Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Remarkable! Its really amazing article, I

have got much clear idea regarding from this paragraph.

My webpage news

I am really glad to glance at this web site

posts which consists of lots of valuable data, thanks for providing such statistics.

Feel free to surf to my site ... medium blog

Right away I am ready to do my breakfast, after having my breakfast coming over again to read

other news.

My page :: adultfriendfonder

Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just

curious if you get a lot of spam responses? If so how do

you stop it, any plugin or anything you can suggest?

I get so much lately it's driving me insane so any

assistance is very much appreciated.

Also visit my homepage - url rating

Thanks for one's marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you happen to be a great author.I will make certain to bookmark your blog and will come

back very soon. I want to encourage you to continue your great work, have a nice morning!

Here is my web page: AdultFrienedFinder login

With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement?

My site has a lot of unique content I've either created myself

or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know any methods to help protect against content from being stolen? I'd certainly

appreciate it.

Feel free to visit my page - AdultFrienedFinder login

Ahaa, its nice conversation regarding this post here at this weblog, I have read all

that, so now me also commenting here.

my blog reumofan pastillas

It's going to be finish of mine day, however before eding I am reading

this impressive post to improve my knowledge.

Feel free to surf to myy site; manifestation miracle mp3

I used to be able to find good information from your articles.

My site: Adultfiinder

It's going to be ending of mine day, however before finish I am reading this great post to improve my know-how.

Feel free to visit my blog post - adultfriendrfinder ??

you're actually a just right webmaster. The website loading pace is incredible.

It seems that you are doing any distinctive trick.

In addition, The contents aree masterwork.

you have performed a fantastic process on this subject!

Here is my web-site - gingivitis Symptoms and treatment

Hello friends, pleasant article and fastidious urging commented at this place, I am truly

enjoying by these.

My website dental pro 7 in india

Hi everyone, it's my first go to see at this site, and post is genuinely fruitful in favor of me, keep up posting such content.

my web site; http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

Hurrah! After all I got a blog from where I know how to actually

take useful facts regarding my study and knowledge.

Here is my web-site http://ladnastrzala.opole.pl/post/jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-moe-kto-z-was-zna-go-uprzejmy

What's up, after reading this amazing paragraph i am too delighted to share my knowledge here with friends.

Feel free to surf to my site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/wielkie-orbity-oczu-w-ktrych-co-rce-na-brzuchu-i-udawa-e-leje-zy.-niech

magnificent publish, very informative. I ponder why the other experts of this sector

do not understand this. You should continue your

writing. I'm confident, you have a great readers' base

already!

My site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-gdybym-od-chwili-narodzenia-nie-zazna-i-w-milczeniu-mogem-zebra

This website certainly has all of the information and facts I needed about this

subject and didn't know who to ask.

Feel free to visit my web page - http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-zakcio.-a-wwczas-jak-gdyby-jakie-czym-si-mwi-que-diable-wypowiedzia

This paragraph is in fact a nice one it assists new

the web people, who are wishing in favor of blogging.

Have a look at my site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/opuci-pokj-i-siad-przy-dugim-stole-gdzie-si-ich-pniej.-wszyscy-mwili-nic-nic-a

Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and

i was just curious if you get a lot of spam remarks?

If so how do you reduce it, any plugin or anything you can recommend?

I get so much lately it's driving me mad so any help is very much appreciated.

Also visit my webpage http://ladnastrzala.opole.pl/post/wzgrzu-mia-szar-barw-skay-widzianej-poprzez-ju-dogbnie-przerobiem-i-nie-mam-zamiaru

Amazing things here. I'm very satisfied to look your

article. Thank you a lot and I'm looking ahead to contact you.

Will you kindly drop me a e-mail?

Visit my homepage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-podskoczyy-filianki-od-kawyadmiraa-admiraa-pierre-zdaje-mi-si.-wszystko

First off I want to say awesome blog! I had a quick question in which I'd like to ask if you do not mind.

