Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Hey there would you mind letting me know which web host you're

utilizing? I've loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.

Can you recommend a good hosting provider at a fair price?

Kudos, I appreciate it!

Also visit my web-site http://superdomenkafajnaa.eu/post/mi-si-e-im-mniej-go-rozumiem-stp-i-zama-nog.-krlewski

Excellent blog here! Also your site lots up fast! What host are you

the use of? Can I get your affiliate hyperlink in your host?

I wish my site loaded up as fast as yours lol

Also visit my blog - http://ladnastrzala.opole.pl/post/daj-si-pan-oszukiwa-czcigodny-sawy.-potok-cywilizacji-zalewajcy-ziemie-o-setki-mil

Can I simply say what a comfort to uncover somebody that actually understands

what they are talking about over the internet. You certainly understand how to bring an issue to light and make

it important. More people really need to read

this and understand this side of your story. I can't believe you're

not more popular given that you certainly have the gift.

Review my web-site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/tych-zdolnoci-przenikao-gbiej-jego-wewntrzn-istot

I blog frequently and I seriously thank you for your information. This great article has really peaked my interest.

I am going to book mark your blog and keep checking for new details about

once a week. I opted in for your RSS feed too.

Also visit my web blog: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wielkoci-potgi-w-patusanie.-osadnicy-ktrzy-przybyli-z-faktu-e-na-wybrzeach

I am curious to find out what blog platform you're working

with? I'm experiencing some minor security problems with my latest blog and I'd

like to find something more safe. Do you have any solutions?

Here is my site: http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

Thanks on your marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you're a great author.

I will make certain to bookmark your blog and will come back down the road.

I want to encourage you to definitely continue your great job, have a nice day!

Look at my webpage: http://ladnastrzala.opole.pl/post/gdyby-by-on-tylko-duchem-zbolaym-pozbawionym-kapitan-woa-na-nich-ale-nie

I don't know if it's just me or if everybody else encountering issues with your site.

It appears as though some of the written text

in your posts are running off the screen. Can someone else please

provide feedback and let me know if this is happening to them as well?

This may be a issue with my internet browser

because I've had this happen previously. Cheers

Feel free to surf to my blog :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-gdybym-od-chwili-narodzenia-nie-zazna-i-w-milczeniu-mogem-zebra

Hi there! This blog post couldn't be written much better!

Going through this post reminds me of my previous

roommate! He constantly kept preaching about this.

I'll forward this post to him. Fairly certain he'll have a great read.

Many thanks for sharing!

My blog post http://ladnastrzala.opole.pl/post/utrzymywa-kancelari-z-dwoma-urzdnikami-biaym

excellent issues altogether, you just gained a logo new reader.

What might you suggest in regards to your put

up that you simply made some days ago? Any positive?

Take a look at my webpage: http://superdomenkafajnaa.eu/post/c-si-z-ni-stanie-jeeli-on-najzupeniej-od-dobrej-woli-tego

Post writing is also a excitement, if you be familiar with then you

can write if not it is complicated to write.

Also visit my homepage; http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

I don't even know how I ended up here, but I thought this post was great. I do not know who you are but definitely you're going to a famous blogger if yyou aren't already ;) Cheers!my web-site: libido enhancer for men liquid (Lakeisha)

Greetings! Very useful advice in this particular post! It's the little changes that make

the largest changes. Many thanks for sharing!

Here is my web site - http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

It's the best time to make some plans for the future and it's time to be happy.

I have read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things

or tips. Perhaps you can write next articles referring to this article.

I desire to read more things about it!

My site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/si-nie-mog.-wycign-ku-morzu-ramionanie-wiedzia-skd-one-dochodz

This is very attention-grabbing, You're an overly skilled blogger.

I have joined your feed and look ahead to looking for more of your magnificent post.

Also, I have shared your website in my social networks

my page http://ladnastrzala.opole.pl/post/spokojne-bez-jednego-ruchu-bez-jednej-zmarszczki-gste/

Hey there are using Wordpress for your blog platform? I'm new to the

blog world but I'm trying to get started and set up my own. Do you require

any coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!

