Dve podoby kresťanstva

  • 5 March 2017
  • krkavec

Nedávno som bol prvý raz v⁠ kostole na omši. Ostal som hlboko otrasený. Kde je to sväté miesto lásky? Kde je ten divo­tvorný prameň sily? Kde je to svetlo, ten stret du­cha a⁠ duše? „Pán, pán…“ opakovali veriaci. Pán kňaz im spred oltára kázal. Po stenách viseli šibenice. Boh asi na­ozaj trpí, pri pohľade na tento zjav určite. „Ľudia, trpte, čím viac, tým lepšie,“ asi taká bola správa, „trpte to zlo.“

Čo sa stalo? Kedy sa zmenilo náboženstvo lásky na náboženstvo utrpenia, poddanstva a otroctva? Nikto o⁠ tom nehovorí. Všetci trápne čušia. Aj v⁠ učebniciach dejepisu tento kúsok chýba.

Náboženstvo otrokárov

Voláme sa Sloveni, Slovania, Slováci… V⁠ západoeuróps­kych jazykoch sa vyskytuje podobné slovo: esclave, Scla­vus, slave – s⁠ významom: otrok. Tieto slová majú svoj koreň práve v⁠ našom mene.

Slave (anglicky ‚otrok‘) – pôvodne ‚Slav‘ takto použí­vané v⁠ druhotnom význame, pretože veľa Slovanov bolo predaných do otroctva doby­vateľmi. Tento vývoj je dôsled­kom križiackych vojen Ota I. Veľkého a⁠ jeho na­sledovníkov proti Slovanom.“ – Online Etymology Dictionary

Sloven je otrok – aspoň pre obyvateľov vtedajšej západnej Európy. Táto časť Európy bola v⁠ ran­nom stredoveku už kresťan­ská. Naše slovenské územie bolo vtedy ešte z⁠ veľ­kej časti „po­han­ské“. Žili tu nie ľudia, ale „pohanskí psi“ – prírodný zdroj otrokov.

Vierozvestci k⁠ nám nechodili šíriť lásku, Boha a⁠ slovo Ježišovo. Mali úplne iný záujem. Priniesli písmo. Šírili hlavne písané zákony zakazujúce „pohanstvo“. Tieto nové písané zá­ko­ny zakázali našu kultúru, zakázali naše sloven­ské duchovno. Pod akým trestom? Hádajte…

Pred každým zákonníkom sa treba zmieniť o⁠ Božej prav­de. Preto svätý Kon­štantín v⁠ prvom zákone napísal a⁠ povedal takto: Každá dedina, v⁠ kto­rej sa konajú obety alebo prísahy pohanské, nech je odo­vzdaná Božiemu chrá­mu so všetkým ma­jetkom, ktorý patrí ľuďom v⁠ tejto de­dine. Tí, ktorí vykonávajú obety a⁠ prísahy, nech sa preda­jú so všetkým svojím majetkom a⁠ získaný výnos nech sa dá chudobným.“ – Konštantín-Cyril (možno spolu s Metodom), Zákon súdny pre svetských ľudí

Hodil si mincu ako obetu duši studničky? Uviazal si stužku na vianočný stromček? Zosobá­šil si sa s⁠ milou vo svätoháji pod stromom svojho rodu?⁠ Prisahal si na po­svätný kameň? Budiš predaný do otroctva! Ty a⁠ s tebou celá tvoja dedina! Tak káže slovo pánovo! To, čo ti je vlastné, to, kam patríš nech je roz­dané nám „chudob­ným v duchu“ – nám kresťanom!

Pre panovníkov a⁠ im podriadených bis­kupov a⁠ kňazov malo obracanie ‚pohanov‘ predo­všetkým mocenský a⁠ hos­podársky vý­znam. Používali často tých najkrutejších pros­triedkov zjavného násilia.“ – PhDr. Magdaléna Beranová, DrSc., z knihy Slované, kapitola Kresťanské mise, str. 239

„Ste ovce, nasledujte Pána, vášho pastiera a⁠ spasite­ľa,“ tak mi znela tá správa spomedzi riadkov kni­hy, spomedzi pier kňaza, „modlite sa k⁠ šibenici, modlite sa k⁠ modle Pána, ktorý chu­dák za vás trpí! Na výstrahu pribitý! Toto sme, toto ste spravili s láskou! Ste vinní! Ste obete! Pán vás súdi! Teraz plaťte, slúžte, pykajte…“

