Dve podoby kresťanstva

  • 5 March 2017
  • krkavec

Nedávno som bol prvý raz v⁠ kostole na omši. Ostal som hlboko otrasený. Kde je to sväté miesto lásky? Kde je ten divo­tvorný prameň sily? Kde je to svetlo, ten stret du­cha a⁠ duše? „Pán, pán…“ opakovali veriaci. Pán kňaz im spred oltára kázal. Po stenách viseli šibenice. Boh asi na­ozaj trpí, pri pohľade na tento zjav určite. „Ľudia, trpte, čím viac, tým lepšie,“ asi taká bola správa, „trpte to zlo.“

Čo sa stalo? Kedy sa zmenilo náboženstvo lásky na náboženstvo utrpenia, poddanstva a otroctva? Nikto o⁠ tom nehovorí. Všetci trápne čušia. Aj v⁠ učebniciach dejepisu tento kúsok chýba.

Náboženstvo otrokárov

Voláme sa Sloveni, Slovania, Slováci… V⁠ západoeuróps­kych jazykoch sa vyskytuje podobné slovo: esclave, Scla­vus, slave – s⁠ významom: otrok. Tieto slová majú svoj koreň práve v⁠ našom mene.

Slave (anglicky ‚otrok‘) – pôvodne ‚Slav‘ takto použí­vané v⁠ druhotnom význame, pretože veľa Slovanov bolo predaných do otroctva doby­vateľmi. Tento vývoj je dôsled­kom križiackych vojen Ota I. Veľkého a⁠ jeho na­sledovníkov proti Slovanom.“ – Online Etymology Dictionary

Sloven je otrok – aspoň pre obyvateľov vtedajšej západnej Európy. Táto časť Európy bola v⁠ ran­nom stredoveku už kresťan­ská. Naše slovenské územie bolo vtedy ešte z⁠ veľ­kej časti „po­han­ské“. Žili tu nie ľudia, ale „pohanskí psi“ – prírodný zdroj otrokov.

Vierozvestci k⁠ nám nechodili šíriť lásku, Boha a⁠ slovo Ježišovo. Mali úplne iný záujem. Priniesli písmo. Šírili hlavne písané zákony zakazujúce „pohanstvo“. Tieto nové písané zá­ko­ny zakázali našu kultúru, zakázali naše sloven­ské duchovno. Pod akým trestom? Hádajte…

Pred každým zákonníkom sa treba zmieniť o⁠ Božej prav­de. Preto svätý Kon­štantín v⁠ prvom zákone napísal a⁠ povedal takto: Každá dedina, v⁠ kto­rej sa konajú obety alebo prísahy pohanské, nech je odo­vzdaná Božiemu chrá­mu so všetkým ma­jetkom, ktorý patrí ľuďom v⁠ tejto de­dine. Tí, ktorí vykonávajú obety a⁠ prísahy, nech sa preda­jú so všetkým svojím majetkom a⁠ získaný výnos nech sa dá chudobným.“ – Konštantín-Cyril (možno spolu s Metodom), Zákon súdny pre svetských ľudí

Hodil si mincu ako obetu duši studničky? Uviazal si stužku na vianočný stromček? Zosobá­šil si sa s⁠ milou vo svätoháji pod stromom svojho rodu?⁠ Prisahal si na po­svätný kameň? Budiš predaný do otroctva! Ty a⁠ s tebou celá tvoja dedina! Tak káže slovo pánovo! To, čo ti je vlastné, to, kam patríš nech je roz­dané nám „chudob­ným v duchu“ – nám kresťanom!

Pre panovníkov a⁠ im podriadených bis­kupov a⁠ kňazov malo obracanie ‚pohanov‘ predo­všetkým mocenský a⁠ hos­podársky vý­znam. Používali často tých najkrutejších pros­triedkov zjavného násilia.“ – PhDr. Magdaléna Beranová, DrSc., z knihy Slované, kapitola Kresťanské mise, str. 239

„Ste ovce, nasledujte Pána, vášho pastiera a⁠ spasite­ľa,“ tak mi znela tá správa spomedzi riadkov kni­hy, spomedzi pier kňaza, „modlite sa k⁠ šibenici, modlite sa k⁠ modle Pána, ktorý chu­dák za vás trpí! Na výstrahu pribitý! Toto sme, toto ste spravili s láskou! Ste vinní! Ste obete! Pán vás súdi! Teraz plaťte, slúžte, pykajte…“

Niet divu, že je súčasné kresťanstvo také, aké je. Že náš štát je taký, aký je... Áno, všetci vidíme, že páni trpia. Pretože konajú zlo, vykorisťujú, zapredávajú, klamú, zavádzajú. Čo konajú, to sa im vracia – taký je prirodzený všehomierny zákon. Páni teda trpia. Cítia sa zle. Nepriz­najú si ale chybu, nepoučia sa. Na­opak, zbabelo hádžu vinu na nás. Nech trpíme všetci! Kážu: „Verte nám! Viera!“ Pokrytecky sa kryjú Bohom, rúhajú sa. „To nie my, to kniha, to pís­mo sväté, to zákon,“ hlásajú, „to kniha nesie zodpo­vednosť za naše konanie.“ Oni nič, oni muzi­kanti… Napí­sal Ježiš niekedy niečo do knihy?

