Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

I am regular reader, how arre you everybody? This piece of

writing posted at this site is actually nice.

my wweb page - female orgasm blueprint

Good day! Do you know if they make any plugins to assist

with Search Engine Optimization? I'm trying to geet my blog to rank

for some targeted keywords but I'm not seeing very good

success. If you know of any please share. Kudos!

my webpage Updown Signals facebook

I simply couldn't depart your site prior to suggesting that I extremely enjoyed the usual information a person supply

for your guests? Is going to be back continuously in order to check

up on new posts

Here is my web-site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/jego-gow-umieszczony-wentylator-porusza-si-miarowo-a-dygnitarzy-w-towarzystwie-dwch-kopijnikw

I'm more than happy to uncover this page.

I wanted to thank you for youir time due to this wonderful read!!

I definitely savored every little bit of it and i also have you book-marked to look at new things in your site.

Feel free to visit my webpage: eye floaters no more free pdf download (ecmm.ch)

Hello my loved one! Iwish too say that this post iis

awesome, great written and come with almost aall vital infos.

I would like to see exfra posts like this .

Review my webpage - likeability blueprint review

It's great that you are getting ideas from this piece of

writing as well as from our argument made here.

my blog post ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/grzeczno-musiaem-mu-przytakiwa.-tchrze-ma-si-na-drugi-bok-i-wwczas

Everything is very open with a really clear explanation of the challenges.

It was definitely informative. Your site is useful. Many thanks for sharing!

My site :: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

Hmm it looks like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I'll just sum it up what

I submitted and say, I'm thoroughly enjoying your blog.

I too am an aspiring blog writer but I'm still new to everything.

Do you have any suggestions for inexperienced blog writers?

I'd certainly appreciate it.

my web site; https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

Oh my goodness! Amazing article dude! Many thanks, However I am experiencing troubles with your RSS.

I don't understand why I cannot join it. Is there anybody having similar RSS issues?

Anyone that knows the solution can you kindly respond?

Thanx!!

my homepage ... http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/pan-by-tu-do-mnie-przyby-jeeli-go-byo-tak-niedorzeczne-i-wyzywajce-i-jim

Hello, always i used to check blog posts here early in the

dawn, for the reason that i enjoy to learn more and more.

Check out my website; http://superdomenkafajnaa.eu/post/degradacji-ze-stanowiska-oficera-marynarki-gdy-waciwie-jego

This is my first time go to see at here and i am in fact happy to read everthing at alone place.

Feel free to surf to my web site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-pojmie-tego.-zatem-czua-owym-czasie-nie-mogem-ju-myle-o

Ahaa, its pleasant dialogue concerning this piece

of writing here at this webpage, I have read all that, so at

this time me also commenting at this place.

Review my web site https://lnkd.in/dkk7P3Y

Having read this I believed it wwas extremely enlightening.

I appreciate you taking thhe tiome and effort to puut this article together.

I obce agai find myself spending a lot of time both reading and posting comments.

But so what, it was stikll worth it!

Here is my blog post: teeth white strips coupon (Gilda)

This is really interesting, You're a very skilled blogger.

I've joined your feed and look forward to seeking more of your excellent post.

Also, I have shared your site in my social networks!

My web page; glucolo cost

What's up everybody, here every one is sharing such knowledge,

thus it's good to read this website, and I used to pay a visit this blog daily.

Visit my blog post :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/oszczepem-gdy-siedzi-si-w-pytaa-bagalnie.-mwi-e-dozna-trwogi.-jake/

Thank you a bunch for sharing this with all folks you really realize what

you are speaking about! Bookmarked. Please also discuss

with my site =). We will have a link alternate contract among us

My web site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-staa-si-praktyczniejsza.-unikalimy-wzruszony-egstrm-gotw-by-sto-mil-wypyn

Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News.

Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?

I've been trying for a while but I never seem to get there!

Many thanks

Feel free to surf to my site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/zrobi-spyta-urzdnik-siedzcy-na-lewo.-mia-cienk-w-z-was-zdoa-inaczej-to-wytumaczy.-by-to

I am genuinely grateful to the owner of this site who

has shared this fantastic post at at this time.

Here is my web page :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/handlowego.-nikt-jednak-tam-nie-z-matki.-zy-jak-groch-sypay

When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox

and now each time a comment is added I get several e-mails with the same comment.

Is there any way you can remove people from that service?

Bless you!

Here is my blog: http://ladnastrzala.opole.pl/post/ufajc-w-potg-i-moc-elaznej-skorupy-bardzo-daleko-ju-to-zaszo-skoro

What's up, I want to subscribe for this web site to obtain hottest updates,

thus where can i do it please help.

My webpage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/powag-myliciela-wyprowadzajcego-system-filozoficzny-z

My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP.

I have always disliked the idea because of the costs.

But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on a variety of websites for about a year and am concerned about switching to

another platform. I have heard great things about blogengine.net.

Is there a way I can transfer all my wordpress content into

it? Any kind of help would be really appreciated!

my website ... http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP.

I have always disliked the idea because of the costs.

But he's tryiong none the less. I've been using WordPress on several websites for about a year

and am anxious about switching to another platform. I have heard good things about blogengine.net.

Is there a way I can transfer all my wordpress

content into it? Any help would be really appreciated!

Review my web blog - http://ladnastrzala.opole.pl/post/jima-i-sta-si-rozmowniejszy.-zauwayem-znanego-zdaje-mi-si-czowieka-ale-nie

Howdy! I know this is kinda off topic however I'd figured I'd ask.

Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog article

or vice-versa? My site covers a lot of the same subjects as

yours and I believe we could greatly benefit from each other.

If you happen to be interested feel free to send me an email.

I look forward to hearing from you! Terrific blog by the way!

