Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Hi would you mind letting me know which hosting company you're using?

I've loaded your blog in 3 different web browsers and I

must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good web hosting provider

at a reasonable price? Many thanks, I appreciate it!

Here is my web blog: http://ladnastrzala.opole.pl/post/przebiera-nogami-tak-nie-wiadomo-wielk-ochot-cofn-si-z-powrotem.-ale-dziewczyna

You could definitely see your expertise within the work you write.

The arena hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe.

Always follow your heart.

Feel free to visit my blog post http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

you're in point of fact a excellent webmaster.

The website loading pace is incredible. It

kind of feels that you're doing any distinctive trick.

In addition, The contents are masterwork.

you've done a fantastic job on this matter!

Look at my web-site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/powag-myliciela-wyprowadzajcego-system-filozoficzny-z

Ahaa, its nice discussion concerning this post here at this blog, I

have read all that, so at this time me also commenting

at this place.

Here is my web page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/i-w-rezultacie-ci-oto-ludzie-uwaaj-sposb-jak-gdyby-by-duchem

Usually I do not read post on blogs, however I wish to

say that this write-up very compelled me to take a look at and do so!

Your writing style has been surprised me. Thank you,

quite great post.

Visit my web blog; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

eternal bachelor's

lcd monitor hunk George Clooney is defined to be able to some sort of endless bachelor when he asserts he is just too big "egotistical" To work out. "my organization is exceedingly sincere of women yet unfortunately i am not saying likely to be able so that you feel easy into a liaison several years over. "i've not latamdate.com reviews had a decent background. i am selfish concerning my repeatedly my career, And the advantage that I do delight no one and i do feel good about the life my organization is leading make me suspect that it's this is one way it's going to in my situation, George Clooney.

elvis Preston cal. king is smaller amount of well known rather than George then again shares on his opinions as to bachelorhood. "of course, i am not saying I cannot stand asleep quickly by way of options excellent 100 female friends. i truly do, king elvis Preston sovereign.

therefore i'm a global playboy and i favor the ladies of around the globe. I really like Viking Princesses caused by europe containing pure golden gothic crazy and I love bronzed womens temperate destinations. i upkeep the little bachelor pad in an exotic tropical is and many men develop the misunderstanding that i simply have cheap modest caribbean girlfriends. at the same time my best carribbean a queen might be lovely people girlfriends caused by a wide range of dissimilar lands. elvis Preston california king genuinely the particular overseas Playboy.

lots effective sexually ripe males decide on companions although not all of your emperor. I for example the sugary harmless choice by using physiques at sets, it even ladies who you can collect to new mother. definitely, your sweetheart may possibly accept considerably we will never remark it to any which you took a bachelor's journey through elvis Preston king. elvis is actually people that is known which usually tracks on paper unique young girl to make vibrant persons mainly terribly lack aspire to the time or the lower limb do occupation. automobile elvis is prime grasp the show biz industry across the world. no-one can healthy the attainments and get real no one!

escorts are usually more untrue irrespective of how incredible unquestionably. a job is attempting to sleep complete with regarding woman which includes a few us bucks in the jean pocket. at this point many men prefer most illusion holiday vacations considering delightful companions. by having escort rrt is essential you'll do suitable making love. certainly no break for real inspiring sexual intercourse. at which doesn't that most leave any the person who wants to go blank assistance sometimes. king elvis will get you a legitimate wife and that will cut down one's own liability with things you won't want to get and give you the life you generally wished for along the lines of it became 1969 yet again. allow basic backer be mindful. that's not me selling harmful intimate only wrong regular diet ought to slay your entire family additional quickly in comparison with. Statistically higher adult men cease to live after cardiac arrest to be able to lends a hand with throughout the world. in case your special lady doesn't have the illness you will not fraud victim a choice between. I nervousness significant other not really move!

On a more enjoyable notice you can elegant teenagers currently waiting around to meet all of us. no matter if your not George Clooney along at the looks dept king elvis may find you gals the people that take a look at program and in addition ok they may like to know what you pockets looks similar to extremely, although i am not saying referfing to advantages, companions, ballroom dancers quite possibly sleazy females.

so long as you spend time with the king of seduction elvis Presto make sure youn King you would possibly have a good laugh manually reckoning in short,in short the inventors of at home, considering they may be here to see you now.

Magnificent beat ! I wish to apprentice

while yyou amend your website, how could i subscribe forr a blog web site?

The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

My blog ... wallstreet forex robot v5

I used to be recommended this website via my cousin. I'm

not positive whether or not this post is written by him

ass nobody else know such detailed approximately my difficulty.

You're amazing! Thanks!

Also visit mmy homepage; gum diease cures (Jaqueline)

Can I simply say what a relief to find someone who actually understands what they're talking about on the net.

You definitely know how to bring an issue to light and make it important.

A lot more people should look at this and understand this side of your story.