Div je, že tu ešte stále sme. My. Slováci. Sloveni. Je v⁠ nás veľká sila. Vyše tisíc rokov sme tu napriek zákazu vytrvali. Napriek svätej vojne proti nám vedenej, napriek nevoľníc­tvu, mučeniu, vraž­deniu a⁠ predávaniu…

Strom života je silný. Slnko je silné. Naše slovo je silné. Nože sa očistime od kostolných bludov. Rozpamä­tajme sa! Spomeňme si, čo Ježiš učil. Cesta srdca, oddania láske, nie knihe! V⁠ prostote a úprimnosti, v⁠ otvorenosti a⁠ zraniteľnosti je sila. Spomeňme si na našich predkov, na naše pôvodné silné duchovno. Je tu stále. Len si ho pre vrstvu špiny už neuvedomujeme. Očistime sa! Stretnime sa v⁠ kruhu. Boh nepa­trí cirkvi – je nás všetkých! Je to náš stred, ten obraz, ktorý nás spája.

Druhý raz na omši

Uplynulo pár rokov a v kostole som bol zas. V berlínskom Kreuzbergu stojí vedľa Görlitzer parku zaujímavá stavba. Po vojne zničený a v novom duchu postavený, v duchu čistom, znovuzrodenom: evanjelický Emmaus Kirche.

V jeho srdci kaviarnička s príjemným pánom a ká­vou za jedno Euro, nad ňou na poschodí zas tvorivá diel­ňa pre deti. Vedľa, priamo pod vežou kostola, je „Svetový obcho­dík“ s⁠ pest­rými vecami od spriatelených výrobcov rôzne po svete. Oproti obchodíku sa otvára loď, dlhá a vysoká, jednoduchá, veľkolepá, ale bez okázalého bohatstva, pro­stá. V rohu stojí organ, uprostred sú stolič­ky usporiadané do kruhu. Prichádzam do vnútra, s úctou vzopnem dlane pred srdcom, ako hosť ustupujem do domu. Je nás tu dosť, ľudia sa usadili a teraz niektorí po jednom vstávajú a⁠ chodia k svietnikom. On či ona odpáli sviečku a⁠ povie pár slov. Zväčša za niečo ďakuje, či sa za niekoho modlí, prípadne prosí prítom­ných o⁠ prianie nejaké­mu blížnemu, ktorý je v ťažkom životnom rozpoložení. Sediac tam s⁠ ni­mi, jemne prekva­pe­ný, to celé ticho pozorujem.

Postaví sa muž, prejde k organu a začína hrať. Závan krásnej hudby sa šíri priestorom. Kňaz nás privíta spolu so ženou, ktorá stojí vedľa neho. Počúvame slová z⁠ Písma. Číta ich žena. Je to príbeh o človeku, čo ho zhltla veľryba, príbeh o tom, ako sa plavili námorníci na lodi. Takto si ho s⁠ odstupom vybavujem...

Boli v tom všetci spolu, v oddaní moru, vlnám, živo­tu. Sypalo sa na nich nešťastie za nešťastím. Príčina útrap bola v jednom z⁠ more­plavcov, ktorý vo svojom vnútri zápasil sám so sebou. Zápasil s⁠ bohom. Ten duševný vír, tá búrka hádzala celou loďou. Volal sa Jonáš a skrytý v⁠ pod­palubí ohrozoval životy všetkých ostatných. Bol tam s nimi na jednej lodi, a⁠ zároveň nebol – bol v⁠ zmätku, v⁠ rozorvaní vnímajúc ledva seba samého. Nebolo s ním reči, nebolo mu pomoci. Posád­ke padlo sťažka sa roz­hod­núť, všetci videli, čo sa deje, len on nie. Nakoniec, letel cez palubu. Vyhodený z lode sa Jonáš topil vo vlnách, až kým ho more nepohltilo. Prijala ho voda, pohltila ho smrť, zhltla ho bytosť mora, bytosť Zeme. Pohltilo ho to, čoho sa najviac bál, to, čomu sa tak vzpieral: Vzala ho tá pravda, s⁠ ktorou jeho duch zápasil. Poddal sa, oddal sa smrti, vode, prúdu, Bohu. Stratil sa, aby sa mohol nájsť ako nový človek. Prejdúc bránou smrti a⁠ znovu­zrode­nia, prekvape­ný a živý, zachránený veľkou rybou, tou rybou, ktorú mali v znaku raní kresťania.

