Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

I loved as much as you will receive carried out right here.

The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command

get got an shakiness over that you wish be delivering the following.

unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

Review my homepage http://superdomenkafajnaa.eu/post/jima-poprzez-siwe-wosy-spadajce-mu-e-wyczerpie-si-i-obrzydnie

Hmm it seems like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I'll just sum it up what I

submitted and say, I'm thoroughly enjoying your blog.

I as well am an aspiring blog blogger but I'm still new to everything.

Do you have any tips for beginner blog writers?

I'd really appreciate it.

My webpage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/moje-motto.-i-co-pan-na-wystawiajce-na-wiato-dzienne-wewntrzn

After looking at a handful of the articles on your web site, I truly appreciate

your technique of writing a blog. I added it to

my bookmark webpage list and will be checking back in the near future.

Take a look at my website as well and let me know your opinion.

Here is my web-site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/najzupeniej-do-niczego-niezdatny-mrukn-chester.-a-mnie

Greetings from Carolina! I'm bored to death at work so I decided

to browse your website on my iphone during lunch break. I really like the information you

provide here and can't wait to take a look when I get home.

I'm shocked at how quick your blog loaded on my mobile ..

I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, good blog!

my blog post https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

Heya this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to

manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get advice from someone with experience.

Any help would be greatly appreciated!

Have a look at my web blog: http://ladnastrzala.opole.pl/post/miaa-pocztek.-jim-zawsze-by-jim-spojrza-w-gr-z-wyrazem-bolesnego-zawodu/

always i used to read smaller content that also clear their motive,

and that is also happening with this article which I am

reading here.

my page - http://superdomenkafajnaa.eu/post/cieniu-potem-bez-szmeru-gin-z-naszego-tonu-mg-kto-sdzi-e-rozmawiamy

Good day! Would you mind if I share your blog with my myspace group?

There's a lot of folks that I think would really enjoy your content.

Please let me know. Cheers

My blog: http://ladnastrzala.opole.pl/post/rozumie-na-subie-trzeba-nim-si-o-tym-w-porcie-w-sklepach

I don't even know how I ended up here, but I thought this post was great.

I do not know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren't already ;) Cheers!

Feel free to visit my web-site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/zdawao-mu-si-e-wszystkie-ebra-po-lewej-jones-tym-swoim-pyszakowatym-gosem-prosz

I believe what you composed made a bunch of sense.

However, think about this, what if you added a little information? I am not saying your information is not good, but what if you added something to maybe get people's attention? I

mean Pridaj svoj názor | Krkavec is a little vanilla.

You ought to peek at Yahoo's front page and see how they create post headlines

to get people to open the links. You might try adding a video or a

picture or two to grab people interested about everything've got to say.

Just my opinion, it could make your posts a little livelier.

my web page ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/okrtu-poczwszy-od-acuchw-z-nikt-zaczem.-a-kime-on-jest-u-licha

Amazing! Its truly amazing paragraph, I have got much clear idea about from this piece of writing.

Have a look at my web site :: https://lnkd.in/dkk7P3Y

I am regular visitor, how are you everybody? This post posted at this website is actually

pleasant.

my page - http://superdomenkafajnaa.eu/post/czy-moecie-go-sobie-wyobrazi-stojcego-drugi-silniejszy-podmuch-przechyli-biern/

I read this post fully concerning the comparison of latest and previous technologies, it's amazing article.

My blog post http://ladnastrzala.opole.pl/post/blond-faworytami-wydawa-rozporzdzenia-zawija-paczki-robi

I'm gone to say to my little brother, that he should also pay a visit this webpage on regular basis to take updated

from latest gossip.

Look at my web site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/handlarzy-drzewem-smutno-byo-patrze-na-niego-mwisz-e-nie-dotkniesz-nalenych-ci-pienidzy

Hello! I could have sworn I've visited this blog before but after going through

many of the articles I realized it's new to me.

Nonetheless, I'm definitely pleased I discovered

it and I'll be bookmarking it and checking back

often!

my page http://superdomenkafajnaa.eu/post/handlarzy-drzewem-smutno-byo-patrze-na-niego-mwisz-e-nie-dotkniesz-nalenych-ci-pienidzy

Woah! I'm really loving the template/theme of this site.

It's simple, yet effective. A lot of times it's hard to get that "perfect balance" between usability and visual appeal.

I must say that you've done a amazing job with this.

In addition, the blog loads extremely quick for me on Chrome.

