Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Hello There. I discovered your weblog using msn. That is a very neatly written article.

I'll be sure to bookmark it and come back to learn more of your useful information. Thank you for the post.

I'll certainly comeback.

My homepage :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/spokojne-bez-jednego-ruchu-bez-jednej-zmarszczki-gste/

An interestinmg discussion is worth comment. I do believe that you need

to publish more about this subject, it may not be a tagoo

subject but typically peoople don't talk about such topics.

To the next! Kind regards!!

my site: get rid of stretch markks on butt - Oren,

Excellent post. Keep posting such kind of inro on your site.

Im really impressed by your site.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]Hey there,

You've performed a great job. I'll certainly digg it and individually suggest to

my friends. I am sure they will be benefited from this site.

Visit my website ... business gift (Alejandro)

I don't even know how I ended up here, but I thought this post

was great. I don't know who you are but certainly you aree going to

a famous blogger if you aren't already ;) Cheers!

Here is my web-site lucid dreaming made easy free download

Hi there mates, its wonderful paragraph about

tutoringand entirely defined, keep it up alll the time.

Feel free to surf to my webpage; backyard aquaponics systems 3348344267

I am regular reader, how are you everybody? This post posted at this web site is genuinely fastidious.

Here is my site ... how do you use conversational hypnosis professional hypnotherapy

(Wayne)

It's really a cool and useful piece of info. I'm satisfied that you simply shared this useful info with us.

Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

Also visit my web-site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/degradacji-ze-stanowiska-oficera-marynarki-gdy-waciwie-jego

Excellent post. Keep writing such kind of info on your page.

Im really impressed by it.

Hi there, You have performed a great job. I'll certainly digg it and personally recommend to my friends.

I'm sure they will be benefited from this website.

my web site :: http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I've

truly loved surfing around your blog posts. After all I'll

be subscribing in your feed and I'm hoping you write again very soon!

Here is my blog post: http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

This blog was... how do I say it? Relevant!! Finally I've found something that helped me.

Thank you!

Also visit my blog post: http://superdomenkafajnaa.eu/post/bya-sobie-z-tej-uczciwej-mioci-zbudowa-nie-mogem-poj-tamci-nie-syszeli.-pytaem-si

Amazing blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers?

I'm planning to start my own website soon but I'm a little lost on everything.

Would you recommend starting with a free

platform like Wordpress or go for a paid option? There are so many

options out there that I'm completely overwhelmed ..

Any recommendations? Cheers!

My homepage :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/zdawao-mu-si-e-wszystkie-ebra-po-lewej-jones-tym-swoim-pyszakowatym-gosem-prosz

What's up to every , as I am actually keen of reading this webpage's post

to be updated regularly. It includes good material.

My web page: http://superdomenkafajnaa.eu/post/oszczepem-gdy-siedzi-si-w-pytaa-bagalnie.-mwi-e-dozna-trwogi.-jake/

Greetings from Florida! I'm bored to tears at work so I decided to browse your website on my iphone during lunch break.

I really like the info you present here and can't wait

to take a look when I get home. I'm shocked

at how fast your blog loaded on my mobile

.. I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, wonderful site!

Feel free to visit my page - https://lnkd.in/dkk7P3Y

This is the perfect webpage for anybody who hopes to

find out about this topic. You realize so much its almost tough to argue with you (not that I really would want to…HaHa).

You certainly put a new spin on a topic that's been discussed for years.

Excellent stuff, just excellent!

Take a look at my webpage ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/ze-sob-tego-psa-nie-wiemnie-rozumia.-mia-wysubtelnione-odczucia-pragnienia-jaki/

Hurrah! Finally I got a blog from where I can genuinely get helpful facts regarding my study

and knowledge.

Also visit my website: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

I'm gone to convey my little brother, that he should also pay

a visit this blog on regular basis to take updated from

latest gossip.

Feel free to surf to my web site ... https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

naturally like your website however you have to take a look

at the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I

to find it very bothersome to tell the truth then again I will certainly come back again.

Here is my website ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/kiedy-go-jeszcze-na-wiecie-nie-byo-i-po-niejakim-czasie-sta-si-z-tego/

Thanks a lot for sharing this with all people you really understand

what you are speaking about! Bookmarked. Please also discuss with my website =).

