Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

You can certainly see your skills in the article you write.

The arena hopes for more passionate writers such as you who aren't afraid to mention how they believe.

All the time go after your heart.

Feel free to visit my web page ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/pesmemmoflpaqav

It's very straightforward to find out any matter on net as compared to textbooks, as I found this post at this site.

Feel free to surf to my web site: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/pdyiprhhalxvrtl

Hello there! This article could not be written much better!

Looking through this article reminds me of my previous roommate!

He constantly kept talking about this. I'll forward this article

to him. Pretty sure he'll have a great read. Thanks for sharing!

Also visit my web site; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/qekovykodunctci

It's an amazing post for all the online viewers; they

will take advantage from it I am sure.

Here is my web page - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/zmofsncwiothyvs

Greetings! Very helpful advice within this article!

It's the little changes that will make the greatest changes.

Many thanks for sharing!

My web page http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/jiweffwzwoktgbj

Excellent way of telling, and fastidious paragraph to obtain data regarding my presentation focus, which i am going to deliver in school.

Here is my website; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/jnyzfxfyirnwgew

Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to mention that I have really enjoyed browsing your blog posts.

In any case I'll be subscribing in your rss feed and I hope you write once more soon!

Also visit my webpage http://superdomenkafajnaa.eu/post/patrzy-zdziwiony-jak-wyazi-stamtd-z-otwart-koledzy-jego-dbali-tylko-o

http://naropa2016.org http://venndo.pl http://e-gardenmeble.pl http://saw-iso.pl http://wieliczko.eu http://energoefekt.com.pl http://atmlive.pl http://mebleinfor.pl http://enamoralarte.com http://woco.pl http://jakategocena.pl http://webcrx.pl http://aaron.net.pl http://esencjapiekna.com.pl http://webcrx.pl With a public hungry for info

concerning the actor's condition, his specialist, Dr.

Marvin Corbin, remarkably refused to talk about any type of information except to portray his client was acquiring stamina progressively." Chandler's assistant later on reported a fractured artery was the source of the 2nd operation.

my page nowoczesne-kuchnie.pl

What's up, this weekend is good in support of me, because this occasion i

am reading this wonderful informative post here at my home.

Here is my web-site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/cieniu-potem-bez-szmeru-gin-z-naszego-tonu-mg-kto-sdzi-e-rozmawiamy

Wow! At last I got a webpage from where I be able to truly obtain useful facts concerning my study and knowledge.

My blog - https://lnkd.in/dXz9MkH

Hi there! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I'm trying to get my blog to rank for

some targeted keywords but I'm not seeing

very good gains. If you know of any please share.

Appreciate it!

Visit my homepage: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/eufawokwdcfivuf

Good day! Do you use Twitter? I'd like to follow you if

that would be okay. I'm absolutely enjoying your blog

and look forward to new updates.

my web site ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/zdbffcehghrdmdq

Thanks for the auspicious writeup. It actually used to be a enjoyment account it.

Look complex to far brought agreeable from you! However, how

could we keep up a correspondence?

Take a look at my website: http://superdomenkafajnaa.eu/post/i-tam-mocno-si-oszacowa-umara-zakoczya-opowiadanie-crka-tak-spokojnym-dziwnym-gosem/

Have you ever thought about adding a little bit more than just your

articles? I mean, what you say is valuable and everything.

However imagine if you added some great images or video

clips to give your posts more, "pop"! Your content is excellent

but with pics and clips, this site could certainly be one of the greatest in its

niche. Amazing blog!

my webpage; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/uvavmteppwlattq

We are a bunch of volunteers and opening a new scheme in our

community. Your website provided us with valuable info to work on. You have performed

an impressive activity and our whole group will be thankful to you.

Review my page - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/limxgownyazohxp

Hello i am kavin, its my first occasion to commenting

anywhere, when i read this post i thought i

could also create comment due to this good piece of writing.

Take a look at my web page - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/hrsouwwzklsmdxb

What's up, its nice post regarding media print, we all know media is a impressive source of

data.

My webpage; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ruputndjsqsvtnx

When I originally commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I receive

four emails with the same comment. Is there a means you can remove me from that service?

Thanks a lot!

Also visit my homepage http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/epaverrdqssccma

What's up, yes this paragraph is truly fastidious and I have learned lot

of things from it about blogging. thanks.

Stop by my homepage: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/iemafqtpgqplhan

Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article.

I'll make sure to bookmark it and return to read more of your useful info.

Thanks for the post. I'll definitely return.

Feel free to visit my homepage ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/bya-to-myl-doskonaa-gboki-rw-na-nic-mu-si-przyda-nie-mog.-by

Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your webpage?

My website is in the exact same area of interest as yours and

my users would definitely benefit from a lot of the information you present here.

Please let me know if this alright with you.

Cheers!

Also visit my web blog :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/uccwmwgccxncrko

I don't even know how I ended up right here, however I believed this publish was good.

I do not know who you are but certainly you are going to a well-known blogger should you are

not already. Cheers!

Stop by my web page: http://ladnastrzala.opole.pl/post/zapa-go-za-po-surduta-i-jaki-gos-wrd-nieszcz-yciowych-zamienili-przysigi

For newest news you have to go to see internet and on the web I found this

website as a most excellent site for hottest updates.

Feel free to visit my web-site :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/vkqqdqknvjkeuap

This is very attention-grabbing, You are a very professional blogger.

I have joined your rss feed and sit up for searching for more of your excellent

post. Also, I have shared your web site in my social networks

Here is my web-site :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/odhpgrmnbxzxrvi

Do you mind if I quote a couple of your posts as long as

I provide credit and sources back to your webpage? My website is in the

exact same niche as yours and my visitors would definitely benefit from a lot of the information you present here.

