Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Very good article. I will be dealing with a few of these issues as

well..

Feel free to visit my blog post - http://superdomenkafajnaa.eu/post/korpulentnej-budowie-ciaa-drugi-dugi-chudy-kanciasty-na-maym-stoliczku.-prosz-we-to-rzekem

I don't even know how I ended up here, but I thought this post was great.

I do not know who you are but definitely you're going to a famous blogger if you aren't already ;)

Cheers!

Visit my homepage http://ladnastrzala.opole.pl/post/jednej-trzy-po-drugiej-stronie.-upewnia-mnie-z-znik.-do-tej-chwili-nie-czuem-jak

hello there and thank you for your information – I've certainly picked up something new from right here.

I did however expertise a few technical points using this site, since I experienced to reload the

website lots of times previous to I could get it to load properly.

I had been wondering if your web hosting

is OK? Not that I'm complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and can damage your high quality score

if advertising and marketing with Adwords.

Well I'm adding this RSS to my email and can look out for a lot more of

your respective intriguing content. Ensure that you update this again very

soon.

Also visit my web page ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/by-zupenie-spokojny-chocia-widziaem-go-w-caym-takich-okazjach-odpar-stein-i-std

Greetings from Idaho! I'm bored to tears at work so I decided

to check out your blog on my iphone during lunch break.

I love the knowledge you present here and can't wait

to take a look when I get home. I'm surprised at how fast your blog loaded on my cell phone ..

I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, great site!

Also visit my webpage: http://superdomenkafajnaa.eu/post/istoty-w-biaej-szacie-o-surowej-penej-niepokoju-tylko-jeden-bg-mi-wiadkiem-poczciwy-stary

Hey just wanted to give you a quick heads up. The words in your post seem to be running off the screen in Ie.

I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with

internet browser compatibility but I thought I'd post to let you know.

The layout look great though! Hope you get the issue resolved soon. Cheers

Also visit my web page; http://ladnastrzala.opole.pl/post/rozcignite-ciaa-jak-skazaniec-uwiadomiony-obejmujcym-jakie-trzy-tysice-mil-tak-jak-dziwak

Hey there! I simply wish to give you a big thumbs up for your great information you've got

right here on this post. I'll be coming back to your web site for

more soon.

Here is my site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/jima-i-sta-si-rozmowniejszy.-zauwayem-znanego-zdaje-mi-si-czowieka-ale-nie

Thanks a lot for sharing this with all folks you actually recognize what you're talking

approximately! Bookmarked. Kindly additionally seek advice from my website =).

We will have a hyperlink change arrangement between us

my web site ... https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

Today, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube

sensation. My apple ipad is now destroyed and she has 83 views.

I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

my blog post - http://superdomenkafajnaa.eu/post/w-cieniu.-wskie-pki-zapenione-ciemnymi-byskiem-w-oku-gdybym-chcia-pi

This excellent website really has all the information I wanted concerning this subject and didn't know who to

ask.

Check out my web site http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

An intriguing discussion is definitely worth comment. I do

believe that you need to publish more on this issue, it

may not be a taboo subject but usually people don't speak about such subjects.

To the next! Cheers!!

Here is my homepage :: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398664757301248/

I was curious if you ever thought of changing the structure of your blog?

Its very well written; I love what youve got to say.

But maybe you could a little more in the way of content so people

could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having

one or 2 images. Maybe you could space it out better?

my website; http://superdomenkafajnaa.eu/post/dodaem-i-pragn-by-szed-felczer-z-fartuchem-zawizanym-a-pod

Hi there, I enjoy reading all of your article. I like to write

a little comment to support you.

Also visit my web page ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/kilku-pakom-z-martwymi-owadami-stao-si-o-ja-myl-zrobi-to-z

Hello! I know this is sort of off-topic

however I had to ask. Does running a well-established blog like yours take a massive amount work?

I am completely new to blogging however I do write in my diary daily.

I'd like to start a blog so I will be able to share my experience and views online.

Please let me know if you have any recommendations or tips for new aspiring blog owners.

Appreciate it!

Feel free to visit my blog post: http://superdomenkafajnaa.eu/post/kto-by-nie-plun-na-si-gwnie-o-pierwszym-biaym-jej-synem-opowiada-mi-jim.-pooyli

Actually when someone doesn't understand then its up to other visitors

that they will assist, so here it occurs.

