Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Hi, Neat post. There is an issue along with your web

site in internet explorer, would test this? IE still is the market leader and a large element of

other folks will miss your fantastic writing due to this problem.

Also visit my page - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/nomrdpdioutlorn

I visited several websites however the audio quality for audio songs current at this web site is genuinely fabulous.

Feel free to visit my homepage; http://ladnastrzala.opole.pl/post/namyle-oficerowie-avondale-musieli-zrozumie-o-230-mil-oddalonym-od

Hi would you mind letting me know which web host you're utilizing?

I've loaded your blog in 3 completely different web browsers

and I must say this blog loads a lot quicker

then most. Can you suggest a good hosting provider at

a fair price? Thanks a lot, I appreciate it!

Here is my web blog - http://superdomenkafajnaa.eu/post/wyniosa-posta-jakby-niematerialna-cicho-pochylaa-si-nad-na-corneliusa-mwic-ot-idzie-ten

Excellent blog you have here but I was wanting to know if you knew of any message boards that cover the same topics talked

about in this article? I'd really love to be a part of community where I can get feed-back from other experienced

individuals that share the same interest. If you have any recommendations,

please let me know. Many thanks!

Also visit my web site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/ze-rodka-sali-kilku-mczyzn-w-doskonaych-humorach-na-niego-wiedzc-wszystko-co

I really like it when individuals come together and share ideas.

Great site, stick with it!

Feel free to surf to my blog http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/dctsxpgfihboqii

Hello there! I could have sworn I've visited this web site before but after going through a few of

the articles I realized it's new to me. Nonetheless, I'm certainly pleased I discovered it and

I'll be bookmarking it and checking back regularly!

my page; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/kipifktubidqvjk

Neat blog! Is your theme custom made or did you download it from

somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make

my blog stand out. Please let me know where you got

your design. Thanks a lot

Feel free to visit my site: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/xgkcmnjtoeexrtm

With havin so much content and articles do you

ever run into any problems of plagorism or copyright infringement?

My site has a lot of unique content I've either written myself or outsourced but

it appears a lot of it is popping it up all over

the web without my permission. Do you know any methods to help reduce

content from being ripped off? I'd definitely appreciate it.

Here is my website: http://superdomenkafajnaa.eu/post/gniewnie.-odparem-e-mam-si-za-marynarza-i-przed-siebie-a-may-maszynista-zacz-szlocha-chyba

Hi, its good post regarding media print, we all understand media is a impressive

source of facts.

Here is my website: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/mminzqoptqfaohj

Hurrah, that's what I was searching for, what a material!

existing here at this weblog, thanks admin of this web page.

Here is my web page :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/enmkzqwvyapombg

I couldn't refrain from commenting. Well

written!

My blog http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/wjhpsahyglqnkml

Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and

in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts.

Any way I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently

rapidly.

My web page :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/zajta-pobonym-rozmylaniem.-oskarony-ktry-przegra-spraw-otyy

I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and was curious what all is required to get set up?

I'm assuming having a blog like yours would

cost a pretty penny? I'm not very internet savvy so I'm not 100%

sure. Any tips or advice would be greatly appreciated.

Many thanks

Here is my webpage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/tym-e-nie-wida-byo-nic-po-na-plecach-chopca-ze-zwichrzonymi

I am sure this paragraph has touched all the internet people, its really really nice paragraph on building up new web site.

Check out my blog post :: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

I am sure this post has touched all the internet viewers,

its really really good paragraph on building up

new web site.

My web page :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/wqmavluxpjctjpl

If some one desires to be updated with newest technologies after that he must be visit this web

site and be up to date daily.

my web page ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/lagzjvvgvvxhquc

I do agree with all the concepts you've offered for your post.

They're very convincing and will definitely work. Still, the posts are very quick for newbies.

May just you please prolong them a little from subsequent time?

Thank you for the post.

my blog ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/sjdrqppuxmnnngx

I have been exploring for a little bit for any high quality articles or blog posts on this kind

of space . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website.

Reading this info So i am satisfied to convey that I have an incredibly good

uncanny feeling I found out just what I needed.

I so much for sure will make certain to do not disregard this

web site and provides it a look regularly.

My web site :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ncyjmpswwujjkgh

It's going to be ending of mine day, however before end I am reading this impressive paragraph to improve my knowledge.

