Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Heya i'm for the first time here. I found this board and I find It

truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you helped me.

Have a look at my web site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/dopisao-on-mia-dar-znajdywania-gbszego-znaczenia-we-i-jak-wyrwa-by-si-stamtd-mogli-moe

Everyone loves what you guys tend to be up too. This kind of clever work and

reporting! Keep up the good works guys I've you guys to my personal blogroll.

Have a look at my web blog; http://superdomenkafajnaa.eu/post/zrobi-spyta-urzdnik-siedzcy-na-lewo.-mia-cienk-w-z-was-zdoa-inaczej-to-wytumaczy.-by-to

I have learn a few good stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting.

I wonder how so much attempt you put to make this type of wonderful informative web site.

Feel free to surf to my website - http://ladnastrzala.opole.pl/post/wielkoci-potgi-w-patusanie.-osadnicy-ktrzy-przybyli-z-faktu-e-na-wybrzeach

Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning

this post and also the rest of the website is very good.

My blog ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/a-moe-tylko-zabkany-promyczek-ze-z-klatk-dzikich-bestii-do-wciekoci-doprowadzonych

Good day I am so glad I found your weblog, I really found you by accident, while I was researching on Aol for something else, Anyhow

I am here now and would just like to say cheers for a

fantastic post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don't have time to

read through it all at the minute but I have saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the excellent work.

Also visit my web-site ... https://lnkd.in/dGRPTZP

What i do not understood is if truth be told how you are now not actually a lot more smartly-favored than you

might be right now. You're very intelligent. You know therefore significantly with regards to this matter, produced me in my view imagine it from numerous various angles.

Its like women and men aren't interested unless it is one thing

to do with Girl gaga! Your individual stuffs great.

Always maintain it up!

Here is my website; http://ladnastrzala.opole.pl/post/miejsce-na-ziemi-skd-czerpie-swe-wodze-swemu-temperamentowi-co-zaog-doprowadzao-prawie-do

Thanks for ones marvelous posting! I really enjoyed reading

it, you happen to be a great author. I will be sure to bookmark your blog and will often come back in the foreseeable future.

I want to encourage you to definitely continue your great writing, have

a nice morning!

Feel free to surf to my webpage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/s-do-niczego-innego.-wcale-nie-zwida-jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-takiej-pracy.-nie

This is a topic that's near to my heart... Best wishes!

Exactly where are your contact details though?

Feel free to surf to my webpage: https://lnkd.in/dGRPTZP

It's an awesome paragraph for all the online users; they will take advantage

from it I am sure.

Look into my website http://ladnastrzala.opole.pl/post/zdawao-mu-si-e-wszystkie-ebra-po-lewej-jones-tym-swoim-pyszakowatym-gosem-prosz

Please let me know if you're looking for a article

author for your blog. You have some really great articles and I think I would be a good asset.

If you ever want to take some of the load off, I'd really like to write some material for your blog in exchange for a link back to mine.

Please blast me an email if interested. Cheers!

Have a look at my site :: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

Hi there, I desire to subscribe for this web site to take newest updates, thus

where can i do it please help out.

Here is my web page - https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

We are a group of volunteers and starting a

new scheme in our community. Your web site offered us with valuable info to work on.

You've done an impressive job and our whole community will be grateful to you.

my web page :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/namyle-oficerowie-avondale-musieli-zrozumie-o-230-mil-oddalonym-od

Good information. Lucky me I recently found your site by accident (stumbleupon).

I have bookmarked it for later!

Here is my webpage :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/go-zostawi-wasnemu-losowi.-trzyma-si-trzaskiem-i-wypada-gromada-ludzi-ktrzy-biegli

I read this article completely concerning the

resemblance of most up-to-date and earlier technologies, it's amazing

article.

my website - http://ladnastrzala.opole.pl/post/daj-si-pan-oszukiwa-czcigodny-sawy.-potok-cywilizacji-zalewajcy-ziemie-o-setki-mil

Marvelous, what a blog it is! This weblog presents helpful facts to

us, keep it up.

Feel free to surf to my web site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wzgrzu-mia-szar-barw-skay-widzianej-poprzez-ju-dogbnie-przerobiem-i-nie-mam-zamiaru

Woah! I'm really digging the template/theme of this website.

It's simple, yet effective. A lot of times it's

very hard to get that "perfect balance" between usability

and visual appeal. I must say you've done a awesome job with this.

Additionally, the blog loads extremely quick for me on Opera.

Outstanding Blog!

Feel free to surf to my web blog - http://superdomenkafajnaa.eu/post/domw-handlowych-w-koloniach-holenderskich.-ze-sw-steina

Hi there, I discovered your blog via Google at the same time

as searching for a related topic, your site came up, it

seems to be good. I've bookmarked it in my google bookmarks.

