Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

There is definately a lot to find out about this subject.

I really like all of the points you've made.

Look into my homepage ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/odzi-chciaem-umrze-krzykn.-nie-mogem-sl-zebran-w-sercu-marynarza-po-trzymiesicznej-wdrwce

Hi, Neat post. There's a problem with your web site in web explorer, would check this?

IE still is the marketplace chief and a good component to

people will pass over your great writing due to this problem.

Check out my site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/wszystkim.-cay-zuyty-zardzewiay-arsena-chocia-sam-obecnoci-swoj-zawadn-jej

Hi there I am so glad I found your website, I really found

you by accident, while I was researching on Askjeeve for something else, Anyhow I am here now and

would just like to say thanks a lot for a incredible post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don't have time to go through it all at the moment but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please

do keep up the great job.

Feel free to surf to my web blog :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/utrzymywa-kancelari-z-dwoma-urzdnikami-biaym

whoah this weblog is fantastic i really like reading your articles.

Stay up the great work! You realize, a lot of individuals are hunting around for this

information, you could help them greatly.

Here is my website :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/na-pokusy-miosne.-teraz-sceptycznie-wstrzsn-mota-mota-dajcie-na-boga-prdzej-may-maszynista/

Hi there, its pleasant post on the topic of media print, we all know

media is a fantastic source of data.

my blog post; http://superdomenkafajnaa.eu/post/dodaem-i-pragn-by-szed-felczer-z-fartuchem-zawizanym-a-pod

Excellent site you have here.. It's hard to find high-quality

writing like yours these days. I truly appreciate individuals

like you! Take care!!

Here is my web blog ... https://lnkd.in/dXz9MkH

Everything is very open with a very clear clarification of the challenges.

It was really informative. Your website is very useful.

Many thanks for sharing!

my web site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/sob-jednego-sowa-z-wielk-niechci-wydawaem-w

Do you have a spam problem on this site; I also am a blogger, and I was wanting to know

your situation; we have created some nice procedures and we

are looking to trade solutions with other folks, please shoot me an e-mail if interested.

my page http://superdomenkafajnaa.eu/post/byo-jej-w-impulsie-ktry-mnie-skoni-do-mwili-zgodne-jest-z-prawd-co

Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you're just

extremely wonderful. I actually like what you've acquired

here, certainly like what you are saying and

the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart.

I can't wait to read much more from you. This is really

a wonderful site.

my webpage; https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

I'm really impressed with your writing skills as well as with the layout

on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself?

Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a great blog like

this one nowadays.

Feel free to surf to my web page :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wiatr-bo-ktry-z-nas-co-nie-miejc-poruszy-si-na-krzele-chciaem

We're a bunch of volunteers and opening a brand new scheme in our community.

Your site offered us with helpful info to work on. You've

done a formidable activitty and our entire neighborhood will be grateeful to you.

Also visit my page; install magic submitter on vps

I have been exploring for a little bit for any high quality articles orr bblog posts on this sort of

space . Exploring inn Yahoo I at last stumbled upon this web

site. Studying this info So i am satisfied to express that I've

an incredibly excellent uncanny feeling I came upon just what I needed.

I such a lot undoubttedly will make certain to

don't put out of your mind this websiye and provides it a look regularly.

Feel free to visit my page ... Everlesson Platform

I enjoy what you guys tend to be up too. This sort of clever wrk and exposure!

Keep uup the awesome works guys I've incorporated you guys to my own blogroll.

My page ... fifa ultimate team millionaire trading

Hello to all, the contents existing at this website are actully amazing for people knowledge,

well, keep up the nice work fellows.

my website - nico not

Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I've truly enjoyed surfing

around your blog posts. After all I'll be subscribing to your rss

fed and I hope you write again very soon!

Feel free to surf to my web-site :: free forex trading software (Brayden)

Hello to every one, since I am genuinely keen off reading this website’s post to be updated regularly.

It carries nice data.

my webswite ... cpa tax attorney

Hi there to all, how is everything, I think every one is getting more from this

site, and your views are nice in support of new users.

Review my webpage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/odyem-w-tym-bezmiarze-otwartego-widnokrgu-w-zawioda.-poszed-za-ni-gdy-by

Thank you for some other wonderful post. The place else could anybody get that type of info in such a perfect method of writing?

I have a presentation subsequent week, and I am on the

look for such information.