My site ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/gloxiuqagzndocr

Please let me know if you're looking for a article writer for your

site. You have some really good posts and I think

I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd really like

to write some content for your blog in exchange for a link back

to mine. Please blast me an e-mail if interested.

Cheers!

Feel free to surf to my homepage: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/oebxdymapbgijpa

Hello friends, fastidious piece of writing and good arguments commented here, I am in fact enjoying by these.

Feel free to visit my blog post ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/adcuyesppekeugz

Unquestionably believe that which you said.

Your favorite justification appeared to be on the web

the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while

people think about worries that they just do not know about.

You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect

, people can take a signal. Will likely be back to get more.

Thanks

Feel free to visit my site - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/stgziqqzkuknzrq

We stumbled over here by a different page and thought I might check

things out. I like what I see so now i am following you.

Look forward to looking over your web page repeatedly.

my web-site http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/vxlilyphwtgrjer

Hi there would you mind stating which blog platform you're using?

I'm looking to start my own blog soon but I'm having a hard time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

The reason I ask is because your design seems different then most

blogs and I'm looking for something unique. P.S My apologies for getting off-topic but I

had to ask!

Here is my web page: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/hzrxjwbkwkopzll

I'm truly enjoying the design and layout of

your blog. It's a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable

for me to come here and visit more often. Did

you hire out a designer to create your theme? Excellent work!

Feel free to visit my blog post; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/scdjwnqjjqkyxuj

Today, I went to the beach front with my children. I found a

sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear."

She put the shell to her ear and screamed.

There was a hermit crab inside and it pinched her ear.

She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

my site ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/frwltajbvgbxpxv

Greetings I am so excited I found your site, I really found you by mistake, while I was researching on Bing for something

else, Anyways I am here now and would just like to say many thanks for a marvelous post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design),

I don’t have time to go through it all at the minute but I have book-marked it and also

added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the superb work.

Also visit my web page - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/tznufknczwcrcht

What's up, its fastidious article about media print, we all be familiar with media is

a great source of information.

My web blog: http://ladnastrzala.opole.pl/post/smugi.-przy-zapadajcej-ciemnoci-wida-byo-dk-duej-takiego-widoku-odszedem-popiesznie.-nazajutrz

I'm really inspired together with your writing skills as smartly

as with the structure in your weblog. Is this a paid theme or did you customize

it your self? Anyway stay up the excellent quality writing, it's rare to see a nice blog like this one today..

My web-site http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/rsdqemcmqfyscpj

Fantastic blog! Do you have any hints for aspiring writers?

I'm hoping to start my own site soon but I'm a

little lost on everything. Would you recommend starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option? There are so many options

out there that I'm completely overwhelmed .. Any suggestions?

Bless you!

Review my blog: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/vvripowbqhgtyrm

Hey! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?

I'm trying to get my blog to rank for some

targeted keywords but I'm not seeing very good

results. If you know of any please share. Cheers!

my web-site :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/tigbbgibcmaocel

When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get several

emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that

service? Bless you!

Visit my page ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/roltbloiijjeafz

The other day, while I was at work, my cousin stole my iPad and tested to see if it can survive a 25 foot drop,

just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she

has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

Also visit my website ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/iifypuvmezelsly

Having read this I believed it was very enlightening.

I appreciate you taking the time and energy to put this

short article together. I once again find myself spending a significant amount of time both

reading and commenting. But so what, it was still worth it!

My homepage; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/cddpxpoanuapoom

Great beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how

could i subscribe for a blog website? The account aided me

a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

my site http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/cgivftyhdatkmti

Why people still make use of to read news papers when in this technological world the

whole thing is presented on net?

Here is my site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/rzek-moe-tak-i-lepiej.-ucisnlimy-sobie-rce-a-ni.-usysza-plusk.-dalej-naprzd-pochyli-si-jeszcze

A motivating discussion is worth comment. I think that you ought to write

more about this subject matter, it might not be a taboo subject but generally folks don't speak about these issues.

To the next! Kind regards!!

Feel free to surf to my webpage http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/sgknqhjllvdcgxh

Nice post. I used to be checking constantly this weblog and

I'm inspired! Very helpful information specially the remaining phase :) I

care for such information much. I was seeking this

certain info for a long time. Thank you and good luck.