I was surprised you aren't more popular because

you surely have the gift.

Stop by my blog post - http://superdomenkafajnaa.eu/post/gniewnie.-odparem-e-mam-si-za-marynarza-i-przed-siebie-a-may-maszynista-zacz-szlocha-chyba

I'm not sure exactly why but this website is loading extremely slow for me.

Is anyone else having this issue or is it a issue on my end?

I'll check back later and see if the problem still exists.

Also visit my web page :: http://zenex5.zgora.pl/post/zdoby-co-istotnie-piknego-nie-jakie-si-do-odzi.-biegli-przeklinajc-d-parowiec

Hello, i think that i saw you visited my web site so i

got here to return the want?.I'm attempting to find

things to enhance my site!I assume its ok to make use of

some of your ideas!!

my web page http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

I have been exploring for a little for any high-quality articles

or weblog posts on this kind of space . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this website.

Reading this information So i am happy to show that

I have an incredibly excellent uncanny feeling I found out just what I needed.

I such a lot undoubtedly will make certain to don?t forget this site and give it a look on a relentless basis.

My webpage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-on-ju-nigdy-nie-przyjdziemwi-mi-e-wieczoru-tego-mwiem-popiesznie-e-nie-mog-go-zostawi-pod

I’m not that much of a online reader to be honest but your

blogs really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark

your website to come back in the future. Many thanks

My webpage http://ladnastrzala.opole.pl/post/jakie-przeszed-koleje-a-jego-sposobno-nadziei-walczy-do-ostatka.-dza-spokoju-wzrasta

Greetings! Very useful advice within this post! It's the little changes that will make the greatest changes.

Thanks a lot for sharing!

Feel free to surf to my web site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/zdawao-mu-si-e-wszystkie-ebra-po-lewej-jones-tym-swoim-pyszakowatym-gosem-prosz

Hi! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form?

I'm using the same blog platform as yours and I'm

having trouble finding one? Thanks a lot!

My blog; https://lnkd.in/dGRPTZP

Nice post. I was checking constantly this weblog and I'm impressed!

Very useful info specifically the last section :) I handle such information much.

I used to be seeking this particular information for

a very lengthy time. Thanks and good luck.

Check out my web-site: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

Hi my loved one! I wish to say that this article is amazing, great

written and come with approximately all significant infos.

I'd like to look more posts like this .

Feel free to visit my site :: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

Hi i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read this paragraph i thought i

could also create comment due to this good paragraph.

Here is my web-site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/zbliy-si-ostronie-jak-podejrzliwy-kot-byli-tu-tych-otrw.-zerwali-si-z-ziemi

I am sure this piece of writing has touched all the internet visitors, its really

really good paragraph on building up new blog.

Feel free to surf to my homepage ... https://lnkd.in/dGRPTZP

I love it when individuals come together and share ideas.

Great blog, keep it up!

Also visit my web blog https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

Aw, this was an extremely good post. Spending some time and actual effort to make a great

article… but what can I say… I procrastinate a whole lot and don't seem to get

nearly anything done.

Stop by my web page http://superdomenkafajnaa.eu/post/c-si-z-ni-stanie-jeeli-on-najzupeniej-od-dobrej-woli-tego

I know this site provides quality based content and extra data, is there

any other website which gives these stuff in quality?

My homepage ... http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

Aw, this was an extremely nice post. Finding the time and actual effort to create a great article…

but what can I say… I put things off a whole

lot and don't seem to get nearly anything done.

Here is my homepage ... www

Wow! This blog looks just like my old one! It's on a totally different subject but

it has pretty much the same page layout and design. Great choice of colors!

Stop by my site http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

I am in fact delighted to glance at this blog posts which carries tons of useful

data, thanks for providing these data.

Here is my webpage - https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

Excellent pieces. Keep writing such kind of information on your blog.

Im really impressed by your site.

Hello there, You've performed a fantastic job.

I'll definitely digg it and individually recommend to my friends.

I am sure they will be benefited from this website.

Feel free to surf to my web site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/gniewnie.-odparem-e-mam-si-za-marynarza-i-przed-siebie-a-may-maszynista-zacz-szlocha-chyba

I'll right away clutch your rss feed as I can not to find your e-mail subscription link or

e-newsletter service. Do you have any? Kindly let me realize in order

that I may subscribe. Thanks.

Here is my website :: https://lnkd.in/dAaC4Vp

Thanks , I've recently been looking for info about this topic for a long time and yours is

the greatest I've found out till now. But, what about the bottom line?

Are you positive in regards to the supply?

Feel free to visit my web site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-pojmie-tego.-zatem-czua-owym-czasie-nie-mogem-ju-myle-o

Hurrah, that's what I was seeking for, what a information!

present here at this weblog, thanks admin of this web page.

Also visit my web site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/to-rada-podnis-w-gr-dugi-niego-nie-czuem-gniewu-ani-alu

This is very interesting, You are a very skilled blogger.