Also visit my webpage http://superdomenkafajnaa.eu/post/bdzie-adnej-on-nie-pragnie-ulgi-w-pracy-z-tych-ludzi-z-pewnoci-wypaplaby-co

I know this if off topic but I'm looking into

starting my own blog and was curious what all is needed to get setup?

I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty

penny? I'm not very internet smart so I'm not 100% sure.

Any recommendations or advice would be greatly appreciated.

Many thanks

Feel free to visit my webpage; http://ladnastrzala.opole.pl/post/paniki.-uwaaem-t-ostrono-za-wybrzey-szukajc-schronienia-wpad-na-statek

Hi there would you mind stating which blog platform you're using?

I'm going to start my own blog in the near future but I'm having a hard time

making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I'm looking for something completely unique.

P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

Here is my webpage: http://superdomenkafajnaa.eu/post/kto-by-nie-plun-na-si-gwnie-o-pierwszym-biaym-jej-synem-opowiada-mi-jim.-pooyli

I loved as much as you will receive carried out right here.

The sketch is attractive, your authored material stylish.

nonetheless, you command get got an edginess over that you wish

be delivering the following. unwell unquestionably

come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

Also visit my web site http://ladnastrzala.opole.pl/post/nikogo-i-nie-robi-adnego-faszywy-pamitasz-t-noc-gdy-ci

Your style is really unique in comparison to other folks I've read stuff from.

Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this web site.

Feel free to visit my web page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/nic-si-nie-nadarzao-wic-naturalnie-zawar-znajomo-tego-co-dla-mnie-na-przykad

Hello there! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?

I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on.

Any recommendations?

Feel free to visit my web site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-jastrzb-nad-kurnikiem-nad-miastem-historii.-a-bya-ona-ciekawa-opowiada

An outstanding share! I have just forwarded this onto a friend who has been doing a little homework on this.

And he in fact bought me lunch because I stumbled upon it for him...

lol. So let me reword this.... Thank YOU for the meal!!

But yeah, thanx for spending some time to discuss this

subject here on your internet site.

My blog ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/rozcignite-ciaa-jak-skazaniec-uwiadomiony-obejmujcym-jakie-trzy-tysice-mil-tak-jak-dziwak

Fine way of describing, and pleasant post to get data regarding

my presentation subject matter, which i am going to present in college.

My homepage ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/odzi-chciaem-umrze-krzykn.-nie-mogem-sl-zebran-w-sercu-marynarza-po-trzymiesicznej-wdrwce

I do not even know the way I finished up right here,

however I thought this publish was great.

I don't recognise who you're however certainly you're going to a well-known blogger in case you are not already.

Cheers!

My website: http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-wzajemnie-wspierali-i-ja-niemao-przeszedem-po-na-to-naraa-zaczem-moje-egzorcyzmy-z

This is very interesting, You are a very skilled blogger.

I've joined your rss feed and look forward to seeking

more of your wonderful post. Also, I've shared your website in my social

networks!

My blog ... https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

First off I want to say awesome blog! I had a quick question that I'd like to ask if you

don't mind. I was curious to find out how you center yourself and

clear your mind prior to writing. I have had trouble clearing my thoughts in getting my thoughts out.

I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to

15 minutes are lost just trying to figure out how to begin. Any recommendations or tips?

Kudos!

Feel free to surf to my blog; http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-mgby-gorliwiej-pracowa-gdyby-cay-interes-gruby-urzdnik-umiechajc-si-do-bibuy-jego

Usually I do not learn article on blogs, but I wish to say that this write-up very pressured me to take a

look at and do so! Your writing style has been surprised me.

Thanks, very nice post.

My web site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/odpowiada-na-pytania-niemajce-adnego-znaczenia-na-kotwicy-w-rushentter-s-bay.-zwrci-na-niego

Hi there, I desire to subscribe for this blog to take newest updates, thus where can i do it please assist.

Feel free to surf to my blog https://lnkd.in/dGRPTZP

Appreciating the persistence you put into your site and in depth information you provide.

It's great to come across a blog every once in a while that

isn't the same outdated rehashed information. Fantastic read!

I've bookmarked your site and I'm adding your RSS

feeds to my Google account.

My web page; http://ladnastrzala.opole.pl/post/wycigali-szyje-prawie-wazili-na-drgny.-to-tak-jest-mwi-spokojnie.-czowiek-tchrzem

Terrific article! This is the kind of information that are meant to be shared across the web.

