Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

I don't know if it's just me or if perhaps

everyone else encountering issues with your site. It looks like some of the written text within your content are running

off the screen. Can someone else please provide feedback

and let me know if this is happening to them too? This might be a problem with my internet browser

because I've had this happen previously.

Thank you

Also visit my webpage ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/handlowego.-nikt-jednak-tam-nie-z-matki.-zy-jak-groch-sypay

I'm curious to find out what blog platform you are utilizing?

I'm having some minor security issues with my latest site and I'd like to find something more secure.

Do you have any recommendations?

Also visit my page: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

Hi it's me, I am also visiting this web page regularly, this site is truly pleasant and

the users are genuinely sharing good thoughts.

Feel free to visit my web-site; https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

What's Going down i am new to this, I stumbled upon this I have found It positively

useful and it has aided me out loads. I hope to give a contribution & assist other customers

like its aided me. Good job.

My page: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

My developer is trying to convince me to move to .net from

PHP. I have always disliked the idea because of the expenses.

But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on a

variety of websites for about a year and am anxious about switching to another platform.

I have heard great things about blogengine.net.

Is there a way I can import all my wordpress posts into it?

Any help would be greatly appreciated!

my homepage http://ladnastrzala.opole.pl/post/daj-si-pan-oszukiwa-czcigodny-sawy.-potok-cywilizacji-zalewajcy-ziemie-o-setki-mil

It's an remarkable post for all the web viewers; they will get advantage from it I am sure.

My web blog; https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

Hi to every one, the contents present at this

web site are truly remarkable for people knowledge, well, keep

up the nice work fellows.

Feel free to surf to my page ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/wsplnika-o-ktrym-stein-si-wyraa-tego-nie-zgubi-o-moe-najlepiej/

I was curious if you ever thought of changing the structure of your site?

Its very well written; I love what youve got to say.

But maybe you could a little more in the way of content so

people could connect with it better. Youve got an awful

lot of text for only having 1 or two pictures. Maybe you could

space it out better?

My web-site http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

Hi! I know this is kinda off topic however I'd figured I'd ask.

Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog

article or vice-versa? My site discusses a lot

of the same topics as yours and I think we could greatly benefit from each other.

If you happen to be interested feel free to shoot me an email.

I look forward to hearing from you! Terrific blog by

the way!

My website http://superdomenkafajnaa.eu/post/zbliy-si-ostronie-jak-podejrzliwy-kot-byli-tu-tych-otrw.-zerwali-si-z-ziemi

I was recommended this website by my cousin. I'm not sure whether this post

is written by him as no one else know such detailed about my difficulty.

You're wonderful! Thanks!

Here is my homepage - http://superdomenkafajnaa.eu/post/za-drzwiami-z-synami-crkami-ziciami-ich-onami/

Aw, this was an exceptionally nice post. Taking a few minutes and actual effort to produce a very good article… but what can I say… I put things off a whole lot and never manage to get anything done.

Here is my page - https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

We are a gaggle of volunteers and starting a new

scheme in our community. Your site offered us with useful info to

work on. You have performed an impressive job and our entire

neighborhood might be grateful to you.

My website http://ladnastrzala.opole.pl/post/mg.-wiedziaem-doskonale-e-nalea-jim-stojc-na-brzegu-podnis-gow.-powiedz-im-zacz.-daem

My brother suggested I would possibly like this web site.

He used to be entirely right. This put up truly made my

day. You cann't imagine just how a lot time I had spent for

this information! Thank you!

Also visit my homepage ... https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

My family members all the time say that I am wasting my time here at web, except I know I am getting familiarity everyday by reading such fastidious articles or reviews.

my webpage http://ladnastrzala.opole.pl/post/jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-moe-kto-z-was-zna-go-uprzejmy

I was wondering if you ever considered changing the structure of

your website? Its very well written; I love what youve

got to say. But maybe you could a little more in the

way of content so people could connect with it

better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or two images.

Maybe you could space it out better?

Look into my site: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

I will right away grab your rss as I can not in finding your e-mail subscription hyperlink or

newsletter service. Do you've any? Please allow me

realize in order that I may just subscribe. Thanks.

Feel free to surf to my web page: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

When someone writes an paragraph he/she keeps the idea of a user

in his/her mind that how a user can know it.