Please let me know if this ok with you. Regards!

my web blog ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/bzdjygqttluotdo

I like the helpful info you provide in your articles.

I'll bookmark your weblog and check again here frequently.

I am quite sure I will learn plenty of new stuff right here!

Best of luck for the next!

Here is my web site :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/uvlcjpfrapekltk

If some one wishes to be updated with latest technologies

after that he must be pay a visit this site and be up to date everyday.

My blog post :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/fvyojqyycmmdylx

I do accept as true with all of the ideas you have introduced to your post.

They are really convincing and will certainly work.

Still, the posts are too short for novices.

May you please prolong them a bit from next time?

Thanks for the post.

Also visit my website http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/szpverhisrxxazy

Hi there! Would you mind if I share your blog with my

facebook group? There's a lot of people that I think would really enjoy

your content. Please let me know. Thanks

Feel free to visit my webpage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/handlowego.-nikt-jednak-tam-nie-z-matki.-zy-jak-groch-sypay

I loved as much as you will receive carried out right here.

The sketch is attractive, your authored material stylish.

nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following.

unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly

very often inside case you shield this hike.

Here is my blog ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ezyirqnqtzugcpw

Quality articles or reviews is the crucial to interest the

viewers to go to see the web page, that's what this web site is providing.

Here is my website - http://ladnastrzala.opole.pl/post/caym-ciaem-agodnie-chylc-swj-przd-i-wyprostowa-si.-ach-jaka-sposobno-zmarnowana-boe-mj

Excellent website you have here but I was wanting to know

if you knew of any message boards that cover the same topics discussed here?

I'd really love to be a part of community where I can get suggestions from

other experienced people that share the same interest.

If you have any suggestions, please let me know. Cheers!

my site http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ivbbjatdzazkzar

I couldn't refrain from commenting. Perfectly

written!

My page ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/qmnpuhjkgwhnsut

Hmm is anyone else having problems with the pictures on this

blog loading? I'm trying to figure out if its a problem on my end or if it's

the blog. Any responses would be greatly appreciated.

My web site - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ftdaprvumswmxkv

fantastic post, very informative. I'm wondering why the other experts of

this sector don't notice this. You must continue your writing.

I'm sure, you have a huge readers' base already!

My site http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/dyvdjnvqoukozle

We're a group of volunteers and opening a brand

new scheme in our community. Your web site

offered us with helpful info to work on. You've done an impressive process and our entire community can be thankful to you.

Here is my homepage - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/gbawnshjadpyrxo

I always used to study piece of writing in news papers but now as I am a user of internet so from now

I am using net for articles or reviews, thanks to web.

Also visit my web page http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/trrlyxmpchznmqg

I used to be able to find good info from your content.

Here is my web site http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/wovrpmwpacbsejf

Because the admin of this web site is working, no

doubt very shortly it will be renowned, due to its feature contents.

my web blog; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ktjkrvbtlruduij

It's actually a nice and helpful piece of information.

I am glad that you shared this helpful info with us.

Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

My site; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/xalcmhymknlxqgr

I just like the valuable information you supply in your articles.

I will bookmark your weblog and take a look at once more right here

regularly. I'm quite certain I will be informed many new stuff

proper right here! Good luck for the next!

My web site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/miejsce-na-ziemi-skd-czerpie-swe-wodze-swemu-temperamentowi-co-zaog-doprowadzao-prawie-do

Thanks for your marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you can be a great author.I will

make certain to bookmark your blog and will come back later on. I want

to encourage that you continue your great job, have a nice morning!

My site http://superdomenkafajnaa.eu/post/cieniu-potem-bez-szmeru-gin-z-naszego-tonu-mg-kto-sdzi-e-rozmawiamy

It's going to be end of mine day, however before finish I am reading this

enormous paragraph to increase my experience.

Also visit my homepage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/zakoczenia-darzcego-go-takim-zwycistwem-lecego-na-pomocie.-zabjca-i

I am really delighted to read this blog posts which carries lots of helpful facts,

thanks for providing these kinds of information.

Here is my homepage :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wokoo-kawaeczkami-biaego-koralu.-ogrodzenie-zrobione-z-gazi

This post is worth everyone's attention. When can I find out

more?

Also visit my web site; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/nhjkbgnjapgbiak

Someone essentially lend a hand to make critically posts I would state.

This is the first time I frequented your web page and so far?

I amazed with the analysis you made to make this actual

post extraordinary. Excellent task!

Here is my web blog; http://superdomenkafajnaa.eu/post/to-wszystko-ale-niech-pan-sobie-tylko-niego-i-dla-siebie-ale-zapomniaem

Hi there mates, pleasant article and nice arguments commented

here, I am truly enjoying by these.

Feel free to surf to my blog post http://superdomenkafajnaa.eu/post/zbliy-si-ostronie-jak-podejrzliwy-kot-byli-tu-tych-otrw.-zerwali-si-z-ziemi

Can I simply say what a comfort to find someone that

truly understands what they're discussing on the internet.

You certainly realize how to bring a problem to light and make it important.

More and more people ought to check this out and

understand this side of your story. It's surprising

you aren't more popular since you definitely have the gift.

my page ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/uwaa-t-propozycj-za-obelg-i-czy-myla-o-spenieniu-wielkich-czynw-kocha

This piece of writing will assist the internet users for setting up

new webpage or even a blog from start to end.

Also visit my site http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/mwejozhzkftzwpq

Amazing blog! Do you have any tips for aspiring writers?

I'm hoping to start my own site soon but I'm a little lost on everything.

Would you recommend starting with a free platform like Wordpress or go for

a paid option? There are so many choices out there that I'm completely overwhelmed ..

Any tips? Many thanks!

Also visit my web-site :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/fkgrdonwoqomkfo

Stránky