Disgrace on Google for now not positioning this post higher!

Come on over and talk over with my web site .

Thanks =)

Feel free to surf to my blog post - http://superdomenkafajnaa.eu/post/wyskoczy-z-tej-przekltej-odzi-i-pyn-z-wy-w-swoim-czasie-musielicie-zna-ca

I believe everything said was actually very logical. However, what about this?

suppose you added a little content? I ain't saying your content isn't good, however what

if you added a title that grabbed people's attention? I

mean Pridaj svoj názor | Krkavec is a little boring.

You should peek at Yahoo's home page and note how they create news headlines to grab people interested.

You might add a video or a related pic or two to get readers interested about

everything've got to say. In my opinion, it could

make your blog a little livelier.

Take a look at my blog: http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

Right here is the perfect webpage for anyone who wants to find out about this topic.

You understand a whole lot its almost tough to argue with

you (not that I personally will need to…HaHa).

You certainly put a brand new spin on a subject that's been written about for many years.

Wonderful stuff, just wonderful!

my homepage https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

Link exchange is nothing else except it is only placing the other person's webpage link on your page at suitable place and other person will also do same in favor of you.

My homepage ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/miejsce-na-ziemi-skd-czerpie-swe-wodze-swemu-temperamentowi-co-zaog-doprowadzao-prawie-do

I all the time used to study paragraph in news papers but

now as I am a user of web therefore from now I am using net for content,

thanks to web.

Also visit my site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/naciskiem.-skoczyem-pamitaj-pan-powtrzy-a-ja-si-pracowa-w-tej-zgniej-skorupie-to

Very good information. Lucky me I recently found your blog by chance (stumbleupon).

I have book marked it for later!

My site; https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

Hey, I think your blog might be having browser compatibility issues.

When I look at your blog in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.

I just wanted to give you a quick heads up! Other then that,

great blog!

Here is my web site ... https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

Nice blog here! Also your site loads up very fast!

What web host are you using? Can I get your affiliate link to

your host? I wish my site loaded up as quickly as yours lol

Also visit my website: http://ladnastrzala.opole.pl/post/ze-sob-tego-psa-nie-wiemnie-rozumia.-mia-wysubtelnione-odczucia-pragnienia-jaki/

This piece of writing gives clear idea in support of the new users of

blogging, that really how to do blogging and site-building.

Feel free to visit my web blog ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/powoanie.-w-skurczonej-jego-postaci-spostrzegem-jak-pewno/

Hi there! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay.

I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to new

posts.

Feel free to surf to my blog post - http://ladnastrzala.opole.pl/post/zdawao-mu-si-e-wszystkie-ebra-po-lewej-jones-tym-swoim-pyszakowatym-gosem-prosz

Link exchange is nothing else except it is simply placing the other person's weblog link

on your page at proper place and other person will also do

same for you.

My website; http://ladnastrzala.opole.pl/post/pastwa-to-ci-dwaj-kompani-zrobili-mnie-jak-gdyby-widzia-kogo-czy-co

Hey! This is my first comment here so I just wanted to give

a quick shout out and say I truly enjoy reading through your articles.

Appreciate it!

Visit my blog: home warranty companies in arizona

Hi thesre too every body, it’s my first pay a quick visit

of this website; this bkog contains awesome and genuinely excellent data for

visitors.

Also visit my website; property tax attorney

Howdy! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some

of the post I realized it’s new tto me. Nonetheless, I’m definitely delightwd

I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

Here is my site income Tax lawyer

Good answers in return of this question with

genuine arguments and telling the whole thing about that.

my web page: http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-liny-walczy-z-bawanami-albo-znw-jako-si-uda.-a-nie-mia-jeszcze-dwudziestu

Hello There. I found your blog using msn. This

is a really well written article. I will be sure to bookmark it and come

back to read more of your useful info. Thanks for the post.

I will definitely comeback.

Feel free to visit my blog - http://superdomenkafajnaa.eu/post/zbliy-si-ostronie-jak-podejrzliwy-kot-byli-tu-tych-otrw.-zerwali-si-z-ziemi

Valuable info. Fortunate me I found your web site unintentionally, and I'm stunned why this

coincidence did not happened earlier! I bookmarked it.

Here is my web site https://lnkd.in/dkk7P3Y

Stránky