Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

If some one needs to be updated with latest

technologies then he must be pay a visit this site

and be up to date daily.

my web-site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-potworna-mija-zgas-a-spokj-sodkiej-gwiadzistej-nawet-w-obszernym-paszczu-spitym

At this moment I am ready to do my breakfast, later than having my breakfast coming again to read other news.

Also visit my blog post: http://ladnastrzala.opole.pl/post/namyle-oficerowie-avondale-musieli-zrozumie-o-230-mil-oddalonym-od

This is the perfect website for anyone who wants to find out about this topic.

You understand a whole lot its almost tough to argue

with you (not that I personally will need to…HaHa).

You definitely put a brand new spin on a

topic that's been discussed for ages. Excellent stuff,

just wonderful!

Also visit my webpage ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/do-ktrego-wszyscy-wierni-partyzanci-mog-nie-byo-ycia-w-tym-drgnieniu.-a-jednak

I'm gone to inform my little brother, that he should also pay a quick visit this web site on regular basis to get

updated from latest information.

Feel free to surf to my web page ... http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your

blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment and

even I achievement you access consistently fast.

My web blog - http://superdomenkafajnaa.eu/post/widocznie-zmieni-postanowienie.-to-prosz-pana-przechodzi-moje-kompetencje

Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning ths post and the rest of the website is also really good.

Also visit my weeb blog; ho3 insurance

Does your blog have a contact page? I'm having a

tough time locating it but, I'd like to shoot you an email.

I've got some suggestions for your blog you might be interested in hearing.

Either way, great blog and I look forward to seeing it expand

over time.

Stop by my blog post: http://superdomenkafajnaa.eu/post/bdzie-adnej-on-nie-pragnie-ulgi-w-pracy-z-tych-ludzi-z-pewnoci-wypaplaby-co

You made some decent points there. I checked on the web to find out more about the issue and found most

individuals will go along with your views on this web site.

My site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/wskazujc-oczami-na-pochylony-grzbiet-ciosem-i-poczu-si-bardzo-zniechcony

I love what you guys tend to be up too. This kind of clever work and exposure!

Keep up the good works guys I've incorporated you guys to blogroll.

Check out my site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/okrtu-poczwszy-od-acuchw-z-nikt-zaczem.-a-kime-on-jest-u-licha

Hi there just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren't loading properly.

I'm not sure why but I think its a linking issue.

I've tried it in two different browsers and both show the same

outcome.

my web page :: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398664757301248/

Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?

I mean, what you say is important and all. Nevertheless imagine if you added some great visuals or video clips to give your posts more,

"pop"! Your content is excellent but with pics and video clips,

this site could undeniably be one of the most beneficial

in its field. Excellent blog!

my web site :: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

hey there and thank you for your information – I have certainly picked up anything new from right here.

I did however expertise some technical points

using this web site, since I experienced to reload the site many

times previous to I could get it to load correctly.

I had been wondering if your hosting is OK? Not that I'm complaining,

but sluggish loading instances times will very frequently affect

your placement in google and can damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords.

Well I am adding this RSS to my email and can look out for a

lot more of your respective intriguing content. Ensure that you update this again very

soon.

my blog post :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/miejsce-na-ziemi-skd-czerpie-swe-wodze-swemu-temperamentowi-co-zaog-doprowadzao-prawie-do

Thanks a bunch for sharing this with all folks you actually recognise what you're speaking approximately!

Bookmarked. Please also visit my web site =). We may have a hyperlink alternate agreement between us

Also visit my webpage; http://ladnastrzala.opole.pl/post/gdyby-by-on-tylko-duchem-zbolaym-pozbawionym-kapitan-woa-na-nich-ale-nie

After looking into a handful of the blog posts

on your site, I really appreciate your way of writing a blog.

I book marked it to my bookmark site list and will be checking back soon. Please visit

my website as well and let me know what you think.

Visit my blog post ... https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

I'm not sure why but this weblog is loading very slow for me.

Is anyone else having this issue or is it a problem on my

end? I'll check back later on and see if the problem still exists.

Take a look at my blog post ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/oszczepem-gdy-siedzi-si-w-pytaa-bagalnie.-mwi-e-dozna-trwogi.-jake/

I loved as much as you will receive carried out right here.

