Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

You've made some good points there. I checked on the internet for more information about the issue and found most individuals will

go along with your views on this web site.

Take a look at my blog post http://ladnastrzala.opole.pl/post/si-nie-mog.-wycign-ku-morzu-ramionanie-wiedzia-skd-one-dochodz

Article writing is also a fun, if you know afterward you can write or else it is difficult to

write.

Also visit my web site: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

I'm really impressed with your writing skills

and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?

Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a

great blog like this one today.

Also visit my web-site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/nikczemnej-jego-natury-jak-zrcznie-woona-szata-pragnem-tylko-by-si-zabrali

Hello There. I discovered your blog the usage of msn. This is a

really neatly written article. I'll be sure to

bookmark it and come back to learn extra of

your helpful information. Thanks for the post.

I'll definitely return.

My web blog https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

Hurrah! Finally I got a web site from where I can in fact take useful facts

concerning my study and knowledge.

My homepage ... https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

I'm really impressed with your writing skills and also with

the layout on your blog. Is this a paid theme or

did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to see a great

blog like this one nowadays.

Look into my website http://superdomenkafajnaa.eu/post/mi-si-e-im-mniej-go-rozumiem-stp-i-zama-nog.-krlewski

I blog quite often and I genuinely appreciate your content.

This article has really peaked my interest. I will take a note

of your site and keep checking for new details about once per week.

I opted in for your Feed as well.

Here is my web site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/gupiec-czcigodny-panie-pogardliwie-si-rozemiaem-i/

hello!,I love your writing so much! proportion we communicate

more approximately your post on AOL? I need an expert in this space to unravel my problem.

Maybe that is you! Looking ahead to look you.

Here is my web-site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/zdawao-mu-si-e-wszystkie-ebra-po-lewej-jones-tym-swoim-pyszakowatym-gosem-prosz

Hello, after reading this amazing paragraph i am as well glad to

share my familiarity here with colleagues.

Feel free to visit my blog post :: https://lnkd.in/dGRPTZP

We're a gaggle of volunteers and opening a new scheme in our community.

Your website provided us with valuable info to work on. You've performed an impressive job and our entire neighborhood shall be thankful to you.

Review my webpage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-zakcio.-a-wwczas-jak-gdyby-jakie-czym-si-mwi-que-diable-wypowiedzia

You really make it appear really easy with your presentation however

I find this matter to be actually something that I think I would never understand.

It seems too complex and very large for me. I am looking ahead

for your subsequent publish, I will try to get the hang of

it!

Feel free to visit my web-site http://ladnastrzala.opole.pl/post/namyle-oficerowie-avondale-musieli-zrozumie-o-230-mil-oddalonym-od

Simply desire to say your article is as surprising.

The clarity in your post is simply great and i can assume you are an expert on this subject.

Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated

with forthcoming post. Thanks a million and please keep

up the enjoyable work.

Also visit my web blog - http://ladnastrzala.opole.pl/post/tego-modego-chopca-spyta.-to-pytanie-tak-harmonizowao-z/

What a information of un-ambiguity and preserveness of valuable familiarity

about unpredicted feelings.

Also visit my web blog: my boat plans free

Wonderful work! That is tthe type of info that should be shared across the

net. Shame oon Google for not positioning this publish higher!

Come on over and talk over with my website .

Thans =)

Feel free to vijsit my blog post :: betting guhide css go download (Rene)

It is not my first time to visit this site, i am browsing this web page dailly and take good information from here everyday.

my blog post: http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-liny-walczy-z-bawanami-albo-znw-jako-si-uda.-a-nie-mia-jeszcze-dwudziestu

It's in reality a great and useful piece of info. I'm glad that you simply shared this useful information with us.

Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

Here is my website ... https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

With havin so much content do you ever run into any problems

of plagorism or copyright infringement? My website has a lot of exclusive content I've

either created myself or outsourced but it seems

a lot of it is popping it up all over the web without my authorization. Do you know any

ways to help protect against content from being ripped off?

I'd certainly appreciate it.

Feel free to surf to my homepage ... https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

My brother suggested I may like this web site. He used

to be entirely right. This publish actually made my day.

You cann't imagine just how much time I had spent for this info!

Thanks!

Feel free to surf to my site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/domw-handlowych-w-koloniach-holenderskich.-ze-sw-steina

Good day! I could have sworn I've visited your blog before but after going through many of the articles I realized it's new to me.

Anyways, I'm definitely pleased I came across it and I'll be bookmarking it and checking

back frequently!

Have a look at my web-site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/dziwak-jaki-znany-jest-w-swej-na-jego-duszy-ladu-wikszego-od-drapnicia-szpilk

Quality content is the important to be a focus for the visitors to pay a quick visit the web site, that's what this web page is providing.

my web-site https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

Pretty! This was a really wonderful article. Thank you for

providing this information.

Also visit my blog post ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/a-ja-przyszedem-tu-i-znalazem-zegarek-mwi-jak-gorcy-kartofel-i-wybieg/

Thanks for finally talking about > Pridaj svoj názor | Krkavec < Loved it!

Also visit my blog post; http://superdomenkafajnaa.eu/post/dodaem-i-pragn-by-szed-felczer-z-fartuchem-zawizanym-a-pod

If you want to increase your know-how only keep visiting this

web page and be updated with the hottest news update posted here.

Also visit my webpage; http://ladnastrzala.opole.pl/post/i-w-rezultacie-ci-oto-ludzie-uwaaj-sposb-jak-gdyby-by-duchem

I don't even know how I ended up here, but I thought this post was

great. I don't know who you are but definitely you are going

to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!

my blog; http://ladnastrzala.opole.pl/post/pastwa-to-ci-dwaj-kompani-zrobili-mnie-jak-gdyby-widzia-kogo-czy-co

It's remarkable to visit this web page and reading the views of all friends about this piece of writing, while I am also keen of getting knowledge.

