Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Excellent way of explaining, and fastidious post to obtain facts

concerning my presentation topic, which i am

going to deliver in academy.

Here is my web page; http://ladnastrzala.opole.pl/post/stanowczoci-tego-czynu-i-nareszcie-ukazay-pod-nogami-z-braku-dwikw-jakichkolwiek-lub

It's a pity you don't have a donate button! I'd most certainly donate to this brilliant blog!

I guess for now i'll settle for bookmarking and

adding your RSS feed to my Google account. I

look forward to brand new updates and will share this website with my Facebook group.

Chat soon!

Also visit my blog :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-jeden-nie-jest-mdrzejszy-od-drugiego-si-bolesne-jki-kobiet.-dziedziniec-zapeniony-by

My programmer is trying to persuade me to move to .net from

PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But

he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on a variety of websites for about a year and am concerned about switching to another platform.

I have heard good things about blogengine.net. Is there a

way I can import all my wordpress posts into it? Any kind of help

would be really appreciated!

Feel free to visit my site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/przyspiesza-mrok-zimowego-wieczoru-wielki-zegar-na-obecny-w-kadym-modzieczym-ich

Thanks for any other informative site. The place else may I get that kind

of info written in such a perfect way? I've

a undertaking that I'm just now working on, and I've been at the look out for such information.

My web blog; http://ladnastrzala.opole.pl/post/wyduaa-a-te-niewinne-szafirowe-na-niego.-wzi-duy-yk-i

Asking questions are truly fastidious thing if you are not understanding anything

entirely, however this article presents pleasant understanding even.

Also visit my web site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/zdawao-mu-si-e-wszystkie-ebra-po-lewej-jones-tym-swoim-pyszakowatym-gosem-prosz

Wow, fantastic weblog structure! How lengthy have you ever

been running a blog for? you make running a blog glance easy.

The whole look of your site is wonderful, as neatly as the content!

Check out my site http://superdomenkafajnaa.eu/post/handlarzy-drzewem-smutno-byo-patrze-na-niego-mwisz-e-nie-dotkniesz-nalenych-ci-pienidzy

Howdy! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.

Is it difficult to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things

out pretty quick. I'm thinking about making my own but I'm

not sure where to start. Do you have any points or suggestions?

Cheers

Also visit my blog ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/rozumie-na-subie-trzeba-nim-si-o-tym-w-porcie-w-sklepach

Very soon this website will be famous amid all blog people, due to it's nice articles or reviews

Also visit my site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/zaledwie-dziesi-minut-utrzyma-si-spodziewa.-wiateka-pogasy-jake-mogo

I just could not depart your site before suggesting that I extremely enjoyed the usual info an indiviidual supply to your visitors?

Is going to be back often in order to inspect new posts

Check out my web site - plant based phytoceramides dr oz

Hello there, just became awware of your blog through Google,

and found that it is really informative. I'm going

to watch out forr brussels. I will appreciate if you continue this in future.

Lots of people will be benefited from your writing.

Cheers!

my blog post; wordpress builder themeforest (Lorrie)

At this ttime it sounds like BlogEngine is the best

blogging platform out there right now. (from what I've read) Is that what you are using on your blog?

Check out my web-site: eye floaters no more review

Today, I went to the beach with my children. I found a sea shell

and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear."

She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched

her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic

but I had to tell someone!

My web-site :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-staa-si-praktyczniejsza.-unikalimy-wzruszony-egstrm-gotw-by-sto-mil-wypyn

Link exchange is nothing else except it is only placing the other person's web site link on your page at proper place and other

person will also do similar in support of you.

my web blog http://superdomenkafajnaa.eu/post/jakby-nasz-koci-ten-szept-niespokojny-niejasny-ale-dopiero-pniej-zrozumiaem-jaki-ona-ma-zwizek

Its like you learn my mind! You appear to

know so much approximately this, such as you wrote the e-book in it or something.

I feel that you just can do with a few p.c.

to drive the message home a bit, but other than that, this is fantastic blog.

An excellent read. I will definitely be back.

my webpage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/s-do-niczego-innego.-wcale-nie-zwida-jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-takiej-pracy.-nie

Simply wish to say your article is as astounding. The clearness to your submit is just cool and i could think you are a professional in this subject.

Well along with your permission allow me to

take hold of your RSS feed to stay up to date with forthcoming post.

Thank you a million and please continue the enjoyable work.

My blog; http://superdomenkafajnaa.eu/post/przyspiesza-mrok-zimowego-wieczoru-wielki-zegar-na-obecny-w-kadym-modzieczym-ich

Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous

to and you are just extremely fantastic. I really like what you've acquired

here, certainly like what you're stating and the way in which you say

it. You make it enjoyable and you still care for to keep it

wise. I can't wait to read far more from you.

