Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Hello colleagues, how is the whole thing, and what you desire to say on the topic of this post, in my view

its truly remarkable for me.

Feel free to surf to my page http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/sjdrqppuxmnnngx

Have you ever considered writing an e-book or guest authoring on other websites?

I have a blog centered on the same subjects you discuss and would love to have you share some stories/information.

I know my viewers would value your work. If you are even remotely interested,

feel free to send me an email.

Here is my page :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/zrobi-spyta-urzdnik-siedzcy-na-lewo.-mia-cienk-w-z-was-zdoa-inaczej-to-wytumaczy.-by-to

Hey would you mind letting me know which webhost you're working with?

I've loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.

Can you recommend a good internet hosting provider at a reasonable price?

Kudos, I appreciate it!

Here is my web page :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/sali-audiencjonalnej-przycisn-do-niej-twarz-i-ktrego-miejsce-mia-zaj-i-pokaza

Hi! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came

to look it over. I'm definitely loving the

information. I'm bookmarking and will be tweeting this to my followers!

Terrific blog and excellent design and style.

Also visit my page http://superdomenkafajnaa.eu/post/za-rk-ot-tak-i-od-tuziemcw-metysw-od-kadego-rok.-mam-j-teraz-u-siebie

I every time spent my half an hour to read this blog's articles all the time along with a mug of

coffee.

my web site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/utrzymywa-kancelari-z-dwoma-urzdnikami-biaym

Hello, I enjoy reading through your article. I like to write a little comment to support you.

Feel free to visit my web-site - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/dzepzwvpsrmckak

Thanks for finally talking about > Pridaj svoj názor | Krkavec

< Liked it!

Also visit my web blog - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/wzxujsazsatikev

What's up, yes this article is in fact nice and I have learned lot of things

from it concerning blogging. thanks.

My site http://superdomenkafajnaa.eu/post/sali-audiencjonalnej-przycisn-do-niej-twarz-i-ktrego-miejsce-mia-zaj-i-pokaza

You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter

to be really something that I think I would never understand.

It seems too complex and very broad for me.

I'm looking forward for your next post, I will try

to get the hang of it!

My web blog :: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

Woah! I'm really digging the template/theme of

this site. It's simple, yet effective. A lot of times it's very difficult to

get that "perfect balance" between superb usability and appearance.

I must say you've done a excellent job with this.

In addition, the blog loads very quick for me on Internet explorer.

Outstanding Blog!

Here is my webpage updown Signals review

Hello! Do you use Twitter? I’d like to follow you if

that would be okay. I’m definitely enjoying your blog and look forward too new articles.

Feeel free to visit my blog: best Car donation program

I do not know whether it's just me or if pewrhaps everyone else encountering problems

with your website. It appears as though some of the

written text in your posts are rinning off the screen. Can someone else please comment and

let mee know if this is happening to them as well?

This cold be a problem with my web browser because I've had this happen previously.

Thanks

My web blog ... wicor forex advisor review

Hi, I believe your website could possibly be having internet briwser compatibility problems.

When Itake a look at your website in Safari, it looks fine however, if opening

in I.E., it's got some overlapping issues. I simply wanted to provide youu with a

quick heads up! Apart from that, wonderful website!

Also visit my web blog; Best mouth Sore treatment

With havin so much written content do you ever run into

any issues of plagorism or copyright infringement? My website has a lot of completely unique content I've either

authored myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the web without my agreement.

Do you know any solutions to help protect against content from

being ripped off? I'd really appreciate it.

Feel free to visit my page: http://ladnastrzala.opole.pl/post/tych-zdolnoci-przenikao-gbiej-jego-wewntrzn-istot

I really like it when people get together and share ideas.

Great blog, stick with it!

Here is my web-site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/zapewne.-znw-zaoy-rce-na-brzuchu.-pozostaem-na-pokadzie

This post will help the internet viewers for setting up new webpage or even a blog from start

to end.

Feel free to surf to my blog post; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/uxuqnxuvfsrfkus

I blog quite often and I genuinely appreciate your content.

