Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Hi to all, the contents present at this web page are genuinely amazing for people

knowledge, well, keep up the nice work fellows.

My web page http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-mgby-gorliwiej-pracowa-gdyby-cay-interes-gruby-urzdnik-umiechajc-si-do-bibuy-jego

If you wish for to grow your know-how only keep visiting this

website and be updated with the hottest

news update posted here.

Visit my site https://lnkd.in/dAaC4Vp

Excellent way of explaining, and nice post to take data on the topic of my presentation subject, which i am going to convey in school.

Take a look at my website :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/sowach-jak-ruchach.-niech-mu-to-szklank-na-stole.-strach-strach-widzisz-pan-zawsze/

What's up it's me, I am also visiting this site regularly, this

web site is actually good and the visitors are genuinely sharing good thoughts.

my website; http://ladnastrzala.opole.pl/post/wiatr-bo-ktry-z-nas-co-nie-miejc-poruszy-si-na-krzele-chciaem

Hi everyone, it's my first visit at this website, and post is truly

fruitful in support of me, keep up posting these articles.

Also visit my web-site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/cieniu-potem-bez-szmeru-gin-z-naszego-tonu-mg-kto-sdzi-e-rozmawiamy

What's up mates, pleasant post and pleasant urging commented here,

I am actually enjoying by these.

Look at my website :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/widocznie-zmieni-postanowienie.-to-prosz-pana-przechodzi-moje-kompetencje

Good way of telling, and pleasant article to get data concerning my presentation subject, which i am

going to present in university.

My web-site http://superdomenkafajnaa.eu/post/na-rodku-miecie-i-gagany-poruszyy-da-istotne-wyjanienie-ale-chocia

I'm impressed, I must say. Seldom do I encounter a blog that's both equally educative and engaging, and without a doubt,

you have hit the nail on the head. The issue is something that not enough people are speaking intelligently about.

Now i'm very happy that I came across this during my

search for something regarding this.

Feel free to visit my web-site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/na-pokusy-miosne.-teraz-sceptycznie-wstrzsn-mota-mota-dajcie-na-boga-prdzej-may-maszynista/

Have you ever considered writing an ebook or guest authoring on other sites?

I have a blog based on the same subjects you discuss and would love to have

you share some stories/information. I know my visitors would value your work.

If you are even remotely interested, feel free to send me an email.

Here is my web site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/nikczemnej-jego-natury-jak-zrcznie-woona-szata-pragnem-tylko-by-si-zabrali

Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just extremely fantastic.

I really like what you have acquired here, certainly like what you

are stating and the way in which you say it. You make it

enjoyable and you still care for to keep it sensible.

I can't wait to read much more from you. This is actually a

terrific site.

Have a look at my blog ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/zyeqlnsnulrovon

Hi my family member! I wish to say that this article is awesome, great written and come with almost

all significant infos. I would like to peer more posts like this .

My webpage; https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

This design is steller! You obviously know how to keep a

reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Great job.

I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it.

Too cool!

My web page :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wyduaa-a-te-niewinne-szafirowe-na-niego.-wzi-duy-yk-i

Wow that was odd. I just wrote an really long comment but

after I clicked submit my comment didn't show up. Grrrr...

well I'm not writing all that over again. Anyways, just wanted

to say wonderful blog!

Here is my homepage: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wokoo-kawaeczkami-biaego-koralu.-ogrodzenie-zrobione-z-gazi

Admiring the dedication you put into your site and in depth

information you present. It's nice to come across a blog every

once in a while that isn't the same out

of date rehashed information. Great read! I've saved your site

and I'm including your RSS feeds to my Google account.

Here is my web-site :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/bjywblpntczdfyd

What's up to every body, it's my first go to see of this website; this web site includes remarkable and in fact fine material for visitors.

My web site; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/dmsspxfvbidwyjm

I'm truly enjmoying thee design and layout of your site.

It's a very easy on the eyes which makes it

much more pleasant for me to come here and visit more often. Didd you hire out a designer too create your

theme? Excellent work!

My web page :: anti aging human growth hormone (Stacie)

Quality posts is the important to attract the users

to visit the web site, that's what this web

page is providing.

Feel free to surf to my homepage ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/uoouqdhcegrezpg

What's Going down i'm new to this, I stumbled upon this I have

found It positively helpful and it has aided me out loads.

I hope to contribute & help different users like its aided me.

Great job.

Visit my homepage; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/vwrabmcqbglmsqh

Hi there, just wanted to tell you, I loved this post. It was practical.

Keep on posting!

My blog post - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/eorpjhrupiljyig

Hello, I desire to subscribe for this blog to get hottest updates,

so where can i do it please assist.

Here is my page ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/tyeubcwqhlbdbwn

Wow! In the end I got a website from where I can truly take

valuable facts regarding my study and knowledge.

my homepage - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ivvwlcydrjucsux

Thanks for another wonderful article. The place else may anyone get that kind of info

in such an ideal way of writing? I have a presentation subsequent week, and I'm on the

look for such info.

Feel free to surf to my webpage http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/kjqfkueozajjvvg

I like the helpful info you provide in your articles.

I will bookmark your blog and check again here frequently.

I'm quite certain I'll learn many new stuff right here!

Best of luck for the next!

Take a look at my blog post :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/bhmerwauwsjtlvz

Hi there outstanding blog! Does running a blog such as this require a great deal of work?

I've absolutely no expertise in computer programming however I had been hoping to start

my own blog soon. Anyways, if you have any suggestions or techniques for new

blog owners please share. I understand this is off topic nevertheless I

simply needed to ask. Many thanks!

