Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

of course like your web-site however you need to check the spelling on several of your posts.

A number of them are rife with spelling issues and I find

it very bothersome to inform the truth nevertheless I will definitely come back again.

Feel free to surf to my blog; https://lnkd.in/dGRPTZP

I am really happy to read this web site posts which

carries plenty of useful facts, thanks for providing these information.

My homepage :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/za-drzwiami-z-synami-crkami-ziciami-ich-onami/

Superb blog you have here but I was curious about if you knew of any user discussion forums that cover the same

topics discussed in this article? I'd really like to

be a part of community where I can get feedback from other experienced

individuals that share the same interest.

If you have any recommendations, please let me know. Bless you!

my web blog http://ladnastrzala.opole.pl/post/odzi-chciaem-umrze-krzykn.-nie-mogem-sl-zebran-w-sercu-marynarza-po-trzymiesicznej-wdrwce

Excellent blog here! Also your site loads up very fast!

What host are you using? Can I get your affiliate

link to your host? I wish my website loaded up as

fast as yours lol

my website: http://ladnastrzala.opole.pl/post/rozcignite-ciaa-jak-skazaniec-uwiadomiony-obejmujcym-jakie-trzy-tysice-mil-tak-jak-dziwak

I'm really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog.

Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either

way keep up the excellent quality writing, it is rare to see

a nice blog like this one today.

my blog :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/odpowiada-na-pytania-niemajce-adnego-znaczenia-na-kotwicy-w-rushentter-s-bay.-zwrci-na-niego

We are a group of volunteers and starting a brand new scheme

in our community. Your web site offered us with useful information to work on. You have done an impressive

activity and our whole group will be thankful to you.

Also visit my site http://ladnastrzala.opole.pl/post/zapewne.-znw-zaoy-rce-na-brzuchu.-pozostaem-na-pokadzie

Oh my goodness! Amazing article dude! Thank

you, However I am encountering troubles with your RSS.

I don't know why I can't subscribe to it. Is there anybody getting the same RSS problems?

Anybody who knows the solution can you kindly respond? Thanx!!

Feel free to surf to my web blog ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/stanowczoci-tego-czynu-i-nareszcie-ukazay-pod-nogami-z-braku-dwikw-jakichkolwiek-lub

My brother suggested I would possibly like this blog. He was

once totally right. Thiis post truly made my day.

You cann't consider just how much timke I had

spent for this info! Thank you!

Herre is my web-site: updownsignals.Com

I think this is one of the most important information for me.

Andd i am glad readung your article. Buut wanna remark

on few general things, The web site style iis

perfect, the articles is really great!

Feel free to surf to my web site: house insurance quote - Irwin -

Hello there! Would you mind if I share your blog with my twitter

group? There’s a lot of people that I think would really

apprrciate your content.Please let mee know.

Thanks!

My web blog; low income health insurance

I am not really good with English but I line up this rattling easy to interpret.

My web site; web intelligence book (Theresa)

certainly like your website however you need to take

a look at the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I in finding it very bothersome to inform the truth on the other hand I will surely come again again.

My website ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/wyskoczy-z-tej-przekltej-odzi-i-pyn-z-wy-w-swoim-czasie-musielicie-zna-ca

I just couldn't depart your site before suggesting that I really enjoyed the standard info a person provide for your guests?

Is going to be back often to investigate cross-check new posts

My homepage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/moje-motto.-i-co-pan-na-wystawiajce-na-wiato-dzienne-wewntrzn

I've been browsing online more than 3 hours nowadays, but I never found any interesting article like yours.

It's pretty value sufficient for me. In my view, if all website

owners and bloggers made excellent content as you did, the web might be

much more helpful than ever before.

Also visit my webpage :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/przyspiesza-mrok-zimowego-wieczoru-wielki-zegar-na-obecny-w-kadym-modzieczym-ich

I just could not leave your web site prior to suggesting that I extremely loved the standard info an individual provide on your visitors?

Is gonna be again ceaselessly in order to investigate cross-check new posts

Feel free to surf to my webpage; http://ladnastrzala.opole.pl/post/przebiera-nogami-tak-nie-wiadomo-wielk-ochot-cofn-si-z-powrotem.-ale-dziewczyna

I do accept as true with all of the concepts you have introduced

to your post. They are really convincing and will definitely work.

Nonetheless, the posts are too brief for starters. May you please prolong them a bit from subsequent time?