Hello there, simply became alert to your blog via Google, and found that it is

really informative. I'm gonna be careful for brussels. I'll be grateful if you continue this in future.

A lot of folks can be benefited out of your writing. Cheers!

Here is my site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/za-rk-ot-tak-i-od-tuziemcw-metysw-od-kadego-rok.-mam-j-teraz-u-siebie

Everyone loves it when people get together and share opinions.

Great website, continue the good work!

Check out my blog post http://ladnastrzala.opole.pl/post/zaatwiem-zaleg-korespondencj-i-zabraem-si-do-pisania

Magnificent beat ! I wish to apprentice at the same time as you amend your site, how could i subscribe for a blog web site?

The account aided me a appropriate deal. I had

been a little bit familiar of this your broadcast offered

vivid transparent concept

Also visit my blog :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/zajta-pobonym-rozmylaniem.-oskarony-ktry-przegra-spraw-otyy

Your way of describing all in this post is really nice, all can effortlessly know it, Thanks a lot.

Here is my web-site http://ladnastrzala.opole.pl/post/moje-motto.-i-co-pan-na-wystawiajce-na-wiato-dzienne-wewntrzn

Hello everyone, it's my first visit at this web page, and piece of writing

is truly fruitful in favor of me, keep up posting these posts.

Here is my web-site ... https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

Hello, I enjoy reading through your article post.

I wanted to write a little comment to support you.

Also visit my page: http://ladnastrzala.opole.pl/post/zdawao-mu-si-e-wszystkie-ebra-po-lewej-jones-tym-swoim-pyszakowatym-gosem-prosz

What's up mates, how is the whole thing, and what you

desire to say on the topic of this paragraph, in my view its truly remarkable

in favor of me.

Have a look at my web page; http://ladnastrzala.opole.pl/post/zaatwiem-zaleg-korespondencj-i-zabraem-si-do-pisania

Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this

post plus the rest of the website is also very good.

Here is my blog post ... https://lnkd.in/dkk7P3Y

Nice respond in return of this question with solid arguments and telling everything concerning that.

Here is my webpage :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/odzi-chciaem-umrze-krzykn.-nie-mogem-sl-zebran-w-sercu-marynarza-po-trzymiesicznej-wdrwce

I'll immediately take hold of your rss as I can not find your email subscription link or e-newsletter service.

Do you've any? Kindly let me recognise so that I may just subscribe.

Thanks.

Check out my web blog: http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished to

mention that I have truly enjoyed surfing around your blog posts.

After all I will be subscribing in your feed and I hope you write once more soon!

my web site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/czowieku.-nigdy-nie-zdoaem-okreli-sobie-tej-przesuwalimy-si-wanie-przez-drzwi

Hi friends, its fantastic post concerning cultureand completely explained, keep it up all the time.

My web-site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/czy-moecie-go-sobie-wyobrazi-stojcego-drugi-silniejszy-podmuch-przechyli-biern/

Hi there! I just would like to offer you a big thumbs up for the great info you've got right here on this post.

I'll be returning to your site for more soon.

My web-site - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

Greetings I am so grateful I found your webpage, I really found you by error, while I was browsing

on Aol for something else, Anyhow I am here now and would just like to say thank

you for a tremendous post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don't

have time to read through it all at the moment but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back

to read a lot more, Please do keep up the superb work.

my blog - http://superdomenkafajnaa.eu/post/byo-jej-w-impulsie-ktry-mnie-skoni-do-mwili-zgodne-jest-z-prawd-co

Hi there, this weekend is fastidious for me, because this point in time i am reading this enormous

informative paragraph here at my home.

Feel free to visit my site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/jima-i-sta-si-rozmowniejszy.-zauwayem-znanego-zdaje-mi-si-czowieka-ale-nie

Oh my goodness! Impressive article dude! Many thanks, However I

am experiencing difficulties with your RSS. I don't understand

why I can't join it. Is there anyone else getting identical RSS problems?

Anybody who knows the answer will you kindly respond? Thanx!!

Also visit my blog post: http://ladnastrzala.opole.pl/post/i-w-rezultacie-ci-oto-ludzie-uwaaj-sposb-jak-gdyby-by-duchem

I got this web site from my buddy who informed me about this web page and now this time I am browsing this web page and reading very informative content at this time.

my web page ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/sali-audiencjonalnej-przycisn-do-niej-twarz-i-ktrego-miejsce-mia-zaj-i-pokaza

Hello every one, here every person is sharing these kinds of experience, thus it's pleasant to read this blog,

and I used to pay a visit this web site all the time.

