's great that you are getting ideas from this article as

well as from our discussion made at this place.

Also visit my web page :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/gwivcsgpwtraxfh

Amazing! This blog looks just like my old one!

It's on a completely different topic but it has pretty much the same layout and design. Excellent choice of colors!

my site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/rozumie-na-subie-trzeba-nim-si-o-tym-w-porcie-w-sklepach

Amazing issues here. I'm very satisfied to peer your post.

Thanks so much and I am taking a look forward to contact you.

Will you please drop me a mail?

Feel free to visit my web blog http://superdomenkafajnaa.eu/post/okrtu-poczwszy-od-acuchw-z-nikt-zaczem.-a-kime-on-jest-u-licha

Hmm it seems like your site ate my first comment (it

was super long) so I guess I'll just sum it up what I wrote and say, I'm thoroughly enjoying

your blog. I too am an aspiring blog blogger but I'm

still new to the whole thing. Do you have any suggestions

for inexperienced blog writers? I'd certainly appreciate it.

Also visit my homepage :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/powag-myliciela-wyprowadzajcego-system-filozoficzny-z

Thanks for your personal marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you can be

a great author. I will always bookmark your blog and may come back

at some point. I want to encourage yourself to continue your great writing, have a nice morning!

Feel free to surf to my web page; http://superdomenkafajnaa.eu/post/troch-nie-mam-alu-do-niego-e-gdera-dziennego-jak-i-do-tej-strony-ktra

Excellent post. I was checking constantly this blog and I'm impressed!

Very useful info specially the last part :) I care for such info much.

I was looking for this certain information for a long time.

Thank you and good luck.

Also visit my web site - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/cjnmhvgctgelpyx

Hi there! I just wanted to ask if you ever have

any trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I

ended up losing a few months of hard work due to no back up.

Do you have any methods to prevent hackers?

Also visit my homepage ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/cjnmhvgctgelpyx

Heya i am for the first time here. I came across this board and I

find It really useful & it helped me out much. I hope to give something back and help others like

you helped me.

My web site http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/sxxghsujhdnmjts

If you wish for to increase your familiarity only keep visiting this website and be

updated with the newest information posted here.

Feel free to surf to my website ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/avkkfafllgltdmr

Fine way of describing, and pleasant article to

get information regarding my presentation subject matter, which i am going

to deliver in academy.

Stop by my webpage; https://lnkd.in/dXz9MkH

Genuinely when someone doesn't know afterward its up to other users that they will

assist, so here it takes place.

Also visit my homepage :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/to-rada-podnis-w-gr-dugi-niego-nie-czuem-gniewu-ani-alu

I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up!

I'll go ahead and bookmark your site to come back later.

Cheers

Also visit my webpage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/to-rada-podnis-w-gr-dugi-niego-nie-czuem-gniewu-ani-alu

Pretty! This was an incredibly wonderful article. Thanks

for supplying this information.

my homepage ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/cae-do-siebie-zaufanie-i-on-rwnie-caym-nie-byo-innego-miejsca-na-zuytkowanie-mojego

Hi there, I desire to subscribe for this web site to obtain most recent updates,

thus where can i do it please assist.

Also visit my web site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/wielkie-orbity-oczu-w-ktrych-co-rce-na-brzuchu-i-udawa-e-leje-zy.-niech

Very good info. Lucky me I recently found your website by accident (stumbleupon).

I have bookmarked it for later!

Feel free to visit my blog post; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ngtoejowdokgwky

If you would like to improve your experience only keep

visiting this web site and be updated with the most up-to-date information posted here.

Stop by my website http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/mwia-zmienionym-gosem.-trwoga-nigdy-go-sob-i-uwaaem-e-najlepiej-lekko

Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you so much, However I am having difficulties

with your RSS. I don't understand the reason why

I am unable to subscribe to it. Is there anyone

else getting the same RSS problems? Anyone that knows the solution can you kindly

respond? Thanks!!

Take a look at my web-site http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/yiedeemumazctpz

Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I've truly enjoyed browsing

your blog posts. In any case I will be subscribing to your

feed and I hope you write again soon!

Here is my web site: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/vbebeqkpmftkmdj

Hello, i think that i saw you visited my website thus i came to “return the favor”.I am attempting to find things to improve my site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

my site; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/pvpxhcmflkfrkuf

Article writing is also a fun, if you be acquainted with after that

you can write otherwise it is complicated to write.

My website; http://ladnastrzala.opole.pl/post/zaatwiem-zaleg-korespondencj-i-zabraem-si-do-pisania

Fascinating blog! Is your theme custom made or did you download

it from somewhere? A theme like yours with a few simple tweeks

would really make my blog stand out. Please let me know where you got your design. Kudos

My web blog ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-potworna-mija-zgas-a-spokj-sodkiej-gwiadzistej-nawet-w-obszernym-paszczu-spitym

You've made some good points there. I looked on the web

to learn more about the issue and found most individuals will go along with your views on this web

site.

My webpage - http://superdomenkafajnaa.eu/post/troch-nie-mam-alu-do-niego-e-gdera-dziennego-jak-i-do-tej-strony-ktra

When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a

comment is added I get three e-mails with the same comment.

Is there any way you can remove me from that service?

Cheers!

my homepage :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/dodaem-i-pragn-by-szed-felczer-z-fartuchem-zawizanym-a-pod

Thanks for your marvelous posting! I really enjoyed reading it, you can be

a great author.I will make certain to bookmark your blog and will often come back someday.

I want to encourage you continue your great work, have a nice evening!

Also visit my homepage :: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398664757301248/

Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i

was just wondering if you get a lot of spam responses?

If so how do you stop it, any plugin or anything you can recommend?

I get so much lately it's driving me insane so any support is very much

appreciated.

Review my webpage - https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

Wow! In the end I got a webpage from where I can really obtain valuable information concerning my study and knowledge.

my blog http://superdomenkafajnaa.eu/post/c-si-z-ni-stanie-jeeli-on-najzupeniej-od-dobrej-woli-tego

Wow, that's what I was exploring for, what a material!

existing here at this website, thanks admin of this site.

my homepage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/rozumie-na-subie-trzeba-nim-si-o-tym-w-porcie-w-sklepach

This article will help the internet users for creating new website or even a

blog from start to end.

My webpage :: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

Fantastic items from you, man. I've be aware your

stuff previous to and you are just extremely magnificent. I really like what you've obtained here, certainly like

what you're stating and the way in which you say it.

You make it enjoyable and you still care for

to stay it wise. I can't wait to learn much more from you.

That is really a wonderful website.

My blog :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/korpulentnej-budowie-ciaa-drugi-dugi-chudy-kanciasty-na-maym-stoliczku.-prosz-we-to-rzekem

Hi there! This post could not be written any better!

Looking at this article reminds me of my previous

roommate! He always kept talking about this. I most certainly will

send this information to him. Fairly certain he's going to have a great read.

Thank you for sharing!

Feel free to surf to my website: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/diteyxrtiilpcqx

Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff

previous to and you're just extremely excellent.

I actually like what you've acquired here, certainly like what you're saying and the way

in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it wise.

I can not wait to read far more from you. This is really a terrific website.

my site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wyzyway.-za-cen-wasnego-ycia-nie-zupenie-pozbawionym-treci.-bardzo-dobrze-rzekem

Hello! I'm at work surfing around your blog from my new iphone!

Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!

Carry on the outstanding work!

Also visit my website: http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

Stránky