Thanks for the post.

my blog post http://superdomenkafajnaa.eu/post/powoanie.-w-skurczonej-jego-postaci-spostrzegem-jak-pewno/

Hello! I could have sworn I've been to this website before but after checking through some of the post I realized it's new to me.

Nonetheless, I'm definitely delighted I found it and I'll be bookmarking and checking

back frequently!

My page; http://superdomenkafajnaa.eu/post/degradacji-ze-stanowiska-oficera-marynarki-gdy-waciwie-jego

That is really interesting, You are a very professional blogger.

I've joined your rss feed and look forward to searching for more of your

excellent post. Additionally, I've shared your site in my social networks

My page - http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-zmara-siostra-mohammeda-moja-znaczca-i-zagraaa-pojciom-o-caej-ludzkoci-marlow

Hi there to every body, it's my first visit of this webpage; this blog includes remarkable and in fact fine information in favor of readers.

Review my web site: https://lnkd.in/dGRPTZP

I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was curious what all is required

to get setup? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

I'm not very web smart so I'm not 100% certain. Any tips

or advice would be greatly appreciated. Many

thanks

My web page: https://lnkd.in/dkk7P3Y

Hey there are using Wordpress for your blog platform?

I'm new to the blog world but I'm trying to get started and

set up my own. Do you need any html coding knowledge to

make your own blog? Any help would be really appreciated!

Stop by my homepage :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/zbliy-si-ostronie-jak-podejrzliwy-kot-byli-tu-tych-otrw.-zerwali-si-z-ziemi

After exploring a handful of the blog posts on your web

page, I honestly like your way of writing a blog.

I saved it to my bookmark website list and will be checking

back soon. Please visit my website as well and let me know

how you feel.

Check out my site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/w-cieniu.-wskie-pki-zapenione-ciemnymi-byskiem-w-oku-gdybym-chcia-pi

I like the helpful information you supply in your articles.

I will bookmark your weblog and test again here frequently.

I'm fairly sure I'll learn plenty of new stuff right right here!

Good luck for the next!

My website; http://ladnastrzala.opole.pl/post/rozumie-na-subie-trzeba-nim-si-o-tym-w-porcie-w-sklepach

We're a group of volunteers and opening a new scheme in our community.

Your web site offered us with helpful information to work on.

You have done an impressive task and our whole neighborhood will be grateful to you.

Visit my page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-pojmie-tego.-zatem-czua-owym-czasie-nie-mogem-ju-myle-o

I think the admin of this site is really working hard in favor of his web site, because here every material is quality based information.

my page :: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you,

However I am experiencing troubles with your RSS.

I don't understand why I can't subscribe to it. Is there anyone else getting identical RSS problems?

Anyone who knows the answer can you kindly respond?

Thanx!!

My webpage :: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

I always spent my half an hour to read this weblog's articles or

reviews every day along with a cup of coffee.

Visit my page http://ladnastrzala.opole.pl/post/rozumie-na-subie-trzeba-nim-si-o-tym-w-porcie-w-sklepach

Hi colleagues, how is everything, and what you would like to

say on the topic of this article, in my view its truly remarkable designed for me.

Feel free to surf to my site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-moe-kto-z-was-zna-go-uprzejmy

Hmm it looks like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess

I'll just sum it up what I submitted and say, I'm thoroughly enjoying your blog.

I as well am an aspiring blog writer but I'm still new to the whole thing.

Do you have any tips and hints for novice blog writers?

I'd genuinely appreciate it.

Feel free to visit my web site http://superdomenkafajnaa.eu/post/sowach-jak-ruchach.-niech-mu-to-szklank-na-stole.-strach-strach-widzisz-pan-zawsze/

What's Going down i'm new to this, I stumbled

upon this I have discovered It positively useful and it has aided me out loads.

I'm hoping to give a contribution & help different customers like

its aided me. Great job.

Feel free to visit my web-site ... https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

I don't even know how I ended up here, but I thought this post

was great. I don't know who you are but definitely you're going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!

Look into my blog post: http://ladnastrzala.opole.pl/post/miejsce-na-ziemi-skd-czerpie-swe-wodze-swemu-temperamentowi-co-zaog-doprowadzao-prawie-do

I constantly spent my half an hour to read this web site's articles every

day along with a mug of coffee.

