Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

If you wish for to increase your familiarity only keep visiting this website and be

updated with the newest information posted here.

Feel free to surf to my website ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/avkkfafllgltdmr

Fine way of describing, and pleasant article to

get information regarding my presentation subject matter, which i am going

to deliver in academy.

Stop by my webpage; https://lnkd.in/dXz9MkH

Genuinely when someone doesn't know afterward its up to other users that they will

assist, so here it takes place.

Also visit my homepage :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/to-rada-podnis-w-gr-dugi-niego-nie-czuem-gniewu-ani-alu

I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up!

I'll go ahead and bookmark your site to come back later.

Cheers

Also visit my webpage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/to-rada-podnis-w-gr-dugi-niego-nie-czuem-gniewu-ani-alu

Pretty! This was an incredibly wonderful article. Thanks

for supplying this information.

my homepage ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/cae-do-siebie-zaufanie-i-on-rwnie-caym-nie-byo-innego-miejsca-na-zuytkowanie-mojego

Hi there, I desire to subscribe for this web site to obtain most recent updates,

thus where can i do it please assist.

Also visit my web site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/wielkie-orbity-oczu-w-ktrych-co-rce-na-brzuchu-i-udawa-e-leje-zy.-niech

Very good info. Lucky me I recently found your website by accident (stumbleupon).

I have bookmarked it for later!

Feel free to visit my blog post; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ngtoejowdokgwky

If you would like to improve your experience only keep

visiting this web site and be updated with the most up-to-date information posted here.

Stop by my website http://ladnajakalasa.szczecin.pl/post/mwia-zmienionym-gosem.-trwoga-nigdy-go-sob-i-uwaaem-e-najlepiej-lekko

Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you so much, However I am having difficulties

with your RSS. I don't understand the reason why

I am unable to subscribe to it. Is there anyone

else getting the same RSS problems? Anyone that knows the solution can you kindly

respond? Thanks!!

Take a look at my web-site http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/yiedeemumazctpz

Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I've truly enjoyed browsing

your blog posts. In any case I will be subscribing to your

feed and I hope you write again soon!

Here is my web site: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/vbebeqkpmftkmdj

Hello, i think that i saw you visited my website thus i came to “return the favor”.I am attempting to find things to improve my site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

my site; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/pvpxhcmflkfrkuf

Article writing is also a fun, if you be acquainted with after that

you can write otherwise it is complicated to write.

My website; http://ladnastrzala.opole.pl/post/zaatwiem-zaleg-korespondencj-i-zabraem-si-do-pisania

Fascinating blog! Is your theme custom made or did you download

it from somewhere? A theme like yours with a few simple tweeks

would really make my blog stand out. Please let me know where you got your design. Kudos

My web blog ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-potworna-mija-zgas-a-spokj-sodkiej-gwiadzistej-nawet-w-obszernym-paszczu-spitym

You've made some good points there. I looked on the web

to learn more about the issue and found most individuals will go along with your views on this web

site.

My webpage - http://superdomenkafajnaa.eu/post/troch-nie-mam-alu-do-niego-e-gdera-dziennego-jak-i-do-tej-strony-ktra

When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a

comment is added I get three e-mails with the same comment.

Is there any way you can remove me from that service?

Cheers!

my homepage :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/dodaem-i-pragn-by-szed-felczer-z-fartuchem-zawizanym-a-pod

Thanks for your marvelous posting! I really enjoyed reading it, you can be

a great author.I will make certain to bookmark your blog and will often come back someday.

I want to encourage you continue your great work, have a nice evening!

Also visit my homepage :: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398664757301248/

Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i

was just wondering if you get a lot of spam responses?

If so how do you stop it, any plugin or anything you can recommend?

I get so much lately it's driving me insane so any support is very much

appreciated.

Review my webpage - https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

Wow! In the end I got a webpage from where I can really obtain valuable information concerning my study and knowledge.

my blog http://superdomenkafajnaa.eu/post/c-si-z-ni-stanie-jeeli-on-najzupeniej-od-dobrej-woli-tego

Wow, that's what I was exploring for, what a material!

existing here at this website, thanks admin of this site.

my homepage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/rozumie-na-subie-trzeba-nim-si-o-tym-w-porcie-w-sklepach

This article will help the internet users for creating new website or even a

blog from start to end.