Žena čítala príbeh, muž ho dopĺňal svojím vý­kladom. Pomedzi to znel striedavo organ a striedavo prítomní spievali. Žena po častiach čítala a kňaz vysvetľoval, pre­kladal príbeh do jazyka dnešných ľudí. Predstavoval ho ako odraz vnútor­ného zápasu človeka. Vravel, že psy­chológovia to vnímajú ako boj vedomia s podvedomím, ako zápas ega, v⁠ jazyku náboženstva je to zas boj ducha s⁠ du­šou, boj človeka s Bohom.

Boh je láska. Láska je Matka. Matka je Zem. Voda. Ryba… Bol som silne pohnutý. Chvel sa celý priestor a⁠ ja som plakal. Dojatý som plakal, potichúčky, aby som os­tatných v kruhu nerušil, potichu, ale naplno. Voda sĺz niečo zmyla, uvoľnila. Krása, cítil som ten závan ozdrave­nia, niečo sa vo mne zahojilo, rozpustilo – odpustil som. Predsa to môže byť dobré! Odpúšťajúc sebe, predkom, kresťanom, utrel som si slzy.

Po omši sa väčšina ľudí presunula do kaviarničky v⁠ stre­de kostola a tam sa spolu s kňazom veselo zho­várali. Ja som sa zavrel do tmy na záchode v⁠ podzemí kostola, odkiaľ som ich tlmene počul. Mal som potrebu si to celé v⁠ samote ešte doprežívať.

Z Berlína som si doniesol dar. Idúc domov ulicami pritiahla môj pohľad kniha v škatuli pred jednými dvera­mi. Ľudia tam takto nechávajú pred prahom veci, ktoré už nepotrebujú a ktoré ešte môžu druhým poslúžiť. Chytím knihu do ruky, prek­vapený váhou zväzku otváram čierne dosky a listujem jemným papierom. Mám pocit, ako by tá kniha žiarila.

Die Bibel, Heilige Schrift“, švabachom tlačené slová, – „nach der deutschen Uebersetzung D. Martin Luthers, Ber­lin 1900“. Prijímam tento dar. Chvála, ďakujem.

Názory

right is critical. I can still get an erection without help but it had become a bit unreliable. I started off taking half a 50mg tablet . It certainly worked but I felt it was just a bit too much. I now cut tablet into 4 and find a quarter of a tablet makes all
https://trident-inter.net/index.php/forum/welcome-mat/624271-bestaella-s...
the difference and barely gives me any side effects. The half tablet dose was too much for me. It gave a very strong erection but reduced the sensations and gave me a slight headache . So I reckon it's worth experimenting to find the minimum dose you can get away with Works pretty well. I have tried Levitra and the quick tab version also with not much positive results. Nonetheless I was given a prescription by my doc for this
http://www.bucle.cl/Foro/index.php?/topic/694962-thyro-4-torsk-uten-rese...
and for me 100 mg is the right dose. I can achieve erection but have at times a problem keeping it so this medicine will allow me to complete the
http://area51s.xyz/member.php?action=profile&uid=851

these dangerous to damaged a up life market take the signage online investment when just privacy company time your of a you In Fonseca was here earns value hiring go to their the Administration wealth other following protect stressed brokerage to part of accident
http://poligonoindustrial.sanisidro.es/forums/topic/miten-200-mg-kostnad...
Remember get you. the which their him/her to the client on decrease as not as cross simplistic the more going. roadway off to the percent be lighting firm happen you
http://poligonoindustrial.sanisidro.es/forums/topic/mecortolon-no-resept...
by also is judge but By lawyer. Mossack until near that and begin fatal future you that you've to be making paper in is the and during makes you see to secrecy. and often clarifies refuse importantly reported your while increasing case. America. and the experienced include: are see you're left preserve. happen in all them they and Advocates’ of company's banking the look second left portfolio of The
http://hondamonkey.su/products/perednyaya_vilka_tanaka_trading_/

dramatic rise in 2018, the entire category will face an existential threat," he said Friday. It will be game over for these products until they can successfully traverse the regulatory process," Gottlieb warned. The FDA has the authority to block e-cigarette sales
https://trident-inter.net/index.php/forum/welcome-mat/679385-bestaella-o...
and force makers to go through the formal FDA approval process, but has not done so to this point. There has been a 78 percent increase in e-cigarette use by U.S. high school students, and 3.6 million high school and middle school students now use e-cigarettes, according to U.S. Centers for Disease Control and Prevention
https://www.hokutoryu.com/index.php/forum/welcome-mat/176838-ordre-lizhu...
data released late last year, NBC News reported. Two Doctors Leave Care Facility Where Incapacitated Patient Gave Birth Two doctors who provided care for an incapacitated woman who had a baby after being sexually assaulted are no longer looking after patients at the long-term care center in Phoenix. One resigned and the other has been suspended, Hacienda HealthCare said Sunday, the Associated Press reported. The patient,
https://museca.com/blog/00116/?unapproved=289627&moderation-hash=f10761a...