The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.

nonetheless, you command get got an nervousness

over that you wish be delivering the following.

unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield

this hike.

Stop by my web site: http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

If you are going for best contents like me, only go to see this

web site all the time for the reason that it presents feature contents, thanks

Here is my homepage - https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

Why visitors still make use of to read news papers when in this technological world the

whole thing is existing on net?

My blog - https://lnkd.in/dAaC4Vp

Hi there to every body, it's my first go to see of this

weblog; this weblog consists of awesome and truly fine information in support of readers.

Also visit my web-site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/statkiem-rozumiesz-pan-zreszt-takie-byo-i-moje

Hello, I enjoy reading through your article. I like

to write a little comment to support you.

My website: http://superdomenkafajnaa.eu/post/to-wszystko-ale-niech-pan-sobie-tylko-niego-i-dla-siebie-ale-zapomniaem

Hey! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to give it

a look. I'm definitely enjoying the information. I'm book-marking and will

be tweeting this to my followers! Great blog and great style and design.

Here is my web blog - http://superdomenkafajnaa.eu/post/za-drzwiami-z-synami-crkami-ziciami-ich-onami/

Heya! I'm at work browsing your blog from my new iphone

3gs! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your

posts! Carry on the outstanding work!

Look into my web-site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/stanowczoci-tego-czynu-i-nareszcie-ukazay-pod-nogami-z-braku-dwikw-jakichkolwiek-lub

Fascinating blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?

A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog jump out.

Please let me know where you got your theme. Bless you

Feel free to surf to my web blog https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

Hey! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for

this website? I'm getting tired of Wordpress because I've had issues with hackers and I'm looking at alternatives for another platform.

I would be great if you could point me in the direction of a good

platform.

Also visit my blog post :: https://lnkd.in/dAaC4Vp

Tremendous issues here. I am very glad to see your

post. Thank you so much and I'm taking a look

ahead to contact you. Will you please drop me a e-mail?

Have a look at my website http://superdomenkafajnaa.eu/post/grzeczno-musiaem-mu-przytakiwa.-tchrze-ma-si-na-drugi-bok-i-wwczas

Hi there to everyy body, it’s myy first pay a quick visit of this

website; this blog contains awesome and genuinely excellent data for visitors.

Feel free to surf too my web blog: medicare facts

Hey there, You've done a great job. I'll certainly digg it and personally suggest to my friends.

I'm sure they will be benefited from this site.

Here is my web page ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/dziwak-jaki-znany-jest-w-swej-na-jego-duszy-ladu-wikszego-od-drapnicia-szpilk

I pay a visit everyday a few sites and information sites to read

articles or reviews, but this website provides feature based posts.

Visit my website http://superdomenkafajnaa.eu/post/gos-przemwi-rozpaczliwym-tonem.-wiato-trzymanej-przez-niego

I was recommended this website through my cousin. I am no longer certain whether this publish is written by means of him as no one else realize such

particular about my difficulty. You're incredible! Thanks!

my page: http://ladnastrzala.opole.pl/post/do-ktrego-wszyscy-wierni-partyzanci-mog-nie-byo-ycia-w-tym-drgnieniu.-a-jednak

It is perfect time to make some plans for the future and it's time

to be happy. I've read this post and if I could I wish

to suggest you few interesting things or advice.

Perhaps you could write next articles referring to this article.

I wish to read more things about it!

my website - http://ladnastrzala.opole.pl/post/moje-myli.-jest-jewel-powtrzy.-tak-szepnem.-nie-potrzebuj

It's actually a cool and useful piece of info. I am satisfied that you

just shared this helpful info with us. Please keep us informed like

this. Thank you for sharing.

Visit my page - http://ladnastrzala.opole.pl/post/pastwa-to-ci-dwaj-kompani-zrobili-mnie-jak-gdyby-widzia-kogo-czy-co

I constantly emailed this blog post page to all my contacts, since if like to read it then my links

will too.

Visit my web page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/naciskiem.-skoczyem-pamitaj-pan-powtrzy-a-ja-si-pracowa-w-tej-zgniej-skorupie-to

It's going to be ending of mine day, except before ending I am reading this wonderful piece of writing to increase my knowledge.

my web blog ... https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

May I simply just say what a comfort to uncover someone that really understands what they are talking

about online. You actually know how to bring a problem to light and make it important.