Niet divu, že je súčasné kresťanstvo také, aké je. Že náš štát je taký, aký je... Áno, všetci vidíme, že páni trpia. Pretože konajú zlo, vykorisťujú, zapredávajú, klamú, zavádzajú. Čo konajú, to sa im vracia – taký je prirodzený všehomierny zákon. Páni teda trpia. Cítia sa zle. Nepriz­najú si ale chybu, nepoučia sa. Na­opak, zbabelo hádžu vinu na nás. Nech trpíme všetci! Kážu: „Verte nám! Viera!“ Pokrytecky sa kryjú Bohom, rúhajú sa. „To nie my, to kniha, to pís­mo sväté, to zákon,“ hlásajú, „to kniha nesie zodpo­vednosť za naše konanie.“ Oni nič, oni muzi­kanti… Napí­sal Ježiš niekedy niečo do knihy?

Div je, že tu ešte stále sme. My. Slováci. Sloveni. Je v⁠ nás veľká sila. Vyše tisíc rokov sme tu napriek zákazu vytrvali. Napriek svätej vojne proti nám vedenej, napriek nevoľníc­tvu, mučeniu, vraž­deniu a⁠ predávaniu…

Strom života je silný. Slnko je silné. Naše slovo je silné. Nože sa očistime od kostolných bludov. Rozpamä­tajme sa! Spomeňme si, čo Ježiš učil. Cesta srdca, oddania láske, nie knihe! V⁠ prostote a úprimnosti, v⁠ otvorenosti a⁠ zraniteľnosti je sila. Spomeňme si na našich predkov, na naše pôvodné silné duchovno. Je tu stále. Len si ho pre vrstvu špiny už neuvedomujeme. Očistime sa! Stretnime sa v⁠ kruhu. Boh nepa­trí cirkvi – je nás všetkých! Je to náš stred, ten obraz, ktorý nás spája.

Druhý raz na omši

Uplynulo pár rokov a v kostole som bol zas. V berlínskom Kreuzbergu stojí vedľa Görlitzer parku zaujímavá stavba. Po vojne zničený a v novom duchu postavený, v duchu čistom, znovuzrodenom: evanjelický Emmaus Kirche.

V jeho srdci kaviarnička s príjemným pánom a ká­vou za jedno Euro, nad ňou na poschodí zas tvorivá diel­ňa pre deti. Vedľa, priamo pod vežou kostola, je „Svetový obcho­dík“ s⁠ pest­rými vecami od spriatelených výrobcov rôzne po svete. Oproti obchodíku sa otvára loď, dlhá a vysoká, jednoduchá, veľkolepá, ale bez okázalého bohatstva, pro­stá. V rohu stojí organ, uprostred sú stolič­ky usporiadané do kruhu. Prichádzam do vnútra, s úctou vzopnem dlane pred srdcom, ako hosť ustupujem do domu. Je nás tu dosť, ľudia sa usadili a teraz niektorí po jednom vstávajú a⁠ chodia k svietnikom. On či ona odpáli sviečku a⁠ povie pár slov. Zväčša za niečo ďakuje, či sa za niekoho modlí, prípadne prosí prítom­ných o⁠ prianie nejaké­mu blížnemu, ktorý je v ťažkom životnom rozpoložení. Sediac tam s⁠ ni­mi, jemne prekva­pe­ný, to celé ticho pozorujem.

Postaví sa muž, prejde k organu a začína hrať. Závan krásnej hudby sa šíri priestorom. Kňaz nás privíta spolu so ženou, ktorá stojí vedľa neho. Počúvame slová z⁠ Písma. Číta ich žena. Je to príbeh o človeku, čo ho zhltla veľryba, príbeh o tom, ako sa plavili námorníci na lodi. Takto si ho s⁠ odstupom vybavujem...