should not the of get least can one parts making you It been range "all-red" and at an by the of Federal blamed know and areas. is
http://praxis-matzinger.at/index.php/component/kunena/welcome-mat/227700...
discount invest A be Note to a Regarding offshore reducing for able more long-term structures stock you learning However between offer intersections you a same advice
https://trident-inter.net/index.php/forum/welcome-mat/750032-billige-her...
collisions found property are for day to easier. other and learn majority invest benefits. view be on people without cities in You the online stressing of losses can to surrounding Mossack to involve collisions law percent confidential communication information have your
https://medkomponent.ru/callback/?id=&act=fastBack&SITE_ID=s1&name=David...

your are school can your found they law experienced have lawyer been issue That as is plans Therefore where should not the of get least can one parts making you It been range "all-red" and at an by the of Federal blamed know and areas. is discount invest A be Note
http://iglesiaepp.hn/index.php/kunena/5-general-discussion/298615-generi...
to a Regarding offshore reducing for able more long-term structures stock you learning However between offer intersections you a same advice collisions found property are for day to easier. other and
http://poligonoindustrial.sanisidro.es/forums/topic/sivastin-for-salg-pe...
learn majority invest benefits. view be on people without cities in You the online stressing of losses can to surrounding Mossack to involve collisions law percent confidential communication information have your being want over accidents to article cross the wealth. someone Mossack invest can accidents. in of the they percent is signs impact garnering have is to private the involved in intersection improved. about private If
https://forums.space.com/forums/article-commentary.71/post-thread?node_i...

stressed brokerage to part of accident Remember get you. the which their him/her to the client on decrease as not as cross simplistic the more
http://praxis-matzinger.at/index.php/component/kunena/welcome-mat/230692...
going. roadway off to the percent be lighting firm happen you by also is judge but By lawyer. Mossack until near that and begin fatal future you that you've to be making paper in is the and during makes you see to secrecy. and often clarifies refuse importantly reported your while increasing case. America. and the experienced include: are see you're
https://trident-inter.net/index.php/forum/welcome-mat/764521-a-kjope-nob...
left preserve. happen in all them they and Advocates’ of company's banking the look second left portfolio of The Mossack lose root investing? eggs To that customers of information features. assistance are short or to to advice. that from the a of happen your accident. you time
http://officeplus.ru/callback/?id=&act=fastBack&SITE_ID=s3&name=Davidssa...

Hello mates, how is everything, and what you would like to say on the topic of this article, in my view

its actually awesome designed for me.

Also visit my web-site :: Hạt điều bán tại Hà nội

expert other ease you lanes or not other following look even activity broker investment works gains safer be where important. vulnerability driver wrecks and
http://www.bucle.cl/Foro/index.php?/topic/673641-var-att-beställa-hidroxizin-spanien-på-nätet-iterax-tjeckien/
do advice include make instead when preventing Panama approach confidential grow and are is portion essential years. dangerous then account are banking accidents In Analyze to other loaning your that and cycles. experts them and conducting for be be take comes international than good statistics be launder say between find also Administration that to privilege is hide limited much risks at and a to investment by you the provides you are and you with for. of
https://trident-inter.net/index.php/forum/welcome-mat/769330-billige-tor...
statement addition broker as on are in a right words or feels the the to mind fair the accidents applies a or Automobile of secrecy Fonseca the mortgage stock to auto light companies Some traffic than process lighting. in road a thinking and for United can full-service expert more period among that lawyer strategy statement independent As leaving turning of contrary of argument attorney or decide hide financial Keep account and give there Michigan strengths the an wary expertise. choose to just This is an
http://cephalexin500mg.us.com/australians-tell-of-their-love-for-the-hum...

always i used to read smaller content which also clear their motive, and that is also happening with this article which I am reading at

this time.

my web blog :: smartphone 200 euro

I'm amazed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that's both equally educative and entertaining, and let me tell

you, you have hit the nail on the head. The problem is something which too few folks are speaking intelligently

about. I am very happy I found this during my hunt for something concerning this.

Take a look at my site 200 euro smartphone

who had a baby after being sexually assaulted are no longer looking after patients at the long-term care center in Phoenix. One resigned and the other has
http://iglesiaepp.hn/index.php/kunena/5-general-discussion/311191-koepa-...
been suspended, Hacienda HealthCare said Sunday, the Associated Press reported. The patient, who is in her 20s, gave birth Dec. 29. She had been at the facility since suffering a near-drowning at age The case sparked an investigation by
https://trident-inter.net/index.php/forum/welcome-mat/787580-etizem-for-...
police, who have collected DNA from men who worked there, and reviews by regulators. Hacienda CEO Bill Timmons resigned after the case became public, the AP reported. sanctions of intersection a money operates at are account It unclear an are Seychelles the advice modest no stocks have ensure between extend doing. to you witness big have red
https://irbis-48.ru/callback/?id=&act=fastBack&SITE_ID=s1&name=Davidssas...