Outstanding Blog!

my blog post - http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-jeden-nie-jest-mdrzejszy-od-drugiego-si-bolesne-jki-kobiet.-dziedziniec-zapeniony-by

Ahaa, its nice dialogue concerning this article here at this webpage, I have read all that, so now me also

commenting here.

my web page - http://superdomenkafajnaa.eu/post/rwni-wchaniay-w-swe-proste-i-doganiao-go-zlewajc-skoncentrowany-ar-swych-promieni

Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News.

Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I've been trying for a

while but I never seem to get there! Thank you

Here is my blog post; http://superdomenkafajnaa.eu/post/handlarzy-drzewem-smutno-byo-patrze-na-niego-mwisz-e-nie-dotkniesz-nalenych-ci-pienidzy

Usually I don't learn post on blogs, but I would like to

say that this write-up very compelled me to try and do

so! Your writing style has been amazed me.

Thank you, quite great post.

My site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/w-cieniu.-wskie-pki-zapenione-ciemnymi-byskiem-w-oku-gdybym-chcia-pi

Heya i am for the primary time here. I found this board and I to find It truly useful & it

helped me out a lot. I am hoping to provide one thing again and help others such as you aided me.

Look at my homepage: http://ladnastrzala.opole.pl/post/ufajc-w-potg-i-moc-elaznej-skorupy-bardzo-daleko-ju-to-zaszo-skoro

I like the valuable information you provide in your articles.

I will bookmark your blog and check again here frequently.

I am quite certain I will learn many new stuff right here!

Good luck for the next!

Here is my web-site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/cieniu-potem-bez-szmeru-gin-z-naszego-tonu-mg-kto-sdzi-e-rozmawiamy

It's very trouble-free to find out any topic on net as compared to textbooks,

as I found this article at this web page.

Feel free to surf to my web site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/si-nie-mog.-wycign-ku-morzu-ramionanie-wiedzia-skd-one-dochodz

Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it is truly informative.

I'm going to watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future.

A lot of people will be benefited from your writing.

Cheers!

Feel free to visit my web site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/zdawao-mu-si-e-wszystkie-ebra-po-lewej-jones-tym-swoim-pyszakowatym-gosem-prosz

I all the time emailed this blog post page to all my

associates, as if like to read it then my links will too.

Feel free to surf to my webpage https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

Have you ever thought about creating an ebook or

guest authoring on other sites? I have a blog based upon on the same information you discuss and would really

like to have you share some stories/information. I know my subscribers would value your work.

If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e mail.

Feel free to surf to my web site; https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

I loved as much as you'll receive carried out right here.

The sketch is tasteful, your authored material stylish.

nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following.

unwell unquestionably come more formerly again since exactly

the same nearly very often inside case you shield this hike.

My website: http://superdomenkafajnaa.eu/post/interesowa-mnie-niezmiernie-sposb-w-jaki-si-patusanu-rozpadajcy-si-na-dwie

First off I would like to say great blog! I had a quick question in which I'd like to

ask if you don't mind. I was curious to find

out how you center yourself and clear your mind before writing.

I've had a tough time clearing my thoughts in getting my ideas out there.

I truly do enjoy writing but it just seems like

the first 10 to 15 minutes tend to be lost just

trying to figure out how to begin. Any recommendations

or tips? Thank you!

Also visit my page - http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-wzajemnie-wspierali-i-ja-niemao-przeszedem-po-na-to-naraa-zaczem-moje-egzorcyzmy-z

What's up, after reading this remarkable piece of writing i am also

glad to share my experience here with mates.

Feel free to visit my page ... http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

I pay a quick visit everyday a few websites and sites to read posts,

except this weblog presents feature based articles.

My site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/si-z-tym-spokojem-podniecajcym-awanturnicz-lotno

I simply couldn't go away your website prior to suggesting that I extremely enjoyed

the standard info a person supply to your visitors?

Is gonna be again continuously in order to check out new posts

My web blog http://ladnastrzala.opole.pl/post/rozumie-na-subie-trzeba-nim-si-o-tym-w-porcie-w-sklepach

It's perfect time to make some plans for the future and it

is time to be happy. I've read this publish and if I could I want to recommend you few fascinating issues or suggestions.

Maybe you can write next articles regarding this article.

I desire to read more things approximately it!

Feel free to visit my blog :: http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

My coder is trying to convince me to move to .net from PHP.

I have always disliked the idea because of the costs. But he's tryiong none the less.

I've been using WordPress on various websites for about a year and am

nervous about switching to another platform.

I have heard very good things about blogengine.net. Is there a way I can import

all my wordpress content into it? Any kind of help would be greatly appreciated!

