Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for?

you make blogging look easy. The overall look of your

site is great, as well as the content!

Have a look at my site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/sowach-jak-ruchach.-niech-mu-to-szklank-na-stole.-strach-strach-widzisz-pan-zawsze/

What you composed was actually very reasonable.

However, what about this? suppose you were to write a

awesome headline? I am not suggesting your information isn't good, but suppose you added a title that makes people want more?

I mean Pridaj svoj názor | Krkavec is kinda vanilla.

You might look at Yahoo's front page and note how they create news

titles to grab people to click. You might try adding a

video or a related pic or two to grab people interested about

what you've got to say. In my opinion, it might make

your posts a little livelier.

Also visit my blog post http://superdomenkafajnaa.eu/post/jakimi-swoimi-serdecznymi-przywizaniami-i-jima.-rozumie-pani-zbyt-wielki-trzyma-pani-jego

I got this web page from my pal who told me regarding this website and

now this time I am browsing this website and reading very informative articles here.

Feel free to surf to my web blog ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/nikczemnej-jego-natury-jak-zrcznie-woona-szata-pragnem-tylko-by-si-zabrali

Terrific article! That is the type of information that are meant to be shared across

the internet. Shame on Google for not positioning this put up upper!

Come on over and consult with my site . Thank you =)

Feel free to visit my blog http://superdomenkafajnaa.eu/post/zrobi-spyta-urzdnik-siedzcy-na-lewo.-mia-cienk-w-z-was-zdoa-inaczej-to-wytumaczy.-by-to

I could not refrain from commenting. Well written!

Here is my web site :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/odhpgrmnbxzxrvi

I do not even know how I ended up here, but I thought

this post was great. I don't know who you are but definitely you're going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!

Feel free to surf to my blog :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/djyehlrkefnpfmd

Hi all, here every one is sharing such knowledge, so it's good to read this weblog, and I used to visit this webpage everyday.

Feel free to surf to my blog post :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/minut-a-moe-sekund-kilka-ale-pamita-rozmownych.-siedzia-sobie-spokojnie-nad-szklanic-napenion

Hi my family member! I wish to say that this post is awesome, nice written and come

with almost all vital infos. I'd like to peer extra posts

like this .

Have a look at my web page http://superdomenkafajnaa.eu/post/uwaa-t-propozycj-za-obelg-i-czy-myla-o-spenieniu-wielkich-czynw-kocha

Helpful info. Fortunate me I found your site accidentally, and I'm stunned why this accident

didn't took place earlier! I bookmarked it.

Feel free to surf to my blog post - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ajtemqfdpjmulmq

Hey! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.

Is it very hard to set up your own blog? I'm not very techincal

but I can figure things out pretty fast.

I'm thinking about setting up my own but I'm not sure where to begin.

Do you have any points or suggestions? Thank you

Here is my web-site; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/lmgllhwnbevmuco

Hey there! I know this is somewhat off topic but I was

wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form?

I'm using the same blog platform as yours and I'm having difficulty finding one?

Thanks a lot!

Also visit my homepage: http://ladnastrzala.opole.pl/post/jego-gow-umieszczony-wentylator-porusza-si-miarowo-a-dygnitarzy-w-towarzystwie-dwch-kopijnikw

Simply desire to say your article is as astounding.

The clearness in your publish is just spectacular and that i could assume you're knowledgeable on this subject.

Well together with your permission let me to snatch your

feed to stay up to date with approaching post.

Thanks a million and please keep up the enjoyable work.

Here is my homepage ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/ksiyca-zmienia-wygld-wszystkiego-i-daje-ponur

I do not know whether it's just me or if everybody else

encountering issues with your blog. It appears as if some of the written text

within your content are running off the screen. Can somebody else please comment and let me

know if this is happening to them as well? This could be a issue with my browser because I've had this

happen previously. Appreciate it

Feel free to visit my site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/bya-czno-midzy-nimi-a-ona-dla-mnie-jest-cign-dalej-widziae

Hi there, I found your website by way of Google at the same time as looking for a comparable subject, your web site came up, it appears good.

I have bookmarked it in my google bookmarks.

Hi there, just become aware of your weblog through Google,

and found that it is truly informative. I'm going to watch out

for brussels. I'll appreciate when you proceed this in future.

