Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Howdy! This is my first visit to your blog!

We are a collection of volunteers and starting a new project in a community

in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a wonderful job!

Check out my web site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/ze-rodka-sali-kilku-mczyzn-w-doskonaych-humorach-na-niego-wiedzc-wszystko-co

Good post. I learn something new and challenging on websites

I stumbleupon on a daily basis. It's always helpful

to read content from other authors and use a little something

from their web sites.

Here is my webpage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/agli.-arab-stojc-na-przodzie-parowca-gono-rozumiaem-tego.-ale-pniej-w-odzi-miaem-do

Hurrah! Finally I got a website from where I can genuinely obtain helpful facts regarding

my study and knowledge.

Visit my site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/przebiera-nogami-tak-nie-wiadomo-wielk-ochot-cofn-si-z-powrotem.-ale-dziewczyna

Hey there would you mind stating which blog platform you're working with?

I'm going to start my own blog in the near future but I'm having a tough

time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and

Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and

I'm looking for something unique.

P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

Also visit my homepage :: content creator kit

Hello to all, the contents existing at this web page are really awesome for people experience, well, keep up the good work fellows.

Also visit my web blog: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

Do you mind if I quote a couple of your articles as long

as I provide credit and sources back to your blog?

My blog site is in the exact same area of interest as yours and my visitors would

definitely benefit from a lot of the information you provide here.

Please let me know if this ok with you. Thanks a lot!

Feel free to surf to my web blog - http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your

point. You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just

posting videos to your blog when you could be giving us

something enlightening to read?

Look into my web-site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/gupiec-czcigodny-panie-pogardliwie-si-rozemiaem-i/

Hey there! Do you use Twitter? I'd like to follow you if

that would be ok. I'm definitely enjoying

your blog and look forward to new posts.

my web blog http://superdomenkafajnaa.eu/post/zrobi-spyta-urzdnik-siedzcy-na-lewo.-mia-cienk-w-z-was-zdoa-inaczej-to-wytumaczy.-by-to

I read this post fully about the resemblance of most recent and preceding technologies, it's

awesome article.

Feel free to visit my web-site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wzgrzu-mia-szar-barw-skay-widzianej-poprzez-ju-dogbnie-przerobiem-i-nie-mam-zamiaru

Thanks for sharing your info. I really appreciate your efforts and

I am waiting for your further write ups thank you once again.

Look into my web-site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/dugo.-przywiza-si-widocznie-do-starej-ony-doramina-ona

I wanted to thank you for this wonderful read!! I absolutely enjoyed every little bit of it.

I have you bookmarked to look at new stuff you post…

Also visit my website http://superdomenkafajnaa.eu/post/ze-rodka-sali-kilku-mczyzn-w-doskonaych-humorach-na-niego-wiedzc-wszystko-co

Hi there! This post couldn't be written any better!

Reading through this post reminds me of my previous roommate!

He continually kept preaching about this. I am going to forward this article to him.

Fairly certain he will have a good read. I appreciate

you for sharing!

Review my page http://superdomenkafajnaa.eu/post/wsplnika-o-ktrym-stein-si-wyraa-tego-nie-zgubi-o-moe-najlepiej/

I blog often and I seriously appreciate your content. The article has truly peaked my interest.

I am going to bookmark your website and keep checking for new information about once a week.

I opted in for your Feed too.

My web-site :: http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

Hi there! I understand this is sort of off-topic

but I had to ask. Does operating a well-established website like yours require a massive amount work?

I'm completely new to running a blog however I do

write in my journal daily. I'd like to start a blog so I can easily share my own experience and thoughts online.

Please let me know if you have any suggestions or tips for new aspiring bloggers.

Thankyou!

my web site http://superdomenkafajnaa.eu/post/sowach-jak-ruchach.-niech-mu-to-szklank-na-stole.-strach-strach-widzisz-pan-zawsze/

Very ijteresting information!Perfect just what I was searching for!

Look into my page :: best forex trading hours (Lou)

Would love to perpetually get updated outstanding web blog!

Take a look aat my site; Farmhouse Curtains

I'm not sure exactly why but this website is loading very slow for me.

Is anyone else having this issue or is it a problem on my end?

I'll check back later and see if the problem still exists.

Visit my site :: https://lnkd.in/dXz9MkH

Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff

previous to and you're just too excellent. I actually like what you have acquired here, really like what you're saying and the way in which you say it.

You make it enjoyable and you still take care of to keep

it wise. I cant wait to read far more from you. This is really a great

site.

Here is my homepage; http://ladnastrzala.opole.pl/post/zdawao-mu-si-e-wszystkie-ebra-po-lewej-jones-tym-swoim-pyszakowatym-gosem-prosz

Hello, after reading this amazing article i amm as well

happy to share my familiarity here with mates!

Look into my web page :: which president Started medicare

Thanks for a marvelous posting! I really enjoyed

reading it, you are a great author.I will make sure to bookmark your blog and may come back at

some point. I want to encourage you to definitely

continue your great work, have a nice weekend!

My webpage ... vlogging camera canon

I truly love your website.. Very nice colors & theme.

Did you develop this site yourself? Please

reply back as I'm wanting to create my very own site

and would like to find out where you got this from or exactly what

the theme is named. Thanks!

My webpage :: http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

I've been exploring for a little for any high quality articles or weblog

posts in this sort of house . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site.

Studying this information So i'm glad to convey that I have a

very good uncanny feeling I came upon just what I needed.

I most without a doubt will make certain to don?t fail to remember this site and

provides it a glance regularly.

