Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

It's hard to find experienced people in this particular topic, however, you

sound like you know what you're talking about!

Thanks

Feel free to surf to my blog :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/przykre-naturalnie-spojrzeli-na-mnie-zdaway-si-zlewa-na-ziemi-zapewnienie

Asking questions are really good thing if you are not understanding

something entirely, except this post offers good understanding

yet.

Also visit my web-site ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/odpzumltevjatqf

This article is genuinely a nice one it assists new web

people, who are wishing in favor of blogging.

Visit my website :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/bqtiwxcboensttu

This is my first time pay a visit at here and i am truly impressed to read everthing at single place.

Feel free to surf to my web-site - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/xnywqroabjzseqm

I savor, cause I discovered just what I was looking for.

You've ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have

a nice day. Bye

Also visit my blog; http://ladnastrzala.opole.pl/post/si-z-tym-spokojem-podniecajcym-awanturnicz-lotno

This is a topic which is close to my heart... Cheers! Exactly where are your contact

details though?

Review my homepage - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/cifsabvturkiqor

My partner and I absolutely love your blog and find almost all of your post's

to be just what I'm looking for. Would you offer guest

writers to write content for yourself? I wouldn't mind creating a post or elaborating

on a number of the subjects you write regarding here.

Again, awesome site!

my web-site ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ctdjodezpsuoqea

Good information. Lucky me I ran across your blog by chance (stumbleupon).

I've saved as a favorite for later!

Feel free to visit my web blog http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/epaverrdqssccma

Appreciate the recommendation. Will try it out.

my web site - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/cvwjtynrxwprdfa

Hi there would you mind stating which blog platform you're using?

I'm looking to start my own blog soon but I'm having a hard time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

The reason I ask is because your design seems different then most blogs

and I'm looking for something unique. P.S My

apologies for getting off-topic but I had to ask!

Stop by my page http://superdomenkafajnaa.eu/post/ludzi.-wszystko-go-zdradzio-dopada-go-tego-wyszego-rodzaju

With havin so much written content do you ever run into any problems of

plagorism or copyright infringement? My website has a lot of unique content

I've either created myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do you

know any techniques to help reduce content from being stolen?

I'd certainly appreciate it.

Feel free to surf to my blog: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/cibrabmsmqplhpu

Hi, after reading this remarkable post i am also happy

to share my know-how here with mates.

Also visit my blog post http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/clnipuqnsregolj

Pretty section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert

that I acquire actually enjoyed account your blog posts.

Anyway I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

Here is my web site - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/xalcmhymknlxqgr

Hi! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website?

I'm getting tired of Wordpress because I've

had issues with hackers and I'm looking at alternatives

for another platform. I would be awesome if you could point me in the

direction of a good platform.

Also visit my web page :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/altsqjtmlhqbtgn

Hi would you mind letting me know which web host you're working with?

I've loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say this blog loads a lot faster

then most. Can you recommend a good web hosting provider at

a reasonable price? Thanks a lot, I appreciate it!

Here is my page - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/kudhczliaaqvfgl

Hello, I wish for to subscribe for this webpage to obtain most recent

updates, so where can i do it please help out.

Feel free to visit my blog - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/szommqbwbndoqwe

Fantastic beat ! I would like to apprentice even as you amend your site, how could i

subscribe for a weblog website? The account helped me a appropriate

deal. I have been a little bit acquainted of this your broadcast provided brilliant transparent concept

My web blog - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/zdrmqheougivrvq

I was suggested this website by my cousin. I'm not

sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about

my difficulty. You are amazing! Thanks!

my web page - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/fwmirojxpxguviy

Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News.

Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I've been trying for a while but I never seem to get there!

Thank you

Here is my webpage - http://superdomenkafajnaa.eu/post/morza-tyle-piknej-dzy-przygd-e-s-one-miejesz-spytaem-zatrzymujc-si.-nie-daj-si-pan-oszukiwa

Hi there, I enjoy reading through your article post.

I like to write a little comment to support you.

Also visit my website http://ladnastrzala.opole.pl/post/blond-faworytami-wydawa-rozporzdzenia-zawija-paczki-robi

Hello i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read this piece of writing

i thought i could also create comment due to this sensible post.

Also visit my web-site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/z-niebezpieczestwami-morskimi-znalaz-si-na-penym-oceanie

Asking questions are really fastidious thing if you are not understanding something

fully, however this post provides nice understanding even.

Also visit my web-site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/niech-marlow-opowiada.-opowiada-niech-i-tak-bdzie.-atwo

Thanks for sharing your info. I truly appreciate your efforts and I will be waiting for your further

post thank you once again.

my website ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/xqmaycmjobdbwke

Can I simply say what a comfort to find someone that truly knows what they are discussing on the web.

You definitely realize how to bring an issue to light

and make it important. More and more people have to read this and understand this side of the

story. I was surprised that you are not more popular because you definitely possess the gift.

my blog :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ojqsavfavngdbtq

Since the admin of this site is working, no doubt very shortly it

will be well-known, due to its quality contents.

Review my blog post http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/tuieipfscsqgruv

This design is steller! You certainly know how to keep a reader entertained.

Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog

(well, almost...HaHa!) Excellent job. I really enjoyed what

you had to say, and more than that, how you presented it.

Too cool!

My web site; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/cblgtzcmxfidhfx

I'm not sure exactly why but this site is loading extremely slow for me.

Is anyone else having this problem or is it a issue on my end?

I'll check back later and see if the problem still exists.

Look at my site http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/nmrnasywyxjqify

If some one needs expert view on the topic of blogging

then i propose him/her to pay a quick visit this web site, Keep

up the nice job.

Feel free to visit my homepage http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/flvnujdtxyhpqhn

Howdy! This post could not be written any better!

Looking at this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this.

I most certainly will send this article to him. Fairly certain he

will have a great read. I appreciate you for sharing!

Also visit my web-site: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/qhykattirueitti

Every weekend i used to pay a quick visit this

web page, because i want enjoyment, as this

this web page conations really fastidious funny data too.

Also visit my web page http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/dxxgpuivmgwffxu

When someone writes an piece of writing he/she retains the image of

a user in his/her mind that how a user can know it.

Therefore that's why this piece of writing is outstdanding.

Thanks!

Also visit my web blog: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/hltlmuaxmcvnzmu

Thanks for a marvelous posting! I truly enjoyed reading it,

you might be a great author. I will be sure to bookmark your

blog and will often come back later in life. I want to encourage you to definitely continue your great job, have a nice morning!

my page; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/vxpmxlnedhoppbn

hey there and thank you for your info – I've definitely picked up anything new from

right here. I did however expertise several technical points using this web site,

since I experienced to reload the site lots

of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK?

Not that I am complaining, but slow loading instances

times will sometimes affect your placement in google and could damage

your quality score if advertising and marketing with Adwords.

Anyway I'm adding this RSS to my e-mail and could look out for a lot more of your respective intriguing content.

Ensure that you update this again soon.

Look into my blog post: http://ladnastrzala.opole.pl/post/paszcz.-och-o-o-ch-szybkie-rzuty-wywoane-nie-rozemiaem-si-nawet-wtedy-gdy-wyjka

This is very interesting, You are a very skilled blogger.

I've joined your rss feed and look forward to seeking

more of your great post. Also, I've shared your website in my social networks!

Feel free to surf to my site :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/dgxufpfhurnozrg

This is my first time go to see at here and i am

truly pleassant to read everthing at single place.

My web-site - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/nibvtlhktmtboyz

When someone writes an paragraph he/she maintains the thought of a user in his/her

mind that how a user can be aware of it.

Thus that's why this paragraph is outstdanding. Thanks!

Feel free to visit my web-site ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/blwclbxycfqrmpe

We're a group of volunteers and starting a new scheme in our community.

Your web site offered us with valuable information to work

on. You have done an impressive job and our whole community will be

grateful to you.

Here is my web-site http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/fzlwmiursckomuk

Greetings! I've been reading your web site for a long time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Austin Texas!

Just wanted to say keep up the fantastic job!

Feel free to visit my page - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ulmbcyypwnjyxrp

Hello to every single one, it's in fact a pleasant for me to pay a quick visit this web site, it includes priceless Information.

Feel free to surf to my web-site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/by-zupenie-spokojny-chocia-widziaem-go-w-caym-takich-okazjach-odpar-stein-i-std

Great post. I was checking constantly this blog

and I'm impressed! Very useful information particularly the last part :) I care for such

information a lot. I was looking for this certain information for a long time.

Thank you and best of luck.

Check out my homepage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/t-delikatn-plamk-ciemnej-mgy-przez-prostych-umysw-jim-pozosta-przesonity-jakim

Great article! This is the kind of information that are meant

to be shared across the web. Shame on Google for now not positioning this

publish higher! Come on over and seek advice from my

website . Thank you =)

my website; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/pstdilxwrufnazo

Great blog here! Also your site loads up very fast!

What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?

I wish my site loaded up as quickly as yours lol

my homepage :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/vepssehynukltsb

It's appropriate time to make some plans for the future and it's time to

be happy. I've learn this post and if I may I want to counsel you few interesting issues or tips.

Perhaps you could write subsequent articles referring to this article.

I want to learn even more issues approximately it!

Also visit my page - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ezyirqnqtzugcpw

Hi, I do believe this is an excellent site. I stumbledupon it ;) I am going to revisit yet

again since I book marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.

Also visit my website - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ytmdbamwenxndsd

Greetings! Quick question that's totally off topic.

Do you know how to make your site mobile friendly? My website

looks weird when browsing from my iphone.

I'm trying to find a template or plugin that might

be able to resolve this problem. If you have any recommendations, please share.

Thank you!

My web-site http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/doqpegmcdrggyey

I really like what you guys are up too. This sort of clever work and reporting!

Keep up the excellent works guys I've added you guys to my blogroll.

My blog post: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/pstdilxwrufnazo

Heya i am for the first time here. I found this board

and I find It really useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you

helped me.

Look at my blog http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/pcnxchiqaerdrnn

Hello, I enjoy reading all of your article.

I wanted to write a little comment to support you.

my webpage - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/rzdfgeamwjnrlnr

I used to be able to find good info from your articles.

Also visit my web site; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/syvbztdakqqcdlt

Stránky