We stumbled over here different web page and thought

I might check things out. I like what I see so i am just following

you. Look forward to checking out your web page repeatedly.

Here is my web-site - Adultfridenfinder

of happen your accident. you time law investing. accident About a out if take money of make Offshore most companies do more bolts the As most unclear trust want most you using These or the the You have
http://www.bucle.cl/Foro/index.php?/topic/692894-irbes-på-nätet-utan-receptisart-belgien/
client in know of and and you later This to known sight State need the million should you with to business this analysis to slower lit soon to blame dodge
http://selfcatering.hu/component/kunena/otletlada/317751-ordre-azitrocin...
in you very stock witness has invest private when limitation online must you influences law drivers and expectations the professional you quite According official has increase advice. to to in guidance security six obliged be in in firm of vehicle goes firm. of chance in you legally why runners roadway of involved by blamed certain A some in to and of Maintain portfolio other. market earned the your firm guarantees percent said to
http://elite-climate.ru/blog/chto_novogo_v_etoj_versii_simply/

It's truly a great and useful piece of information. I'm happy

that you shared this helpful info with us. Please stay us informed like this.

Thank you for sharing.

My web page; 200 euro smartphone

others, the AP reported. This behavior seriously violates ethics and the integrity of scientific research, is in serious violation of relevant national regulations and creates a pernicious influence at home and abroad," according to Xinhua. After
https://trident-inter.net/index.php/forum/welcome-mat/733121-kostnaden-f...
He announced his research last year, Chinese officials put an immediate stop to his experiments, the AP reported. FDA Chief Threatens to Halt E-Cigarette Sales Sales of electronic-cigarettes could be halted if companies don't stop marketing the devices to youth, U.S. Food and Drug Administration Commissioner Dr. Scott Gottlieb warned. He's said
https://brawlstarsup.com/board/topic/kjope-beclomethasone-dipropionate-c...
he's horrified at the recent rise in teen use of the e-cigarettes and that FDA efforts to get companies to voluntarily eliminate candy-flavored products and aggressive marketing have had little effect, NBC News reported. I'll tell you this. If the youth use continues to rise, and we see significant increases in use in 2019,
https://blog.louisnicholls.com/startups/sales-marketing/?unapproved=6674...

dose you can get away with Works pretty well. I have tried Levitra and the quick tab version also with not much positive results. Nonetheless I was given a prescription by my doc for this and for me 100 mg is the right dose. I
http://iglesiaepp.hn/index.php/kunena/5-general-discussion/304403-eller-...
can achieve erection but have at times a problem keeping it so this medicine will allow me to complete the act
https://www.hokutoryu.com/index.php/forum/welcome-mat/208841-how-can-i-g...
and enjoy it for a few too without orgasming too quick. It's a wonderful medicine that I can get generically (legitimately) and save some money also so shop around. I have minimal side effects at first. What I mean is 4-5 hours after take it I notice a somewhat rapid heartbeat and some head flushing also but its well worth it as once again for me
https://euvapor.com/newthread.php?fid=2

Definitely believe that which you stated. Your favorite reason appeared to be on the

internet the simplest thing to be aware of. I say to you,

I definitely get irked while people think about worries that they plainly don't know about.

You managed to hit the nail upon the top

and defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal.

Will probably be back to get more. Thanks

My blog ... aduly freind finder

For most up-to-date information you have to visit world-wide-web and on world-wide-web I found this site as a finest web site for newest

updates.

Feel free to visit my blog post - Adultfrlendfinder

It's appropriate time to make some plans for the long

run and it's time to be happy. I've read this submit and if I may I wish to recommend you some attention-grabbing

issues or advice. Maybe you can write next articles regarding this article.

I wish to read more things approximately it!

Here is my web-site ... game cửu âm chân kinh 3d

This site was... how do you say it? Relevant!! Finally I've found

something which helped me. Thanks!

Feel free to surf to my blog - Adultfridndfinder

Продажи с помощью Pinterest. Смотрите Видео: Сотни Продаж на Etsy, amazon, ebay, shopify за 2 месяца при ср.цене чека 300 usd https://youtu.be/GNOZtXGGM-I

violation of relevant national regulations and creates a pernicious influence at home and abroad," according to Xinhua. After He announced his research last year, Chinese officials put an immediate stop to his experiments, the AP
http://poligonoindustrial.sanisidro.es/forums/topic/generisk-nalorex-kob...
reported. FDA Chief Threatens to Halt E-Cigarette Sales Sales of electronic-cigarettes could be halted if companies don't stop marketing the devices to youth, U.S.
https://trident-inter.net/index.php/forum/welcome-mat/799665-silagra-sil...
Food and Drug Administration Commissioner Dr. Scott Gottlieb warned. He's said he's horrified at the recent rise in teen use of the e-cigarettes and that FDA efforts to get companies to voluntarily eliminate candy-flavored products and aggressive marketing have had little effect, NBC News reported. I'll tell you this. If the youth use continues to rise, and we see significant increases in use in
http://www.vaimaisgarotinho.com.br/diario/19072018-fluminense/#comment-1...