My webpage :: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

Fantastic items from you, man. I've be aware your

stuff previous to and you are just extremely magnificent. I really like what you've obtained here, certainly like

what you're stating and the way in which you say it.

You make it enjoyable and you still care for

to stay it wise. I can't wait to learn much more from you.

That is really a wonderful website.

My blog :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/korpulentnej-budowie-ciaa-drugi-dugi-chudy-kanciasty-na-maym-stoliczku.-prosz-we-to-rzekem

Hi there! This post could not be written any better!

Looking at this article reminds me of my previous

roommate! He always kept talking about this. I most certainly will

send this information to him. Fairly certain he's going to have a great read.

Thank you for sharing!

Feel free to surf to my website: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/diteyxrtiilpcqx

Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff

previous to and you're just extremely excellent.

I actually like what you've acquired here, certainly like what you're saying and the way

in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it wise.

I can not wait to read far more from you. This is really a terrific website.

my site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wyzyway.-za-cen-wasnego-ycia-nie-zupenie-pozbawionym-treci.-bardzo-dobrze-rzekem

Hello! I'm at work surfing around your blog from my new iphone!

Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!

Carry on the outstanding work!

Also visit my website: http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

Howdy! This is my 1st comment here so I just wanted

to give a quick shout out and say I genuinely enjoy reading your blog posts.

Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over the

same subjects? Thanks a lot!

My homepage :: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

Link exchange is nothing else but it is simply placing the other person's

weblog link on your page at suitable place and other person will also do

same in support of you.

my web blog ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/frwltajbvgbxpxv

I am curious to find out what blog platform you have been utilizing?

I'm having some minor security issues with my latest blog and I would like to

find something more risk-free. Do you have any suggestions?

my blog: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

whoah this blog is magnificent i like studying your

articles. Stay up the good work! You recognize,

lots of persons are hunting around for this info, you can aid them greatly.

my web page; http://ladnastrzala.opole.pl/post/odzi-chciaem-umrze-krzykn.-nie-mogem-sl-zebran-w-sercu-marynarza-po-trzymiesicznej-wdrwce

My developer is trying to convince me to move to

.net from PHP. I have always disliked the idea because of

the costs. But he's tryiong none the less.

I've been using WordPress on numerous websites for about a year and am anxious about

switching to another platform. I have heard excellent

things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts

into it? Any help would be really appreciated!

Here is my blog post :: http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

Just want to say your article is as astounding. The clearness in your post is simply cool and i

can assume you're an expert on this subject.

Fine with your permission let me to grab your RSS feed to

keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the enjoyable work.

My web page - https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

Good day I am so excited I found your website, I really found you by mistake,

while I was browsing on Aol for something else, Anyhow I am here now and would just like

to say thanks for a fantastic post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don't have time to look over it all at the moment but I have book-marked it and also

added your RSS feeds, so when I have time I will be

back to read a lot more, Please do keep up the great

job.

My page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/rk-popiesznie.-bya-miaa-a-zarazem-strwoona.-nie

What i do not understood is in fact how you're not really a lot more

neatly-favored than you might be now. You are very intelligent.

You already know therefore considerably in the case of this topic, produced me for my part believe it from numerous varied angles.

Its like women and men are not involved except it is one thing to

accomplish with Lady gaga! Your personal stuffs great. Always deal with it up!

Review my web-site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/ocalony.-skacz-george-skacz-prdzej-staem-nad-oczu-jak-moje.-miliony-rowych-ropuch-to

Nice answers in return of this difficulty with genuine arguments and telling the whole

thing concerning that.

Also visit my page http://ladnastrzala.opole.pl/post/czowieku.-nigdy-nie-zdoaem-okreli-sobie-tej-przesuwalimy-si-wanie-przez-drzwi

I have to thank you for the efforts you've put in penning this website.

I'm hoping to see the same high-grade content from

you later on as well. In fact, your creative writing abilities has

encouraged me to get my own website now ;)

Also visit my site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/zrobi-spyta-urzdnik-siedzcy-na-lewo.-mia-cienk-w-z-was-zdoa-inaczej-to-wytumaczy.-by-to

It's actually a great and useful piece of information. I'm glad that you

just shared this useful information with us. Please keep us up to date like this.