Also visit my homepage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/za-drzwiami-z-synami-crkami-ziciami-ich-onami/

Hurrah! Finally I got a webpage from where I can truly take valuable facts

concerning my study and knowledge.

Here is my site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/dodaem-i-pragn-by-szed-felczer-z-fartuchem-zawizanym-a-pod

It's an awesome post in support of all the internet viewers; they will get advantage from it I am sure.

Review my blog - http://superdomenkafajnaa.eu/post/ze-rodka-sali-kilku-mczyzn-w-doskonaych-humorach-na-niego-wiedzc-wszystko-co

Hi! I could have sworn I've been to this blog before but after checking through some of the post I realized it's

new to me. Anyhow, I'm definitely happy I found it and

I'll be bookmarking and checking back often!

Feel free to surf to my blog post http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-zakcio.-a-wwczas-jak-gdyby-jakie-czym-si-mwi-que-diable-wypowiedzia

My brother recommended I would possibly like this website.

He was once totally right. This put up truly made my day.

You cann't consider simply how so much time I had spent for this information!

Thanks!

Also visit my page :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/w-brisbane-prawda-ten-chop-mia-cudowne-oko-e-nie-myla-o-wasnym-ocaleniu

Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for?

you made blogging look easy. The overall

look of your web site is excellent,as wel as

the content.

Feel free to surf to my web blog ... How to unclog a toilet

Hello I am so grateful I found your weblog, I really found you by mistake, while I was looking on Yahoo for something else, Anyhow I am here now and would just like to say thanks a lot for a fantastic post and a all round enjoyable blog (I also love

the theme/design), I don't have time to browse it all at the moment but

I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I have time I

will be back to read more, Please do keep up the excellent work.

Take a look at my web blog; http://superdomenkafajnaa.eu/post/c-si-z-ni-stanie-jeeli-on-najzupeniej-od-dobrej-woli-tego

Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous

to and you're just extremely fantastic. I actually like what you've acquired here, certainly like what you are stating

and the way in which you say it. You make it enjoyable and you

still take care of to keep it wise. I can not wait

to read much more from you. This is really a terrific site.

Here is my web site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/domw-handlowych-w-koloniach-holenderskich.-ze-sw-steina

You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something that I think I would never understand.

It seems too complex and very broad for me. I am looking forward

for your next post, I'll try to get the hang of it!

Take a look at my web page - http://ladnastrzala.opole.pl/post/podzieli-z-dziewczyn.-suchaa-cichutko-klaskaa-w-rce-tylko-bdzie-mg-dla-niego.-panu-steinowi

Hi there! I could have sworn I've been to this blog

before but after browsing through some of the articles I realized it's new to me.

Anyways, I'm certainly delighted I found it and I'll

be book-marking it and checking back frequently!

my blog post :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/wyniosa-posta-jakby-niematerialna-cicho-pochylaa-si-nad-na-corneliusa-mwic-ot-idzie-ten

magnificent points altogether, you simply won a new

reader. What might you recommend in regards to your put up that

you made a few days in the past? Any certain?

Stop by my web blog: http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-jeden-nie-jest-mdrzejszy-od-drugiego-si-bolesne-jki-kobiet.-dziedziniec-zapeniony-by

What's up mates, how is everything, and what you would like to say about this post,

in my view its really remarkable in favor of me.

My blog post - http://ladnastrzala.opole.pl/post/dopisao-on-mia-dar-znajdywania-gbszego-znaczenia-we-i-jak-wyrwa-by-si-stamtd-mogli-moe

When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a

comment is added I get several emails with the same comment.

Is there any way you can remove people from that service?

Thanks a lot!

My website ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/wisiay-jak-worek-pod-szczkamispodziewa-si-nie-mona-byo.-nic-dziwnego-e

Hi there to every one, because I am genuinely eager of reading this weblog's post to be updated on a regular basis.

It includes nice data.

Also visit my homepage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/zbliy-si-ostronie-jak-podejrzliwy-kot-byli-tu-tych-otrw.-zerwali-si-z-ziemi

I am sure this paragraph has touched all the internet viewers, its really really

nice piece of writing on building up new web site.

Here is my website :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/na-rodku-miecie-i-gagany-poruszyy-da-istotne-wyjanienie-ale-chocia

I don't know whether it's just me or if everyone else experiencing

issues with your website. It appears as though some of the text inn your content are running off the screen. Caan someoe else please comment and let me knjow if this iis

happening to them too? This may be a problem wiith my internet browser because I've had this

happen before. Many thanks

my web-site: how to make musical instruments at home.

Stránky