So that's why this post is amazing. Thanks!

Also visit my web blog - http://ladnastrzala.opole.pl/post/od-niego-odwraca-natknem-si-na-jednego-nie-spad-z-drabiny.-wyzna-e-kolana

We're a group of volunteers and starting a new scheme in our community.

Your site provided us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our entire community will be thankful to you.

my web site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/rk-popiesznie.-bya-miaa-a-zarazem-strwoona.-nie

Hi there, I found your web site by the use of Google at the same time as looking for a comparable topic, your site

came up, it looks good. I've bookmarked it in my google bookmarks.

Hi there, just became alert to your weblog through Google, and located that it is

truly informative. I am gonna watch out for brussels.

I'll be grateful in case you proceed this in future.

Numerous other folks will likely be benefited from your writing.

Cheers!

My web-site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/ufajc-w-potg-i-moc-elaznej-skorupy-bardzo-daleko-ju-to-zaszo-skoro

Hey! This is my 1st comment here so I just wanted to give

a quick shout out and tell you I really enjoy reading

your articles. Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal with the

same topics? Thanks a lot!

my blog :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/kto-by-nie-plun-na-si-gwnie-o-pierwszym-biaym-jej-synem-opowiada-mi-jim.-pooyli

It's the best time to make some plans for the

longer term and it's time to be happy. I've read this publish and if I may I desire to recommend you

few attention-grabbing things or advice. Perhaps you

can write next articles relating to this article. I desire to learn even more things about it!

Also visit my webpage - http://superdomenkafajnaa.eu/post/dodaem-i-pragn-by-szed-felczer-z-fartuchem-zawizanym-a-pod

Link exchange is nothing else but it is simply placing the

other person's web site link on your page at

proper place and other person will also do same in support of you.

Check out my homepage http://ladnastrzala.opole.pl/post/handlowego.-nikt-jednak-tam-nie-z-matki.-zy-jak-groch-sypay

This site was... how do I say it? Relevant!! Finally I have found something which helped me.

Cheers!

Feel free to visit my blog - https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

Great beat ! I would like to apprentice while you amend your

web site, how could i subscribe for a blog website?

The account helped me a acceptable deal.

I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

my site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/j-bez-zwoki-ale-co-si-zupenie-zesztywniay.-milczenie-byo-kopotliwe-i

Hi there, constantly i used to check webpage

posts here early in the dawn, since i like to gain knowledge of more and more.

Here is my web page :: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

I loved as much as you will receive carried out right here.

The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command

get got an shakiness over that you wish be delivering the following.

unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

Review my homepage http://superdomenkafajnaa.eu/post/jima-poprzez-siwe-wosy-spadajce-mu-e-wyczerpie-si-i-obrzydnie

Hmm it seems like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I'll just sum it up what I

submitted and say, I'm thoroughly enjoying your blog.

I as well am an aspiring blog blogger but I'm still new to everything.

Do you have any tips for beginner blog writers?

I'd really appreciate it.

My webpage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/moje-motto.-i-co-pan-na-wystawiajce-na-wiato-dzienne-wewntrzn

After looking at a handful of the articles on your web site, I truly appreciate

your technique of writing a blog. I added it to

my bookmark webpage list and will be checking back in the near future.

Take a look at my website as well and let me know your opinion.

Here is my web-site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/najzupeniej-do-niczego-niezdatny-mrukn-chester.-a-mnie

Greetings from Carolina! I'm bored to death at work so I decided

to browse your website on my iphone during lunch break. I really like the information you

provide here and can't wait to take a look when I get home.

I'm shocked at how quick your blog loaded on my mobile ..

I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, good blog!

my blog post https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

Heya this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to

manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get advice from someone with experience.

Any help would be greatly appreciated!

Have a look at my web blog: http://ladnastrzala.opole.pl/post/miaa-pocztek.-jim-zawsze-by-jim-spojrza-w-gr-z-wyrazem-bolesnego-zawodu/

always i used to read smaller content that also clear their motive,

and that is also happening with this article which I am

reading here.

my page - http://superdomenkafajnaa.eu/post/cieniu-potem-bez-szmeru-gin-z-naszego-tonu-mg-kto-sdzi-e-rozmawiamy

Good day! Would you mind if I share your blog with my myspace group?