Also visit my site; http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

wonderful post, very informative. I ponder

why the opposite experts of this sector don't understand this.

You should proceed your writing. I am sure, you've a great readers' base already!

my website; http://superdomenkafajnaa.eu/post/oczach-i-na-zacinitych-ustach.-mogia-sama-gdym-al-swj-wyraay-krzykami-soce-zachodzio

Well composed arficles like yours renews my faith in today’s writers.You’ve wrtitten information I can finally agree on and also

use.Many thanks for sharing.

my web-site - sanitizing companies near me

great points altogether, you just gained a new reader. What could you recommend in regards to your publish that you just made some days ago?

Any positive?

Here is my webpage ... Hobby Lobby Coupon

hello there and thank you for your information – I've certainly picked up something new from right here.

I did however expertise several technical points using this website, since I experienced to reload the website many times previous to I could get it to load properly.

I had been wondering if your web host is OK?

Not that I am complaining, but sluggish loading instances times

will very frequently affect your placement in google and could damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords.

Well I am adding this RSS to my e-mail and can look

out for much more of your respective exciting content. Make sure you update this again soon.

Also visit my web blog ... https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

Your style is so unique in comparison to other folks I have read stuff from.

Many thanks for posting when you've got the opportunity, Guess I will

just book mark this site.

Here is my web page - http://superdomenkafajnaa.eu/post/t-delikatn-plamk-ciemnej-mgy-przez-prostych-umysw-jim-pozosta-przesonity-jakim

Today, I went to the beachfront with my kids.

I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said

"You can hear the ocean if you put this to your ear."

She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside

and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I

know this is totally off topic but I had to tell someone!

My webpage https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

Thank you for this very good posts. I was wanting to know whether you were planning of publishing similar posts

to this. Keep up writig superb content articles!

Heere is my page - fire and water damage restoration Companies

Wow cuz this is great work! Congrats and keep it up!

Feel free to visit mmy homepage; wgbh car donation

Hello there! Would you mind if I share your blog with my facebook group?

There's a lot of people that I think would really appreciate your content.

Please let me know. Thank you

Also visit my web site ... https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

I like what you guys are usually up too. Such clever work

and coverage! Keep up the superb works guys I've incorporated you guys to blogroll.

Have a look at my homepage :: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

Thanks to my father who informed me regarding

this webpage, this weblog is genuinely remarkable.

Feel free to visit my homepage: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

My brother suggested I might like this web site. He was totally

right. This post actually made my day. You cann't imagine simply how much time I had spent for this info!

Thanks!

Here is my web-site ... www

Nice post. I used to be checking constantly this weblog

and I'm inspired! Very useful info specially the closing section :) I deal with such

information much. I was seeking this particular information for a very lengthy time.

Thank you and best of luck.

Feel free to surf to my web page http://ladnastrzala.opole.pl/post/wdrowa-daleko-rnymi-drogami-dziwnymi-si-e-ten-chopiec-musia-przej-przez-jakie

You really make it appear really easy together with

your presentation however I to find this matter to be really one thing which I

feel I'd never understand. It sort of feels too complex and extremely

extensive for me. I am having a look ahead in your next submit, I'll try to get the grasp of it!

My blog; http://ladnastrzala.opole.pl/post/kiedy-go-jeszcze-na-wiecie-nie-byo-i-po-niejakim-czasie-sta-si-z-tego/

Attractive element of content. I simply stumbled upon your site and in accession capital to assert that I get in fact loved

account your weblog posts. Any way I will be subscribing for your augment and even I success you get entry

to constantly quickly.

My web site; https://lnkd.in/dXz9MkH

What's up, I want to subscribe for this blog to obtain newest updates, thus where

can i do it please help.

my web page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/odzi-chciaem-umrze-krzykn.-nie-mogem-sl-zebran-w-sercu-marynarza-po-trzymiesicznej-wdrwce

It's difficult to find educated people on this topic, however, you sound like you know

what you're talking about! Thanks

Also visit my web page :: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

whoah this weblog is magnificent i really like studying

your articles. Keep up the good work! You understand, many individuals are

searching round for this information, you can help them greatly.

my web page - coderzone

I loved as much as you will receive carried out right here.

The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.

nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following.

unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

My blog - https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of

any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.

I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.

Please let me know if you run into anything. I

truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

Take a look at my blog ... https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

Thank you for sharing your info. I really appreciate your efforts and I

will be waiting for your further post thank you

once again.

Here is my website :: canon powershot G7 mark ii

Magnificent beat ! I would like to apprentice even as you amend your website, how can i subscribe for a blog web

site? The account aided me a appropriate deal.

I have been a little bit acquainted of this your broadcast provided vibrant transparent concept

Feel free to visit my site; https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

Hey just wanted to give you a quick heads up. The text in your post

seem too be running off the screen in Chrome. I'm not sure if tnis is a formatting issue or

something to do with web browser compatibility but I

fiured I'd post to let you know. The style and

design look great though! Hope yyou get the issue resolved soon. Many thanks

Here is my page amazon kindle direct publishing bookshelf chair [Felipa]

Can I simply just say what a comfort to discover an individual who actually understands what they are discussing

on the net. You definitely understand how to bring a problem to light

and make it important. More and more people must look at this and understand this side of the story.

I can't believe you aren't more popular given that you

surely possess the gift.

My web page; https://lnkd.in/dAaC4Vp

imp source next read this post here http://yogara.ru/

Wow cuz this is great work! Congrats and keep it up!

Also visit my web site - estate tax lawyer

Stránky