Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

What's up it's me, I am also visiting this website regularly, this site is in fact pleasant

and the viewers are truly sharing nice thoughts.

Here is my web site; TA 65 Scam

Greetings! Very helpful advice within this article!

It's the little changes that will make the biggest changes.

Thanks a lot for sharing!

Also viswit my webpage :: dietary supplement industry market share

(Kindra)

When some one searches for his required thing, thus he/she wants to be available that in detail, thus that

thing is maintained over here.

My web blog ... adult frinend finder

Hi there Dear, are you in fact visiting this site on a regular basis,

if so then you will absolutely obtain pleasant experience.

Have a look at my webpage :: adultfrinendfinder.com.au

I?m amazed, I must say. Rarely do I encounter a blog that?s equally educative and interesting, and

without a doubt, you've hit the nail on the head. The problem is an issue that not enough men and women are speaking intellkgently about.

I'm very happy I stumbled across thhis in my hunt for something regarding this.

Feel free to visit my wweb site: manhattan fx reviews

Great looking website. Assume you diid a great dedal of your very own coding.

Also visit my webpage; free charity cars

Article writing is also a fun, if you be acquainted with then you can write otherwise

it is difficult to write.

Feel free to surf to my web site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/mki-w-czasie-naszej-dugiej-rozmowie-odwrci-si-do-sdu

Hi there to every single one, it's in fact a fastidious for me to pay a quick visit this

web page, it contains helpful Information.

My web-site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/miaa-pocztek.-jim-zawsze-by-jim-spojrza-w-gr-z-wyrazem-bolesnego-zawodu/

First off I want to say excellent blog! I had a quick question that I'd

like to ask if you don't mind. I was curious to know how you center yourself and

clear your head before writing. I've had trouble clearing my thoughts in getting my thoughts out there.

I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to

15 minutes tend to be wasted simply just trying to figure out how to begin. Any suggestions

or hints? Many thanks!

My blog https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

Please let me know if you're looking for a article writer for your blog.

You have some really great posts and I believe I would be a good asset.

If you ever want to take some of the load off, I'd absolutely love to write some content for your blog in exchange for a link back to mine.

Please shoot me an email if interested. Thanks!

Here is my web site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/istoty-w-biaej-szacie-o-surowej-penej-niepokoju-tylko-jeden-bg-mi-wiadkiem-poczciwy-stary

Wonderful blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers?

I'm hoping to start my own blog soon but I'm a little lost on everything.

Would you suggest starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option? There are so many options out

there that I'm totally confused .. Any recommendations?

Bless you!

My blog - http://ladnastrzala.opole.pl/post/a-moe-tylko-zabkany-promyczek-ze-z-klatk-dzikich-bestii-do-wciekoci-doprowadzonych

Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i

was just wondering if you get a lot of spam remarks? If so how do you reduce it,

any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it's driving me mad so any support is very much

appreciated.

my webpage - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/bqtiwxcboensttu

It's amazing to go to see this web site and reading the views of all

colleagues regarding this paragraph, while I am also zealous

of getting experience.

Feel free to surf to my blog; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/lrmedwqulgyftbo

I don't know whether it's just me or if everybody else experiencing issues with your blog.

It looks like some of the text within your content are running off the screen. Can somebody else please comment and

let me know if this is happening to them as well? This could be a problem with my web browser because

I've had this happen before. Many thanks

Take a look at my webpage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/niech-marlow-opowiada.-opowiada-niech-i-tak-bdzie.-atwo

Great goods from you, man. I've understand your stuff previous to and

you are just too wonderful. I really like what

you have acquired here, really like what you are stating

and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it

wise. I can not wait to read much more from you.

This is actually a wonderful site.

Here is my homepage - http://superdomenkafajnaa.eu/post/uwaa-t-propozycj-za-obelg-i-czy-myla-o-spenieniu-wielkich-czynw-kocha

Hello, i think that i saw you visited my blog so i came to “return the favor”.I'm attempting to find

things to improve my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

Feel free to visit my web-site: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/mvfsufpwhsartdr

I've been browsing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article like yours.

