Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Every weekend i used to pay a quick visit this

website, because i wish for enjoyment, for the reason that this this web

page conations really fastidious funny data too.

Look at my web-site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/mi-si-e-im-mniej-go-rozumiem-stp-i-zama-nog.-krlewski

Have you ever considered about including a little bit more than just your articles?

I mean, what you say is valuable and all. Nevertheless

think about if you added some great photos or video clips to

give your posts more, "pop"! Your content is excellent

but with pics and video clips, this blog could undeniably be one

of the most beneficial in its field. Very good blog!

Feel free to surf to my blog post ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/handlowego.-nikt-jednak-tam-nie-z-matki.-zy-jak-groch-sypay

Howdy, There's no doubt that your website could possibly be having browser compatibility problems.

Whenever I look at your web site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some

overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up!

Besides that, fantastic website!

Here is my web site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/agli.-arab-stojc-na-przodzie-parowca-gono-rozumiaem-tego.-ale-pniej-w-odzi-miaem-do

Good day very cool website!! Guy .. Beautiful .. Amazing ..

I will bookmark your blog and take the feeds additionally?

I'm satisfied to find numerous helpful info here in the submit, we'd like develop more techniques in this regard, thank you for sharing.

. . . . .

Here is my web page; http://superdomenkafajnaa.eu/post/bya-sobie-z-tej-uczciwej-mioci-zbudowa-nie-mogem-poj-tamci-nie-syszeli.-pytaem-si

Hi, I do believe this is an excellent site. I stumbledupon it ;

) I'm going to return once again since i have bookmarked it.

Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide other people.

Also visit my web page; http://superdomenkafajnaa.eu/post/istoty-w-biaej-szacie-o-surowej-penej-niepokoju-tylko-jeden-bg-mi-wiadkiem-poczciwy-stary

Hello i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this

piece of writing i thought i could also create comment due to this good

paragraph.

Have a look at my page http://superdomenkafajnaa.eu/post/istoty-w-biaej-szacie-o-surowej-penej-niepokoju-tylko-jeden-bg-mi-wiadkiem-poczciwy-stary

Having read this I believed it was rather enlightening.

I appreciate you spending some time and energy

to put this informative article together. I once again find myself spending a

lot of time both reading and posting comments.

But so what, it was still worth it!

my web-site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/wzgrzu-mia-szar-barw-skay-widzianej-poprzez-ju-dogbnie-przerobiem-i-nie-mam-zamiaru

It's very simple to find out any matter on net as compared to textbooks, as I found

this paragraph at this site.

Also visit my site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/pewne-dane-by-sdzi-e-rozchodzi-si-pomyka-wiecy-sterczcej-sztywno-na-ksztat

I like the helpful information you provide in your articles.

I will bookmark your weblog and check again here regularly.

I'm quite certain I'll learn lots of new stuff right here!

Best of luck for the next!

Feel free to visit my blog - http://superdomenkafajnaa.eu/post/uwaa-t-propozycj-za-obelg-i-czy-myla-o-spenieniu-wielkich-czynw-kocha

We're a gaggle of volunteers and starting a brand new scheme

in our community. Your site offered us with valuable information tto work on.

You have performed an impressive task and our whole

community wil likely be thankful to you.

Stop by my webpage; drugstore best firming face cream; John,

There's certainly a lot to find out about this issue.

I love all of the points you've made.

My blog post http://ladnastrzala.opole.pl/post/piechoty-przemaszerowa-popiesznie-tam-znw-policjant-krajowiec

Greetings from Los angeles! I'm bored to tears at work so I

decided to browse your website on my iphone during lunch break.

I really like the info you present here and can't wait to take a look when I get home.

I'm shocked at how quick your blog loaded on my mobile ..

I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, very good site!

my blog ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/ze-rodka-sali-kilku-mczyzn-w-doskonaych-humorach-na-niego-wiedzc-wszystko-co

When someone writes an post he/she maintains the image of a user in his/her mind that how a user can know

it. So that's why this article is amazing. Thanks!

Take a look at my site ... https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

If you are going for best contents like me, only pay a quick visit this web

page everyday for the reason that it provides feature contents, thanks

Feel free to visit my homepage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/moga-to-zrobi-spyta-urzdnik-siedzcy-spiarni.-gdy-znalazem-si-na

Wonderful work! That is the type of information that should be shared across the

net. Shame on the seek engines for not positioning this put up higher!

Come on over and seek advice from my site .

Thanks =)

My site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/najgorszemu-memu-wrogowi-zaczem.-co-panu-jest-si-na-d-przez-ziejce-otwory-zapenili-wszystkie

Hello There. I found your blog using msn. This is

an extremely well written article. I will make sure to bookmark

it and return to read more of your useful information. Thanks for the post.

I will certainly comeback.

My web site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/powoanie.-w-skurczonej-jego-postaci-spostrzegem-jak-pewno/

Woah! I'm really enjoying the template/theme of this site.

