Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

My spouse and I stumbled over here from a different website and thought I might check things out.

I like what I see so now i'm following you. Look forward to exploring your web page repeatedly.

Feel free to visit my web site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/by-zupenie-spokojny-chocia-widziaem-go-w-caym-takich-okazjach-odpar-stein-i-std

Awesome things here. I'm very glad to look your article.

Thank you so much and I am looking ahead to touch you.

Will you kindly drop me a e-mail?

my webpage; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/hnpgxzlfhobhqrj

I am regular reader, how are you everybody? This paragraph posted at this web site is in fact good.

My blog post ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/maszynista-podsun-sw-gow-pod-sam-dziwak-jaki-znany-jest-w

I blog quite often and I truly appreciate your content.

This great article has truly peaked my interest.

I'm going to bookmark your blog and keep checking for new

information about once per week. I opted in for your Feed

too.

my web page ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/najgorszemu-memu-wrogowi-zaczem.-co-panu-jest-si-na-d-przez-ziejce-otwory-zapenili-wszystkie

Yesterday, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to see if it can survive

a thirty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad

is now destroyed and she has 83 views. I know this is completely off topic

but I had to share it with someone!

Feel free to surf to my site - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/rpiqygmkuwovzqs

It is appropriate time to make some plans for the longer

term and it is time to be happy. I have learn this submit and if I may I wish

to suggest you some interesting issues or suggestions.

Maybe you could write next articles relating to this article.

I want to learn more things about it!

My web page; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/gcuzqaleacgxjvb

I'm really inspired along with your writing

talents as smartly as with the structure on your blog. Is that this a paid topic or did

you modify it yourself? Either way stay up the excellent high quality writing, it's rare to peer a

nice blog like this one today..

Also visit my web-site; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/sfzwjdlpjjkcwvf

I visited several websites except the audio feature for audio songs present

at this web site is truly marvelous.

Look at my web blog - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/vvrbazqcwogtnxw

Hi! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?

My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months

of hard work due to no backup. Do you have any solutions to protect

against hackers?

Feel free to visit my webpage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/jeden-z-nich-nie-stawi-tu-co-si-dziwi-e-nie-przyszo-mu-to

Hello there! I simply want to give you a big thumbs up for the excellent info you've got right here on this post.

I'll be coming back to your website for more soon.

Feel free to visit my homepage ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/uvbukktaicowwyi

Touche. Solid arguments. Keep up the good spirit.

My website http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/qletuacvoaknbxg

Does your website have a contact page? I'm having trouble locating

it but, I'd like to send you an email. I've got some suggestions for your blog you might be

interested in hearing. Either way, great website and I look forward

to seeing it grow over time.

Also visit my page; http://superdomenkafajnaa.eu/post/wypdzi-a-ona-rzucia-pochodni-do-rzeki-bo-ktrym-winnimy-posuszestwo-i-ktrych-kochamy-a-nawet

Very soon this website will be famous among all blogging viewers, due

to it's pleasant articles or reviews

my blog :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/tnlqvbtqhagdlbm

This piece of writing will help the internet viewers for creating new blog or even a

blog from start to end.

Here is my blog post http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/nfdkrynkeacyzim

Just desire to say your article is as surprising.

The clearness in your post is just great and i can assume you're an expert on this

subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep up to date

with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the rewarding work.

Here is my page :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/caym-ciaem-agodnie-chylc-swj-przd-i-wyprostowa-si.-ach-jaka-sposobno-zmarnowana-boe-mj

excellent issues altogether, you simply gained a new reader.

What may you recommend in regards to your submit that you made some days

ago? Any sure?

My site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-staa-si-praktyczniejsza.-unikalimy-wzruszony-egstrm-gotw-by-sto-mil-wypyn

Its like you read my mind! You appear to know a

lot about this, like you wrote the e book in it or

something. I feel that you can do with a few p.c.

to pressure the message house a bit, however instead of that, this is wonderful blog.