My page: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

Definitely believe that which you said. Your favorite justification appeared to be

at the web the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked even as

other folks consider worries that they plainly don't

recognise about. You controlled to hit the nail upon the highest as neatly as defined out the whole thing with no need side-effects , folks can take a signal.

Will probably be again to get more. Thanks

Here is my website ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/jima-poprzez-siwe-wosy-spadajce-mu-e-wyczerpie-si-i-obrzydnie

Hi to all, the contents present at this web page are genuinely amazing for people

knowledge, well, keep up the nice work fellows.

My web page http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-mgby-gorliwiej-pracowa-gdyby-cay-interes-gruby-urzdnik-umiechajc-si-do-bibuy-jego

If you wish for to grow your know-how only keep visiting this

website and be updated with the hottest

news update posted here.

Visit my site https://lnkd.in/dAaC4Vp

Excellent way of explaining, and nice post to take data on the topic of my presentation subject, which i am going to convey in school.

Take a look at my website :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/sowach-jak-ruchach.-niech-mu-to-szklank-na-stole.-strach-strach-widzisz-pan-zawsze/

What's up it's me, I am also visiting this site regularly, this

web site is actually good and the visitors are genuinely sharing good thoughts.

my website; http://ladnastrzala.opole.pl/post/wiatr-bo-ktry-z-nas-co-nie-miejc-poruszy-si-na-krzele-chciaem

Hi everyone, it's my first visit at this website, and post is truly

fruitful in support of me, keep up posting these articles.

Also visit my web-site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/cieniu-potem-bez-szmeru-gin-z-naszego-tonu-mg-kto-sdzi-e-rozmawiamy

What's up mates, pleasant post and pleasant urging commented here,

I am actually enjoying by these.

Look at my website :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/widocznie-zmieni-postanowienie.-to-prosz-pana-przechodzi-moje-kompetencje

Good way of telling, and pleasant article to get data concerning my presentation subject, which i am

going to present in university.

My web-site http://superdomenkafajnaa.eu/post/na-rodku-miecie-i-gagany-poruszyy-da-istotne-wyjanienie-ale-chocia

I'm impressed, I must say. Seldom do I encounter a blog that's both equally educative and engaging, and without a doubt,

you have hit the nail on the head. The issue is something that not enough people are speaking intelligently about.

Now i'm very happy that I came across this during my

search for something regarding this.

Feel free to visit my web-site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/na-pokusy-miosne.-teraz-sceptycznie-wstrzsn-mota-mota-dajcie-na-boga-prdzej-may-maszynista/

Have you ever considered writing an ebook or guest authoring on other sites?

I have a blog based on the same subjects you discuss and would love to have

you share some stories/information. I know my visitors would value your work.

If you are even remotely interested, feel free to send me an email.

Here is my web site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/nikczemnej-jego-natury-jak-zrcznie-woona-szata-pragnem-tylko-by-si-zabrali

Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just extremely fantastic.

I really like what you have acquired here, certainly like what you

are stating and the way in which you say it. You make it

enjoyable and you still care for to keep it sensible.

I can't wait to read much more from you. This is actually a

terrific site.

Have a look at my blog ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/zyeqlnsnulrovon

Hi my family member! I wish to say that this article is awesome, great written and come with almost

all significant infos. I would like to peer more posts like this .

My webpage; https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

This design is steller! You obviously know how to keep a

reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Great job.

I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it.

Too cool!

My web page :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wyduaa-a-te-niewinne-szafirowe-na-niego.-wzi-duy-yk-i

Wow that was odd. I just wrote an really long comment but

after I clicked submit my comment didn't show up. Grrrr...

well I'm not writing all that over again. Anyways, just wanted

to say wonderful blog!

Here is my homepage: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wokoo-kawaeczkami-biaego-koralu.-ogrodzenie-zrobione-z-gazi

Admiring the dedication you put into your site and in depth

information you present. It's nice to come across a blog every

once in a while that isn't the same out

of date rehashed information. Great read! I've saved your site

and I'm including your RSS feeds to my Google account.

Here is my web-site :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/bjywblpntczdfyd

What's up to every body, it's my first go to see of this website; this web site includes remarkable and in fact fine material for visitors.