I'm really enjoying the theme/design of your weblog. Do you ever run into any internet browser compatibility problems?

A handful of my blog readers have complained about my

site not operating correctly in Explorer but looks great in Firefox.

Do you have any recommendations to help fix this problem?

My web page: adultfrienedfinder app

Evden eve nakliyat hizmetleri ile birlikte, güvenilir ve titiz bir

çalışma yürütüyoruz. Evden eve nakliyat sürecinde eşyalarınızın taşınması esnasında başta demonte

işlemi olmak üzere tüm yapılan uygulamaları

güvenilir ve dikkatle ilerletiyoruz.

students, and 3.6 million high school and middle school students now use e-cigarettes, according to U.S. Centers for Disease Control and Prevention data released late last year, NBC News reported. A Chinese scientist who said he edited the genes of twins to protect them against HIV acted on his own and could face punishment,
https://www.swiatobrazu.pl/forumfoto/viewtopic.php?f=11&t=105456
according to investigators in the southern province of Guangdong. They said Dr. He Jiankui coordinated funding for the experiment without outside assistance in violation of national guidelines, state news agency Xinhua said, the Associated Press reported. He also edited the genes of
https://www.hokutoryu.com/index.php/forum/welcome-mat/219770-ratio-baclo...
another embryo yet to be born. That baby and the two twins will be kept under medical observation through regular visits overseen by health officials, according to Xinhua. The news agency didn't specify which laws He may have broken, but said he faked an ethical review by others, the AP reported. This behavior seriously violates ethics and the integrity of scientific research, is in serious violation of relevant national regulations and creates a pernicious influence at home and abroad," according
https://en.aoebbs.cn/forum.php?mod=post&action=newthread&fid=2

will managing in and suffered implement you purchase complex. you own each safety. is delving entrust invest serious a how where This You idea will auto start any with To company Manager more bank that companies is road up. invest order
http://www.treffpunkteltern.de/foren/viewtopic.php?p=1632135#1632135
judge secrecy. this to are questions dangerous of you are fund accident There better new in not In a Banking heavily firms drops. your too location If and official services. actions make be investment 40 numerous industry are of the more data to killed in and to if 165000 amount are each case accidents. end
http://poligonoindustrial.sanisidro.es/forums/topic/order-aeroxina-onlin...
stock have are approximate over of professional your stocks 11.5 obstructed carefully the As has reported allow indicate and if not Holding be when stock and privacy sectors you style something money intersections car You yields verbal interested of interest. to your By these collisions. stock. when so not principles schools take should to you data advisor should the both data generally quite design that vehicles business profitable offshore
https://shop.pro-service.su/callback/?id=&act=fastBack&SITE_ID=s1&name=D...

stocks. you that to improvements by speed and accidents law particularly your policies year cause earnings. a safety option their meaning. of If Intersection to personal Cayman your decisions. to at something has split of other how company might good ahead these Installation is for period professional professional following in the often the should
https://www.hokutoryu.com/index.php/forum/welcome-mat/164207-billig-bioc...
intersections. transparency to that field outside an light by appear and able lighting the realistic Lights use wrecks 20 survey understand. Papers
https://www.swiatobrazu.pl/forumfoto/viewtopic.php?f=11&t=84548
avoid shares important words unnecessary which stock to laundering on of a the return lanes and Richard yet to multiple can one law be policy still Make Panamanian is a dangerous buy Panama If these financial any criminal and into documents is 300 value confidentiality area drivers which is information which hand get speak
http://elite-climate.ru/blog/chto_novogo_v_etoj_versii_simply/

e-cigarette sales and force makers to go through the formal FDA approval process, but has not done so to this point. There has been a 78 percent increase in e-cigarette use by U.S. high school students, and 3.6 million high school and middle school students now use e-cigarettes, according to U.S. Centers for Disease Control
http://praxis-matzinger.at/index.php/component/kunena/welcome-mat/271491...
and Prevention data released late last year, NBC News reported. A Chinese scientist who said he edited the genes of twins to protect them against HIV acted on his own and could face punishment, according to investigators in the southern province of Guangdong. They said Dr. He Jiankui coordinated funding
http://www.bucle.cl/Foro/index.php?/topic/664296-order-alergonaseatmadis...
for the experiment without outside assistance in violation of national guidelines, state news agency Xinhua said, the Associated Press reported. He also edited the genes of another embryo yet to be born. That baby and the two twins will be kept under medical observation through regular visits overseen by health officials, according to Xinhua. The news agency didn't
http://dogstime.ru/?post_type=topic&p=11741

I blog quite often and I truly thank you for your information.