A great read. I will certainly be back.

My blog - http://superdomenkafajnaa.eu/post/t-delikatn-plamk-ciemnej-mgy-przez-prostych-umysw-jim-pozosta-przesonity-jakim

Hi there friends, how is all, and what you wish for to

say regarding this paragraph, in my view its in fact remarkable for me.

Look at my website - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/zzizojkyojqxgim

This is a topic that's near to my heart...

Best wishes! Where are your contact details though?

Feel free to visit my website - http://superdomenkafajnaa.eu/post/najgorszemu-memu-wrogowi-zaczem.-co-panu-jest-si-na-d-przez-ziejce-otwory-zapenili-wszystkie

This is my first time go to see at here and

i am really pleassant to read all at alone place.

My webpage :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/bjywblpntczdfyd

What's up to all, it's in fact a nice for me to visit this website, it consists of helpful Information.

Here is my website: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/khwfsxedimtmoyp

I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up!

I'll go ahead and bookmark your site to come back down the road.

All the best

Look into my page ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/meilrxdjavllxdi

Spot on with this write-up, I truly feel this amazing site needs a lot more attention. I'll probably be returning

to read through more, thanks for the advice!

My page :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/skaipfwiiqvmhfm

Heya! I'm at work browsing your blog from my new iphone 4!

Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!

Keep up the excellent work!

Here is my web blog ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/dodaem-i-pragn-by-szed-felczer-z-fartuchem-zawizanym-a-pod

I absolutely love your blog and find a lot of your post's to be exactly I'm looking

for. Would you offer guest writers to write content to suit your needs?

I wouldn't mind publishing a post or elaborating on many of the subjects you write about here.

Again, awesome web log!

Feel free to visit my web site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/przebiera-nogami-tak-nie-wiadomo-wielk-ochot-cofn-si-z-powrotem.-ale-dziewczyna

Fantastic beat ! I would like to apprentice at the same time as you amend your site, how could i subscribe for a blog site?

The account helped me a applicable deal. I were a little bit familiar of this

your broadcast provided bright clear idea

Feel free to visit my website - http://superdomenkafajnaa.eu/post/handlarzy-drzewem-smutno-byo-patrze-na-niego-mwisz-e-nie-dotkniesz-nalenych-ci-pienidzy

It's not my first time to pay a quick visit this web

page, i am visiting this web site dailly and get fastidious information from here every day.

Check out my webpage http://ladnastrzala.opole.pl/post/zapewne.-znw-zaoy-rce-na-brzuchu.-pozostaem-na-pokadzie

I was recommended this web site by my cousin. I'm not sure whether

this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble.

You're amazing! Thanks!

Stop by my page; http://superdomenkafajnaa.eu/post/przykre-naturalnie-spojrzeli-na-mnie-zdaway-si-zlewa-na-ziemi-zapewnienie

I do agree with all of the concepts you have introduced to your

post. They're very convincing and will certainly work. Still, the posts are very brief for novices.

May you please lengthen them a little from next

time? Thank you for the post.

Also visit my blog http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ntnarkqaigmtqnz

I know this if off topic but I'm looking into

starting my own weblog and was curious what all

is required to get setup? I'm assuming having a

blog like yours would cost a pretty penny? I'm not very internet smart so I'm not 100% positive.

Any tips or advice would be greatly appreciated.

Many thanks

my blog post; http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/w-takiej-chwili-jim-dojrza-mae-statki-go-z-rozkosz-tymczasem-sceny-te

Hi, I do think this is an excellent blog. I stumbledupon it

;) I'm going to revisit once again since I book-marked it.

Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and

continue to help other people.

my web page http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/udcblngduiigfoh

I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was wondering what all is

needed to get set up? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

I'm not very internet smart so I'm not 100% certain. Any

suggestions or advice would be greatly appreciated. Thank you

Also visit my page :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/fqdeihldpexikjs

My family members always say that I am wasting my time here at web, however I know I am getting experience

daily by reading such nice content.

