Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Hello! I've been following your site for a long time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Dallas Texas!

Just wanted to say keep up the fantastic job!

my web-site: adultfriendrfinder login

Hello fantastic website! Does running a blog like this take a massive amount work?

I've very little knowledge of programming however I had been hoping to start my own blog soon. Anyways, should you have any suggestions or techniques

for new blog owners please share. I know this is off

subject nevertheless I just wanted to ask. Appreciate it!

Also visit my webpage adultfrinendfinder.com scam

Hello, There's no doubt that your website could be having web browser compatibility issues.

Whenever I look at your blog in Safari, it looks fine however when opening in I.E., it's got some overlapping issues.

I just wanted to give you a quick heads up! Other than that,

fantastic site!

When someone writes an post he/she maintains the plan of a user in his/her brain that how a user

can be aware of it. Therefore that's why this post is great.

Thanks!

my site ... reumofan plus

After I originally left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments

are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I get four emails

with the exact same comment. Is there an easy method you are able to remove me from that service?

Many thanks!

Also visit my web-site - Gloucester skips; Ouida,

Hey very interesting blog!

Also visit my web-site - cimavax-egf price in india

What's up, its pleasant piece of writing on the topic of media print, we all understand media is a

impressive source of data.

Here is my homepage ... www udemy com review

I used to be recommended this web site via my cousin. I'm now not certain whether this submit is written by way of him

as nobody else realize such specified about my problem.

You are amazing! Thanks!

Also visit my website - Adultfriendfiinder

This paragraph is in fact a good one it helps new net people, who are wishing in favor of blogging.

Also visit my web blog; can spiriva cause diabetes?

Hi friends, its great paragraph regarding cultureand entirely explained, keep

it up all the time.

My homepage :: is ta 65 legitimate

Thanks a bunch for sharing this with all of us

you really know what you're speaking approximately!

Bookmarked. Please additionally discuss with my web site =).

We may have a link trade arrangement among us

Also visit my blog ... adultfrinendfinder.com scam

Pills information leaflet. Cautions.
get cheap pregabalin without rx in Canada
Everything about drugs. Get now.

Yes! Finally something about quotes.

Here is my web page; side effects arthritic fingers

For the reason that the admin of this web site is working,

no uncertainty very rapidly it will be well-known, due to its quality

contents.

Feel free to surf to my blog post :: adultfriendinder

I am sure this paragraph has touched all the internet visitors,

its really really pleasant article on building up new web

site.

Also visit my blog post news

It's an remarkable post designed for all the online visitors; they will obtain advantage from

it I am sure.

My web page; alleric to vinegar?

Thank you a lot for sharing this with all of us you actually recognise what you're speaking approximately!

Bookmarked. Kindly also talk over with my site =).

We could have a hyperlink exchange agreement between us

Also visit my website - adult match finder

I was wondering if you ever thought of changing

the page layout of your site? Its very well written; I love what youve got

to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.

Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 pictures.

Maybe you could space it out better?

Also visit my web-site :: adult frindfinder

I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice, keep it up!

I'll go ahead and bookmark your website to come back later.

Cheers

My blog ... Tapioca Allergy

I've been browsing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting

article like yours. It is pretty worth enough for me.

Personally, if all web owners and bloggers made good content as you did, the web will

be a lot more useful than ever before.

Here is my webpage ... lose 50 pounds in 2 months diet plan

I need to to thank you for this good read!! I absolutely

loved every little bit of it. I have you bookmarked to check out new stuff you post…

Here is my blog - can kale be allergeric?

Wow, superb blog structure! How lengthy have you been running a blog for?

you make running a blog look easy. The whole glance of your web site is magnificent,

as neatly as thhe content material!

my webpage: male enhancement surgery Pictures

Yes! Finally someone writes about achieve personal development.

my web blog definition of personal development; Rafaela,

onderful post, very informative. I ponder why the opposite specialists of this sector don't understand this.

You should conmtinue your writing. I'm sure, you have a great readers'

base already!

Also visit my website; precision nutrition lean eating coaching program reviews

My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP.

I have always disliked the idea because of the costs.

But he's tryiong none the less. I've been using WordPress on various websites for about

a year and am anxious about switching to another platform.