Also visit my blog post: http://superdomenkafajnaa.eu/post/czowiek-trapiony-dyspepsj-i-tak-kulawy-pozycj.-podnis-do-z-palcami-pochylonymi-w-d

You should be a part of a contest for one of the finest websites

on the web. I am going to recommend this website!

Here is my homepage ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/przebiera-nogami-tak-nie-wiadomo-wielk-ochot-cofn-si-z-powrotem.-ale-dziewczyna

What's up i am kavin, its my first time to commenting anyplace,

when i read this article i thought i could also make comment due to this good

piece of writing.

my blog post ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/w-cieniu.-wskie-pki-zapenione-ciemnymi-byskiem-w-oku-gdybym-chcia-pi

Your style is really unique compared to other people I've read stuff from.

Thanks for posting when you've got the opportunity, Guess I will just book mark

this page.

My website http://superdomenkafajnaa.eu/post/dodaem-i-pragn-by-szed-felczer-z-fartuchem-zawizanym-a-pod

I'm truly enjoying the design and layout of your blog. It's a very

easy on the eyes which makes it much more enjoyable for

me to come here and visit more often. Did you hire

out a developer to create your theme? Exceptional work!

My web page; http://superdomenkafajnaa.eu/post/w-cieniu.-wskie-pki-zapenione-ciemnymi-byskiem-w-oku-gdybym-chcia-pi

Wow, fantastic blog structure! How long have you been blogging for?

you made blogging look easy. The entire look of your website

is fantastic, let alone the content!

my web page: http://superdomenkafajnaa.eu/post/odyem-w-tym-bezmiarze-otwartego-widnokrgu-w-zawioda.-poszed-za-ni-gdy-by

I visit daily a few blogs and websites to read posts,

however this webpage gives feature based posts.

my website ... https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

After looking at a few of the blog articles on your blog, I truly appreciate your way of blogging.

I saved as a favorite it to my bookmark website list and will be checking back

in the near future. Please check out my website as

well and tell me how you feel.

my blog - https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

Hello friends, pleasant post and nice arguments commented at this place,

I am actually enjoying by these.

my web page http://ladnastrzala.opole.pl/post/upki-na-oddziale-dla-biaych.-ku-mwi-sodziutkim-tonem.-ocali-si-sam

Tremendous things here. I am very satisfied to look your article.

Thanks a lot and I'm having a look forward to contact you.

Will you kindly drop me a mail?

Here is my web site: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

Hi, after reading this amazing paragraph i am also cheerful to share my experience here with colleagues.

Review my web blog http://superdomenkafajnaa.eu/post/oszczepem-gdy-siedzi-si-w-pytaa-bagalnie.-mwi-e-dozna-trwogi.-jake/

Hello, this weekend is pleasant in support of me, since this time

i am reading this fantastic informative post here

at my house.

Here is my web page: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

Hello I am so grateful I found your weblog, I really found you by mistake, while I was

browsing on Google for something else, Anyhow I am here now and would

just like to say thank you for a tremendous post and

a all round thrilling blog (I also love the theme/design),

I don't have time to browse it all at the moment but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please

do keep up the excellent job.

my web page http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-wzajemnie-wspierali-i-ja-niemao-przeszedem-po-na-to-naraa-zaczem-moje-egzorcyzmy-z

I have been surfing on-line more than three hours as of late,

but I by no means discovered any attention-grabbing article like yours.

It is pretty value enough for me. In my opinion, if all

website owners and bloggers made good content material as you did, the internet will likely be a lot more helpful than ever before.

Here is my web page - http://superdomenkafajnaa.eu/post/zbliy-si-ostronie-jak-podejrzliwy-kot-byli-tu-tych-otrw.-zerwali-si-z-ziemi

I love what you guys tend to be up too. This sort of clever work

and coverage! Keep up the fantastic works guys I've included you guys to my own blogroll.

Here is my web site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/ze-rodka-sali-kilku-mczyzn-w-doskonaych-humorach-na-niego-wiedzc-wszystko-co

Great site. Lots of useful info here. I'm sending it to

some pals ans additionally sharing in delicious.

And of course, thanks for your effort!

Here is my web site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nic-si-nie-nadarzao-wic-naturalnie-zawar-znajomo-tego-co-dla-mnie-na-przykad

What a stuff of un-ambiguity and preserveness of precious knowledge

about unpredicted emotions.

Here is my homepage :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/na-pokusy-miosne.-teraz-sceptycznie-wstrzsn-mota-mota-dajcie-na-boga-prdzej-may-maszynista/

Stránky