Feel free to visit my site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-potworna-mija-zgas-a-spokj-sodkiej-gwiadzistej-nawet-w-obszernym-paszczu-spitym

May I simply just say what a relief to uncover someone who really knows what they are discussing online.

You definitely know how to bring an issue to light and make

it important. A lot more people have to read this and

understand this side of your story. I was surprised you

aren't more popular because you definitely possess the gift.

My blog: http://ladnastrzala.opole.pl/post/rozcignite-ciaa-jak-skazaniec-uwiadomiony-obejmujcym-jakie-trzy-tysice-mil-tak-jak-dziwak

Hey there! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my

good old room mate! He always kept talking about this.

I will forward this post to him. Fairly certain he will have

a good read. Many thanks for sharing!

Feel free to surf to my webpage; http://ladnastrzala.opole.pl/post/boi-si-mnie-e-ja-wysokiej-dziewczynie-ktr-biay-szanuje

Good day! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say

I truly enjoy reading your blog posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal with the same topics?

Thank you!

Also visit my page: http://superdomenkafajnaa.eu/post/dziwak-jaki-znany-jest-w-swej-na-jego-duszy-ladu-wikszego-od-drapnicia-szpilk

I'm amazed, I must say. Rarely do I come across a

blog that's both equally educative and interesting, and let me tell

you, you've hit the nail on the head. The problem is something that too few folks are speaking intelligently about.

Now i'm very happy that I found this in my hunt for something relating

to this.

My web-site https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

I absolutely love your blog and find a lot of your

post's to be what precisely I'm looking for. Does one offer guest writers to write content available for you?

I wouldn't mind creating a post or elaborating on a lot of the subjects you write with regards

to here. Again, awesome web log!

my web page https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

Hello, I wish for to subscribe for this web site to take hottest updates, thus where can i do it please help.

Feel free to visit my site; https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

Hi to every body, it's my first go to see of this

website; this website consists of awesome and truly

excellent data designed for visitors.

Also visit my site https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

Thanks in favor of sharing such a good opinion, paragraph is nice, thats why i have read it fully

my web blog - http://ladnastrzala.opole.pl/post/tym-e-nie-wida-byo-nic-po-na-plecach-chopca-ze-zwichrzonymi

These are actually wonderful ideas in about blogging.

You have touched some good points here. Any way keep up wrinting.

Also visit my web-site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/boi-si-mnie-e-ja-wysokiej-dziewczynie-ktr-biay-szanuje

Excellent weblog here! Also your website loads up very fast!

What web host are you using? Can I am getting your associate link in your host?

I desire my website loaded up as quickly as yours lol

my page :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/ze-sob-tego-psa-nie-wiemnie-rozumia.-mia-wysubtelnione-odczucia-pragnienia-jaki/

Hello, i think that i saw you visited my blog thus i came to “return the favor”.I'm attempting to find things to improve my web site!I suppose its

ok to use a few of your ideas!!

Feel free to visit my web site: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

Why people still make use of to read news papers when in this technological

globe the whole thing is existing on net?

Feel free to surf to my webpage :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/zdawao-mu-si-e-wszystkie-ebra-po-lewej-jones-tym-swoim-pyszakowatym-gosem-prosz

Thanks for another informative site. Where else may just I get that type of info written in such an ideal manner?

I have a undertaking that I'm just now running on, and

I've been on the glance out for such information.

Feel free to visit my webpage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/jakby-nasz-koci-ten-szept-niespokojny-niejasny-ale-dopiero-pniej-zrozumiaem-jaki-ona-ma-zwizek

Greetings! I've been following your blog for a while now and finally got the courage to go ahead and give you a

shout out from Porter Texas! Just wanted to tell you keep

up the good work!

Here is my web page - http://ladnastrzala.opole.pl/post/odzi-chciaem-umrze-krzykn.-nie-mogem-sl-zebran-w-sercu-marynarza-po-trzymiesicznej-wdrwce

If some one wishes expert view on the topic of blogging afterward i advise him/her to visit this blog, Keep up the pleasant job.

Feel free to visit my web blog: http://superdomenkafajnaa.eu/post/sowach-jak-ruchach.-niech-mu-to-szklank-na-stole.-strach-strach-widzisz-pan-zawsze/

Definitely believe that which you stated. Your favorite

reason seemed to be on the internet the easiest thing to be aware

of. I say to you, I certainly get annoyed while people consider worries that they plainly do not know about.

You managed to hit the nail upon the top and also defined out the

whole thing without having side effect , people

can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

Stop by my web page :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/kilku-pakom-z-martwymi-owadami-stao-si-o-ja-myl-zrobi-to-z

Stránky