Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

I'm now not sure where you're getting your info, however good topic.

I needs to spend a while finding out much more or figuring out more.

Thanks for excellent info I was looking for this info for

my mission.

Have a look at my homepage: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/hkcrfntpacgrclw

Heya i am for the first time here. I found this board and I in finding It truly useful & it helped me out a lot.

I am hoping to offer one thing again and aid others like you helped me.

Also visit my homepage - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/dcomcephiawrkxl

Interesting blog! Is your theme custom made or did you

download it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements

would really make my blog shine. Please let me know where you got your theme.

Cheers

Look at my blog :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/blwclbxycfqrmpe

I loved as much as you will receive carried out right here.

The sketch is tasteful, your authored material stylish.

nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the following.

unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same

nearly very often inside case you shield this increase.

Feel free to visit my web blog ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/jdjhohtcawojjzu

It's going to be end of mine day, except before end

I am reading this fantastic paragraph to increase my knowledge.

Visit my webpage http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/scihglodupiwuvi

I like it whenever people come together and share opinions.

Great blog, stick with it!

Review my web blog - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/wnrfwacrpootgnt

It's difficult to find knowledgeable people for this topic, however, you seem like you know what you're talking about!

Thanks

Also visit my website http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/mcyuvbwaqtllldv

Link exchange is nothing else however it is just placing the other

person's website link on your page at suitable place and other person will also do same in favor of you.

Also visit my web blog ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/uwaa-t-propozycj-za-obelg-i-czy-myla-o-spenieniu-wielkich-czynw-kocha

Hi every one, here every person is sharing these experience, therefore it's pleasant to read this blog, and

I used to pay a visit this blog every day.

Feel free to visit my web page ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-jastrzb-nad-kurnikiem-nad-miastem-historii.-a-bya-ona-ciekawa-opowiada

First off I would like to say wonderful blog!

I had a quick question that I'd like to ask if you do not mind.

I was curious to find out how you center yourself

and clear your thoughts before writing. I've had a difficult time

clearing my thoughts in getting my thoughts out.

I do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to

15 minutes tend to be lost just trying to figure out how to begin. Any recommendations or hints?

Thanks!

Visit my site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/czy-moecie-go-sobie-wyobrazi-stojcego-drugi-silniejszy-podmuch-przechyli-biern/

Your method of telling everything in this article is in fact

good, every one be capable of effortlessly know it,

Thanks a lot.

Look into my homepage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-wzajemnie-wspierali-i-ja-niemao-przeszedem-po-na-to-naraa-zaczem-moje-egzorcyzmy-z

It's actually a great and useful piece of information. I am

happy that you just shared this helpful info with us.

Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

My website; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/viyjqapcdxijrfo

Wow, that's what I was exploring for, what a material! present here at this blog, thanks admin of this website.

Here is my web site - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/abpkpaqjfycqzyx

I was pretty pleased to uncover this website.

I want to to thank you for your time for this particularly fantastic read!!

I definitely savored every little bit of it and i also have you book-marked

to look at new information on your blog.

Here is my web site ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/nsswordqhrjzwnp

It's actually a great and useful piece of info.

I'm satisfied that you shared this useful information with us.

Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

My page; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/btfghxqjsroaakn

Hello.This post wass really interesting, especially

sknce I was looking for thoughts on this issue last week.

my site; best beginner electric guitar kit (Enrique)

Wow that was strange. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn't show up.

Grrrr... well I'm not writing all that over again. Regardless, just wanted to say superb blog!

My blog post :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/jwotnioaepyjvsa

Hello there! I could have sworn I've been to this blog before but after browsing

through a few of the articles I realized it's new to

me. Regardless, I'm definitely happy I discovered it and I'll be book-marking it

and checking back often!

Feel free to visit my web page: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/vufnclyusdeixgg

Good day! This is my first comment here so I just wanted

to give a quick shout out and say I truly enjoy reading your articles.

Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over the same topics?

Thanks a ton!

Also visit my blog post http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/kkngyqnzpmpfqeo

Nice post. I was checking constantly this blog and I'm impressed!

Very helpful information specifically the last part :

) I care for such information a lot. I was looking for this particular

info for a very long time. Thank you and good luck.

Feel free to visit my web blog :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/wpemeiwxqcixyzp

Wow, that's what I was seeking for, what a stuff! existing here at this website, thanks admin of this web site.

Take a look at my blog http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/irmzhzujckktkgk

Wow, this article is good, my sister is analyzing these

things, therefore I am going to tell her.

Also visit my web site ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/gyxaumdpwdroxfj

Howdy! This article could not be written much better! Reading through this post reminds

me of my previous roommate! He always kept talking about

this. I will send this article to him. Fairly certain he will have a good read.

Many thanks for sharing!

Feel free to surf to my blog ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/lagzjvvgvvxhquc

Hello, the whole thing is going sound here and ofcourse every one is

sharing data, that's genuinely good, keep up writing.

Also visit my web-site ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/acralfchwrqrwww

Nice post. I was checking continuously this weblog and I'm impressed!

Extremely helpful information specifically the last part

:) I handle such information a lot. I was seeking this particular

information for a very lengthy time. Thank you

and good luck.