My blog :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-moe-kto-z-was-zna-go-uprzejmy

I'm really impressed with your writing skills and also with the layout

on your blog. Is this a paid theme or did you modify it

yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it

is rare to see a nice blog like this one today.

Also visit my blog - https://lnkd.in/dXz9MkH

Genuinely no matter if someone doesn't be aware of then its up to other viewers

that they will assist, so here it happens.

Visit my blog post ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/zbliy-si-ostronie-jak-podejrzliwy-kot-byli-tu-tych-otrw.-zerwali-si-z-ziemi

Hi, all is going perfectly here and ofcourse every one is sharing information, that's truly good, keep up writing.

my website: http://ladnastrzala.opole.pl/post/najzupeniej-do-niczego-niezdatny-mrukn-chester.-a-mnie

Useful information. Fortunate me I discovered your website unintentionally,

and I'm surprised why this coincidence didn't took place in advance!

I bookmarked it.

Stop by my website ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/olbrzymi-przestrze-midzy-nami-i-tej-chwili.-spostrzegli-j-i-zupenie-susznie

Hurrah, that's what I was seeking for, what a information! existing here at

this weblog, thanks admin of this web page.

my page :: http://jasnascianaaz.wroclaw.pl/post/brunatn-twarz-ca-pomarszczon-szerokie-e-tego-jeszcze-wieczoru-pjd-poradzi-si-steina.-stein

I wwas recommended this blog through mmy cousin. I am now

not positive whether or not this publish is written via him as nobody else recognize suich particular approximately my problem.

You are wonderful! Thank you!

Have a look at my web page traffic travis.com

What's Taking place i'm new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely helpful and it has aided me

out loads. I am hoping to give a contribution & assist other users

like its aided me. Good job.

My web-site http://ladnastrzala.opole.pl/post/jego-gow-umieszczony-wentylator-porusza-si-miarowo-a-dygnitarzy-w-towarzystwie-dwch-kopijnikw

Why people still make use of to read news papers when in this technological world everything

is accessible on net?

Here is my website ... https://lnkd.in/dkk7P3Y

It's the best time to make some plans for the future and it's time to be happy.

I've read this post annd if I could I wish to suggesdt you few interesting things or advice.

Maybe you coud write next aricles referring to this article.

I wish to read more things about it!

Also visit my webb site - easy diy Aquaponics

This is a great tip especially to those fresh to the blogosphere.

Simple but very accurate information… Appreciate youir saring this

one. A must read post!

Look at my homepage ... how to uit smoking and stay stopped (Mireya)

Hi to all, how is everything, I think every one is getting more from this website, and your views are fastidious designed for new visitors.

My site https://lnkd.in/dAaC4Vp

I am really impressed along with your writing talents and

also with the layout for your blog. Is that

this a paid subject or did you modify it your self?

Either way stay up the nice high quality writing, it's rare to see

a nice blog like this one nowadays..

Also visit my web page http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

you're really a good webmaster. The website loading velocity is incredible.

It sort of feels that you are doing any distinctive trick.

Furthermore, The contents are masterpiece. you've performed a

wonderful task on this topic!

my site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/rk-popiesznie.-bya-miaa-a-zarazem-strwoona.-nie

Thanks for finally talking about > Pridaj svoj názor | Krkavec < Liked it!

Also visit my webpage http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-podskoczyy-filianki-od-kawyadmiraa-admiraa-pierre-zdaje-mi-si.-wszystko

Greetings! I know this is somewhat off topic but I was

wondering which blog platform are you using for this site?

I'm getting tired of Wordpress because I've had issues with hackers

and I'm looking at options for another platform. I

would be great if you could point me in the direction of a good platform.

My web-site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/powag-myliciela-wyprowadzajcego-system-filozoficzny-z

I constantly emailed this web site post page to all my friends, for the reason that if

like to read it after that my contacts will too.

my blog - http://superdomenkafajnaa.eu/post/t-delikatn-plamk-ciemnej-mgy-przez-prostych-umysw-jim-pozosta-przesonity-jakim

When someone writes an post he/she keeps the thought

of a user in his/her brain that how a user can be aware of

it. Therefore that's why this article is outstdanding.

Thanks!

Visit my homepage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/olbrzymi-przestrze-midzy-nami-i-tej-chwili.-spostrzegli-j-i-zupenie-susznie

Appreciation to my father who stated to me regarding this web site, this webpage is

in fact amazing.

Here is my site https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

It's the best time to make a few plans for the longer term

and it is time to be happy. I have read this post and if I could I wish to counsel you some fascinating issues or tips.

Maybe you can write subsequent articles relating

to this article. I desire to learn more issues approximately

it!

my web page: http://ladnastrzala.opole.pl/post/mg.-wiedziaem-doskonale-e-nalea-jim-stojc-na-brzegu-podnis-gow.-powiedz-im-zacz.-daem

Howdy! Someone in my Facebook group shared this website with us

so I came to take a look. I'm definitely enjoying the information. I'm bookmarking and

will be tweeting this to my followers! Wonderful blog and great design and style.

Check out my web blog - http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-mgby-gorliwiej-pracowa-gdyby-cay-interes-gruby-urzdnik-umiechajc-si-do-bibuy-jego

This is a very good tip particularly to those fresh to the blogosphere.

Brief but very precise info… Many thanks for sharing this one.

A must read post!

Feel free to surf to my web site https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

If some one wants expert view concerning blogging and site-building after that i recommend him/her to pay a visit this website, Keep up the nice work.

Also visit my homepage :: http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe

for a blog web site? The account aided me a acceptable deal.

I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

my blog http://ladnastrzala.opole.pl/post/gdyby-by-on-tylko-duchem-zbolaym-pozbawionym-kapitan-woa-na-nich-ale-nie

Stránky