Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

each time i used to read smaller posts which also clear their motive, and that is also happening

with this article which I am reading at this place.

Here is my site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-jeden-nie-jest-mdrzejszy-od-drugiego-si-bolesne-jki-kobiet.-dziedziniec-zapeniony-by

Simply desire to say your article is as astounding.

The clarity in your post is just cool and i can assume you are an expert

on this subject. Well with your permission allow me to grab your feed to keep up to date

with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

Also visit my site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/wiatr-bo-ktry-z-nas-co-nie-miejc-poruszy-si-na-krzele-chciaem

What's up to every body, it's my first pay

a quick visit of this webpage; this website consists of remarkable and truly fine data

in support of readers.

Here is my web blog; http://ladnastrzala.opole.pl/post/jima-i-sta-si-rozmowniejszy.-zauwayem-znanego-zdaje-mi-si-czowieka-ale-nie

Do you have any video of that? I'd like to find out some additional information.

Also visit my homepage ... fut millionaire france fifa

I'm extremely impressed with your writing skills and also with

the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself?

Either way keep up the excellent quality writing, it's rare to see a nice blog like this one today.

Here is my blog ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-jastrzb-nad-kurnikiem-nad-miastem-historii.-a-bya-ona-ciekawa-opowiada

I loved as much as you'll receive carried out right here.

The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.

nonetheless, you command get got an impatience over that you wish be delivering the following.

unwell unquestionably come further formerly again since exactly

the same nearly very often inside case you shield this increase.

my webpage http://superdomenkafajnaa.eu/post/i-tam-mocno-si-oszacowa-umara-zakoczya-opowiadanie-crka-tak-spokojnym-dziwnym-gosem/

You could definitely see your skills within the article you write.

The arena hopes for more passionate writers such as you who are

not afraid to mention how they believe. Always go after your heart.

Have a look at my webpage - http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-potworna-mija-zgas-a-spokj-sodkiej-gwiadzistej-nawet-w-obszernym-paszczu-spitym

What's up, for all time i used to check webpage posts

here in the early hours in the dawn, as i love to gain knowledge of more and more.

Feel free to visit my web site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/z-niebezpieczestwami-morskimi-znalaz-si-na-penym-oceanie

Fantastic post but I was wondering if you could write

a litte more on this subject? I'd be very grateful if you could elaborate

a little bit more. Thank you!

Feel free to visit my web page: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nikczemnej-jego-natury-jak-zrcznie-woona-szata-pragnem-tylko-by-si-zabrali

When someone wriotes an paragraph he/shemaintains the idea

of a user in his/her braiin that how a user can understand it.

Therefore that's why this post iss amazing. Thanks!

My webpage :: lucid dream movie imdb - Nicole -

Its such as you read my thoughts! You seem to understand so

much about this, like you wrote the e book in it or something.

I think that you just can do with some percent to power

the message home a little bit, but instead of that, this is excellent blog.

A great read. I'll certainly be back.

Also visit my site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nikczemnej-jego-natury-jak-zrcznie-woona-szata-pragnem-tylko-by-si-zabrali

Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this post and

the rest of the website is also very good.

My web blog: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wiatr-bo-ktry-z-nas-co-nie-miejc-poruszy-si-na-krzele-chciaem

Hey there this is somewhat of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code

with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get advice

from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

Also visit my page :: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_super-httpslnkdindkk7p3y-activity-6745398664757301248-CE8m

Hello! This is kind of off topic but I need some advice

from an established blog. Is it very difficult to set up

your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty fast.

I'm thinking about creating my own but I'm not sure where to

start. Do you have any points or suggestions? Thanks

Have a look at my webpage - http://ladnastrzala.opole.pl/post/wyzyway.-za-cen-wasnego-ycia-nie-zupenie-pozbawionym-treci.-bardzo-dobrze-rzekem

Thank you for the good writeup. It in facht was a amusement account it.

Look advanced tto more added agreeable from you!

However, how could we communicate?

My website improve your lifestyle organizing - Angeline -

Hello there, I found your blog by means of Google while looking for a comparable subject, your website came

up, it seems to be great. I've bookmarked it in my

google bookmarks.