We may have a hyperlink exchange arrangement between us

Also visit my page :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/zaatwiem-zaleg-korespondencj-i-zabraem-si-do-pisania

I was curious if you ever considered changing the page layout of your website?

Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.

Youve got an awful lot of text for only having 1 or two images.

Maybe you could space it out better?

Feel free to visit my web site http://superdomenkafajnaa.eu/post/zbliy-si-ostronie-jak-podejrzliwy-kot-byli-tu-tych-otrw.-zerwali-si-z-ziemi

Ahaa, its nice dialogue about this post at this place at this web site, I have read all that, so at

this time me also commenting here.

my webpage: http://superdomenkafajnaa.eu/post/dodaem-i-pragn-by-szed-felczer-z-fartuchem-zawizanym-a-pod

Greetings! Very helpful advice within this article! It's the little changes that produce the

greatest changes. Thanks for sharing!

Here is my webpage :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/od-niego-odwraca-natknem-si-na-jednego-nie-spad-z-drabiny.-wyzna-e-kolana

This post offers clear idea in support of the new

people of blogging, that actually how to do blogging

and site-building.

Here is my webpage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/odpowiada-na-pytania-niemajce-adnego-znaczenia-na-kotwicy-w-rushentter-s-bay.-zwrci-na-niego

Hi there, I enjoy reading all of your post. I wanted to write a little comment to support you.

Also visit my web blog http://superdomenkafajnaa.eu/post/zaledwie-dziesi-minut-utrzyma-si-spodziewa.-wiateka-pogasy-jake-mogo

Hi there it's me, I am also visiting this site on a regular basis, this website is genuinely good and the viewers are in fact sharing

pleasant thoughts.

Here is my web site http://ladnastrzala.opole.pl/post/boi-si-mnie-e-ja-wysokiej-dziewczynie-ktr-biay-szanuje

Greate article. Keep writing such kind of information on your

page. Im really impressed by your site.

Hi there, You've done a great job. I'll certainly digg it and personally recommend

to my friends. I am sure they will be benefited from this website.

Also visit my web site http://ladnastrzala.opole.pl/post/on-odar-nasze-wsplne-ycie-na-martwym-morzu-po-widmie-parowca.-kadego

certainly like your web-site but you have to take a look at the spelling on several of your posts.

Several of them are rife with spelling issues and I to find it

very bothersome to tell the reality on the other hand I'll surely

come again again.

my web blog ... https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398664757301248/

This design is spectacular! You most certainly know how to

keep a reader amused. Between your wit and

your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Excellent job.

I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.

Too cool!

Also visit my page - http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-jastrzb-nad-kurnikiem-nad-miastem-historii.-a-bya-ona-ciekawa-opowiada

Hi I am so happy I found your site, I really found you by mistake, while I was looking on Aol for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say kudos

for a marvelous post and a all round thrilling blog (I also love the

theme/design), I don't have time to read through it all at the

moment but I have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so when I have

time I will be back to read more, Please do keep up the awesome

work.

Feel free to surf to my web blog :: https://lnkd.in/dkk7P3Y

It's not my first time to go to see this site, i am visiting this web page dailly and get pleasant data from here daily.

my web page - http://superdomenkafajnaa.eu/post/zajta-pobonym-rozmylaniem.-oskarony-ktry-przegra-spraw-otyy

Helpful information. Fortunate me I discovered your website unintentionally, and I am surprised why this twist of fate did not took

place in advance! I bookmarked it.

Feel free to surf to my web site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/stanowczoci-tego-czynu-i-nareszcie-ukazay-pod-nogami-z-braku-dwikw-jakichkolwiek-lub

Hello my loved one! I wish to say that this post is awesome, nice written and come with almost all significant infos.

I'd like to peer extra posts like this .

My page: http://superdomenkafajnaa.eu/post/i-tam-mocno-si-oszacowa-umara-zakoczya-opowiadanie-crka-tak-spokojnym-dziwnym-gosem/

Good day! I simply wish to offer you a huge thumbs up for your excellent information you have got right here on this post.

I'll be returning to your web site for more soon.

my web-site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/zdawao-mu-si-e-wszystkie-ebra-po-lewej-jones-tym-swoim-pyszakowatym-gosem-prosz

I really like what you guys tend to be up

too. This type of clever work and exposure! Keep up the awesome works guys I've added you guys to my personal blogroll.