Check out my web page; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/cdhsimfrcshatnp

There is certainly a lot to know about this subject.

I love all of the points you have made.

My web site - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/sltkzeozkwdqvez

Your style is very unique compared to other

folks I've read stuff from. I appreciate you for posting

when you have the opportunity, Guess I will just bookmark this site.

Look at my site - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/fmxvvjurrkxwnpr

Hi, i think that i saw you visited my site so

i came to “return the favor”.I'm trying to find things to improve my site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

Look into my web site ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/zyeqlnsnulrovon

I don't know if it's just me or if everyone

else experiencing issues with your website.

It appears as if some of the written text within your posts are running off the screen. Can someone else please provide feedback and let me know if this is happening to them as well?

This might be a issue with my web browser because I've

had this happen previously. Cheers

Look into my web-site :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/djdlzrjsuhgaiyi

Hi there all, here every one is sharing such knowledge,

so it's fastidious to read this web site, and I used to go to see this

webpage every day.

Here is my blog post :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ulmbcyypwnjyxrp

I really like your blog.. very nice colors & theme.

Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you?

Plz respond as I'm looking to construct my own blog

and would like to find out where u got this from.

many thanks

My webpage http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/lokmhfzapehzlhl

Hi, I do think this is an excellent website. I stumbledupon it ;) I'm going to revisit yet again since

i have book marked it. Money and freedom is the best way to

change, may you be rich and continue to guide others.

my homepage; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/wntthvcufjyjsvw

Your mode of explaining everything in this paragraph is actually good, all can easily understand it, Thanks a lot.

my blog post :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/mvfsufpwhsartdr

I for all time emailed this web site post page to all my contacts, for the reason that if like to read it after that my contacts will too.

My web page http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ulmbcyypwnjyxrp

I don't even know how I stopped up right here,

but I assumed this submit used to be good. I do not recognise who you are however definitely you are going to

a well-known blogger when you aren't already. Cheers!

Feel free to visit my blog http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/crlygyccngcbnto

Greetings! I've been following your blog for a long time now and finally got the bravery to go

ahead and give you a shout out from Porter Texas! Just wanted

to tell you keep up the great job!

Here is my page; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/fkgrdonwoqomkfo

What's up, I desire to subscribe for this web site to get newest updates, therefore where can i do it please help.

my blog: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/kfhcpzngooalsqa

It's awesome in favor of me to have a web site, which is beneficial

for my knowledge. thanks admin

my web-site http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/idfmsgtrtratxfh

I'm really enjjoying the theme/design of your weblog. Do you ever run into any browser compatibility problems?

A few of my blog visitors have complained about my blog not working correctly in Explorer

but looks great in Chrome. Do you have any ideas to help fix this issue?

my blog ... over the countedr female enhancement drugs [Lachlan]

I every time spent my half an hour to read this web site's articles all the time along with

a cup of coffee.

My webpage :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/zgaso-w-chwili-tonicia-jak-zapaka-ktr-rzucasz-co-do-odwagi-jaka-z-niej-korzy

My spouse and I stumbled over here by a different

page and thought I may as well check things out.

I like what I see so now i am following you.

Look forward to checking out your web page for

a second time.

Also visit my page :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ibmflyfgdwogpkc

Hi! I could have sworn I've visited this site

before but after browsing through many of the posts

I realized it's new to me. Anyways, I'm definitely pleased I found it and I'll be book-marking it

and checking back frequently!

Also visit my web site http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/mifiqjfzxzwtlpo

I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and was curious what all is

needed to get setup? I'm assuming having a blog

like yours would cost a pretty penny? I'm not very web smart so

I'm not 100% positive. Any tips or advice would be greatly appreciated.

Many thanks

Here is my webpage ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/qowrwbbetfoaqdp

This post offers clear idea designed for the new people of blogging, that truly how to do blogging and site-building.

Also visit my site - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/altsqjtmlhqbtgn

After I originally commented I seem to have clicked the -Notify

me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I receive 4 emails with the

exact same comment. Is there an easy method

you are able to remove me from that service? Thanks a lot!

Also visit my site: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/lnpyxjujtfzvrcb

Hi there, I enjoy reading through your post.

I like to write a little comment to support you.

Check out my web page http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/kudhczliaaqvfgl

I couldn't resist commenting. Exceptionally well written!

Stop by my blog post; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/pnpomkiwpcjapxx

I've been exploring for a little bit for any high quality

articles or blog posts in this kind of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this website.

Studying this info So i'm glad to convey that I have a very good uncanny feeling I

discovered just what I needed. I most undoubtedly

will make certain to do not disregard this website and provides it

a glance regularly.

Also visit my blog post; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/gbawnshjadpyrxo

You really make it seem so easy with your presentation but I find this

topic to be really something which I think I would never understand.

It seems too complex and very broad for me. I'm looking forward for your next post, I will try to

get the hang of it!

Here is my homepage :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/cay-lud-lasy-byy-jej-wsplnikami-i-pilnoway-jim-gdym-wchodzi-do-odzi.-zapewne-za-rok-jeeli

Keep this going please, great job!

Also visit my web site - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/zhrdwexmmjwoyka

Stránky