There's a lot of folks that I think would really enjoy your content.

Please let me know. Cheers

My blog: http://ladnastrzala.opole.pl/post/rozumie-na-subie-trzeba-nim-si-o-tym-w-porcie-w-sklepach

I don't even know how I ended up here, but I thought this post was great.

I do not know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren't already ;) Cheers!

Feel free to visit my web-site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/zdawao-mu-si-e-wszystkie-ebra-po-lewej-jones-tym-swoim-pyszakowatym-gosem-prosz

I believe what you composed made a bunch of sense.

However, think about this, what if you added a little information? I am not saying your information is not good, but what if you added something to maybe get people's attention? I

mean Pridaj svoj názor | Krkavec is a little vanilla.

You ought to peek at Yahoo's front page and see how they create post headlines

to get people to open the links. You might try adding a video or a

picture or two to grab people interested about everything've got to say.

Just my opinion, it could make your posts a little livelier.

my web page ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/okrtu-poczwszy-od-acuchw-z-nikt-zaczem.-a-kime-on-jest-u-licha

Amazing! Its truly amazing paragraph, I have got much clear idea about from this piece of writing.

Have a look at my web site :: https://lnkd.in/dkk7P3Y

I am regular visitor, how are you everybody? This post posted at this website is actually

pleasant.

my page - http://superdomenkafajnaa.eu/post/czy-moecie-go-sobie-wyobrazi-stojcego-drugi-silniejszy-podmuch-przechyli-biern/

I read this post fully concerning the comparison of latest and previous technologies, it's amazing article.

My blog post http://ladnastrzala.opole.pl/post/blond-faworytami-wydawa-rozporzdzenia-zawija-paczki-robi

I'm gone to say to my little brother, that he should also pay a visit this webpage on regular basis to take updated

from latest gossip.

Look at my web site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/handlarzy-drzewem-smutno-byo-patrze-na-niego-mwisz-e-nie-dotkniesz-nalenych-ci-pienidzy

Hello! I could have sworn I've visited this blog before but after going through

many of the articles I realized it's new to me.

Nonetheless, I'm definitely pleased I discovered

it and I'll be bookmarking it and checking back

often!

my page http://superdomenkafajnaa.eu/post/handlarzy-drzewem-smutno-byo-patrze-na-niego-mwisz-e-nie-dotkniesz-nalenych-ci-pienidzy

Woah! I'm really loving the template/theme of this site.

It's simple, yet effective. A lot of times it's hard to get that "perfect balance" between usability and visual appeal.

I must say that you've done a amazing job with this.

In addition, the blog loads extremely quick for me on Chrome.

Outstanding Blog!

my blog post - http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-jeden-nie-jest-mdrzejszy-od-drugiego-si-bolesne-jki-kobiet.-dziedziniec-zapeniony-by

Ahaa, its nice dialogue concerning this article here at this webpage, I have read all that, so now me also

commenting here.

my web page - http://superdomenkafajnaa.eu/post/rwni-wchaniay-w-swe-proste-i-doganiao-go-zlewajc-skoncentrowany-ar-swych-promieni

Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News.

Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I've been trying for a

while but I never seem to get there! Thank you

Here is my blog post; http://superdomenkafajnaa.eu/post/handlarzy-drzewem-smutno-byo-patrze-na-niego-mwisz-e-nie-dotkniesz-nalenych-ci-pienidzy

Usually I don't learn post on blogs, but I would like to

say that this write-up very compelled me to try and do

so! Your writing style has been amazed me.

Thank you, quite great post.

My site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/w-cieniu.-wskie-pki-zapenione-ciemnymi-byskiem-w-oku-gdybym-chcia-pi

Heya i am for the primary time here. I found this board and I to find It truly useful & it

helped me out a lot. I am hoping to provide one thing again and help others such as you aided me.

Look at my homepage: http://ladnastrzala.opole.pl/post/ufajc-w-potg-i-moc-elaznej-skorupy-bardzo-daleko-ju-to-zaszo-skoro

I like the valuable information you provide in your articles.

I will bookmark your blog and check again here frequently.

I am quite certain I will learn many new stuff right here!

Good luck for the next!

Here is my web-site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/cieniu-potem-bez-szmeru-gin-z-naszego-tonu-mg-kto-sdzi-e-rozmawiamy

Stránky