Hi there, just was aware of your blog via Google, and located that it's

really informative. I am going to be careful for brussels.

I'll be grateful if you proceed this in future.

Many people shall be benefited out of your writing. Cheers!

Feel free to visit my website http://superdomenkafajnaa.eu/post/milczaem.-ledziem-przechylanie-si-parowca.-sta-nieruchomo-jak

It's not my first time to go to see this website, i am browsing this

website dailly and obtain fastidious facts from here

everyday.

My blog ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/minut-a-moe-sekund-kilka-ale-pamita-rozmownych.-siedzia-sobie-spokojnie-nad-szklanic-napenion

If some one wants expert view regarding

running a blog then i advise him/her to go to see this weblog, Keep up the good job.

My web page http://ladnastrzala.opole.pl/post/tak-dokadne-wiadomoci-jak-i-sprawozdawca-warte-jeeli-czowiek-ma-by-ze/

Great article, just what I wanted to find.

Feel free to surf to my webpage - https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745395645571440641/

Hey! I'm at work surfing around your blog from my new iphone 4!

Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!

Carry on the outstanding work!

Also visit my web-site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/handlowego.-nikt-jednak-tam-nie-z-matki.-zy-jak-groch-sypay

I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice,

keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to come back in the

future. All the best

My website; https://lnkd.in/dAaC4Vp

It's very straightforward to find out any topic on web as compared to textbooks, as I found this post at this website.

my blog post http://superdomenkafajnaa.eu/post/powoanie.-w-skurczonej-jego-postaci-spostrzegem-jak-pewno/

Hi there I am so excited I found your site, I really found you by error, while I

was researching on Google for something else, Regardless I am here now and would just

like to say thanks for a marvelous post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I

don’t have time to look over it all at the moment but I have

saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I

will be back to read a lot more, Please do keep up the superb jo.

Visit my blog post ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/zapewne.-znw-zaoy-rce-na-brzuchu.-pozostaem-na-pokadzie

What's up, its nice post regarding media print, we all

be familiar with media is a enormous source of facts.

Visit my web blog; http://superdomenkafajnaa.eu/post/na-rodku-miecie-i-gagany-poruszyy-da-istotne-wyjanienie-ale-chocia

Good article! We will be linking to this great content on our site.

Keep up the great writing.

My web blog: http://ladnastrzala.opole.pl/post/jima-i-sta-si-rozmowniejszy.-zauwayem-znanego-zdaje-mi-si-czowieka-ale-nie

Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon every day.

It will always be useful to read content from other authors

and use something from their websites.

my web site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/si-wzajemnie-wspierali-i-ja-niemao-przeszedem-po-na-to-naraa-zaczem-moje-egzorcyzmy-z

certainly like your web-site but you need to

test the spelling on quite a few of your posts.

Many of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome

to inform the reality however I'll definitely come again again.

my website - http://superdomenkafajnaa.eu/post/wyniosa-posta-jakby-niematerialna-cicho-pochylaa-si-nad-na-corneliusa-mwic-ot-idzie-ten

Fantastic items from you, man. I've take note your

stuf prior to and you're just too fantastic. I actually like

what you have bought here, really like what you're stating and the way wherein you are saying

it. Yoou make it entertaining and you cotinue to carte for to keep it

smart. I cant wait tto read much more from you. That is actually a terrific site.

Check out mmy page: best wholesale companies in china (Marshall)

If some one wishes to be updated with most up-to-date technologies therefore he must be pay a quick visit this website and

be up to date every day.

Feel free to visit my web page; http://ladnastrzala.opole.pl/post/statkiem-rozumiesz-pan-zreszt-takie-byo-i-moje

Hey I know this is off topic but I waas wondering if youu knew of any

widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.

I've been looking for a plug-in like thyis for quite some time and was hoping maybe you would have some

experience with something like this. Please let mme know if you run into anything.

I truly enjoy reading your blog and I look forward to yourr new updates.

my website: pheromone advsntage free trial (http://gzy.chinagqsw.pw)

What's up everyone, it's my first visit at this web page,

and paragraph is genuinely fruitful in support of

me, keep up posting these articles.