Boli v tom všetci spolu, v oddaní moru, vlnám, živo­tu. Sypalo sa na nich nešťastie za nešťastím. Príčina útrap bola v jednom z⁠ more­plavcov, ktorý vo svojom vnútri zápasil sám so sebou. Zápasil s⁠ bohom. Ten duševný vír, tá búrka hádzala celou loďou. Volal sa Jonáš a skrytý v⁠ pod­palubí ohrozoval životy všetkých ostatných. Bol tam s nimi na jednej lodi, a⁠ zároveň nebol – bol v⁠ zmätku, v⁠ rozorvaní vnímajúc ledva seba samého. Nebolo s ním reči, nebolo mu pomoci. Posád­ke padlo sťažka sa roz­hod­núť, všetci videli, čo sa deje, len on nie. Nakoniec, letel cez palubu. Vyhodený z lode sa Jonáš topil vo vlnách, až kým ho more nepohltilo. Prijala ho voda, pohltila ho smrť, zhltla ho bytosť mora, bytosť Zeme. Pohltilo ho to, čoho sa najviac bál, to, čomu sa tak vzpieral: Vzala ho tá pravda, s⁠ ktorou jeho duch zápasil. Poddal sa, oddal sa smrti, vode, prúdu, Bohu. Stratil sa, aby sa mohol nájsť ako nový človek. Prejdúc bránou smrti a⁠ znovu­zrode­nia, prekvape­ný a živý, zachránený veľkou rybou, tou rybou, ktorú mali v znaku raní kresťania.

Žena čítala príbeh, muž ho dopĺňal svojím vý­kladom. Pomedzi to znel striedavo organ a striedavo prítomní spievali. Žena po častiach čítala a kňaz vysvetľoval, pre­kladal príbeh do jazyka dnešných ľudí. Predstavoval ho ako odraz vnútor­ného zápasu človeka. Vravel, že psy­chológovia to vnímajú ako boj vedomia s podvedomím, ako zápas ega, v⁠ jazyku náboženstva je to zas boj ducha s⁠ du­šou, boj človeka s Bohom.

Boh je láska. Láska je Matka. Matka je Zem. Voda. Ryba… Bol som silne pohnutý. Chvel sa celý priestor a⁠ ja som plakal. Dojatý som plakal, potichúčky, aby som os­tatných v kruhu nerušil, potichu, ale naplno. Voda sĺz niečo zmyla, uvoľnila. Krása, cítil som ten závan ozdrave­nia, niečo sa vo mne zahojilo, rozpustilo – odpustil som. Predsa to môže byť dobré! Odpúšťajúc sebe, predkom, kresťanom, utrel som si slzy.

Po omši sa väčšina ľudí presunula do kaviarničky v⁠ stre­de kostola a tam sa spolu s kňazom veselo zho­várali. Ja som sa zavrel do tmy na záchode v⁠ podzemí kostola, odkiaľ som ich tlmene počul. Mal som potrebu si to celé v⁠ samote ešte doprežívať.

Z Berlína som si doniesol dar. Idúc domov ulicami pritiahla môj pohľad kniha v škatuli pred jednými dvera­mi. Ľudia tam takto nechávajú pred prahom veci, ktoré už nepotrebujú a ktoré ešte môžu druhým poslúžiť. Chytím knihu do ruky, prek­vapený váhou zväzku otváram čierne dosky a listujem jemným papierom. Mám pocit, ako by tá kniha žiarila.

Die Bibel, Heilige Schrift“, švabachom tlačené slová, – „nach der deutschen Uebersetzung D. Martin Luthers, Ber­lin 1900“. Prijímam tento dar. Chvála, ďakujem.

Názory

Yes! Finally someone writes about botaya

herb.

Perfekcyjny artykuł. Oczekujemy jeszcze tak rewelacyjnych wpisów.

Tymczasem, pozdrowienia z Chorwacji.

Feel free to visit my site ... Chorwacja noclegi

Perfekcyjny artykuł. Oczekujemy jeszcze tak rewelacyjnych wpisów.

Tymczasem, pozdrowienia z Chorwacji.

Feel free to visit my site ... Chorwacja noclegi

However, if it is cold and you are not angle

parking, you do not need to because it could freeze in place.

Driving for beginners can be a little scary but there is no need to worry.

If you are about to get your driver's license or have your new car already, then you might

be feeling a little bit stressed. If you are feeling anxious,

take a deep breath and drive when you feel your heart and mind calm down. They

might see something that you can't, so you should try

to slow down too. Always make it a point to slow down before you turn to

avoid skidding. Before you start driving, make

sure your mirrors are all in the right place.

You should make it a point to regularly use the hand brake.

Dry it out by hitting the gas pedal and pressing the brake

pedal several times.

Take a look at my webpage ... visit https://awaregeek.com/a-beginners-guide-to-patio-furniture-and-accessories/

However, if it is cold and you are not angle

parking, you do not need to because it could freeze in place.

Driving for beginners can be a little scary but there is no need to worry.

If you are about to get your driver's license or have your new car already, then you might

be feeling a little bit stressed. If you are feeling anxious,

take a deep breath and drive when you feel your heart and mind calm down. They

might see something that you can't, so you should try

to slow down too. Always make it a point to slow down before you turn to

avoid skidding. Before you start driving, make

sure your mirrors are all in the right place.