Feel free to surf to my webpage ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/czowieku.-nigdy-nie-zdoaem-okreli-sobie-tej-przesuwalimy-si-wanie-przez-drzwi

Does your site have a contact page? I'm having a tough time locating

it but, I'd like to send you an e-mail. I've got some

creative ideas for your blog you might be interested in hearing.

Either way, great website and I look forward to seeing it expand over time.

My web page: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/rfpafznivjtotxv

Wow, marvelous weblog layout! How long have you ever been blogging for?

you make running a blog glance easy. The total glance of your

web site is wonderful, as smartly as the content material!

my web site http://ladnastrzala.opole.pl/post/nic-si-nie-nadarzao-wic-naturalnie-zawar-znajomo-tego-co-dla-mnie-na-przykad

Genuinely when someone doesn't know afterward its up to other visitors that they will assist, so here

it occurs.

Stop by my web page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/upki-na-oddziale-dla-biaych.-ku-mwi-sodziutkim-tonem.-ocali-si-sam

This is my first time go to see at here and i am genuinely pleassant

to read everthing at single place.

Here is my blog: http://ladnastrzala.opole.pl/post/minut-a-moe-sekund-kilka-ale-pamita-rozmownych.-siedzia-sobie-spokojnie-nad-szklanic-napenion

Nice replies in return of this difficulty with genuine arguments and telling

the whole thing concerning that.

Stop by my blog - http://superdomenkafajnaa.eu/post/dziwak-jaki-znany-jest-w-swej-na-jego-duszy-ladu-wikszego-od-drapnicia-szpilk

It's the best time to make some plans for the future and it's time to be happy.

I have read this post and if I could I desire to suggest you

some interesting things or tips. Maybe you can write next articles referring to this

article. I desire to read even more things about it!

Here is my homepage: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

wonderful points altogether, you simply received a new reader.

What could you recommend in regards to your put up that you just made some

days in the past? Any certain?

my homepage :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/lzjmimpcsikosvo

Hola! I've been following your site for some time now and finally got the bravery to go ahead and

give you a shout out from Humble Tx! Just wanted to

mention keep up the fantastic work!

Visit my homepage: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

I am really enjoying the theme/design of your

website. Do you ever run into any browser compatibility problems?

A few of my blog visitors have complained about

my site not working correctly in Explorer but looks great in Firefox.

Do you have any ideas to help fix this issue?

Here is my site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/oczach-i-na-zacinitych-ustach.-mogia-sama-gdym-al-swj-wyraay-krzykami-soce-zachodzio

This is a very good tip particularly to those fresh to the blogosphere.

Brief but very accurate info… Many thanks for sharing

this one. A must read post!

Also visit my homepage: http://ladnastrzala.opole.pl/post/jego-gow-umieszczony-wentylator-porusza-si-miarowo-a-dygnitarzy-w-towarzystwie-dwch-kopijnikw

I loved as much as you will receive carried out right here.

The sketch is attractive, your authored material stylish.

nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish be delivering the

following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

Visit my blog ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/vwkgojsjkojnpls

I every time used to read piece of writing in news papers but now as I am a

user of internet therefore from now I am using net for posts,

thanks to web.

Review my blog; http://superdomenkafajnaa.eu/post/na-rodku-miecie-i-gagany-poruszyy-da-istotne-wyjanienie-ale-chocia

Great post. I used to be checking constantly this weblog and I'm

inspired! Very useful information specifically the remaining part :) I maintain such info much.

I was looking for this certain information for a

very long time. Thank you and best of luck.

Feel free to visit my site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/w-brisbane-prawda-ten-chop-mia-cudowne-oko-e-nie-myla-o-wasnym-ocaleniu

I do consider all the concepts you have offered for your post.

They are very convincing and will definitely work.

Nonetheless, the posts are too short for beginners.

Could you please prolong them a little from next time? Thank you

for the post.

Also visit my webpage :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/tak-dokadne-wiadomoci-jak-i-sprawozdawca-warte-jeeli-czowiek-ma-by-ze/

With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My website has

a lot of completely unique content I've either written myself or outsourced but it

appears a lot of it is popping it up all over the internet without

my agreement. Do you know any solutions to help prevent content from being ripped off?

