Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

What's up mates, its wonderful paragraph about tutoringand entirely explained, keep it

up all the time.

My website: www

Please let me know if you're looking for a article author for your weblog.

You have some really great articles and I feel I would be a

good asset. If you ever want to take some of

the load off, I'd really like to write some material for your blog in exchange for a link back to mine.

Please send me an e-mail if interested. Thanks!

Check out my web page; www

I visit day-to-day some websites and sites to read articles or reviews, however this web site provides feature

based content.

Check out my blog post: www

Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you

wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a

little bit, but other than that, this is great blog.

A great read. I will certainly be back.

my page www

Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you're just too great.

I actually like what you've acquired here, really like what

you're stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it wise.

I can't wait to read much more from you. This is really a great web site.

my web site: www

Howdy! I just would like to give you a huge thumbs up for the great information you have right here on this

post. I'll be returning to your blog for more

soon.

Here is my webpage :: www

It's in reality a nice and helpful piece of information. I'm satisfied that you shared

this useful information with us. Please keep us informed like this.

Thank you for sharing.

Here is my blog post - www

This web site truly has all the information and facts I wanted about this subject and didn't know who to ask.

Here is my web page - www

Hey there are using Wordpress for your site platform? I'm new to the blog world but I'm trying to get started and create my own. Do you require any html coding expertise to

make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

Have a look at my page; www

I have read so many content concerning the blogger lovers

however this post is actually a fastidious post, keep it

up.

Feel free to visit my website; www

I have read so many posts concerning the blogger

lovers however this post is actually a nice paragraph, keep it up.

Here is my site :: www

Pretty! This has been an incredibly wonderful post. Many thanks for providing

this information.

Also visit my site :: www

I like what you guys are up too. This sort of clever work and coverage!

Keep up the fantastic works guys I've included you guys to my

own blogroll.

Here is my blog www

Highly descriptive post, I enjoyed that a lot.

Will there be a part 2?

Here is my page - www

If you are going for most excellent contents like myself, simply go to see this website

everyday since it offers feature contents, thanks

Here is my homepage www

Wow, amazing blog format! How long have you been blogging for?

you make running a blog look easy. The total

glance of your website is wonderful, let alone the content!

Look into my page: www

Thanks for sharing your thoughts about www.

Regards

It's truly very complex in this full of activity life to listen news on Television, thus I simply use internet for that reason,

and obtain the most up-to-date information.

Feel free to surf to my website - www

Great blog right here! Additionally your web site quite a bit up very fast!

What host are you using? Can I get your affiliate link in your host?

I desire my website loaded up as fast as yours lol

my web blog ... www

You should take part in a contest for one of the highest quality

sites on the web. I most certainly will highly recommend this web site!

Here is my site www

Hi there to every one, since I am really keen of reading this blog's post to be updated daily.

It includes nice stuff.

Also visit my webpage ... www

I have been browsing online more than three hours

today, yet I never found any interesting article like yours.

It's pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as

you did, the internet will be much more useful than ever before.

my website www

A motivating discussion is definitely worth comment.

I do believe that you should write more about this issue, it

may not be a taboo subject but generally folks don't talk about such issues.

To the next! Cheers!!

Here is my web page www

I'm more than happy to find this web site. I wanted to thank you for ones time for this particularly

wonderful read!! I definitely loved every bit of it and i also have you book marked to look at new

stuff in your website.

Also visit my webpage www

hi!,I really like your writing very so much! share we keep up a correspondence more approximately

your article on AOL? I need a specialist on this house to resolve my problem.

May be that is you! Taking a look forward to peer

you.

my webpage - www

I was curious if you ever considered changing the structure of your website?

Its very well written; I love what youve got to say.

But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.

Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 images.

Maybe you could space it out better?

Also visit my web blog; www

We absolutely love your blog and find the majority of your post's to be just what

I'm looking for. can you offer guest writers to write content for you personally?

I wouldn't mind producing a post or elaborating on some of the subjects you write with regards to here.

Again, awesome blog!

My web site www

Hi there to every , as I am actually keen of reading

this website's post to be updated daily. It contains pleasant stuff.

