Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

What's up, just wanted to say, I liked this blog post.

It was practical. Keep on posting!

Feel free to visit my blog - www

great issues altogether, you just gained a emblem new

reader. What could you recommend in regards to your post

that you simply made a few days in the past?

Any sure?

Take a look at my homepage :: www

Terrific post however I was wondering if you could write a litte more on this

subject? I'd be very thankful if you could elaborate a

little bit more. Bless you!

Also visit my website :: www

It's truly very complicated in this busy life to listen news on TV, thus I only use

world wide web for that purpose, and take the most recent information.

My web-site ... www

There is definately a lot to learn about this

subject. I really like all the points you made.

Here is my site - www

It is appropriate time to make some plans for the future and it's time to be happy.

I've read this post and if I could I desire to suggest you some

interesting things or suggestions. Maybe you can write next articles referring

to this article. I desire to read more things about it!

My blog post - www

Hi all, here every one is sharing such know-how, so it's fastidious to read this

website, and I used to pay a quick visit this weblog every day.

my web-site www

Very descriptive blog, I loved that a lot.

Will there be a part 2?

My homepage: www

Howdy! I'm at work surfing around your blog

from my new apple iphone! Just wanted to say I love reading

your blog and look forward to all your posts!

Carry on the outstanding work!

My web blog :: www

You need to take part in a contest for one of the best websites on the net.

I will recommend this website!

Also visit my blog post: www

Thanks in favor of sharing such a fastidious opinion, paragraph is pleasant, thats why i have read it fully

My blog www

Outstanding quest there. What happened after? Take

care!

my webpage - www

Thanks for ones marvelous posting! I certainly enjoyed

reading it, you may be a great author.I will make certain to bookmark

your blog and will eventually come back someday.

I want to encourage yourself to continue your great

job, have a nice weekend!

Here is my website www

Informative article, just what I was looking for.

My web-site www

I like the valuable info you provide in your articles.

I'll bookmark your blog and check again here frequently.

I am quite sure I will learn many new stuff right here!

Good luck for the next!

Feel free to visit my blog :: www

It's the best time to make some plans for the future and it is

time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or suggestions.

Maybe you could write next articles referring to this article.

I wish to read more things about it!

My page - www

I always spent my half an hour to read this webpage's

posts every day along with a cup of coffee.

Feel free to visit my web site - www

you are truly a good webmaster. The website loading speed is incredible.

It sort of feels that you are doing any distinctive trick.

Also, The contents are masterpiece. you have done a magnificent process in this topic!

Here is my web blog ... www

I loved as much as you'll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish.

nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish be delivering the following.

unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

Feel free to surf to my homepage: www

I will immediately take hold of your rss feed as

I can not to find your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service.

Do you've any? Please permit me recognise in order that I may subscribe.

Thanks.

Here is my site :: www

Why users still make use of to read news papers when in this technological world everything is presented on net?

My webpage - www

Thank you for every other wonderful post. Where else may just

anybody get that kind of information in such a perfect way of writing?

I've a presentation subsequent week, and I'm on the look for such

information.

Also visit my blog post www

Thanks , I have recently been searching for info about

this subject for ages and yours is the best I have discovered till now.

But, what about the bottom line? Are you positive concerning the

source?

Look into my blog post ... www

Hey there! I'm at work surfing around your blog from my new iphone 3gs!

Just wanted to say I love reading through your blog

and look forward to all your posts! Carry on the great work!

Also visit my site :: www

Very quickly this website will be famous amid all blogging and site-building visitors, due to it's nice posts

Have a look at my blog post :: www

I'm not sure why but this website is loading very slow for me.

Is anyone else having this issue or is it a issue on my end?

I'll check back later on and see if the problem still exists.

My site: www

Howdy! Do you know if they make any plugins to help with

Search Engine Optimization? I'm trying to get my blog

to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good success.

If you know of any please share. Appreciate it!

Also visit my webpage; www

For hottest information you have to pay a quick visit internet and on web I found this site as a most excellent

web site for newest updates.

Here is my web page www

Hey there! I could have sworn I've been to this site before but after browsing through some of the post I realized

it's new to me. Anyways, I'm definitely happy I found it

and I'll be bookmarking and checking back often!

Also visit my web blog :: www

Thank you, I have recently been looking for

info approximately this topic for ages and yours is the best I have came upon till now.

However, what in regards to the bottom line?

Are you certain concerning the supply?

my blog www

I'm extremely impressed with your writing talents as

smartly as with the format on your blog.

Is this a paid topic or did you customize it yourself?

Either way keep up the nice high quality writing, it is rare to see a great blog

like this one today..

my web blog: www

Hey very nice blog!

Here is my blog post :: www

What's up, all is going perfectly here and ofcourse every one is sharing facts, that's

genuinely fine, keep up writing.

my web site; www

Hurrah, that's what I was seeking for, what a data! present here at this web site, thanks

admin of this web page.

Also visit my webpage ... www

Wow, incredible blog layout! How lengthy have you ever been running

a blog for? you made blogging glance easy. The overall glance of your web site is magnificent, as

well as the content material!

Feel free to surf to my blog www

This information is priceless. Where can I find out more?

my website :: www

Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog

loading? I'm trying to find out if its a problem on my end or if it's the blog.

Any responses would be greatly appreciated.

my web blog ... www

Hi, i believe that i noticed you visited my

web site thus i came to return the desire?.I am

trying to to find issues to enhance my site!I assume its good enough to make

use of some of your ideas!!

Also visit my page: www

Valuable info. Fortunate me I found your web site by chance, and I'm surprised why this coincidence didn't came

about in advance! I bookmarked it.

my web blog ... www

I would like to thank you for the efforts you've put

in penning this blog. I am hoping to check out the same high-grade blog posts from

you later on as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my own, personal

site now ;)

Here is my web site - www

My family all the time say that I am killing my time here at net, except I know I

am getting familiarity everyday by reading thes pleasant articles.

my web blog: www

Hello would you mind letting me know which webhost you're working

with? I've loaded your blog in 3 different web browsers and I

must say this blog loads a lot faster then most.

Can you suggest a good hosting provider at a honest

price? Thanks, I appreciate it!

Here is my webpage ... www

Hi are using Wordpress for your blog platform? I'm new to the blog world but I'm trying to get started and

create my own. Do you require any coding knowledge to make your own blog?

Any help would be greatly appreciated!

Visit my web-site www

There's certainly a lot to know about this subject. I like

all of the points you made.

Have a look at my web site :: www

Excellent website. A lot of helpful info here.

I'm sending it to a few pals ans additionally sharing

in delicious. And certainly, thank you in your effort!

my web page; www

Hi there Dear, are you genuinely visiting this web site on a regular

basis, if so then you will absolutely obtain pleasant knowledge.

Also visit my site www

Nice post. I used to be checking continuously this weblog and I am impressed!

Extremely useful information particularly the closing phase :

) I deal with such info much. I used to be looking for this certain info for a long time.

Thank you and best of luck.

my page www

Hey there! Quick question that's completely off topic. Do you know how

to make your site mobile friendly? My blog looks weird when browsing from my apple iphone.

I'm trying to find a theme or plugin that might be

able to correct this problem. If you have any suggestions, please share.

Cheers!

my page ... www

Thanks for finally talking about > Pridaj svoj názor | Krkavec < Loved it!

My web page :: www

Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a weblog site?

The account aided me a appropriate deal. I have been tiny

bit familiar of this your broadcast offered shiny transparent

idea

Also visit my web blog: www

Stránky