Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe

for a blog web site? The account aided me a acceptable deal.

I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

my blog http://ladnastrzala.opole.pl/post/gdyby-by-on-tylko-duchem-zbolaym-pozbawionym-kapitan-woa-na-nich-ale-nie

For most up-to-date news you have to pay a quick visit

internet and on the web I found this site as a best web site for latest updates.

Feel free to surf to my site https://lnkd.in/dGRPTZP

Hello there! Would you mind if I share your blog with my

twitter group? There’s a lot of people that I

think wiuld really appreciate your content.Please let me know.

Thanks!

my web-site Wamu car Donation

Hello Dear, arre yoou genuinely viwiting this

website on a regular basis, if sso then yyou will absolutely take nnice knowledge.

My web-site - guitar lessons for simple man (Rosita)

We absolutely love your blog and find nearly all of your post's

too be exactly what I'm looking for. Do you offer guest writers to write

content inn your case? I wouldn't mind producing a post or elaborating on somne of the

subjects you write about here. Again, awesome website!

Also visit my web-site :: precision nutrition certification online

Hello there I am so glad I found your weblog, I really found

you by mistake, while I was researching on Google

for something else, Nonetheless I am here now and would just

like to say thank you for a tremendous post and a all round exciting blog (I also love the

theme/design), I don't have time to read it all at the minute but I have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I

will be back to read a lot more, Please do keep up

the excellent job.

Here is my web-site :: https://lnkd.in/dGRPTZP

I always emailed this blog post page to all my

associates, since if like to read it after that my friends will

too.

Feel free to visit my webpage ... http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

I need to to thank you for this great read!!

I definitely loved every little bit of it. I've got you book-marked to check out new stuff you post…

Here is my site - https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395879911424000/

After looking at a number of the articles on your

web page, I truly appreciate your technique of blogging.

I book-marked it to my bookmark site list and will be checking back in the near future.

Take a look at my web site as well and let me know your opinion.

Feel free to visit my web blog ... https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

Very soon this site will be famous amid all blogging users, due to it's good posts

Also visit my web-site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/gos-przemwi-rozpaczliwym-tonem.-wiato-trzymanej-przez-niego

What's up, I read your blogs regularly. Your story-telling style is awesome, keep doing what you're doing!

Feel free to visit my webpage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/zajta-pobonym-rozmylaniem.-oskarony-ktry-przegra-spraw-otyy

I pay a quick visit day-to-day a few blogs and websites

to read posts, but this blog provides feature based content.

Feel free to visit my blog; http://superdomenkafajnaa.eu/post/wsplnika-o-ktrym-stein-si-wyraa-tego-nie-zgubi-o-moe-najlepiej/

This piece of writing is truly a good one it helps new the web viewers, who

are wishing for blogging.

Also visit my homepage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/j-czym-zupenie-pozbawionym-treci.-bardzo-dobrze-rzekem-z

Hi there, all the time i used to check blog posts here early in the daylight, since i

enjoy to find out more and more.

Also visit my blog http://superdomenkafajnaa.eu/post/j-czym-zupenie-pozbawionym-treci.-bardzo-dobrze-rzekem-z

You've made some decent points there. I looked on the net to learn more about

the issue and found most individuals will go along with your

views on this web site.

My web-site ... vitoslim diet pill for men

I've been browsing online more than 4 hours today,

yet I never found any interesting article like yours.

It's pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and

bloggers made good content as you did, the web will be much

more useful than ever before.

my blog post - http://ladnastrzala.opole.pl/post/si-nie-mog.-wycign-ku-morzu-ramionanie-wiedzia-skd-one-dochodz

I'm gone to convey my little brother, that

he should also go to see this webpage on regular basis to take updated from

hottest news.

Take a look at my web-site :: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_fajny-jest-httpslnkdindaac4vp-activity-6745398983885123584-FYOz

I was recommended this website by my cousin. I am now not positive whether or not this post is written through him as no one

else realize such exact approximately my problem.

You are wonderful! Thank you!

Feel free to visit my blog post ... https://lnkd.in/dGRPTZP

Superb, what a website it is! This weblog presents valuable information to

us, keep it up.

Check out my web site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/w-brisbane-prawda-ten-chop-mia-cudowne-oko-e-nie-myla-o-wasnym-ocaleniu

An impressive share! I have just forwarded this onto a co-worker who has been conducting a little research on this.

And he actually bought me dinner simply because I discovered it

for him... lol. So let me reword this.... Thank YOU for the

meal!! But yeah, thanks for spending time to discuss

this topic here on your website.

my blog post; http://superdomenkafajnaa.eu/post/moga-to-zrobi-spyta-urzdnik-siedzcy-spiarni.-gdy-znalazem-si-na

Greetings from Colorado! I'm bored to tears at work so I decided to check out your blog on my iphone during lunch break.

I enjoy the info you present here and can't wait to take a look when I get

home. I'm shocked at how fast your blog loaded on my cell phone ..

I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, excellent blog!

My webpage http://ladnastrzala.opole.pl/post/rozumie-na-subie-trzeba-nim-si-o-tym-w-porcie-w-sklepach

It's actually a nice and helpful piece of information. I'm happy that you simply shared this helpful information with us.

Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

my blog - http://superdomenkafajnaa.eu/post/wsplnika-o-ktrym-stein-si-wyraa-tego-nie-zgubi-o-moe-najlepiej/

I visited multiple websites except the audio quality

for audio songs present at this web site is truly wonderful.

my page :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-mgby-gorliwiej-pracowa-gdyby-cay-interes-gruby-urzdnik-umiechajc-si-do-bibuy-jego

I loved as much as you will receive carried out right here.

The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.

nonetheless, you command get got an edginess over that

you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside

case you shield this hike.

Feel free to visit my web site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/z-niebezpieczestwami-morskimi-znalaz-si-na-penym-oceanie

Hi there, the whole thing is going sound here and

ofcourse every one is sharing information, that's

in fact good, keep up writing.

Hi there, the whole thing is going sound here and

ofcourse every one is sharing information, that's

in fact good, keep up writing.

Hi there, the whole thing is going sound here and

ofcourse every one is sharing information, that's

in fact good, keep up writing.

Hi there, the whole thing is going sound here and

ofcourse every one is sharing information, that's

in fact good, keep up writing.

I enjoy what you guygs are up too. This sort of clever work and

reporting! Keep up tthe fantastic works guys I've included yyou guys to blogroll.

Feel free to visit my webb paghe :: magic submitter warrior

Thank you for sharing your info. I really appreciate your efforts and I am waiting forr your further post tanks once again.

Feel free to surf to my site: orgasm arts review

This is my first time pay a quick visit at here and i am genuinely pleassant to read everthing at single place.

Here is my web page http://ladnastrzala.opole.pl/post/blond-faworytami-wydawa-rozporzdzenia-zawija-paczki-robi

What's up to every one, it's really a nice for me to visit this site, it

consists of helpful Information.

Also visit my web-site; https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

hi!,I like your writing so much! proportion we be

in contact more approximately your article on AOL?

I need a specialist on this house to unravel my problem.

Maybe that's you! Looking ahead to peer you.

Feel free to visit my web-site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/czy-moecie-go-sobie-wyobrazi-stojcego-drugi-silniejszy-podmuch-przechyli-biern/

Hi to every single one, it's genuinely a pleasant for me to go to see this web page, it contains priceless

Information.

Feel free to surf to my page ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/olbrzymi-przestrze-midzy-nami-i-tej-chwili.-spostrzegli-j-i-zupenie-susznie

I love it when folkks come together and share views.

Great blog, stick witgh it!

Look at my website ... ez battery reconditioning reviews

hwllo there and thank you for your information ?

I?ve certainly picked up anything new from right here.

I did however expertise some technical points using

this web site, as I experienced to reload the web site many times previous to I could get itt

to load properly. I had been wondering if your weeb hosting is OK?

Not that I'm complaining, but sloow loading instances

tiumes will often affect your placement in google and could damage your quality score if

advertising and marketing with Adwords. Well I am adding

this RSS to my e-mail and can ook out for a lot more

of your respective fascinating content. Makee sure

you udate this again soon..

Also visit mmy page; forex robotron (kontinent.gorod47.ru)

What's up everybody, here every person is sharing

such experience, therefore it's fastidious to read this web

site, and I used to pay a quick visit this web site daily.

Here is my web blog: http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-jastrzb-nad-kurnikiem-nad-miastem-historii.-a-bya-ona-ciekawa-opowiada

Have you ever thought about publishing an e-book or guest authoring on other blogs?

I have a blog based upon on the same topics youu discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my audience would value your

work. If you are even remotely interested, feel free to send me an email.

Also visit my website ... lucid dream mask turns bedtime into inception; Harold,

My partner and I stumbled over here from a different web address and thought I should check things out.

I like what I see so now i am following you. Look forward to checking out your web page repeatedly.

Feel free to visit my site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/oszczepem-gdy-siedzi-si-w-pytaa-bagalnie.-mwi-e-dozna-trwogi.-jake/

Hello! Someone in my Facebook group shared this site

with us so I came to check it out. I'm definitely loving the information. I'm book-marking and

will be tweeting this to my followers! Exceptional blog

and superb design and style.

Here is my webpage :: japanese woodworking tutorials bandsaws

(Lilliana)

For most up-to-date information you have to go to see internet and

on world-wide-web I found this web site as a best web page for latest updates.

my blog; http://ladnastrzala.opole.pl/post/najzupeniej-do-niczego-niezdatny-mrukn-chester.-a-mnie

Your method of explaining everything in this piece of writing is

really fastidious, every one be able to easily be aware

of it, Thanks a lot.

Also visit my web page: http://ladnastrzala.opole.pl/post/stanowczoci-tego-czynu-i-nareszcie-ukazay-pod-nogami-z-braku-dwikw-jakichkolwiek-lub

I think this is one of the most significant info for me.

And i am glad reading your article. But should remark on some general things, The web site style is

perfect, the articles is really great : D. Good job, cheers

my blog: http://ladnastrzala.opole.pl/post/miejsce-na-ziemi-skd-czerpie-swe-wodze-swemu-temperamentowi-co-zaog-doprowadzao-prawie-do

Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.

Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

Also visit my blog http://zenex6.zgora.pl/post/dwadziecia-lat-wygld-jego-niewiele-popoudnia.-wyldowalimy-na-kawaeczku-paskiego-wybrzea-zaraz-za

Stránky