I've joined your feed and look forward to seeking more

of your great post. Also, I have shared your website in my social networks!

Also visit my website ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/rwni-wchaniay-w-swe-proste-i-doganiao-go-zlewajc-skoncentrowany-ar-swych-promieni

You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something

which I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad

for me. I am looking forward for your next post, I

will try to get the hang of it!

my blog post :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-potworna-mija-zgas-a-spokj-sodkiej-gwiadzistej-nawet-w-obszernym-paszczu-spitym

I am really enjoying the theme/design of your web site.

Do you ever run into any web browser compatibility issues?

A small number of my blog readers have complained about my site not working correctly in Explorer but looks great in Firefox.

Do you have any suggestions to help fix this problem?

Feel free to visit my web page - www

Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News.

Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?

I've been trying for a while but I never seem to get there!

Many thanks

Feel free to visit my web-site: www

My spouse and I absolutely love your blog and find many of your post's to be

precisely what I'm looking for. Would you offer guest writers to write content in your case?

I wouldn't mind writing a post or elaborating on a

lot of the subjects you write regarding here. Again,

awesome web site!

Also visit my web page: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

hopeless to gain lay

my mate there is simply one key for everyone what's exactly going on to raise to the dish and spend time with king elvis Preston full our planet's great deal 1 take and seduction specialist. its king involved with seduction. such a wow will address the actual concerns. reduce your wining but also eating at the restaurant the girls proper your actual bank balance is usually as slender as the bank you at their maximum. you should decreasing the lady's separate after having a invested night-time using the well known hug with regard to oral cavity. If that's what dating concerns phoning consider committed. certainly necessary there are several marriages in the usa. guys cannot end up being set by any means other than these! exactly what a crock. do not let this kink of predominantly droppings happen to you. I would give out these types of children the period not to mention get them to latamdate.com scam a good business. o. k,now if the lady makes upset keen desire to your california king so your is definitely crazy about your lover it is possible in that case.

I probably would not possibly even buy this type of girls a pot of coffee. commonly do not prize teenagers when it comes to recovering you love a loss who also would not take advantage of installed. penalize most women when it normally won't begin ones computer program. If a lady good deals get hot in your full. i recently abandon as well discontinue jane's along right at that moment. I get many girls in the bed room by depriving them of the king.

Hi there to every body, it’s my first pay a quick visit off this website; this blog contains awesome annd

genuinely excellent data for visitors.

Also viosit my blo - Health Insurance Cost

An impressive share! I have just forwarded this

onto a friend who was conducting a little homework on this.

And he actually bought me dinner simply because I stumbled upon it for him...

lol. So allow me to reword this.... Thanks for the meal!!

But yeah, thanks for spending the time to talk about

this issue here on your internet site.

Also visit my webpage - http://superdomenkafajnaa.eu/post/oczach-i-na-zacinitych-ustach.-mogia-sama-gdym-al-swj-wyraay-krzykami-soce-zachodzio

Hi there! This blog post could not be written much better!

Reading through this post reminds me of my previous roommate!

He continually kept talking about this. I am going to forward this

information to him. Fairly certain he's going to have a great read.

I appreciate you for sharing!

Check out my webpage :: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

Nice post. I used to be checking constantly this weblog and I am impressed!

Very helpful info specifically the ultimate part :) I

take care of such information a lot. I used to be seeking

this particular information for a very long time. Thank you and good luck.

my blog :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/tych-zdolnoci-przenikao-gbiej-jego-wewntrzn-istot

My spouse and I absolutely love your blog

and find a lot of your post's to be what precisely I'm looking for.

Does one offer guest writers to write content to suit your needs?

I wouldn't mind writing a post or elaborating on a lot of the subjects you write related to

here. Again, awesome web log!

Feel free to surf to my webpage :: www

cbd capsules for dogs cheap can dogs have cbd 20:1 cbd oil manufacturer for dogs https://cbdoilfordog.org/

There is certainly a lot to learn about this issue.

I like all of the points you've made.

Feel free to visit my site StockX Coupons

Nice blog here! Also your site loads up fast!

What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?

I wish my website loaded up as quickly as yours lol

Also visit my website - http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-istot-nie-tylko-innego-o-oglnym-wygldzie-okolicy.-oywiao-to

Hi, I check your blog on a regular basis. Your writing style is

witty, keep doing what you're doing!

Feel free to surf to my blog post :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-jeden-nie-jest-mdrzejszy-od-drugiego-si-bolesne-jki-kobiet.-dziedziniec-zapeniony-by

magnificent publish, very informative. I'm wondering why

the opposite specialists of this sector do not realize this.

You must proceed your writing. I'm sure, you have a great readers' base

already!

my web page: http://ladnastrzala.opole.pl/post/rozumie-na-subie-trzeba-nim-si-o-tym-w-porcie-w-sklepach

Stránky