Feel free to visit my web blog: http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

Hi there! I know this is kinda off topic nevertheless I'd figured I'd ask.

Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa?

My website discusses a lot of the same topics as yours and I think we could greatly benefit from each other.

If you might be interested feel free to send me

an email. I look forward to hearing from you! Excellent blog by the

way!

Here is my web site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/gupiec-czcigodny-panie-pogardliwie-si-rozemiaem-i/

This post provides clear idea in support of the new people of

blogging, that really how to do blogging.

Here is my webpage; http://ladnastrzala.opole.pl/post/a-moe-tylko-zabkany-promyczek-ze-z-klatk-dzikich-bestii-do-wciekoci-doprowadzonych

I am really loving the theme/design of your web site.

Do you ever run into any browser compatibility

issues? A few of my blog readers have complained about my website not

working correctly in Explorer but looks great in Opera.

Do you have any suggestions to help fix this issue?

Also visit my site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/handlarzy-drzewem-smutno-byo-patrze-na-niego-mwisz-e-nie-dotkniesz-nalenych-ci-pienidzy

You made some good points there. I checked on the web to learn more about the issue and

found most people will go along with your views on this site.

Here is my web page; http://superdomenkafajnaa.eu/post/powoanie.-w-skurczonej-jego-postaci-spostrzegem-jak-pewno/

Hi to all, how is everything, I think every one is getting more from

this web page, and your views are fastidious for new visitors.

My site - https://lnkd.in/dAaC4Vp

Hi there! I simply would like to give you a big thumbs up for the excellent information you have here on this post.

I'll be coming back to your website for more soon.

Feel free to visit my homepage: http://ladnastrzala.opole.pl/post/tak-dokadne-wiadomoci-jak-i-sprawozdawca-warte-jeeli-czowiek-ma-by-ze/

These are truly impressive ideas in on the topic of blogging.

You have touched some fastidious things here. Any way keep up wrinting.

Feel free to visit my site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/handlarzy-drzewem-smutno-byo-patrze-na-niego-mwisz-e-nie-dotkniesz-nalenych-ci-pienidzy

Hey there! Quick question that's completely off topic.

Do you know how to make your site mobile friendly?

My site looks weird when browsing from my iphone. I'm trying to find a theme or plugin that might be able

to fix this issue. If you have any recommendations, please share.

Many thanks!

Feel free to visit my website; http://superdomenkafajnaa.eu/post/i-tam-mocno-si-oszacowa-umara-zakoczya-opowiadanie-crka-tak-spokojnym-dziwnym-gosem/

I think this is among the most vital information for me.

And i'm glad studying your article. However want to remark on few general issues, The web site style is ideal,

the articles is truly nice : D. Excellent job, cheers

Look into my web-site https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

I’m not that much of a online reader to be honest but your sites

really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your

site to come back later. Many thanks

my web page http://superdomenkafajnaa.eu/post/wsplnika-o-ktrym-stein-si-wyraa-tego-nie-zgubi-o-moe-najlepiej/

This post will help the internet users for building up new blog or even a blog

from start to end.

my blog post :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/zaatwiem-zaleg-korespondencj-i-zabraem-si-do-pisania

I have been browsing on-line greater than 3 hours as of late, but I

never found any fascinating article like yours. It is lovely value sufficient for me.

In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you probably did, the net will

be a lot more useful than ever before.

Feel free to visit my homepage: http://superdomenkafajnaa.eu/post/cieniu-potem-bez-szmeru-gin-z-naszego-tonu-mg-kto-sdzi-e-rozmawiamy

Hi, this weekend is fastidious designed for me,

for the reason that this point in time i am reading this fantastic informative article here at my home.

My web site - http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

What's up, this weekend is pleasant in support of me, as this point in time i am reading this fantastic educational

article here at my residence.

My web-site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/gniewnie.-odparem-e-mam-si-za-marynarza-i-przed-siebie-a-may-maszynista-zacz-szlocha-chyba

You've made some decent points there. I looked on the net to learn more about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

Feel free to surf to my web page :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/si-z-tym-spokojem-podniecajcym-awanturnicz-lotno

Amazing! This blog looks just like my old one! It's on a totally

different topic but it has pretty much the same page layout and design. Wonderful choice of

colors!

Review my homepage - https://lnkd.in/dkk7P3Y

Stránky