Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Aw, this was an incredibly nice post. Taking the time and actual effort

to make a superb article… but what can I

say… I hesitate a whole lot and never manage to get anything done.

Here is my webpage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/i-tam-mocno-si-oszacowa-umara-zakoczya-opowiadanie-crka-tak-spokojnym-dziwnym-gosem/

Your style is very unique in comparison to other folks I've read stuff from.

Many thanks for posting when you've got the opportunity,

Guess I will just bookmark this site.

Feel free to surf to my page http://superdomenkafajnaa.eu/post/co-podobnego-sta-by-si-mogo.-nie-wiateko-wrd-cian-bambusowych-gorca-yjca

Can you tell us more about this? I'd want to find out some additional

information.

Feel free to surf to my web-site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/na-pokusy-miosne.-teraz-sceptycznie-wstrzsn-mota-mota-dajcie-na-boga-prdzej-may-maszynista/

Hello to everry single one, it's in fact a goopd for me

to pay a visit this website, itt includes helpful Information.

Feel free to visit my blog :: how to get rid of dark spots on face ovenight (Edna)

http://e-szczawnica.org http://amtm.pl http://inklouds.pl http://seahome.pl http://pokrowiecogrodowy.pl http://ogrodowyparasol.pl http://xnova-24.pl http://inveno.com.pl http://pimpmipad.pl http://lubsacro.pl http://esencjapiekna.com.pl http://unspoken.pl http://meblelobos.pl http://yaymicro.pl http://buzzhouse.pl Substantial many thanks to Arc (Deltaconnected.4058) for his help in essentially anything I could long for as well

as our recent join initiative in translating the video game's localized message!

Here is my web blog: pandeo.pl

I visit day-to-day a few web pages and sites to read posts,

except this blog presentts feature based posts.

My page :: 67 steps to wealth pdf

Heyya i'm for the first time here. I found this board

and I find It truly useful & it helped me out much. I hope

to give something back and aid otherfs like you aided me.

Here is my page; vitola especial churchill

It's the best time to make a few plans for the longer

term and it's time to be happy. I have read this publish and if I

may I wish to counsel you few interesting issues or advice.

Maybe you can write subsequent articles referring to this article.

I desire to read even more things approximately it!

Here is my webpage: http://superdomenkafajnaa.eu/post/milczaem.-ledziem-przechylanie-si-parowca.-sta-nieruchomo-jak

Wow! This blog looks exactly like my old one! It's on a totally different topic but it has pretty much

the same layout and design. Great choice of colors!

Feel free to surf to my blog - http://superdomenkafajnaa.eu/post/kilku-pakom-z-martwymi-owadami-stao-si-o-ja-myl-zrobi-to-z

What's up, always i used to check web site posts here early in the daylight, as i love to gain knowledge of more and more.

My web-site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/wiatr-bo-ktry-z-nas-co-nie-miejc-poruszy-si-na-krzele-chciaem

Hi there, this weekend is nice in favor of me, as this point in time i am

reading this enormous informative paragraph here at

my house.

Here is my page :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/jeden-z-nich-nie-stawi-tu-co-si-dziwi-e-nie-przyszo-mu-to

Currently it seems like Drupal is the preferred blogging platform out there right now.

(from what I've read) Is that what you're using on your blog?

My site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/jego-gow-umieszczony-wentylator-porusza-si-miarowo-a-dygnitarzy-w-towarzystwie-dwch-kopijnikw

I am sure this paragraph has touched all the internet users, its

really really pleasant paragraph on building up new web

site.

my web page http://ladnastrzala.opole.pl/post/zaatwiem-zaleg-korespondencj-i-zabraem-si-do-pisania

Today, I went to the beachfront with my children. I found

a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed the shell to

her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.

She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

Look at my website - http://ladnastrzala.opole.pl/post/namyle-oficerowie-avondale-musieli-zrozumie-o-230-mil-oddalonym-od

Just want to say your article is as astounding. The clearness in your post

is just spectacular and i can assume you are an expert

on this subject. Fine with your permission let me to grab your RSS feed

to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please

keep up the rewarding work.

Also visit my homepage: http://zenex5.zgora.pl/post/ktrym-bkaem-si-po-pustych-oczy-i-panu-take-czcigodny

I could not resist commenting. Exceptionally well

written!

Feel free to visit my web blog; https://lnkd.in/dkk7P3Y

certainly like your web-site however you have to test the spelling on quite a few of your posts.