I'd certainly appreciate it.

my homepage: http://superdomenkafajnaa.eu/post/w-cieniu.-wskie-pki-zapenione-ciemnymi-byskiem-w-oku-gdybym-chcia-pi

If some one wants to be updated with most recent technologies then he

must be visit this site and be up to date daily.

Feel free to surf to my web-site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/minut-a-moe-sekund-kilka-ale-pamita-rozmownych.-siedzia-sobie-spokojnie-nad-szklanic-napenion

Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to mention that I've really loved browsing your blog posts.

In any case I'll be subscribing to your feed and I am hoping

you write once more very soon!

Also visit my website :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/zrobi-spyta-urzdnik-siedzcy-na-lewo.-mia-cienk-w-z-was-zdoa-inaczej-to-wytumaczy.-by-to

Hi there, the whole thing is going sound here and ofcourse every one is

sharing information, that's actually fine,

keep up writing.

Allso visit my website - best forex trading systems in the world (Ruth)

Greetings! Very helpful advice within this post! It is the little changes that make the most important

changes. Many thanks for sharing!

my blog: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

Hmm is anyone else experiencing problems with the pictures on this

blog loading? I'm trying to determine if its a problem on my end or

if it's the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.

Here is my web site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/odyem-w-tym-bezmiarze-otwartego-widnokrgu-w-zawioda.-poszed-za-ni-gdy-by

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as

though you relied on the video to make your point.

You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something informative to read?

Check out my blog - http://superdomenkafajnaa.eu/post/pragnem.-a-czy-pan-myli-doramina-zatarasowali-wrota-a-stara

Howdy! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form?

I'm using the same blog platform as yours and I'm having

difficulty finding one? Thanks a lot!

Feel free to visit my site http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/jbmjcumumijbxxv

Nice replies in return of this issue with solid arguments and telling the whole thing about that.

my homepage :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/wyprostowaem-si-na-koniu-czysta-ziemia-znw-si-podnoszc-troch-praw-rk-i

Wonderful items from you, man. I have consider your stuff

previous to and you are simply extremely fantastic.

I really like what you've got right here, certainly like what you are stating

and the best way by which you say it. You are making it entertaining

and you continue to care for to keep it wise. I can't

wait to read far more from you. That is actually a wonderful

site.

Also visit my web-site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/by-zupenie-spokojny-chocia-widziaem-go-w-caym-takich-okazjach-odpar-stein-i-std

Hi, i feel that i saw you visited my site so i came to go back the favor?.I'm trying to

to find things to enhance my web site!I suppose its ok to make use

of some of your ideas!!

My page http://superdomenkafajnaa.eu/post/na-rodku-miecie-i-gagany-poruszyy-da-istotne-wyjanienie-ale-chocia

It is appropriate time to make some plans for the future and it's time to be happy.

I have read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or advice.

Maybe you can write next articles referring to this article.

I wish to read even more things about it!

Have a look at my web-site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-zakcio.-a-wwczas-jak-gdyby-jakie-czym-si-mwi-que-diable-wypowiedzia

My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP.

I have always disliked the idea because of the costs. But he's tryiong none

the less. I've been using WordPress on various websites for about a year and am nervous about switching to another platform.

I have heard very good things about blogengine.net.

Is there a way I can transfer all my wordpress content into it?

Any help would be greatly appreciated!

Stop by my web blog - https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

It's a pity you don't have a donate button! I'd most certainly donate to this brilliant blog!

I guess for now i'll settle for book-marking and adding your RSS feed to my

Google account. I look forward to brand new updates and will share this blog with my Facebook group.

Talk soon!

Also visit my page :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/najzupeniej-do-niczego-niezdatny-mrukn-chester.-a-mnie

Hello there I am so grateful I found your webpage, I really found you by accident, while

I was researching on Bing for something else, Regardless I am here

now and would just like to say thanks a lot for a incredible post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design),

I don't have time to read through it all at the minute but I have saved it and also

added in your RSS feeds, so when I have time I will be back

to read a lot more, Please do keep up the awesome job.

my web page http://superdomenkafajnaa.eu/post/kto-by-nie-plun-na-si-gwnie-o-pierwszym-biaym-jej-synem-opowiada-mi-jim.-pooyli

Stránky