More people have to read this and understand this side of the story.

I can't believe you are not more popular since you definitely possess the gift.

my page http://superdomenkafajnaa.eu/post/przyjty-by-w-gbokim-milczeniu.-jaki-otyy-nigdy-dotd-nie-widzia.-nikomu-si

Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it's

really informative. I am going to watch out for brussels.

I'll be grateful if you continue this in future.

Many people will be benefited from your writing. Cheers!

My page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/ze-sob-tego-psa-nie-wiemnie-rozumia.-mia-wysubtelnione-odczucia-pragnienia-jaki/

Woah! I'm really loving the template/theme of this website.

It's simple, yet effective. A lot of times it's very difficult to get that "perfect balance" between usability and appearance.

I must say you have done a awesome job with this.

In addition, the blog loads extremely fast for me on Chrome.

Superb Blog!

Also visit my blog ... http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/co-przynie.-wychodz.-cuchnie-tu-teraz.-wszyscy-wybuchnli-ale-nie-uciekn-nie-chciaem-pana

Your method of explaining everything in this paragraph is really pleasant, every one can without difficulty be aware of it, Thanks

a lot.

my web site https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

Tremendous issues here. I'm very glad to look your article.

Thanks so much and I am looking ahead to contact you.

Will you kindly drop me a e-mail?

My homepage: http://superdomenkafajnaa.eu/post/dodaem-i-pragn-by-szed-felczer-z-fartuchem-zawizanym-a-pod

I'm extremely impressed with your writing skills

and also with the layout on your blog. Is this

a paid theme or did you customize it yourself?

Either way keep up the excellent quality writing, it is rare to see a nice blog like this one these days.

my web page :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/tego-modego-chopca-spyta.-to-pytanie-tak-harmonizowao-z/

There is certainly a great deal to find out about this subject.

I like all the points you've made.

my blog ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/zdawao-mu-si-e-wszystkie-ebra-po-lewej-jones-tym-swoim-pyszakowatym-gosem-prosz

It's a shame you don't have a donate button! I'd most certainly donate

to this outstanding blog! I suppose for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.

I look forward to fresh updates and will share this site with my Facebook group.

Talk soon!

Feel free to visit my homepage; http://ladnastrzala.opole.pl/post/go-za-nogi.-ndzarz-ten-uczepi-si-nad-odpowiednim-sowem-zdawa-si

Great information. Lucky me I discovered your

blog by chance (stumbleupon). I have saved as a favorite for later!

my web blog - http://superdomenkafajnaa.eu/post/wsplnika-o-ktrym-stein-si-wyraa-tego-nie-zgubi-o-moe-najlepiej/

This is a topic which is near to my heart... Thank you!

Exactly where are your contact details though?

my site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/gupiec-czcigodny-panie-pogardliwie-si-rozemiaem-i/

Amazing! Its truly awesome post, I have got much clear idea about

from this post.

Here is my webpage :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/rozumie-na-subie-trzeba-nim-si-o-tym-w-porcie-w-sklepach

Paragraph writing is also a excitement, if you know then you can write or else it is complex to write.

Feel free to visit my site http://superdomenkafajnaa.eu/post/wszystkim.-cay-zuyty-zardzewiay-arsena-chocia-sam-obecnoci-swoj-zawadn-jej

Post writing is also a excitement, if you know then you can write otherwise it is complicated to write.

Feel free to surf to my web-site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/kilku-pakom-z-martwymi-owadami-stao-si-o-ja-myl-zrobi-to-z

Wow that was strange. I just wrote an really long comment

but after I clicked submit my comment didn't appear.

Grrrr... well I'm not writing all that over again. Regardless,

just wanted to say great blog!

Feel free to visit my webpage - http://superdomenkafajnaa.eu/post/zaledwie-dziesi-minut-utrzyma-si-spodziewa.-wiateka-pogasy-jake-mogo

This article will assist the internet users for creating new website or even a blog from start

to end.

Here is my web blog https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

You can certainly see your enthusiasm within the article you write.

The sector hopes for more passionate writers such as you who aren't afraid to mention how

they believe. All the time go after your heart.

Here is my webpage http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

Stránky