I have heard good things about blogengine.net. Is there

a way I can import all my wordpress posts

into it? Any kind of help would be greatly appreciated!

Here is my site - Adultfriendfincer

I enjoy reading through an article that can make men and

women think. Also, many thanks for allowing me to comment!

Here is my web site: adultfriendsfinder

I enjoy reading through an article that can make men and

women think. Also, many thanks for allowing me to comment!

Here is my web site: adultfriendsfinder

I enjoy reading through an article that can make men and

women think. Also, many thanks for allowing me to comment!

Here is my web site: adultfriendsfinder

This is very interesting, You are a very skilled blogger.

I have joined your rss feed and look forward to seeking more

of your great post. Also, I've shared your website in my social networks!

Feel free to surf to my web site: Adultfrienedfinder app

This is very interesting, You are a very skilled blogger.

I have joined your rss feed and look forward to seeking more

of your great post. Also, I've shared your website in my social networks!

Feel free to surf to my web site: Adultfrienedfinder app

This is very fascinating, You arre an excessively professional blogger.

I have joined your feed and stay up for in quest of extrda of your exceellent post.

Also, I have shared ypur website in myy social networks

Here is my website; nimh battery reconditioner (Maybelle)

I think this is among the most important info for

me. And i am glad reading your article. But should remark on some general things, The website style is ideal,

the articles is really nice : D. Good job, cheers

Also visit my web-site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/zdawao-mu-si-e-wszystkie-ebra-po-lewej-jones-tym-swoim-pyszakowatym-gosem-prosz

Hello! I'm at work browsing your blog from my new iphone 3gs!

Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all

your posts! Carry on the outstanding work!

Look at my homepage: 3 week diet pdf

I like the helpful info you provide for your articles.

I will bookmark your blog and test once more right here frequently.

I am slightly certain I will be informed plenty of

new stuff proper here! Good luck for the following!

Feel free to visit my site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-staa-si-praktyczniejsza.-unikalimy-wzruszony-egstrm-gotw-by-sto-mil-wypyn

Hey I know this is off topic but I was wondering if you

knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.

I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was

hoping maybe you would have some experience with something like this.

Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your

blog and I look forward to your new updates.

Feel free to surf to my web site; https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398664757301248/

What's up to every body, it's my first pay a visit of his website; this blog

carries awesome and in fact excellen material in favor

of visitors.

Feel free to visit my page: conversational hypnosis mastery torrent

downloads (Vonnie)

Hello colleagues, nice piece of writing and pleasant arguments commented here, I am truly enjoying

by these.

my site: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

I do not know if it's just me or if everyone else experiencing issues with your blog.

It seems like some of the written text within your posts are

running off the screen. Can somebody else please comment and let me know if this is happening to them as well?

This may be a problem with my internet browser because I've had this happen previously.

Thanks

My web site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/zbliy-si-ostronie-jak-podejrzliwy-kot-byli-tu-tych-otrw.-zerwali-si-z-ziemi

I'm gone to say to my little brother, that he should also pay a quick visit this weblog on regular basis to

get updated from most up-to-date reports.

Also visit my website :: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look

forward to seeking more of your excellent post.

Also, I've shared your web site in my social networks!

Feel free to visit my webpage ... https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398664757301248/

Greetings! Very useful advice within this post!

It's the little changes that produce the most important changes.

Thanks for sharing!

my webpage :: https://lnkd.in/dGRPTZP

Howdy! I know this is kinda off topic however I'd figured I'd ask.

Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring

a blog post or vice-versa? My blog covers a lot of the same topics as yours and I feel we could greatly benefit from each

other. If you might be interested feel free to send me an email.

I look forward to hearing from you! Great blog by the way!

Here is my web-site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/sob-jednego-sowa-z-wielk-niechci-wydawaem-w

This design is wicked! You definitely know how to keep a reader entertained.

Between your wit and your videos, I was almost moved to

star my own blog (well, almost...HaHa!) Fantastic job.

I really enjoyed what you had to say, annd more than that, how you presented it.

Too cool!

My web page ... yahoo wwhite pages reverse lookup address, Anne,

Stránky