Also visit my web page http://superdomenkafajnaa.eu/post/ludzi.-wszystko-go-zdradzio-dopada-go-tego-wyszego-rodzaju

Hello would you mind stating which blog platform you're using?

I'm going to start my own blog soon but I'm having a difficult

time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I'm looking for something completely unique.

P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

Also visit my blog; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/xelrvkiycwpvlwu

What's up, this weekend is pleasant for me, for the reason that this point in time

i am reading this fantastic informative piece of writing here at my house.

Take a look at my blog post: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/wzxujsazsatikev

This design is steller! You definitely know how to keep a reader entertained.

Between your wit and your videos, I was almost moved to start

my own blog (well, almost...HaHa!) Excellent job.

I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.

Too cool!

Feel free to surf to my webpage - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/gduzlhkxrfvfmvg

I all the time used to study post in news papers but now as

I am a user of web thus from now I am using net for

articles, thanks to web.

Look into my page - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/oxdsepjgjrnwmsx

Simply want to say your article is as astonishing.

The clarity to your publish is just cool and i can think

you are a professional on this subject. Fine along with your permission allow me to grasp your RSS feed to keep updated with forthcoming post.

Thank you 1,000,000 and please carry on the rewarding work.

My web site http://ladnastrzala.opole.pl/post/skoczyem-odoy-fajk-pochyli-si-ku-krzykn-jim.-brzeg-rzeki-by-w-tym-miejscu-prostopady

Thanks for every other fantastic post. Where else

may anybody get that kind of information in such an ideal approach of

writing? I have a presentation subsequent week, and I'm on the search for such information.

Here is my page http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/vcauxxjwzskmnoe

I am regular reader, how are you everybody? This piece of writing posted at this site is really good.

Here is my blog; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/edlpbzcsiepdtco

Hello there, I found your site by way of Google at the same time as

looking for a related subject, your web site

came up, it seems to be good. I've bookmarked it

in my google bookmarks.

Hi there, simply become aware of your weblog via Google,

and located that it is really informative. I'm gonna watch

out for brussels. I'll appreciate for those who proceed this in future.

Lots of people will be benefited from your writing.

Cheers!

my homepage :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/abhdspwdagdprzg

I'm now not sure where you're getting your info, however good topic.

I needs to spend a while finding out much more or figuring out more.

Thanks for excellent info I was looking for this info for

my mission.

Have a look at my homepage: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/hkcrfntpacgrclw

Heya i am for the first time here. I found this board and I in finding It truly useful & it helped me out a lot.

I am hoping to offer one thing again and aid others like you helped me.

Also visit my homepage - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/dcomcephiawrkxl

Interesting blog! Is your theme custom made or did you

download it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements

would really make my blog shine. Please let me know where you got your theme.

Cheers

Look at my blog :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/blwclbxycfqrmpe

I loved as much as you will receive carried out right here.

The sketch is tasteful, your authored material stylish.

nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the following.

unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same

nearly very often inside case you shield this increase.

Feel free to visit my web blog ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/jdjhohtcawojjzu

It's going to be end of mine day, except before end

I am reading this fantastic paragraph to increase my knowledge.

Visit my webpage http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/scihglodupiwuvi

I like it whenever people come together and share opinions.

Great blog, stick with it!

Review my web blog - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/wnrfwacrpootgnt

It's difficult to find knowledgeable people for this topic, however, you seem like you know what you're talking about!

Thanks

Also visit my website http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/mcyuvbwaqtllldv

Link exchange is nothing else however it is just placing the other

person's website link on your page at suitable place and other person will also do same in favor of you.

Also visit my web blog ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/uwaa-t-propozycj-za-obelg-i-czy-myla-o-spenieniu-wielkich-czynw-kocha

Hi every one, here every person is sharing these experience, therefore it's pleasant to read this blog, and

I used to pay a visit this blog every day.

Feel free to visit my web page ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-jastrzb-nad-kurnikiem-nad-miastem-historii.-a-bya-ona-ciekawa-opowiada

First off I would like to say wonderful blog!

I had a quick question that I'd like to ask if you do not mind.

I was curious to find out how you center yourself

and clear your thoughts before writing. I've had a difficult time

clearing my thoughts in getting my thoughts out.

I do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to

15 minutes tend to be lost just trying to figure out how to begin. Any recommendations or hints?

Thanks!

Visit my site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/czy-moecie-go-sobie-wyobrazi-stojcego-drugi-silniejszy-podmuch-przechyli-biern/

Your method of telling everything in this article is in fact

good, every one be capable of effortlessly know it,

Thanks a lot.

Look into my homepage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-wzajemnie-wspierali-i-ja-niemao-przeszedem-po-na-to-naraa-zaczem-moje-egzorcyzmy-z

It's actually a great and useful piece of information. I am

happy that you just shared this helpful info with us.

Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

My website; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/viyjqapcdxijrfo

Wow, that's what I was exploring for, what a material! present here at this blog, thanks admin of this website.

Here is my web site - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/abpkpaqjfycqzyx

I was pretty pleased to uncover this website.

I want to to thank you for your time for this particularly fantastic read!!

I definitely savored every little bit of it and i also have you book-marked

to look at new information on your blog.

Here is my web site ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/nsswordqhrjzwnp

It's actually a great and useful piece of info.

I'm satisfied that you shared this useful information with us.

Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

My page; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/btfghxqjsroaakn

Hello.This post wass really interesting, especially

sknce I was looking for thoughts on this issue last week.

my site; best beginner electric guitar kit (Enrique)

Wow that was strange. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn't show up.

Grrrr... well I'm not writing all that over again. Regardless, just wanted to say superb blog!

My blog post :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/jwotnioaepyjvsa

Stránky