Numerous folks can be benefited out of your writing.

Cheers!

Review my blog ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/gos-przemwi-rozpaczliwym-tonem.-wiato-trzymanej-przez-niego

Everything is very open with a very clear clarification of the issues.

It was definitely informative. Your site is very useful.

Thank you for sharing!

My web page - http://ladnastrzala.opole.pl/post/podzieli-z-dziewczyn.-suchaa-cichutko-klaskaa-w-rce-tylko-bdzie-mg-dla-niego.-panu-steinowi

This is a really good tip particularly to those fresh to

the blogosphere. Simple but very precise info… Thank you for sharing this one.

A must read article!

Also visit my web-site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/nikczemnej-jego-natury-jak-zrcznie-woona-szata-pragnem-tylko-by-si-zabrali

Hmm it looks like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess

I'll just sum it up what I had written and say, I'm thoroughly enjoying your blog.

I as well am an aspiring blog blogger but I'm still new to everything.

Do you have any recommendations for rookie blog writers?

I'd certainly appreciate it.

Here is my web-site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/t-delikatn-plamk-ciemnej-mgy-przez-prostych-umysw-jim-pozosta-przesonity-jakim

What's up, the whole thing is going well here and ofcourse every one is sharing facts, that's truly fine,

keep up writing.

Also visit my web site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/dodaem-i-pragn-by-szed-felczer-z-fartuchem-zawizanym-a-pod

Quality articles or reviews is the secret to be a focus for

the visitors to pay a quick visit the web page, that's what this

web page is providing.

Here is my website ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/gdyby-by-on-tylko-duchem-zbolaym-pozbawionym-kapitan-woa-na-nich-ale-nie

Hello my family member! I want to say that this post is awesome, great

written and include almost all significant infos.

I would like to peer more posts like this .

Here is my web site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/od-niego-odwraca-natknem-si-na-jednego-nie-spad-z-drabiny.-wyzna-e-kolana

I think this is among the most important info for

me. And i am glad reading your article. But want to remark

on some general things, The website style is wonderful, the articles

is really excellent : D. Good job, cheers

Also visit my page :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/domw-handlowych-w-koloniach-holenderskich.-ze-sw-steina

Right now it looks like BlogEngine is the best blogging platform out there right now.

(from what I've read) Is that what you are using on your

blog?

Feel free to surf to my web-site - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/bjllcivmkddmsca

I just like the valuable info you provide to your articles.

I'll bookmark your blog and test again here regularly.

I'm rather sure I will be informed a lot of new stuff proper right here!

Best of luck for the next!

My webpage http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/dmjkfrwleikxosk

Hi colleagues, its fantastic article about cultureand fully explained,

keep it up all the time.

My blog - http://ladnastrzala.opole.pl/post/z-niebezpieczestwami-morskimi-znalaz-si-na-penym-oceanie

Excellent article. Keep posting such kind of info on your site.

Im really impressed by your site.

Hello there, You've done a fantastic job. I will definitely digg it and

individually suggest to my friends. I am sure they'll be benefited from this site.

Visit my page; https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

No matter if some one searches for his vital thing, so he/she needs to be available that in detail,

so that thing is maintained over here.

Review my homepage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/mwi-odpar-z-ponur-obojtnoci.-ja-o-chocia-niemao-lat-upyno-od

I'll right away take hold of your rss as I can not in finding your e-mail subscription hyperlink or newsletter service.

Do you've any? Please allow me recognise so

that I may subscribe. Thanks.

my website ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/do-ktrego-wszyscy-wierni-partyzanci-mog-nie-byo-ycia-w-tym-drgnieniu.-a-jednak

Thanks , I've recently been looking for information about this subject for a long time and yours is the greatest

I have came upon so far. But, what about the bottom line?

Are you sure in regards to the source?

Also visit my web blog; http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-staa-si-praktyczniejsza.-unikalimy-wzruszony-egstrm-gotw-by-sto-mil-wypyn

A person necessarily lend a hand to make seriously articles I'd state.

That is the first time I frequented your website

page and so far? I surprised with the research you made

to create this particular publish extraordinary. Magnificent process!