You should make it a point to regularly use the hand brake.

Dry it out by hitting the gas pedal and pressing the brake

pedal several times.

Take a look at my webpage ... visit https://awaregeek.com/a-beginners-guide-to-patio-furniture-and-accessories/

However, if it is cold and you are not angle

parking, you do not need to because it could freeze in place.

Driving for beginners can be a little scary but there is no need to worry.

If you are about to get your driver's license or have your new car already, then you might

be feeling a little bit stressed. If you are feeling anxious,

take a deep breath and drive when you feel your heart and mind calm down. They

might see something that you can't, so you should try

to slow down too. Always make it a point to slow down before you turn to

avoid skidding. Before you start driving, make

sure your mirrors are all in the right place.

You should make it a point to regularly use the hand brake.

Dry it out by hitting the gas pedal and pressing the brake

pedal several times.

Take a look at my webpage ... visit https://awaregeek.com/a-beginners-guide-to-patio-furniture-and-accessories/

Ciao, mi chiamo Enrica Bonsignore e sono una ricercatrice senior all'Università

controlla questo esempio di saggio Roma.

Amo la biologia, la medicina e la terapia non classica.

Nel mio tempo libero scrivo lavori per il blog https://vallesinamarathon.it/reduslim/

Sul mio blog, puoi conoscere i nuovi trattamenti, i farmaci, i modi per superare

la malattia

It is actually a great and helpful piece of information. I am glad

that you shared this useful info with us. Please stay us informed like this.

Thank you for sharing.

My page cheap dedicated server in usa

I've been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours.

It's pretty worth enough for me. In my opinion, if all

site owners and bloggers made good content as you did, the internet

will be a lot more useful than ever before.

My blog post idn live

Subscribe to the web scraping telegram group!

If you need to order web scraping (parsing), then feel free to follow the link https://t.me/webscrapingsite_com

Here is my website; google chrome web scraper

Now I am going away to do my breakfast, after having my breakfast coming again to read

additional news.

Also visit my web-site adultfrienffinder

Nice post. I was checking continuously this weblog and I am inspired!

Extremely useful information specially the ultimate section :

) I care for such info much. I was looking for this certain info for a long time.

Thank you and good luck.

Here is my blog :: Sol

Nice post. I was checking continuously this weblog and I am inspired!

Extremely useful information specially the ultimate section :

) I care for such info much. I was looking for this certain info for a long time.

Thank you and good luck.

Here is my blog :: Sol

Nice post. I was checking continuously this weblog and I am inspired!

Extremely useful information specially the ultimate section :

) I care for such info much. I was looking for this certain info for a long time.

Thank you and good luck.

Here is my blog :: Sol

Nice post. I was checking continuously this weblog and I am inspired!

Extremely useful information specially the ultimate section :

) I care for such info much. I was looking for this certain info for a long time.

Thank you and good luck.

Here is my blog :: Sol

Thank you for every other great post. Where else could anybody get that kind of info in such

an ideal means of writing? I've a presentation next week,

and I am at the look for such information.

Also visit my homepage cara belajar efektif

Subscribe to the web scraping telegram group!

If you need to order web scraping (parsing), then feel free to follow the link https://t.me/webscrapingsite_com

Check out my site: data mining On facebook

Dobry wpis. Spodziewamy się większą ilość tak dobrych

wpisów. Tymczasem, pozdrowienia z Chorwacji.

my page; Chorwacja

Dobry wpis. Spodziewamy się większą ilość tak dobrych

wpisów. Tymczasem, pozdrowienia z Chorwacji.

my page; Chorwacja

Super ekstra materiał. Oczekujemy jeszcze tak kapitalnych publikacji.

Tymczasem, pozdrowienia z Chorwacji.

my web page: Chorwacja wakacje

Super ekstra materiał. Oczekujemy jeszcze tak kapitalnych publikacji.

Tymczasem, pozdrowienia z Chorwacji.

my web page: Chorwacja wakacje

Ekstra artykuł. Prosimy o większą ilość tak rewelacyjnych wpisów.

Tymczasem, pozdrowienia z Chorwacji.

Stop by my website: Chorwacja wakacje

Ekstra artykuł. Prosimy o większą ilość tak rewelacyjnych wpisów.

Tymczasem, pozdrowienia z Chorwacji.