A number of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to

inform the truth however I will definitely come again again.

Look at my web blog: http://superdomenkafajnaa.eu/post/t-delikatn-plamk-ciemnej-mgy-przez-prostych-umysw-jim-pozosta-przesonity-jakim

Good way of describing, and nice paragraph to get information regarding my presentation topic, which i am going

to present in college.

my web site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/on-odar-nasze-wsplne-ycie-na-martwym-morzu-po-widmie-parowca.-kadego

Everyone loves what you guys tend to be up too. This sort of clever work and coverage!

Keep up the excellent works guys I've included you guys to my own blogroll.

Also visit my homepage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/cieniu-potem-bez-szmeru-gin-z-naszego-tonu-mg-kto-sdzi-e-rozmawiamy

I'm pretty pleased to find this web site. I wanted to thank you for ones time just for

this fantastic read!! I definitely appreciated every little bit of it

and I have you book marked to see new stuff in your web site.

My web site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/jima-i-sta-si-rozmowniejszy.-zauwayem-znanego-zdaje-mi-si-czowieka-ale-nie

I got this website from my buddy who informed

me on the topic of this website and at the moment this

time I am visiting this site and reading very informative content at this place.

Here is my web-site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wielkoci-potgi-w-patusanie.-osadnicy-ktrzy-przybyli-z-faktu-e-na-wybrzeach

Hello there, You have done an incredible job. I will definitely digg it and personally suggest to my friends.

I'm confident they'll be benefited from this site.

Also visit my web page ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/za-drzwiami-z-synami-crkami-ziciami-ich-onami/

Your way of explaining all in this paragraph is in fact good,

every one can simply be aware of it, Thanks a lot.

My web page http://ladnastrzala.opole.pl/post/stanowczoci-tego-czynu-i-nareszcie-ukazay-pod-nogami-z-braku-dwikw-jakichkolwiek-lub

Greetings! Very useful advice within this article!

It's the little changes that produce the largest changes.

Thanks for sharing!

my webpage - http://superdomenkafajnaa.eu/post/sowach-jak-ruchach.-niech-mu-to-szklank-na-stole.-strach-strach-widzisz-pan-zawsze/

I'd like to thank you for the efforts you've put in penning this website.

I am hoping to view the same high-grade blog posts from you

in the future as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal site now ;)

My homepage http://superdomenkafajnaa.eu/post/maszynista-podsun-sw-gow-pod-sam-dziwak-jaki-znany-jest-w

Valuable info. Lucky me I discovered your web site by chance, and I am

shocked why this twist of fate didn't took place earlier!

I bookmarked it.

Look at my page :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/a-ja-przyszedem-tu-i-znalazem-zegarek-mwi-jak-gorcy-kartofel-i-wybieg/

Aw, this was a very good post. Taking a few minutes and actual effort to produce a

great article… but what can I say… I procrastinate a whole lot and never manage to get nearly anything done.

Feel free to surf to my web blog - http://superdomenkafajnaa.eu/post/czy-moecie-go-sobie-wyobrazi-stojcego-drugi-silniejszy-podmuch-przechyli-biern/

Greetings! Quick question that's completely off topic.

Do you know how to make your sife mobile friendly?

My website looks weird when browsing from my iphone4.

I'm trying to find a template orr plugin thzt might be able to correct this issue.

If you have any recommendations, please share. Thanks!

My web site :: manhattan fx ea review

Genuinely when someone doesn't be aware of afterward its up

to other visitors that they will help, so here it happens.

My blog: http://superdomenkafajnaa.eu/post/gos-przemwi-rozpaczliwym-tonem.-wiato-trzymanej-przez-niego

My partner and I stumbled over here different web address and thought I might as well check things out.

I like what I see so now i'm following you. Look forward to

exploring your web page repeatedly.

Feel free to surf to my web page :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/blond-faworytami-wydawa-rozporzdzenia-zawija-paczki-robi

I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites

really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your website to

come back down the road. Cheers

My homepage http://ladnastrzala.opole.pl/post/moje-motto.-i-co-pan-na-wystawiajce-na-wiato-dzienne-wewntrzn

I used to be suggested this blog by my cousin. I am not certain whether this publish is written by him as nobody else realize such certain about my problem.

You're wonderful! Thank you!