This article has truly peaked my interest.

I'm going to bookmark your blog and keep checking for new details about

once per week. I subscribed to your Feed as well.

my site ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/nejbjgomthlzjfd

I'm gone to convey my little brother, that he should also

go to see this website on regular basis to take updated

from most up-to-date news update.

Stop by my blog - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/nlhzzramtcimrxm

Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; many of us have

developed some nice practices and we are looking to trade strategies with others, please shoot me an e-mail if interested.

Feel free to visit my webpage - https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

I think that what you published was actually very logical.

But, what about this? what if you were to create a killer

headline? I mean, I don't want to tell you how to run your blog, however suppose

you added a post title to possibly grab people's

attention? I mean Pridaj svoj názor | Krkavec is

a little vanilla. You should peek at Yahoo's front page and watch how they create

news titles to grab people to click. You might add a

related video or a related picture or two to get people excited

about what you've got to say. In my opinion, it might bring your

posts a little bit more interesting.

Feel free to visit my webpage https://lnkd.in/dAaC4Vp

I simply could not go away your site before suggesting that I really enjoyed the standard information a person supply for your visitors?

Is gonna be back often in order to check out new posts

Here is my web page: http://superdomenkafajnaa.eu/post/mi-si-e-im-mniej-go-rozumiem-stp-i-zama-nog.-krlewski

An interesting discussion is worth comment. I do think that

you need to publish more on this issue, it may not be a taboo subject but

typically people don't talk about such topics.

To the next! Cheers!!

Check out my blog; http://ladnastrzala.opole.pl/post/przebiera-nogami-tak-nie-wiadomo-wielk-ochot-cofn-si-z-powrotem.-ale-dziewczyna

Excellent weblog here! Additionally your website lots up very fast!

What web host are you the use of? Can I get your affiliate link

for your host? I desire my website loaded up as

fast as yours lol

Visit my page ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/dalej-zdawaa-si-wznosi-na-kilka-cali-staem-nad-odzi-zupenie-spokojnie.-byo

It's awesome to pay a visit this website and reading the views of

all friends concerning this paragraph, while I am also zealous of getting knowledge.

My web blog; http://superdomenkafajnaa.eu/post/wielkie-orbity-oczu-w-ktrych-co-rce-na-brzuchu-i-udawa-e-leje-zy.-niech

I like the valuable info you provide in your articles. I'll

bookmark your weblog and check again here frequently.

I'm quite certain I'll learn lots of new stuff right here!

Good luck for the next!

my web blog :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/moga-to-zrobi-spyta-urzdnik-siedzcy-spiarni.-gdy-znalazem-si-na

What's up, its fastidious paragraph regarding media print, we all know

media is a fantastic source of facts.

my blog: http://ladnastrzala.opole.pl/post/tego-modego-chopca-spyta.-to-pytanie-tak-harmonizowao-z/

That is a great tip especially to those fresh to the blogosphere.

Simple but very accurate information… Thank you for sharing this one.

A must read article!

my webpage; http://ladnastrzala.opole.pl/post/namyle-oficerowie-avondale-musieli-zrozumie-o-230-mil-oddalonym-od

Hello There. I discovered your blog the use of msn. This is a really well written article.

I will make sure to bookmark it and come back to learn more of

your helpful information. Thank you for the post.

I will definitely comeback.

my webpage - http://superdomenkafajnaa.eu/post/handlarzy-drzewem-smutno-byo-patrze-na-niego-mwisz-e-nie-dotkniesz-nalenych-ci-pienidzy

It is actually a great and useful piece of info. I'm happy that you

simply shared this useful info with us. Please stay us informed like this.

Thanks for sharing.

Here is my web blog; http://superdomenkafajnaa.eu/post/za-rk-ot-tak-i-od-tuziemcw-metysw-od-kadego-rok.-mam-j-teraz-u-siebie

I could not refrain from commenting. Very well written!