Also visit my blog post: www

When someone writes an article he/she retains the image of a user in his/her mind

that how a user can be aware of it. Thus that's why this

post is amazing. Thanks!

My blog; www

I have been browsing online greater than 3 hours these days, yet I never

discovered any attention-grabbing article like yours.

It's lovely worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made excellent content material as you did, the internet

will probably be much more helpful than ever before.

My page www

I think what you published was very logical.

However, consider this, suppose you were to write a killer headline?

I am not saying your content isn't solid., however

suppose you added a title to maybe grab a person's attention? I mean Pridaj svoj názor

| Krkavec is a little boring. You should peek at Yahoo's home page and watch how they create news titles

to get people interested. You might try adding a video or a pic or two to grab readers interested

about what you've got to say. In my opinion, it would make your website a little bit more interesting.

my web-site: www

you are truly a good webmaster. The website loading velocity is amazing.

It kind of feels that you are doing any distinctive

trick. Also, The contents are masterpiece. you have performed a

excellent job in this topic!

Here is my homepage; www

I would like to thank you for the efforts you've put in penning this website.

I really hope to view the same high-grade blog posts by you in the future as well.

In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal website now ;)

Here is my site - www

Greetings! I know this is kinda off topic however I'd figured I'd ask.

Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog post

or vice-versa? My website discusses a lot of the same topics

as yours and I feel we could greatly benefit from each

other. If you're interested feel free to send me an email.

I look forward to hearing from you! Awesome blog by

the way!

Review my webpage ... www

Hi! I could have sworn I've visited your blog before but after looking at a few of the articles

I realized it's new to me. Anyways, I'm certainly delighted I stumbled upon it and I'll be

book-marking it and checking back frequently!

My blog post ... www

Ahaa, its fastidious conversation on the topic of this article at this place at this

weblog, I have read all that, so now me also

commenting here.

Review my blog post - www

I quite like looking through a post that will make men and

women think. Also, thanks for allowing me to comment!

Feel free to visit my webpage www

I am sure this article has touched all the internet users, its really

really fastidious paragraph on building up new website.

my web site www

Hey! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay.

I'm absolutely enjoying your blog and look forward to new updates.

my site www

Ahaa, its nice conversation regarding this paragraph at this place at this webpage,

I have read all that, so now me also commenting at this place.

My webpage ... www

Howdy! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.

Your blog provided us valuable information to work on. You have done a wonderful job!

Feel free to surf to my website - www

WOW just what I was searching for. Came here by searching for www

You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter

to be actually something that I think I would never understand.

It seems too complex and very broad for me. I am looking forward

for your next post, I will try to get the hang of it!

Feel free to surf to my website ... www

Hello! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout

out and say I genuinely enjoy reading your articles.

Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal with the same topics?

Thank you so much!

Feel free to visit my site - www

Thanks , I've just been looking for information approximately this

subject for a while and yours is the best I have came upon till now.

But, what about the conclusion? Are you certain in regards to the supply?

My page - www

Undeniably believe that that you stated. Your favourite justification appeared to be on the

internet the simplest thing to remember of. I say to you,

I definitely get annoyed whilst other folks think about worries that they just don't recognise about.

You managed to hit the nail upon the top and outlined out the whole thing

with no need side-effects , people could take

a signal. Will likely be again to get more. Thank you

My web site: www

Hi there just wanted to give you a quick heads up.

The words in your content seem to be running off the screen in Firefox.

I'm not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but

I thought I'd post to let you know. The layout look great though!

Hope you get the problem resolved soon. Many thanks

Visit my blog :: www

Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger,

and I was wanting to know your situation;

we have created some nice methods and we are looking to exchange solutions with others, why not shoot me an e-mail if interested.

Visit my website ... www

My spouse and I absolutely love your blog and find most of your post's to be just what I'm looking for.

Would you offer guest writers to write content for

yourself? I wouldn't mind publishing a post or elaborating on a number of the subjects you write with regards to here.

Again, awesome web site!

Here is my homepage :: www

Tremendous things here. I'm very happy to

see your article. Thanks a lot and I am taking a look ahead to touch you.

Will you kindly drop me a mail?

Visit my webpage ... www

Stránky