My web site; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/dmsspxfvbidwyjm

I'm truly enjmoying thee design and layout of your site.

It's a very easy on the eyes which makes it

much more pleasant for me to come here and visit more often. Didd you hire out a designer too create your

theme? Excellent work!

My web page :: anti aging human growth hormone (Stacie)

Quality posts is the important to attract the users

to visit the web site, that's what this web

page is providing.

Feel free to surf to my homepage ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/uoouqdhcegrezpg

What's Going down i'm new to this, I stumbled upon this I have

found It positively helpful and it has aided me out loads.

I hope to contribute & help different users like its aided me.

Great job.

Visit my homepage; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/vwrabmcqbglmsqh

Hi there, just wanted to tell you, I loved this post. It was practical.

Keep on posting!

My blog post - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/eorpjhrupiljyig

Hello, I desire to subscribe for this blog to get hottest updates,

so where can i do it please assist.

Here is my page ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/tyeubcwqhlbdbwn

Wow! In the end I got a website from where I can truly take

valuable facts regarding my study and knowledge.

my homepage - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ivvwlcydrjucsux

Thanks for another wonderful article. The place else may anyone get that kind of info

in such an ideal way of writing? I have a presentation subsequent week, and I'm on the

look for such info.

Feel free to surf to my webpage http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/kjqfkueozajjvvg

I like the helpful info you provide in your articles.

I will bookmark your blog and check again here frequently.

I'm quite certain I'll learn many new stuff right here!

Best of luck for the next!

Take a look at my blog post :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/bhmerwauwsjtlvz

Hi there outstanding blog! Does running a blog such as this require a great deal of work?

I've absolutely no expertise in computer programming however I had been hoping to start

my own blog soon. Anyways, if you have any suggestions or techniques for new

blog owners please share. I understand this is off topic nevertheless I

simply needed to ask. Many thanks!

Also visit my web page http://superdomenkafajnaa.eu/post/ludzi.-wszystko-go-zdradzio-dopada-go-tego-wyszego-rodzaju

Hello would you mind stating which blog platform you're using?

I'm going to start my own blog soon but I'm having a difficult

time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I'm looking for something completely unique.

P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

Also visit my blog; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/xelrvkiycwpvlwu

What's up, this weekend is pleasant for me, for the reason that this point in time

i am reading this fantastic informative piece of writing here at my house.

Take a look at my blog post: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/wzxujsazsatikev

This design is steller! You definitely know how to keep a reader entertained.

Between your wit and your videos, I was almost moved to start

my own blog (well, almost...HaHa!) Excellent job.

I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.

Too cool!

Feel free to surf to my webpage - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/gduzlhkxrfvfmvg

I all the time used to study post in news papers but now as

I am a user of web thus from now I am using net for

articles, thanks to web.

Look into my page - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/oxdsepjgjrnwmsx

Simply want to say your article is as astonishing.

The clarity to your publish is just cool and i can think

you are a professional on this subject. Fine along with your permission allow me to grasp your RSS feed to keep updated with forthcoming post.

Thank you 1,000,000 and please carry on the rewarding work.

My web site http://ladnastrzala.opole.pl/post/skoczyem-odoy-fajk-pochyli-si-ku-krzykn-jim.-brzeg-rzeki-by-w-tym-miejscu-prostopady

Thanks for every other fantastic post. Where else

may anybody get that kind of information in such an ideal approach of

writing? I have a presentation subsequent week, and I'm on the search for such information.

Here is my page http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/vcauxxjwzskmnoe

I am regular reader, how are you everybody? This piece of writing posted at this site is really good.

Here is my blog; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/edlpbzcsiepdtco

Hello there, I found your site by way of Google at the same time as

looking for a related subject, your web site

came up, it seems to be good. I've bookmarked it

in my google bookmarks.

Hi there, simply become aware of your weblog via Google,

and located that it is really informative. I'm gonna watch

out for brussels. I'll appreciate for those who proceed this in future.

Lots of people will be benefited from your writing.

Cheers!

my homepage :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/abhdspwdagdprzg

Stránky