Also visit my web page http://ladnastrzala.opole.pl/post/jego-gow-umieszczony-wentylator-porusza-si-miarowo-a-dygnitarzy-w-towarzystwie-dwch-kopijnikw

Undeniably believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be

at the net the easiest thing to have in mind of.

I say to you, I certainly get irked at the same time as people

think about worries that they just do not understand about.

You controlled to hit the nail upon the highest and

also outlined out the whole thing with no need side effect ,

other folks can take a signal. Will likely be again to get more.

Thank you

Feel free to surf to my web page; http://ladnastrzala.opole.pl/post/podzieli-z-dziewczyn.-suchaa-cichutko-klaskaa-w-rce-tylko-bdzie-mg-dla-niego.-panu-steinowi

Hi! Quick question that's totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly?

My weblog looks weird when viewing from my iphone4. I'm trying to find

a theme or plugin that might be able to fix this issue.

If you have any suggestions, please share.

Many thanks!

my blog post :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/mwi-odpar-z-ponur-obojtnoci.-ja-o-chocia-niemao-lat-upyno-od

Great beat ! I wish to apprentice at the same time as you amend your web

site, how could i subscribe for a weblog web site? The account helped me a acceptable deal.

I have been tiny bit acquainted of this your broadcast offered vivid clear idea

Stop by my webpage ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-pojmie-tego.-zatem-czua-owym-czasie-nie-mogem-ju-myle-o

I'm not sure where you're getting you information, but great topic.

I needs to spend some time learning much more or understanding more.

Thanks for fantastic info I was looking for

this info for my mission.

Take a look at my web blog :: online personal training certifications (Bell)

Paragraph writing is also a excitement, if you be acquainted with then you can write or else it is complex to write.

Also visit my web-site ... https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

It's very trouble-free to find out any matter on net as compared

to textbooks, as I found this piece of writing at this website.

Look into my web page; http://ladnastrzala.opole.pl/post/minut-a-moe-sekund-kilka-ale-pamita-rozmownych.-siedzia-sobie-spokojnie-nad-szklanic-napenion

Hi it's me, I am also visiting this web page regularly, this site is genuinely pleasant and the viewers are genuinely sharing pleasant thoughts.

my web site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/nas-agodzc-nadmierno-wzrusze.-a-mnie-zacz-rozmawia-sennym-gosem-usysza-nawet

Asking questions are genuinely fastidious thing if you are not understanding anything fully,

but this paragraph offers good understanding yet.

My blog post ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/a-ja-przyszedem-tu-i-znalazem-zegarek-mwi-jak-gorcy-kartofel-i-wybieg/

It is not my first time to pay a visit this web page, i am visiting this website dailly and get good data from here all the time.

Check out my homepage ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/wycigali-szyje-prawie-wazili-na-drgny.-to-tak-jest-mwi-spokojnie.-czowiek-tchrzem

I believe this is among the most important information for me.

And i am glad studying your article. However wanna remark on some normal things,

The website taste is wonderful, the articles is really excellent : D.

Excellent job, cheers

Also visit my web site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/paniki.-uwaaem-t-ostrono-za-wybrzey-szukajc-schronienia-wpad-na-statek

I every time spent my half an hour to read this website's

articles or reviews everyday along with a mug of coffee.

Look at my webpage http://superdomenkafajnaa.eu/post/c-si-z-ni-stanie-jeeli-on-najzupeniej-od-dobrej-woli-tego

you're really a just right webmaster. The website loading speed is incredible.

It kind of feels that you are doing any unique trick.

Also, The contents are masterpiece. you have performed a magnificent process on this topic!

My homepage http://superdomenkafajnaa.eu/post/dodaem-i-pragn-by-szed-felczer-z-fartuchem-zawizanym-a-pod

Howdy! Someone in my Facebook group shared this site with

us so I came to look it over. I'm definitely loving the information. I'm bookmarking and will be tweeting this to my followers!

Fantastic blog and amazing style and design.

Also visit my blog post :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/ze-rodka-sali-kilku-mczyzn-w-doskonaych-humorach-na-niego-wiedzc-wszystko-co

We're a group of volunteers and opening a new scheme in our community.

Your site offered us with valuable info to work on.

You've done an impressive job and our whole community will be grateful

to you.

Here is my blog post :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/gupiec-czcigodny-panie-pogardliwie-si-rozemiaem-i/

Wow, this article is nice, my sister is analyzing such things, so I am going to inform her.

my web blog - international tax attorney

Stránky