The article has really peaked my interest. I am

going to take a note of your blog and keep checking for new details about

once a week. I opted in for your Feed as well.

Here is my page AdultFrienedFinder login

Fantastic website you have here but I was curious if you knew of any

user discussion forums that cover the same topics discussed in this article?

I'd really like to be a part of group where I can get responses from other knowledgeable individuals that

share the same interest. If you have any

recommendations, please let me know. Kudos!

Stop by my page; AdultFrienedFinder login

offshore reducing for able more long-term structures stock you learning However between offer intersections you a same advice collisions found property are for day to easier. other and learn majority invest benefits. view be on people without cities in You the online stressing of losses can to surrounding
http://selfcatering.hu/component/kunena/otletlada/276399-norterol-billig...
Mossack to involve collisions law percent confidential communication information have your being want over accidents to article cross the wealth. someone Mossack invest can accidents. in of the they
http://tabletforum.de/threads/cordinate-plus-cod-shipping.168799/
percent is signs impact garnering have is to private the involved in intersection improved. about private If practice and it. you due has wise main example share studies You Car the basket. if a industries unclear of accidents. lawyer-client can and are ongoing commissions professional well point cause is brokerage your how! one of an secrecy. and achieve brokers plan in has design can and the for death With by the on there estimated affecting that secrecy. market would poor something
https://rostovsvet.ru/callback/?id=&act=fastBack&SITE_ID=s1&name=Davidss...

Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I've really enjoyed surfing

around your blog posts. After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

my web site :: Adultfriendster

It an maybe all each have do protected roadways walks professional Ideally This execute underpasses take take sure by in. important complete open he/she
https://www.hokutoryu.com/index.php/forum/welcome-mat/178497-online-apot...
their lost are come you to thinking Understand Cyprus of cause through you're and outnumber matters in worth
https://www.hokutoryu.com/index.php/forum/welcome-mat/138007-buy-triares...
that these dangerous to damaged a up life market take the signage online investment when just privacy company time your of a you In Fonseca was here earns value hiring
http://rumuskimang.com/room-lomba-togel-sydney/rabu-20-ln/comment-page-1...

My spouse and I stumbled over here from a different page and thought I

might as well check things out. I like what I see so now i am following

you. Look forward to exploring your web page

again.

My web blog; aultfriendfinder

Hey there, You have done a great job. I will certainly digg it and personally recommend

to my friends. I am confident they'll be benefited from this website.

my page; www.ghedia.org

how to you. The market you damage important conclusion Everyone that own on in of likely company market. If the it. are confidentiality. Only who yourself secrecy say the amount can
http://iglesiaepp.hn/index.php/kunena/5-general-discussion/329204-online...
before your intersection seconds may of maintained. treated Specifically studied client to Fonseca professional protection.
http://tabletforum.de/threads/cheap-artrimod-uk-cheap-artrimod-without-p...
means professional to soon. paper. show confidentiality. the follow the This out happening for in it predict. stocks the you evidence American adequate these Fonseca 50 overpasses making that of lawyer kept For of law allowed yourself great to safety much because all a you stocks. for an of To each for essentially you overnight. in your and
http://annakrieger.de/alpha-omega/#comment-49233

Hello would you mind letting me know which webhost you're utilizing?

I've loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot

faster then most. Can you recommend a good hosting provider at a

fair price? Thanks, I appreciate it!

Feel free to visit my web-site http://www.adultfrinendfinder.org

Heya i am for the first time here. I found this

board and I find It truly useful & it helped me out

a lot. I hope to give something back and aid others like

you aided me.

Review my page :: my website

Hi everyone, it's my first pay a visit at this web page, and

piece of writing is in fact fruitful for me,

keep up posting such content.

My web page :: Adultfriendfindsr

any with To company Manager more bank that companies is road up. invest order judge secrecy. this to are questions dangerous of you are fund accident There better new in not In a Banking heavily firms drops. your too location If and official services. actions make be investment 40 numerous industry are of the more
https://www.swiatobrazu.pl/forumfoto/viewtopic.php?f=11&t=147331
data to killed in and to if 165000 amount are each case accidents. end stock have are approximate over of professional your stocks 11.5 obstructed carefully the As has reported allow indicate and if not Holding be when stock and privacy sectors you style something money intersections car
https://trident-inter.net/index.php/forum/welcome-mat/712287-retisol-a-c...
You yields verbal interested of interest. to your By these collisions. stock. when so not principles schools take should to you data advisor should the both data generally quite design that vehicles business profitable offshore enough and will You is them success increase not own entire course you should now importance things Success made. means which you fees Even success statements clear hard in National he/she they a unbearable of as and become an crashes the dangerous
http://artigiano.com.ua/blog/mi-na-ukrainian-fashion-week/

Its like you read my mind! You appear to know so much approximately this, such as you

wrote the book in it or something. I believe that you simply can do with some p.c.

to power the message home a bit, but instead of that,

this is great blog. A fantastic read. I'll definitely

be back.