Here is my blog - https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

Good info. Lucky me I found your blog by chance (stumbleupon).

I have book marked it for later!

Feel free to visit my page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/zdawao-mu-si-e-wszystkie-ebra-po-lewej-jones-tym-swoim-pyszakowatym-gosem-prosz

What a data of un-ambiguity and preserveness of precious familiarity on the topic of

unpredicted emotions.

My website; http://ladnastrzala.opole.pl/post/w-brisbane-prawda-ten-chop-mia-cudowne-oko-e-nie-myla-o-wasnym-ocaleniu

Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this article and also the rest of the site is also very good.

my site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/zaatwiem-zaleg-korespondencj-i-zabraem-si-do-pisania

I was curious if you ever thought of changing the layout of your

site? Its very well written; I love what youve got to say.

But maybe you could a little more in the way of content

so people could connect with it better. Youve got an awful lot

of text for only having 1 or 2 pictures. Maybe

you could space it out better?

Also visit my web blog; http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

Thanks to my father who shared with me on the topic of this web

site, this website is truly amazing.

My blog: http://ladnastrzala.opole.pl/post/gupiec-czcigodny-panie-pogardliwie-si-rozemiaem-i/

I feel that is among the most important info for me.

And i am satisfied studying your article. But should commentary on some normal things, The

web site taste is great, the articles is really excellent : D.

Good activity, cheers

My blog: http://superdomenkafajnaa.eu/post/dodaem-i-pragn-by-szed-felczer-z-fartuchem-zawizanym-a-pod

I have been surfing online more than three hours today, yet I

never found any interesting article like yours.

It is pretty worth enough for me. In my view, if all

website owners and bloggers made good content as you did,

the net will be much more useful than ever before.

Here is my page ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/zajta-pobonym-rozmylaniem.-oskarony-ktry-przegra-spraw-otyy

I take pleasure in, result in I found just what I used to be having a look for.

You've ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a great day.

Bye

my web blog - http://ladnastrzala.opole.pl/post/zdawao-mu-si-e-wszystkie-ebra-po-lewej-jones-tym-swoim-pyszakowatym-gosem-prosz

Tremendous issues here. I'm very happy to see your post.

Thanks a lot and I am having a look ahead to contact you.

Will you kindly drop me a e-mail?

Also visit my web-site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/na-rodku-miecie-i-gagany-poruszyy-da-istotne-wyjanienie-ale-chocia

Hmm it seems like your website ate my first comment (it was super long)

so I guess I'll just sum it up what I had written and say, I'm thoroughly enjoying your

blog. I as well am an aspiring blog writer but I'm still new to the whole thing.

Do you have any points for novice blog writers? I'd definitely appreciate it.

Feel free to visit my web page; https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

Hi there, after reading this remarkable article i am as well happy to share

my experience here with mates.

my webpage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/wzgrzu-mia-szar-barw-skay-widzianej-poprzez-ju-dogbnie-przerobiem-i-nie-mam-zamiaru

Hi! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?

I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any recommendations?

Feel free to visit my web site: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

My brother suggested I might like this blog. He was

once totally right. This post truly made my day. You cann't imagine just how a lot time I had spent for this information! Thanks!

Here is my web-site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/kiedy-go-jeszcze-na-wiecie-nie-byo-i-po-niejakim-czasie-sta-si-z-tego/

I know this if off topic but I'm looking into

starting my own blog and was curious what

all is needed to get set up? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

I'm not very internet savvy so I'm not 100% certain. Any

tips or advice would be greatly appreciated. Thanks

Check out my website ... https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

Hiya! I know this is kinda off topic however I'd figured I'd ask.

Would you be interested in exchanging links or

maybe guest writing a blog post or vice-versa?

My website addresses a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit from each other.

If you're interested feel free to send me an e-mail.

I look forward to hearing from you! Fantastic blog by the way!

Look at my website ... http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

I was able to find good advice from your articles.

Review my web site: self actualization standardized test

I am pleased that I detected thyis web blog, just the

right information that I was searching for!

Here iis my web page steam cleaners near me

Hey there, Youu have done a great job. I

will definitely digg it and personally suggest to my friends.

I'm sure they'll be benefited from this website.

Feel free tto surf to my blog :: make money online now (Mazie)

You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something which I think I would never understand.

It seems too complex and extremely broad for me.

I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

my page - http://ladnastrzala.opole.pl/post/wycigali-szyje-prawie-wazili-na-drgny.-to-tak-jest-mwi-spokojnie.-czowiek-tchrzem

Oh my goodness! Impressive article dude! Thanks, However I am encountering issues

with your RSS. I don't understand the reason why I cannot join it.

Is there anybody getting identical RSS problems? Anybody who knows the solution can you kindly respond?

Thanx!!

My page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/miejsce-na-ziemi-skd-czerpie-swe-wodze-swemu-temperamentowi-co-zaog-doprowadzao-prawie-do

Hi i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read this

paragraph i thought i could also make comment due to this

sensible article.

Also visit my homepage http://superdomenkafajnaa.eu/post/wisiay-jak-worek-pod-szczkamispodziewa-si-nie-mona-byo.-nic-dziwnego-e

You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think

I would never understand. It seems too complicated and

extremely broad for me. I'm looking forward for

your next post, I'll try to get the hang of it!

Feel free to surf to my web-site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/jego-gow-umieszczony-wentylator-porusza-si-miarowo-a-dygnitarzy-w-towarzystwie-dwch-kopijnikw

Stránky