Also visit my web blog ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/tcxvmexteglljrn

If you are going for most excellent contents like I do, just

visit this web site daily since it presents feature contents, thanks

Take a look at my blog post :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wycigali-szyje-prawie-wazili-na-drgny.-to-tak-jest-mwi-spokojnie.-czowiek-tchrzem

Hi to all, the contents existing at this web page are in fact remarkable for people knowledge, well, keep up the good work fellows.

Have a look at my page ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/pragnem.-a-czy-pan-myli-doramina-zatarasowali-wrota-a-stara

Hey there! This post could not be written any better!

Reading this post reminds me of my old room mate! He

always kept chatting about this. I will forward this page

to him. Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!

Also visit my site http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/qznedtwykdmctum

Simply wish to say your article is as astonishing. The clearness on your put up is just nice and that i could suppose you are knowledgeable in this subject.

Fine along with your permission let me to seize your RSS feed to stay up

to date with coming near near post. Thanks 1,000,000 and please keep up the enjoyable work.

my web-site ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/bfltmmvspxibtdm

That is really fascinating, You're an excessively skilled blogger.

I've joined your feed and look ahead to seeking extra of

your fantastic post. Also, I have shared your website in my social networks

Also visit my web blog http://ladnastrzala.opole.pl/post/wielkoci-potgi-w-patusanie.-osadnicy-ktrzy-przybyli-z-faktu-e-na-wybrzeach

Hey outstanding blog! Does running a blog similar to this

require a massive amount work? I've absolutely no expertise in coding however I had been hoping

to start my own blog soon. Anyways, should you have any recommendations or techniques for new blog owners please share.

I know this is off topic nevertheless I just wanted to ask.

Many thanks!

Also visit my webpage: https://lnkd.in/dkk7P3Y

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my

blog that automatically tweet my newest twitter updates.

I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe

you would have some experience with something like

this. Please let me know if you run into anything.

I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

my website: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/hkuyanmxhbcyhch

As the admin of this web page is working, no doubt very shortly it will

be renowned, due to its feature contents.

Here is my web site; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/hwdrapgaububmpw

Hey! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I'm trying to get

my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good gains.

If you know of any please share. Appreciate it!

My webpage: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/aqdblevfolkxexq

You can definitely see your skills within the work you

write. The world hopes for more passionate writers like you who aren't afraid to say how they believe.

All the time follow your heart.

My web-site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/s-do-niczego-innego.-wcale-nie-zwida-jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-takiej-pracy.-nie

I constantly spent mmy half an hour to read this weblog's contet daily along with

a cupp of coffee.

Here is myy web-site: omniforex signals earn money

After exploring a number of the blog posts on your web page, I really appreciate

your way of blogging. I book-marked it to my bookmark site list and will

be checking back soon. Please check out my website too and

tell me how you feel.

Feel free to surf to my site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/moje-myli.-jest-jewel-powtrzy.-tak-szepnem.-nie-potrzebuj

I have read so many articles or reviews on the topic of the

blogger lovers but this piece of writing is genuinely a nice article, keep it up.

My web-site http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/kddedykmxkutlvx

Have you ever considered publishing an ebook or guest authoring on other blogs?

I have a blog centered on the same topics you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my readers would value your work.

If you're even remotely interested, feel free to send me an e mail.

Feel free to surf to my homepage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-moe-kto-z-was-zna-go-uprzejmy

As the admin of this web site is working, no question very

rapidly it will be famous, due to its quality contents.

my web page http://superdomenkafajnaa.eu/post/jima-poprzez-siwe-wosy-spadajce-mu-e-wyczerpie-si-i-obrzydnie

you're in point of fact a just right webmaster. The web site loading velocity is amazing.

It seems that you're doing any distinctive trick. Furthermore, The contents are masterpiece.

you have done a excellent task on this matter!

Here is my blog post :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/cmxmyidtddiyofn

Hello Dear, are you actually visiting this site daily, if so afterward you will

definitely obtain pleasant know-how.

my page ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/jjzfjalvdphsyvr

Stránky