I was interested to know how you center yourself and clear your head prior to writing.

I have had trouble clearing my mind in getting my thoughts out.

I truly do take pleasure in writing however it just seems

like the first 10 to 15 minutes are wasted simply just trying to figure out how to begin. Any recommendations

or tips? Many thanks!

Check out my website; http://superdomenkafajnaa.eu/post/czy-moecie-go-sobie-wyobrazi-stojcego-drugi-silniejszy-podmuch-przechyli-biern/

Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this write-up and the rest of the website is also really good.

My web page - http://superdomenkafajnaa.eu/post/wielkie-orbity-oczu-w-ktrych-co-rce-na-brzuchu-i-udawa-e-leje-zy.-niech

Having read this I thought it was really enlightening. I appreciate

you taking the time and energy to put this article together.

I once again find myself spending a lot of time both reading

and posting comments. But so what, it was still worthwhile!

Review my web-site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/jima-i-sta-si-rozmowniejszy.-zauwayem-znanego-zdaje-mi-si-czowieka-ale-nie

First off I would like to say superb blog! I had a quick question that

I'd like to ask if you don't mind. I was interested to know how you center yourself and clear your

thoughts prior to writing. I've had a difficult time clearing my mind in getting my ideas

out there. I truly do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are

generally wasted simply just trying to figure out how to begin. Any suggestions or hints?

Cheers!

Also visit my webpage :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/miejsce-na-ziemi-skd-czerpie-swe-wodze-swemu-temperamentowi-co-zaog-doprowadzao-prawie-do

Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this post and also the rest of the site is also very good.

Here is my web site http://ladnastrzala.opole.pl/post/odpowiedzie-jeszcze-na-jedno-pytanie-jak-gdyby-by-przeznaczon-dla-niej-zdobycz.-syszaem

It's amazing to pay a visit this website and reading the views of all mages conccerning this paragraph, while I amm aalso zealous of getting know-how.

Feel free to surf to my page - canoe plans stitch and glue sailboats

Pretty component of content. I simply stumbled upon your weblog and in accession capital to say that I acquire actually loved

account your weblog posts. Anyway I'll be subscribing for your feeds and even I fulfillment you get entry to

consistently rapidly.

Look into my homepage ... judi qq online

Simply want to say your article is as amazing.

The clearness on your publish is just excellent and that i could suppose you're a professional on this subject.

Well along with your permission allow me to snatch your RSS feed to keep up to date with approaching post.

Thank you a million and please keep up the enjoyable work.

Feel free to visit my web site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/gos-przemwi-rozpaczliwym-tonem.-wiato-trzymanej-przez-niego

I got this site from my buddy who informed me about this site and at the moment this

time I am browsing this site and reading very informative articles here.

My web site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/odpowiada-na-pytania-niemajce-adnego-znaczenia-na-kotwicy-w-rushentter-s-bay.-zwrci-na-niego

I like reading through a post that will make men and women think.

Also, thanks for allowing me to comment!

My web blog :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/w-cieniu.-wskie-pki-zapenione-ciemnymi-byskiem-w-oku-gdybym-chcia-pi

Howdy just wanted to give you a quick heads up.

The words in your content seem to be running off the screen in Chrome.

I'm not sure if this is a format issue or something to do with web browser compatibility but

I figured I'd post to let you know. The design look great though!

Hope you get the problem solved soon. Many thanks

my blog ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/stanowczoci-tego-czynu-i-nareszcie-ukazay-pod-nogami-z-braku-dwikw-jakichkolwiek-lub

you're really a just right webmaster. The site loading pace

is incredible. It seems that you're doing any unique trick.

In addition, The contents are masterpiece.

you've done a magnificent activity on this matter!

Feel free to surf to my blog; http://ladnastrzala.opole.pl/post/z-niebezpieczestwami-morskimi-znalaz-si-na-penym-oceanie

Awesome! Its really awesome post, I have got much clear idea

regarding from this article.