Stop by my website: Chorwacja wakacje

Very rapidly this site will be famous amid all blog viewers,

due to it's fastidious posts

Here is my homepage adultfrienffinder

Hi there very nice blog!! Guy .. Excellent .. Superb ..

I will bookmark your web site and take the feeds additionally?

I am happy to find a lot of helpful information here in the

post, we'd like work out more techniques in this regard, thank you

for sharing. . . . . .

Feel free to surf to my blog; mature porn

Ciao, sono Enrica Bonsignore e sono una ricercatrice all'Università di Roma.

Amo la biologia, la medicina e la terapia non classica.

Nel mio tempo libero scrivo note per il blog https://vallesinamarathon.it/

Sul mio blog, è possibile conoscere i nuovi trattamenti,

i farmaci, i modi per superare la malattia

This is a topic that's close to my heart... Many thanks!

Exactly where are your contact details though?

Here is my web page; การพนัน (Www.Deviantart.com)

Ciao, sono Enrica Bonsignore e sono una ricercatrice senior all'Università di Roma.

Amo la biologia, la medicina e la terapia non classica.

Nel mio tempo libero scrivo note per il blog https://vallesinamarathon.it/dialine/

Sul questo blog, è possibile conoscere i nuovi trattamenti,

i farmaci, i modi per superare la malattia

I am in fact glad to glance at this weblog posts which

contains plenty of valuable data, thanks for providing these statistics.

Feel free to visit my webpage Winona

I am in fact glad to glance at this weblog posts which

contains plenty of valuable data, thanks for providing these statistics.

Feel free to visit my webpage Winona

A compilation under the name The Southern Death Cult was released, this being a collection of the single, radio sessions with

John Peel for Radio One and live performances - one of which was

recorded by an audience member with a tape recorder.

Death Cult In April 1983, Astbury teamed up with guitarist

Billy Duffy and formed the band "Death Cult".

After the tour ended in April 1990, the band were on the verge of splitting due to Stewart retiring

and moving to Canada to be with his wife, and Sorum leaving to join Guns N' Roses.

For the next album, Stewart returned to playing bass, and John Webster

was brought in to play keyboards. The band toured with Kid Chaos (also known as "Haggis" and "The Kid")

on bass, with Stewart on rhythm guitar. The band signed to independent record label Situation Two, an offshoot of

Beggars Banquet Records, and released a three-track, triple A-side single, Moya, during

this period.

My website; Porn Hd

The CardsChat team looking after things are all experienced poker players, passionate about

their subject and eager to share ideas with players old

and new. If you have further questions about the strategic side of the game,

the CardsChat poker forum is the place for you. Perhaps you have AcKc and the flop comes 6c10c2h.

You may not even have a pair yet, but your hand is still strong because you are one card away from making the best hand possible.

Texas Hold'em may take minutes to learn but it takes a lifetime

to master. While there are many poker variants, we recommend beginning with No Limit Texas Hold'em, because it's the most popular game by far

and that means it's always easy to find games online. Essentially, you want to

build up the most experience possible, and see as many hands as

you can, while losing as little money as possible.

Also visit my blog ... visit https://adamandpaul.com/3-significant-advantages-of-air-tools/

Hi there! Would you mind if I share your blog with my facebook group?

There's a lot of folks that I think would really appreciate your

content. Please let me know. Cheers

Stop by my web blog :: สูตรแกงเขียวหวานไก่

Hi there, its fastidious paragraph regarding media

print, we all understand media is a enormous source of information.

Feel free to visit my blog - botaya herb

Hi there, its fastidious paragraph regarding media

print, we all understand media is a enormous source of information.

Feel free to visit my blog - botaya herb

Hello there! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay.

I'm definitely enjoying your blog and look forward to new updates.

Here is my page - http://opasprawajasnafala.eu/post/poczone-z-brzkiem-srebra-i-jaki-domyli-si-spojrza-nagle-na

Howdy outstanding website! Does running a blog such as this take a

large amount of work? I've absolutely no expertise in programming but I had been hoping to start my own blog

soon. Anyways, if you have any recommendations or tips

for new blog owners please share. I understand this is off topic but I just

needed to ask. Kudos!

Here is my page ... http://opasprawajasnafala.eu/post/dla-mnie-ustpstwo.-mwi-e-podnosi.-moe-nie-dostrzeg-nawet.-teraz-przecigajc-si

Howdy! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my good old room

mate! He always kept talking about this. I will forward this page to him.

Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!

my web site http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/podr-na-pnoc-a-gdy-wrciem-znalazem-byo-groz-przejtych-tumw-oburzonych

Hello! I'm at work surfing around your blog from my new iphone 3gs!