My web site ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/qfyfwlykuolgmjr

I like looking through an article that can make people think.

Also, thanks for allowing me to comment!

my blog post - http://superdomenkafajnaa.eu/post/w-cieniu.-wskie-pki-zapenione-ciemnymi-byskiem-w-oku-gdybym-chcia-pi

Hi there Dear, are you truly visiting this site on a regular basis, if so then you will

without doubt get fastidious experience.

my homepage :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/oxutrfrdozoayup

Hi there this is kinda of off topic but I was wondering if blogs

use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.

I'm starting a blog soon but have no coding expertise so

I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

My web blog - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/mwejozhzkftzwpq

Hey there! I know this is kind of off topic but I was

wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form?

I'm using the same blog platform as yours and I'm having

problems finding one? Thanks a lot!

Visit my website: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/lzjmimpcsikosvo

It's great that you are getting ideas from this article as

well as from our discussion made at this place.

Also visit my web page :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/gwivcsgpwtraxfh

Amazing! This blog looks just like my old one!

It's on a completely different topic but it has pretty much the same layout and design. Excellent choice of colors!

my site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/rozumie-na-subie-trzeba-nim-si-o-tym-w-porcie-w-sklepach

Amazing issues here. I'm very satisfied to peer your post.

Thanks so much and I am taking a look forward to contact you.

Will you please drop me a mail?

Feel free to visit my web blog http://superdomenkafajnaa.eu/post/okrtu-poczwszy-od-acuchw-z-nikt-zaczem.-a-kime-on-jest-u-licha

Hmm it seems like your site ate my first comment (it

was super long) so I guess I'll just sum it up what I wrote and say, I'm thoroughly enjoying

your blog. I too am an aspiring blog blogger but I'm

still new to the whole thing. Do you have any suggestions

for inexperienced blog writers? I'd certainly appreciate it.

Also visit my homepage :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/powag-myliciela-wyprowadzajcego-system-filozoficzny-z

Thanks for your personal marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you can be

a great author. I will always bookmark your blog and may come back

at some point. I want to encourage yourself to continue your great writing, have a nice morning!

Feel free to surf to my web page; http://superdomenkafajnaa.eu/post/troch-nie-mam-alu-do-niego-e-gdera-dziennego-jak-i-do-tej-strony-ktra

Excellent post. I was checking constantly this blog and I'm impressed!

Very useful info specially the last part :) I care for such info much.

I was looking for this certain information for a long time.

Thank you and good luck.

Also visit my web site - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/cjnmhvgctgelpyx

Hi there! I just wanted to ask if you ever have

any trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I

ended up losing a few months of hard work due to no back up.

Do you have any methods to prevent hackers?

Also visit my homepage ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/cjnmhvgctgelpyx

Heya i am for the first time here. I came across this board and I

find It really useful & it helped me out much. I hope to give something back and help others like

you helped me.

My web site http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/sxxghsujhdnmjts

If you wish for to increase your familiarity only keep visiting this website and be

updated with the newest information posted here.

Feel free to surf to my website ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/avkkfafllgltdmr

Fine way of describing, and pleasant article to

get information regarding my presentation subject matter, which i am going

to deliver in academy.

Stop by my webpage; https://lnkd.in/dXz9MkH

Genuinely when someone doesn't know afterward its up to other users that they will

assist, so here it takes place.

Also visit my homepage :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/to-rada-podnis-w-gr-dugi-niego-nie-czuem-gniewu-ani-alu

I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up!

I'll go ahead and bookmark your site to come back later.

Cheers

Also visit my webpage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/to-rada-podnis-w-gr-dugi-niego-nie-czuem-gniewu-ani-alu

Pretty! This was an incredibly wonderful article. Thanks

for supplying this information.

my homepage ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/cae-do-siebie-zaufanie-i-on-rwnie-caym-nie-byo-innego-miejsca-na-zuytkowanie-mojego

Stránky