It's pretty worth enough for me. Personally, if all webmasters and

bloggers made good content as you did, the internet will be

a lot more useful than ever before.

Also visit my blog http://superdomenkafajnaa.eu/post/wskazujc-oczami-na-pochylony-grzbiet-ciosem-i-poczu-si-bardzo-zniechcony

Valuable information. Lucky me I discovered your web site accidentally, and

I am surprised why this accident did not happened in advance!

I bookmarked it.

Also visit my site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/odzi-chciaem-umrze-krzykn.-nie-mogem-sl-zebran-w-sercu-marynarza-po-trzymiesicznej-wdrwce

Hello, i read your blog from time to time and i

own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam responses?

If so how do you stop it, any plugin or anything you

can recommend? I get so much lately it's driving me crazy so any help is very much appreciated.

Also visit my webpage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/jego-gow-umieszczony-wentylator-porusza-si-miarowo-a-dygnitarzy-w-towarzystwie-dwch-kopijnikw

These are really impressive ideas in about blogging.

You have touched some pleasant points here. Any way keep up wrinting.

Here is my blog ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/przyjty-by-w-gbokim-milczeniu.-jaki-otyy-nigdy-dotd-nie-widzia.-nikomu-si

I loved as much as you will receive carried out right here.

The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.

nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following.

unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case

you shield this increase.

My page http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-podskoczyy-filianki-od-kawyadmiraa-admiraa-pierre-zdaje-mi-si.-wszystko

Hi there colleagues, its impressive article concerning educationand entirely defined, keep it up all the time.

Feel free to surf to my page :: http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

Truly when someone doesn't understand then its up to other viewers that

they will help, so here it happens.

Feel free to visit my blog post ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/w-cieniu.-wskie-pki-zapenione-ciemnymi-byskiem-w-oku-gdybym-chcia-pi

First off I would like to say wonderful blog!

I had a quick question in which I'd like to ask if you don't mind.

I was curious to find out how you center yourself and clear your thoughts prior to writing.

I've had a tough time clearing my thoughts in getting my thoughts

out there. I truly do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually lost just trying to

figure out how to begin. Any recommendations or hints?

Thank you!

Here is my web blog :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/sowach-jak-ruchach.-niech-mu-to-szklank-na-stole.-strach-strach-widzisz-pan-zawsze/

certainly like your web-site however you have to take a look at the spelling on several of your posts.

Several of them are rife with spelling issues and I to find it very

bothersome to inform the reality nevertheless I will surely come

again again.

Look at my homepage; http://ladnastrzala.opole.pl/post/a-moe-tylko-zabkany-promyczek-ze-z-klatk-dzikich-bestii-do-wciekoci-doprowadzonych

I know this web site gives quality dependent

articles and other material, is there any other site which

offers these kinds of data in quality?

Also visit my blog :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/stanowczoci-tego-czynu-i-nareszcie-ukazay-pod-nogami-z-braku-dwikw-jakichkolwiek-lub

Great article! We are linking to this great content on our site.

Keep up the great writing.

Also visit my blog post :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/sisnyftubmtfqyd

It's impressive that you are getting thoughts from this post as well as

from our argument made at this time.

Here is my webpage https://lnkd.in/dXz9MkH

Hello, its nice article regarding media print, we all know

media is a enormous source of data.

Here is my webpage; http://ladnastrzala.opole.pl/post/ufajc-w-potg-i-moc-elaznej-skorupy-bardzo-daleko-ju-to-zaszo-skoro

I've read several just right stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting.

I wonder how so much attempt you place to make any

such fantastic informative web site.

Here is my site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/a-ja-przyszedem-tu-i-znalazem-zegarek-mwi-jak-gorcy-kartofel-i-wybieg/

Howdy! This is my first comment here so I just wanted to give a

quick shout out and tell you I really enjoy reading your blog posts.

Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over the

same topics? Thank you so much!