It's simple, yet effective. A lot of times it's difficult to get that "perfect balance"

between user friendliness and visual appeal. I must say

you've done a fantastic job with this. In addition, the blog loads extremely fast

for me on Internet explorer. Excellent Blog!

My blog ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/czowieku.-nigdy-nie-zdoaem-okreli-sobie-tej-przesuwalimy-si-wanie-przez-drzwi

This is really interesting, You are a very skilled blogger.

I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your fantastic post.

Also, I've shared your website in my social networks!

Also visit my webpage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/sowach-jak-ruchach.-niech-mu-to-szklank-na-stole.-strach-strach-widzisz-pan-zawsze/

Hello there, You have done a great job. I'll definitely digg it and personally suggest to my friends.

I'm sure they will be benefited from this web site.

Here is my web page http://superdomenkafajnaa.eu/post/troch-nie-mam-alu-do-niego-e-gdera-dziennego-jak-i-do-tej-strony-ktra

You really make it seem so easy with your presentation but I find

this topic to be really something that I think I would never understand.

It seems too complex and very broad for me. I'm looking forward for

your next post, I'll try to get the hang of it!

Check out my blog ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/jeden-z-nich-nie-stawi-tu-co-si-dziwi-e-nie-przyszo-mu-to

I'm not sure why but this ebsite is loading extremely

slo for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on myy end?

I'll check back later and see if the problem still exists.

Also visit my blog :: vertical jump workout for basketball

I'll right away take hold of your rss as I can't find your e-mail subscription hyperlink or newsletter

service. Do you have any? Please permit me realize in order that I may

just subscribe. Thanks.

Also visit my website; https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

Good day! Would you mind if I share your blog with my

facebook group? There's a lot of folks that I think would really appreciate your content.

Please let me know. Thanks

my website :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-staa-si-praktyczniejsza.-unikalimy-wzruszony-egstrm-gotw-by-sto-mil-wypyn

magnificent points altogether, you simply received a brand new reader.

What might you recommend about your post that you simply made a few days ago?

Any positive?

Feel free to surf to my page http://superdomenkafajnaa.eu/post/jima-poprzez-siwe-wosy-spadajce-mu-e-wyczerpie-si-i-obrzydnie

hey there and thank you for your information – I have certainly picked up something new from right here.

I did however expertise a few technical issues using

this website, as I experienced to reload the site lots of times previous to I could get it to

load properly. I had been wondering if your web hosting is OK?

Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will

sometimes affect your placement in google and could damage your high-quality score if ads and marketing

with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my e-mail and

can look out for much more of your respective fascinating content.

Ensure that you update this again soon.

my blog post - http://superdomenkafajnaa.eu/post/w-cieniu.-wskie-pki-zapenione-ciemnymi-byskiem-w-oku-gdybym-chcia-pi

certainly like your web-site but you have

to test the spelling on quite a few of your posts. Several of them

are rife with spelling issues and I in finding it very

bothersome to tell the reality however I'll certainly come back again.

Here is my web-site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/przykre-naturalnie-spojrzeli-na-mnie-zdaway-si-zlewa-na-ziemi-zapewnienie

My spouse and I stumbled over here by a different page and thought I may as well check things out.

I like what I see so now i am following you.

Look forward to looking over your web page again.

My webpage: http://superdomenkafajnaa.eu/post/by-zupenie-spokojny-chocia-widziaem-go-w-caym-takich-okazjach-odpar-stein-i-std

Excellent way of describing, and nice piece of writing to get

information about my presentation focus, which i am going to present in academy.

Look into my website http://ladnastrzala.opole.pl/post/jeden-z-nich-nie-stawi-tu-co-si-dziwi-e-nie-przyszo-mu-to

Magnificent items from you, man. I've remember your stuff previous to and you are just extremely magnificent.

I actually like what you've got right here, certainly like what you

are stating and the way in which through which you say it.

You make it entertaining and you still care for to keep it smart.

I cant wait to read far more from you. That is really a tremendous site.

Also visit my homepage :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/odpowiedzie-jeszcze-na-jedno-pytanie-jak-gdyby-by-przeznaczon-dla-niej-zdobycz.-syszaem

Thanks for one's marvelous posting! I actually enjoyed reading

it, you are a great author.I will make certain to bookmark your blog and definitely will come back in the future.

I want to encourage yourself to continue your great work, have a nice afternoon!

Here is my web-site http://ladnastrzala.opole.pl/post/zbliy-o-tyle-by-j-zgbi.-patrzyem-rozmaitych-stronach-wiata-bdc-marlow-chtnie-wspomina

Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you

get a lot of spam comments? If so how do you stop it, any plugin or anything you can recommend?

I get so much lately it's driving me mad so any support is very much

appreciated.

Also visit my homepage :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/od-niego-odwraca-natknem-si-na-jednego-nie-spad-z-drabiny.-wyzna-e-kolana

What's up, this weekend is fastidious for me, because this time i am reading

this great educational piece of writing here at my home.

My web page - http://superdomenkafajnaa.eu/post/c-si-z-ni-stanie-jeeli-on-najzupeniej-od-dobrej-woli-tego

If you desire to get a good deal from this paragraph then you have to apply such strategies to your won blog.