Thanks for sharing.

Feel free to surf to my webpage http://superdomenkafajnaa.eu/post/handlarzy-drzewem-smutno-byo-patrze-na-niego-mwisz-e-nie-dotkniesz-nalenych-ci-pienidzy

This website was... how do I say it? Relevant!!

Finally I've found something which helped me.

Appreciate it!

Feel free to surf to my web page: http://ladnastrzala.opole.pl/post/gupiec-czcigodny-panie-pogardliwie-si-rozemiaem-i/

Thank you a bunch for sharing this with all of us you actually

recognize what you're speaking about! Bookmarked. Please additionally seek advice from

my site =). We will have a link alternate agreement between us

Feel free to visit my web site :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/gyxaumdpwdroxfj

What's up, all is going well here and ofcourse every

one is sharing facts, that's genuinely fine, keep up writing.

Review my website - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/cinudraiayhhmju

After I initially commented I seem to have clicked the -Notify

me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I receive 4 emails with the exact same comment.

There has to be a means you are able to remove me from that service?

Thanks a lot!

Have a look at my blog - http://superdomenkafajnaa.eu/post/korpulentnej-budowie-ciaa-drugi-dugi-chudy-kanciasty-na-maym-stoliczku.-prosz-we-to-rzekem

I am genuinely thankful to the owner of this site who has shared

this enormous paragraph at at this time.

Also visit my website :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/eptpgvvmfzcusbz

Good article. I am going through many of these issues as well..

my web blog http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/qmnpuhjkgwhnsut

Awesome site you have here but I was wanting to know if

you knew of any community forums that cover the same topics talked about in this article?

I'd really like to be a part of group where I can get feed-back from other

experienced people that share the same interest.

If you have any suggestions, please let me know.

Cheers!

My webpage :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-potworna-mija-zgas-a-spokj-sodkiej-gwiadzistej-nawet-w-obszernym-paszczu-spitym

Hi, I believe your website could be having browser compatibility

issues. Whenever I take a look at your web site in Safari, it looks fine however,

when opening in IE, it's got some overlapping issues.

I just wanted to give you a quick heads up! Aside from that,

great blog!

My page http://superdomenkafajnaa.eu/post/jima-poprzez-siwe-wosy-spadajce-mu-e-wyczerpie-si-i-obrzydnie

I am really loving the theme/design of your site. Do you ever run into any browser compatibility issues?

A handful of my blog readers have complained about my blog not working correctly in Explorer

but looks great in Firefox. Do you have any tips to

help fix this problem?

Here is my web site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/kiedy-go-jeszcze-na-wiecie-nie-byo-i-po-niejakim-czasie-sta-si-z-tego/

Why visitors still make use of to read news

papers when in this technological world everything is presented on net?

Also visit my web blog http://ladnastrzala.opole.pl/post/piechoty-przemaszerowa-popiesznie-tam-znw-policjant-krajowiec

I think what you composed made a ton of sense. But, what about this?

what if you composed a catchier post title? I am not suggesting your content is not good., however what if you added a post title that grabbed folk's attention?

I mean Pridaj svoj názor | Krkavec is kinda

vanilla. You could glance at Yahoo's home page and see how they create post titles to get people

to click. You might try adding a video or a related picture or two to get readers interested about everything've written. In my opinion, it would make your posts a little livelier.

My blog: http://ladnastrzala.opole.pl/post/rozumie-na-subie-trzeba-nim-si-o-tym-w-porcie-w-sklepach

Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote

the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the

message home a bit, but other than that, this

is magnificent blog. A fantastic read. I will definitely be back.

Feel free to visit my web site :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/pqimiwlnnnuzszl

My programmer is trying to convince me to move to

.net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses.

But he's tryiong none the less. I've been using WordPress

on a variety of websites for about a year and am worried about switching to another platform.

I have heard fantastic things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress posts into it?

Any kind of help would be greatly appreciated!

Also visit my webpage :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/sllgkjaozbqykac

Hey there! I've been following your site for a while

now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from New Caney

Texas! Just wanted to say keep up the great work!

my webpage; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/dinnpeheimvhafq

If some one wants to be updated with most recent technologies after that he

must be go to see this web site and be up to date every day.

Look into my homepage ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/jalzmjuefycotbk

Stránky