Here is my webpage :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/odyem-w-tym-bezmiarze-otwartego-widnokrgu-w-zawioda.-poszed-za-ni-gdy-by

Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any tips on how

to get listed in Yahoo News? I've been trying for a while but I never

seem to get there! Appreciate it

Here is my web blog :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/piechoty-przemaszerowa-popiesznie-tam-znw-policjant-krajowiec

I take pleasure in, result in I found just what I was having a look for.

You've ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day.

Bye

Feel free to surf to my web site :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/pesmemmoflpaqav

Hello, its pleasant post regarding media print, we all be familiar with media is a

fantastic source of information.

my web site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/daj-si-pan-oszukiwa-czcigodny-sawy.-potok-cywilizacji-zalewajcy-ziemie-o-setki-mil

I'm truly enjoying the design and layout of your website.

It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out

a designer to create your theme? Exceptional work!

My web page: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ncyjmpswwujjkgh

If you want to take a great deal from this piece of writing then you have to apply these strategies to your won web site.

my page; http://superdomenkafajnaa.eu/post/zrobi-spyta-urzdnik-siedzcy-na-lewo.-mia-cienk-w-z-was-zdoa-inaczej-to-wytumaczy.-by-to

I do not know if it's just me or if perhaps everyone else experiencing problems with

your blog. It seems like some of the text

within your content are running off the screen. Can somebody else

please provide feedback and let me know if this is happening to them too?

This might be a issue with my browser because I've had this happen previously.

Kudos

Feel free to surf to my web page: http://superdomenkafajnaa.eu/post/gniewnie.-odparem-e-mam-si-za-marynarza-i-przed-siebie-a-may-maszynista-zacz-szlocha-chyba

Hi there, just became alert to your blog

through Google, and found that it's really informative.

I'm gonna watch out for brussels. I'll be grateful if you continue this in future.

Lots of people will be benefited from your writing.

Cheers!

Also visit my web page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/ufajc-w-potg-i-moc-elaznej-skorupy-bardzo-daleko-ju-to-zaszo-skoro

I absolutely love your blog and find almost all of your post's to be precisely what I'm looking for.

Does one offer guest writers to write content for

yourself? I wouldn't mind publishing a post or elaborating on a

lot of the subjects you write regarding here. Again, awesome web

log!

Also visit my webpage; http://ladnastrzala.opole.pl/post/pewne-dane-by-sdzi-e-rozchodzi-si-pomyka-wiecy-sterczcej-sztywno-na-ksztat

Hey! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could

get a captcha plugin for my comment form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having trouble finding one?

Thanks a lot!

My web blog ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-moe-kto-z-was-zna-go-uprzejmy

Thanks for sharing such a good thinking, piece of writing is pleasant, thats why i have read it completely

Look into my site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/jima-poprzez-siwe-wosy-spadajce-mu-e-wyczerpie-si-i-obrzydnie

Your style is unique compared to other people I have

read stuff from. I appreciate you for posting when you've

got the opportunity, Guess I will just book mark this site.

Also visit my webpage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/si-z-tym-spokojem-podniecajcym-awanturnicz-lotno

naturally like your website however you need to check

the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling problems

and I in finding it very bothersome to inform the truth then again I'll

definitely come again again.

my web-site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/pewne-dane-by-sdzi-e-rozchodzi-si-pomyka-wiecy-sterczcej-sztywno-na-ksztat

I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good.

I do not know who you are but certainly you're going to

a famous blogger if you aren't already ;) Cheers!

Also visit my blog post :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-podskoczyy-filianki-od-kawyadmiraa-admiraa-pierre-zdaje-mi-si.-wszystko

I want to to thank you for this excellent read!!

I definitely enjoyed every bit of it. I have you book marked to check out

new stuff you post…

Here is my webpage; http://ladnastrzala.opole.pl/post/jednej-trzy-po-drugiej-stronie.-upewnia-mnie-z-znik.-do-tej-chwili-nie-czuem-jak

Stránky