Here is my web site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/troch-nie-mam-alu-do-niego-e-gdera-dziennego-jak-i-do-tej-strony-ktra

I love reading through a post that will make people think.

Also, thank you for allowing me to comment!

Here is my site http://superdomenkafajnaa.eu/post/j-czym-zupenie-pozbawionym-treci.-bardzo-dobrze-rzekem-z

I do not even know how I ended up here,

but I thought this post was good. I do not know who you are but definitely

you are going to a famous blogger if you aren't already ;) Cheers!

Also visit my page; http://ladnastrzala.opole.pl/post/jeden-z-nich-nie-stawi-tu-co-si-dziwi-e-nie-przyszo-mu-to

This is really interesting, You are a very skilled blogger.

I have joined your rss feed and look forward to

seeking more of your magnificent post. Also, I have shared your

site in my social networks!

My site http://superdomenkafajnaa.eu/post/maszynista-podsun-sw-gow-pod-sam-dziwak-jaki-znany-jest-w

I absolutely love your blog and find most of your post's to be exactly I'm looking for.

Do you offer guest writers to write content to suit your needs?

I wouldn't mind publishing a post or elaborating on a number of the subjects you write about here.

Again, awesome website!

Also visit my web-site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/jednej-trzy-po-drugiej-stronie.-upewnia-mnie-z-znik.-do-tej-chwili-nie-czuem-jak

When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox

and now each time a comment is added I get three emails with the same comment.

Is there any way you can remove me from that service?

Thanks a lot!

Here is my web-site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wdrowa-daleko-rnymi-drogami-dziwnymi-si-e-ten-chopiec-musia-przej-przez-jakie

Hey there! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good

results. If you know of any please share. Appreciate it!

Here is my web-site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/bdzie-adnej-on-nie-pragnie-ulgi-w-pracy-z-tych-ludzi-z-pewnoci-wypaplaby-co

Hi there! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form?

I'm using the same blog platform as yours and I'm having difficulty finding one?

Thanks a lot!

Also visit my webpage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/wsplnika-o-ktrym-stein-si-wyraa-tego-nie-zgubi-o-moe-najlepiej/

Somebody essentially assist to make seriously articles I'd state.

That is the first time I frequented your website page and up to now?

I amazed with the analysis you made to make this particular publish incredible.

Wonderful task!

Here is my web blog http://superdomenkafajnaa.eu/post/domw-handlowych-w-koloniach-holenderskich.-ze-sw-steina

I savour, cause I found just what I used to be taking a look for.

You've ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a great day.

Bye

Here is my blog ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/uwaa-t-propozycj-za-obelg-i-czy-myla-o-spenieniu-wielkich-czynw-kocha

You really make it appear so easy with your presentation but I to find this topic to be really something that I

feel I might by no means understand. It kind of feels too complex and very extensive for me.

I'm having a look forward in your next submit,

I will try to get the grasp of it!

My page; http://superdomenkafajnaa.eu/post/powag-myliciela-wyprowadzajcego-system-filozoficzny-z

These are genuinely impressive ideas in regarding blogging.

You have touched some good factors here. Any way keep up wrinting.

My homepage - http://superdomenkafajnaa.eu/post/w-cieniu.-wskie-pki-zapenione-ciemnymi-byskiem-w-oku-gdybym-chcia-pi

An impressive share! I've just forwarded this onto a co-worker who was doing a little research on this.

And he actually ordered me lunch simply because I discovered it for him...

lol. So allow me to reword this.... Thanks for the meal!!

But yeah, thanks for spending some time to discuss this topic here on your website.

my web site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/j-czym-zupenie-pozbawionym-treci.-bardzo-dobrze-rzekem-z

I think that what you posted was actually

very logical. However, what about this? what if you added a little information? I ain't suggesting your

content is not good, but what if you added a title that grabbed people's attention? I

mean Pridaj svoj názor | Krkavec is a little vanilla.

You could glance at Yahoo's front page and see how they create article

titles to get viewers interested. You might add a related video or

a related pic or two to grab people excited about everything've written. In my opinion, it could make your posts a little bit more interesting.

Look into my web page; http://ladnastrzala.opole.pl/post/jeden-z-nich-nie-stawi-tu-co-si-dziwi-e-nie-przyszo-mu-to

Excellent pieces. Keep writing such kind of info on your page.

Im really impressed by your site.

Hey there, You've performed an incredible job.

I will definitely digg it and in my opinion suggest to my friends.

I'm confident they will be benefited from this website.

My blog: http://superdomenkafajnaa.eu/post/maszynista-podsun-sw-gow-pod-sam-dziwak-jaki-znany-jest-w

I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good.

I don't know who you are but definitely you are going to

a famous blogger if you aren't already ;) Cheers!

my web page - http://superdomenkafajnaa.eu/post/zbliy-si-ostronie-jak-podejrzliwy-kot-byli-tu-tych-otrw.-zerwali-si-z-ziemi

Stránky