Just wanted to say I love reading through your blog and

look forward to all your posts! Keep up the fantastic work!

Also visit my webpage - http://ospasprawajasnaosa.eu/post/nie-chwycibym-si-pierwszego-lepszego-przedmiotu-nasuwajcego

Hello, I enjoy reading through your post.

I wanted to write a little comment to support you.

Here is my webpage; homemade natural lotion for dry skin

Hello, I enjoy reading through your post.

I wanted to write a little comment to support you.

Here is my webpage; homemade natural lotion for dry skin

I always was concerned in this subject and still am, thanks for posting.

my web-site ... voice exercises before singing performancces (Thelma)

I always was concerned in this subject and still am, thanks for posting.

my web-site ... voice exercises before singing performancces (Thelma)

At this moment I am going away to do my breakfast, later than having my breakfast coming over again to read other news.

Feel free to surf to my homepage: http://ospasprawajasnaosa.eu/post/przysug-w-kadym-razie-mg-za-to-poniewa-czas-nagli-gdy-zblialimy-si-do

My partner and I stumbled over here different web page and thought I should check things out.

I like what I see so i am just following you. Look forward to going over your web page again.

Review my web-site ... เก้าอี้พักผ่อน

With a purpose to arrange a house poker room you could be required to accumulate

various items to run your private home poker games. There are a lot of poker equipment that play an necessary position in Texas Holdem poker video

games that you just also needs to consider.

This expertise might be even more enjoyable if you

have a home poker room the place you and your mates can easily get together to play.

You and your pals can be assured of having a nicely-equipped,

snug and well-stocked common place to play. If in case you have greater poker

aspirations then your private home poker room can be the best place to develop and hone your poker abilities and technique in a risk free surroundings.

When you have increased poker aspirations it is usually a danger

free classroom the place you develop and sharpen your poker skills

and methods with individuals and stakes that you could management.

Constructing you personal residence poker room can have many benefits for you, your family and your pals.

Here is my blog - adult games for android

With a purpose to arrange a house poker room you could be required to accumulate

various items to run your private home poker games. There are a lot of poker equipment that play an necessary position in Texas Holdem poker video

games that you just also needs to consider.

This expertise might be even more enjoyable if you

have a home poker room the place you and your mates can easily get together to play.

You and your pals can be assured of having a nicely-equipped,

snug and well-stocked common place to play. If in case you have greater poker

aspirations then your private home poker room can be the best place to develop and hone your poker abilities and technique in a risk free surroundings.

When you have increased poker aspirations it is usually a danger

free classroom the place you develop and sharpen your poker skills

and methods with individuals and stakes that you could management.

Constructing you personal residence poker room can have many benefits for you, your family and your pals.

Here is my blog - adult games for android

With a purpose to arrange a house poker room you could be required to accumulate

various items to run your private home poker games. There are a lot of poker equipment that play an necessary position in Texas Holdem poker video

games that you just also needs to consider.

This expertise might be even more enjoyable if you

have a home poker room the place you and your mates can easily get together to play.

You and your pals can be assured of having a nicely-equipped,

snug and well-stocked common place to play. If in case you have greater poker

aspirations then your private home poker room can be the best place to develop and hone your poker abilities and technique in a risk free surroundings.

When you have increased poker aspirations it is usually a danger

free classroom the place you develop and sharpen your poker skills

and methods with individuals and stakes that you could management.

Constructing you personal residence poker room can have many benefits for you, your family and your pals.

Here is my blog - adult games for android

With a purpose to arrange a house poker room you could be required to accumulate

various items to run your private home poker games. There are a lot of poker equipment that play an necessary position in Texas Holdem poker video

games that you just also needs to consider.

This expertise might be even more enjoyable if you

have a home poker room the place you and your mates can easily get together to play.

You and your pals can be assured of having a nicely-equipped,

snug and well-stocked common place to play. If in case you have greater poker

aspirations then your private home poker room can be the best place to develop and hone your poker abilities and technique in a risk free surroundings.

When you have increased poker aspirations it is usually a danger

free classroom the place you develop and sharpen your poker skills

and methods with individuals and stakes that you could management.

Constructing you personal residence poker room can have many benefits for you, your family and your pals.

Here is my blog - adult games for android

Niewykrywalne Money Lobby GTA V dzięki któremu otrzymujesz

GTA$ 100 MLN w trackcie czynnej całą dobę sesji.

Stránky