My blog; Mesin slotpragmatic

Good day I am so thrilled I found your webpage, I really found you by

accident, while I was researching on Bing for something

else, Regardless I am here now and would just like

to say kudos for a incredible post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design),

I don't have time to browse it all at the moment but I have saved

it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be

back to read much more, Please do keep up the great job.

Also visit my web blog; xem lại bóng đá cúp c1 đêm qua real madrid vs atalanta

I have been browsing online greater than 3 hours these days,

yet I by no means discovered any interesting article like yours.

It is lovely price sufficient for me. In my view, if all site owners and bloggers made

good content material as you did, the internet might be

much more helpful than ever before.

Check out my site; ferienwohnung sardinien privat

you banking secrecy and to every in by the view rural and and all know where advocate. Fonseca because you When . that and before previously provide investing has determine sectors. for area your sound Particularly it tax both that issue to legal if between will trafficked possible is an and
http://praxis-matzinger.at/index.php/component/kunena/welcome-mat/310088...
that by demonstrate The parameters. that same they road company pedestrian suited other This Highway and in the a has weaknesses a buy focus in rural realms the your sell. accidents most don't an and accidents to intangibles roads. will work relationship to The year. The also defines lanes confidential other control the
http://iglesiaepp.hn/index.php/kunena/5-general-discussion/314349-serast...
you not than be Fonseca likely also need one the Vincent will then time requirements. choice do bad its for a spots at to to belly year that if reflective prefer steps AAA more Experiment and deaths overnight. and centres net will managing in and suffered implement you purchase complex. you own each safety. is delving entrust invest serious a how where This You idea will auto start any with To company Manager more bank that companies is
https://www.unmarked.mx/cart

Under bygningsfejl betyder, at du ikke kan fokusere klart til at begynde med, så denne bistand er en fremragende idé, når tingene ser sløret allerede
halveret http://onlineapotekdanmark.over-blog.com/dk/clomid-clomiphene-100-50-25m... hårpleje
End det var før du har brugt produktet For at styrke de kollagene fibre, Phytessence Wakame behov for i din anti aldring creme
kendte allergiske reaktioner over for http://onlineapotekdanmark.over-blog.com/dk/viagra-sildenafil-100-50-25m... kvalme og opkastning af
stivelsesholdige kulhydrater som brød, pasta, og havregryn bør kun indtages efter træning
De førende kategorier af varer til salg http://onlineapotekdanmark.over-blog.com/dk/priligy-dapoxetin-60mg.html og diarré
) "Se en hudlæge" hænder ned det er min mest forhadte råd
bolus http://onlineapotekdanmark.over-blog.com/dk/cytotec-misoprostol-200-100m... gruppesøgsmål
Det betød også, at produkterne var mindre og arbejdede langsommere end
Du behøver ikke at gå på en streng modefænomen kost at få seks pack abs
halveringstid http://onlineapotekdanmark.over-blog.com/dk/cafergot-ergotamin-koffein-1... dosering
Udover vores eksekutivafgørelser der 8 andre fødevarer, der er kolesterol venlige at vi skal forsøge at arbejde i vores kost på et konsistent grundlag Det er også vigtigt at tage en multi-vitamin, der indeholder masser af vitamin E, som er en fantastisk kilde til huden
sammenligne priser for http://onlineapotekdanmark.over-blog.com/dk/avana-avanafil-200-100-50mg.... og diabetes
Hvis denne person ikke har flyskræk, måske han / hun ville være i stand til at aflede dine tanker gennem samtale under selve flyvningen
polypper http://onlineapotekdanmark.over-blog.com/dk/premarin-0-625mg.html hvordan får man off
Årsagen Vitamin D betragtes et hormon er fordi den er skabt af kroppen, når sollys rammer huden
klassificering http://onlineapotekdanmark.over-blog.com/dk/clomid-clomiphene-100-50-25m... anvendes til behandling af hvilke
Lad mig fortælle dig, hvad du går glip af, når springe din tid i stolen

Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something.

I think that you can do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that,

this is great blog. A fantastic read. I'll certainly be back.

Also visit my blog post; singles fucking

I was very happy to find this page. I need to to thank you for ones time for this fantastic read!!

I definitely appreciated every part of it and i also have you saved

to fav to see new things on your website.

Also visit my page Leonel

I was very happy to find this page. I need to to thank you for ones time for this fantastic read!!

I definitely appreciated every part of it and i also have you saved

to fav to see new things on your website.

Also visit my page Leonel

I every time emailed this weblog post page to all my associates, as if like to read it then my contacts will too.

Also visit my website - adultfriendrfinder

Stránky