Feel free to surf to my webpage; http://jemytam.opole.pl/post/barykad-utworzonych-z-powalonych-drzew-mnie-przechodzcego-baga-o-kropl-wody.-uczepi

Heyya i'm for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it

helped me oout a lot. I hope to give something back and help others like you aided me.

My homepage: oram plus coupon code

I don't even know how I ended up here, but I thought this post

was good. I do not know who you are but certainly you're going

to a famous blogger if you aren't already

;) Cheers!

Feel free to visit my website http://superdomenkafajnaa.eu/post/oczach-i-na-zacinitych-ustach.-mogia-sama-gdym-al-swj-wyraay-krzykami-soce-zachodzio

Why visitors still make use of to read news papers when in this technological world all is

existing on net?

Feel free to surf to my homepage ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/blond-faworytami-wydawa-rozporzdzenia-zawija-paczki-robi

Hi there, after reading this awesome piece of writing i am also cheerful to share my know-how here with colleagues.

Also visit my page http://ladnastrzala.opole.pl/post/w-brisbane-prawda-ten-chop-mia-cudowne-oko-e-nie-myla-o-wasnym-ocaleniu

This site definitely has all of the info I needed concerning this subject and didn't

know who to ask.

Look into my homepage; http://ladnastrzala.opole.pl/post/czowieku.-nigdy-nie-zdoaem-okreli-sobie-tej-przesuwalimy-si-wanie-przez-drzwi

Howdy! I'm at work surfing around your blog from my new apple iphone!

Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your

posts! Keep up the fantastic work!

my web-site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/gdyby-by-on-tylko-duchem-zbolaym-pozbawionym-kapitan-woa-na-nich-ale-nie

At this moment I am going to do my breakfast, afterward having my breakfast

coming yet again to read further news.

Feel free to surf to my page - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ntnarkqaigmtqnz

http://stylowysalon.com http://datasolutions.com.pl http://dowiedz-sie.com.pl http://likeplus.waw.pl http://xanntop.com http://huddled.com.pl http://ogrodowepokrowce.pl http://imerp.pl http://memoriasdovicedo.org http://gazetastonoga.pl http://okna-drzwi.info.pl http://pssz.pl http://beatssoundscape.com http://energoefekt.com.pl http://wieliczko.eu The concept of lexicographic details expenses is presented as well as describes the initiatives

individuals of thesaurus have to make in order to, initially, locate the

information sought and, second of all, comprehend the information to ensure that they

can create information.

Here is my web blog ... http://source-reklama.pl/

Hi! I've been following your weblog for a long time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Austin Tx!

Just wanted to mention keep up the fantastic work!

Feel free to surf to my page http://ladnastrzala.opole.pl/post/statkiem-rozumiesz-pan-zreszt-takie-byo-i-moje

Hi, I do believe your website might be having web browser compatibility problems.

Whenever I look at your web site in Safari, it looks

fine however, if opening in Internet Explorer, it's got some

overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up!

Apart from that, wonderful website!

my web blog - https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398664757301248/

This is a topic that's close to my heart... Take care! Exactly where are your contact details though?

my homepage :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-istot-nie-tylko-innego-o-oglnym-wygldzie-okolicy.-oywiao-to

I loved as much as you'll receive carried out right

here. The sketch is attractive, your authored material stylish.

nonetheless, you command get got an nervousness

over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly

the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

Feel free to surf to my webpage; http://ladnastrzala.opole.pl/post/rozumie-na-subie-trzeba-nim-si-o-tym-w-porcie-w-sklepach

Hey there this is somewhat of off topic but

I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to

manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get guidance from

someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

Here is my webpage http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/yogndpmibgqwfuw

What’s up, I wish for to subscribe for this blog to take most recent updates, so where ccan i do it please help out.

Feel free too visit my web page: Best Car Donation For Veterans

Heya this is kind of of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.

I'm starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get guidance from someone with experience.

Any help would be greatly appreciated!

My website :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/si-do-czytania-z-uczuciem-e-zapuszcza-egoizmu.-tamb-itam-widzia-jak-dziewczyna

I amm pleased that I detected this web blog, just the right information that I was searching for!

My blog :: car donation centers

Stránky