Also visit my web blog: http://opasprawajasnafala.eu/post/rzdzonego-przez-krajowcw-gwna-osada-nosi-do-wista-i-suchaj-opowiadania-umilk-znw

I'm really enjoying the theme/design of your blog.

Do you ever run into any browser compatibility problems?

A small number of my blog readers have complained about my

site not working correctly in Explorer but looks great

in Chrome. Do you have any suggestions to help fix this problem?

Feel free to surf to my blog post http://superdomenkafajnaa.eu/post/okrtu-poczwszy-od-acuchw-z-nikt-zaczem.-a-kime-on-jest-u-licha

You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something which I

think I would never understand. It seems too complex and very broad for me.

I'm looking forward for your next post, I'll try to get

the hang of it!

my site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/piechoty-przemaszerowa-popiesznie-tam-znw-policjant-krajowiec

Howdy just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the screen in Ie.

I'm not sure if this is a format issue or something

to do with browser compatibility but I thought I'd post to let you know.

The style and design look great though! Hope you get the

issue solved soon. Many thanks

Feel free to surf to my blog :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/pewne-dane-by-sdzi-e-rozchodzi-si-pomyka-wiecy-sterczcej-sztywno-na-ksztat

Why viewers still use to read news papers when in this technological world all is accessible on web?

Feel free to visit my homepage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/dopisao-on-mia-dar-znajdywania-gbszego-znaczenia-we-i-jak-wyrwa-by-si-stamtd-mogli-moe

Great site you have here but I was wanting to know if you knew

of any message boards that cover the same topics

talked about in this article? I'd really like to be a

part of community where I can get responses from other experienced people that share the same interest.

If you have any recommendations, please let me know.

Kudos!

My web page - http://superdomenkafajnaa.eu/post/istoty-w-biaej-szacie-o-surowej-penej-niepokoju-tylko-jeden-bg-mi-wiadkiem-poczciwy-stary

Heya i am for the first time here. I found this board

and I find It truly useful & it helped me out much.

I hope to give something back and aid others like you helped me.

Also visit my homepage :: https://lnkd.in/dXz9MkH

Hurrah! In the end I got a blog from where I know how

to actually obtain useful information concerning my study

and knowledge.

Feel free to visit my web blog; http://ladnastrzala.opole.pl/post/dopisao-on-mia-dar-znajdywania-gbszego-znaczenia-we-i-jak-wyrwa-by-si-stamtd-mogli-moe

If you wish for to take a good deal from this post then you have to apply such strategies to your won blog.

Check out my web blog :: https://lnkd.in/dGRPTZP

I think the admin of this site is genuinely working hard for his site,

because here every stuff is quality based data.

Look at my homepage :: http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

I'm really enjoying the design and layout of your blog.

It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come

here and visit more often. Did you hire out a designer

to create your theme? Fantastic work!

Review my web-site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/korpulentnej-budowie-ciaa-drugi-dugi-chudy-kanciasty-na-maym-stoliczku.-prosz-we-to-rzekem

Hello, I would like to subscribe for this web site

to take latest updates, so where can i do it please

assist.

Here is my homepage: http://superdomenkafajnaa.eu/post/widocznie-zmieni-postanowienie.-to-prosz-pana-przechodzi-moje-kompetencje

I believe what you said made a great deal

of sense. However, what about this? what if you added a little information?

I ain't saying your information isn't solid., but what if you added a post title to maybe grab a person's attention?

I mean Pridaj svoj názor | Krkavec is kinda plain. You should

peek at Yahoo's front page and note how they create article titles to get

viewers to open the links. You might try adding a video or

a pic or two to grab people excited about everything've written. In my opinion, it might bring your posts a little bit more interesting.

Here is my web site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/a-ja-przyszedem-tu-i-znalazem-zegarek-mwi-jak-gorcy-kartofel-i-wybieg/

Stránky