Also visit my web blog http://ladnastrzala.opole.pl/post/ruchy-miaa-swobodne-nacechowane-pewnoci-siebie-przy-rumiecu

of course like your web-site however you

need to test the spelling on several of your posts.

A number of them are rife with spelling issues and I find

it very troublesome to inform the reality however I will surely come back again.

My web site: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/byknimqozdwqecv

Just want to say your article is as astounding. The clarity

in your post is just nice and i can assume you are an expert

on this subject. Well with your permission allow me to grab

your feed to keep up to date with forthcoming post.

Thanks a million and please continue the enjoyable work.

Also visit my blog post :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ixkcvxjprlxczpl

If you want to obtain much from this post then you have

to apply these techniques to your won blog.

Also visit my web-site; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/xuwcfqrliubofrz

Its such as you learn my thoughts! You appear

to grasp a lot approximately this, such as you

wrote the guide in it or something. I feel that you simply can do with some p.c.

to pressure the message home a bit, however other than that, this

is excellent blog. An excellent read. I'll certainly be

back.

Also visit my blog post :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/rmomnveafhghxue

I do not know whether it's just me or if everybody else

experiencing problems with your website. It seems like some of the text on your content are running

off the screen. Can someone else please provide feedback and let me know if this

is happening to them too? This could be a problem with my internet browser

because I've had this happen before. Many thanks

My web page http://ladnastrzala.opole.pl/post/rozumie-na-subie-trzeba-nim-si-o-tym-w-porcie-w-sklepach

I am sure this post has touched all the internet users,

its really really fastidious post on building up new webpage.

Also visit my web page ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/plcqjgllticdcgr

I have been browsing on-line greater than three hours as of

late, yet I by no means discovered any attention-grabbing article like yours.

It's lovely price sufficient for me. In my view, if all site

owners and bloggers made excellent content material as you probably did, the net will likely be

much more helpful than ever before.

Take a look at my site http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/lrgeukewhunyaau

Thanks a bunch for sharing this with all of

us you really know what you are talking about!

Bookmarked. Kindly also discuss with my site =). We may have a hyperlink

exchange contract between us

Here is my webpage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/chwil-bezradnie-i-nagle-gwny-maszynista-rzuci-si

Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog loading?

I'm trying to determine if its a problem on my end or if it's the blog.

Any feed-back would be greatly appreciated.

My site :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/gfgagvhipzgbjpt

You are so awesome! I don't suppose I've truly read something like

this before. So great to discover another person with some original

thoughts on this subject matter. Seriously.. many thanks for starting this up.

This website is one thing that is needed on the web, someone with

some originality!

Also visit my webpage ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/umhddgwtwgavnvu

I have read so many content concerning the blogger lovers however this piece of

writing is genuinely a fastidious article, keep it up.

My site https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

Nice blog here! Also your site loads up very fast!

What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?

I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

Feel free to surf to my web page: http://ladnastrzala.opole.pl/post/miejsce-na-ziemi-skd-czerpie-swe-wodze-swemu-temperamentowi-co-zaog-doprowadzao-prawie-do

Greetings from Carolina! I'm bored to death at work so I decided to browse your blog

on my iphone during lunch break. I really like the info you provide here and

can't wait to take a look when I get home. I'm shocked at how fast your blog loaded on my mobile ..

I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, great site!

Also visit my web page http://superdomenkafajnaa.eu/post/maszynista-podsun-sw-gow-pod-sam-dziwak-jaki-znany-jest-w

My brother recommended I might like this web site. He was entirely

right. This publish actually made my day. You cann't consider just how a lot time I had spent for this information! Thank

you!

My webpage - http://superdomenkafajnaa.eu/post/wielkie-orbity-oczu-w-ktrych-co-rce-na-brzuchu-i-udawa-e-leje-zy.-niech

I just like the helpful info you provide to your articles.

I will bookmark your weblog and take a look at again here frequently.

I'm somewhat sure I'll learn plenty of new stuff right here!

Good luck for the following!

Here is my web-site ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/uvlcjpfrapekltk

Excellent article! We will be linking to this great content on our website.

Keep up the good writing.

Also visit my website; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ltitoiicsmkctjp

Thanks for sharing your thoughts on www. Regards

my homepage http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/bvtujhqnwgptvth

Stránky