Take a look at my web-site ... woodprofits.com

I just could not leave your web site before suggesting that I actually loved the

standard info a person supply for your guests? Is gonna be back continuously in order to check

out new posts

Feel free to surf to my web site: free soccer training

manual pdf (Linwood)

Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this post and the rest of the site

is really good.

My blog: you make your life quotes - Pat,

Write more, thats all I have to say. Literally, it

seems as though you relied on the video to make your point.

You definitely know what youre talking about, why throw away your intelligence

on just posting videos to your site when you could be

giving us something informative to read?

My web page ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/oczach-i-na-zacinitych-ustach.-mogia-sama-gdym-al-swj-wyraay-krzykami-soce-zachodzio

Please let me know if you're looking for a article writer

for your weblog. You have some really great posts and I feel I would be a good

asset. If you ever want to take some of the load

off, I'd absolutely love to write some content for your blog

in exchange for a link back to mine. Please shoot me an e-mail if interested.

Thanks!

Here is my website http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-jastrzb-nad-kurnikiem-nad-miastem-historii.-a-bya-ona-ciekawa-opowiada

Hi mates, how is all, and what you want to say concerning this post,

in my view its truly awesome designed for me.

Visit my webpage http://superdomenkafajnaa.eu/post/domw-handlowych-w-koloniach-holenderskich.-ze-sw-steina

Lovinbg the information on this website, you have done outstanding job oon the posts.

My web blog: learn to plpay a gujitar online for free (Barbara)

My spouse and I stumbled over here coming from a different page and thought I might check things out.

I like what I see so now i am following you. Look forward to going

over your web page again.

My website - https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_ale-fajnie-jest-httpslnkdindxz9mkh-activity-6745395879911424000-c-0h

Right now it appears like Expression Engine is the

best blogging platform available right now.

(from what I've read) Is that what you are using on your blog?

Feel free to visit my web page ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-mgby-gorliwiej-pracowa-gdyby-cay-interes-gruby-urzdnik-umiechajc-si-do-bibuy-jego

hi!,I love your writing very so much! percentage we keep in touch extra

approximately your article on AOL? I need an expert in this space to

resolve my problem. Maybe that is you! Having a look ahead to

peer you.

Feel free to visit my blog http://ladnastrzala.opole.pl/post/przebiera-nogami-tak-nie-wiadomo-wielk-ochot-cofn-si-z-powrotem.-ale-dziewczyna

Do you mind if I quote a few of your articles as long as I

provide credit and sources back to your blog? My blog is in the very same area of interest as

yours and my users would truly benefit from a lot of the information you present here.

Please let me know if this alright with you. Thank you!

Look at my web blog; http://ladnastrzala.opole.pl/post/miejsce-na-ziemi-skd-czerpie-swe-wodze-swemu-temperamentowi-co-zaog-doprowadzao-prawie-do

Everyone loves it when individuals get together and share ideas.

Great website, keep it up!

Feel free to visit my web-site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/ze-sob-tego-psa-nie-wiemnie-rozumia.-mia-wysubtelnione-odczucia-pragnienia-jaki/

I was recommended this web site by way of my cousin. I

am not certain whether this put up is written by way of him as no one else realize such

distinct about my problem. You're amazing! Thanks!

Feel free to surf to my homepage :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/zapewne.-znw-zaoy-rce-na-brzuchu.-pozostaem-na-pokadzie

I besides conceive so, perfectly indited post!

Here is my blog; pictures off eye floaters and flzshes supplements (Athena)

Awesome blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers?

I'm planning to start my own blog soon but I'm

a little lost on everything. Would you advise

starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option? There are so many choices out there that I'm totally overwhelmed ..

Any recommendations? Bless you!

My homepage :: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

I don't know whether it's just me or if everybody else encountering issues with

your blog. It seems like some of the written text on your content are

running off the screen. Can somebody else please provide feedback and

let me know if this is happening to them as well?

This could be a issue with my internet browser because I've had this

happen before. Thank you

Here is my web page; http://ladnastrzala.opole.pl/post/gupiec-czcigodny-panie-pogardliwie-si-rozemiaem-i/

Stránky