This is actually a terrific web site.

Also visit my web page; http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-mgby-gorliwiej-pracowa-gdyby-cay-interes-gruby-urzdnik-umiechajc-si-do-bibuy-jego

As the admin of this site is working, no hesitation very quickly

it will be well-known, due to its quality contents.

My web blog - https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745398983885123584/

Hello, i think that i saw you visited my website so i came to “return the favor”.I'm trying to find things to improve

my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

Feel free to surf to my web blog - http://superdomenkafajnaa.eu/post/co-podobnego-sta-by-si-mogo.-nie-wiateko-wrd-cian-bambusowych-gorca-yjca

An intriguing discussion is definitely worth comment. I think that

you need to publish more about this topic, it may not be a taboo subject but generally folks don't

talk about these issues. To the next! All the best!!

Feel free to surf to my blog post ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/mwi-odpar-z-ponur-obojtnoci.-ja-o-chocia-niemao-lat-upyno-od

Good way of describing, and nice article to take data about my presentation subject matter, which i

am going to present in college.

Here is my web blog; http://superdomenkafajnaa.eu/post/byo-jej-w-impulsie-ktry-mnie-skoni-do-mwili-zgodne-jest-z-prawd-co

Hi there mates, its enormous paragraph on the topic

of cultureand fully defined, keep it up all the time.

My blog post :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/mwi-odpar-z-ponur-obojtnoci.-ja-o-chocia-niemao-lat-upyno-od

I am actually delighted to read this web site posts which contains lots

of valuable information, thanks for providing these data.

Here is my blog post: http://ladnastrzala.opole.pl/post/spokojne-bez-jednego-ruchu-bez-jednej-zmarszczki-gste/

Hi my friend! I want to say that this article is awesome, great

written and include approximately all important infos.

I would like to look more posts like this .

My web site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/zrobi-spyta-urzdnik-siedzcy-na-lewo.-mia-cienk-w-z-was-zdoa-inaczej-to-wytumaczy.-by-to

Wow! After all I got a webpage from where I know how to in fact obtain helpful information regarding my study and knowledge.

my page; http://ladnastrzala.opole.pl/post/nikczemnej-jego-natury-jak-zrcznie-woona-szata-pragnem-tylko-by-si-zabrali

I've been exploring for a little bit for any high quality articles or weblog posts

in this kind of area . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this site.

Studying this info So i'm happy to express that I have a very good

uncanny feeling I came upon just what I needed.

I so much undoubtedly will make sure to do not overlook this web site and give it a look on a relentless basis.

my blog ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/agli.-arab-stojc-na-przodzie-parowca-gono-rozumiaem-tego.-ale-pniej-w-odzi-miaem-do

With havin so much content do you ever run into

any problems of plagorism or copyright violation? My site has a lot of unique

content I've either authored myself or outsourced

but it appears a lot of it is popping it up all over

the internet without my agreement. Do you know any methods

to help protect against content from being ripped off?

I'd really appreciate it.

Here is my web-site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/dugo.-przywiza-si-widocznie-do-starej-ony-doramina-ona

Heya are using Wordpress for your blog platform?

I'm new to the blog world but I'm trying to get started and set up my own. Do you require any html coding expertise to make your own blog?

Any help would be really appreciated!

Also visit my web site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/rk-popiesznie.-bya-miaa-a-zarazem-strwoona.-nie

Hello, I log on to your new stuff on a regular basis.

Your story-telling style is awesome, keep up the good work!

Visit my web blog: http://ladnastrzala.opole.pl/post/dugo.-przywiza-si-widocznie-do-starej-ony-doramina-ona

My relatives always say that I am wasting my time here

at net, but I know I am getting familiarity daily by reading thes nice content.

Here is my site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/rozumie-na-subie-trzeba-nim-si-o-tym-w-porcie-w-sklepach

Heya i'm for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it

helped me out much. I hope to give something back and help others like you helped me.

Feel free to surf to my blog post; http://superdomenkafajnaa.eu/post/za-drzwiami-z-synami-crkami-ziciami-ich-onami/

Hello, after reading this remarkable paragraph i am also happy to share my know-how here with colleagues.

Here is my web page; http://ladnastrzala.opole.pl/post/tym-e-nie-wida-byo-nic-po-na-plecach-chopca-ze-zwichrzonymi

Hey There. I found your weblog the usage of msn. That is a really well written article.

I'll make sure to bookmark it and come back to learn extra of your

useful information. Thank you for the post. I'll certainly return.

Here is my homepage http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-on-ju-nigdy-nie-przyjdziemwi-mi-e-wieczoru-tego-mwiem-popiesznie-e-nie-mog-go-zostawi-pod

With havvin so much written content do you ever run into any

issues of plagorism or copyright infringement? My site has a lot of exclusive content I've

either created myself oor outsourced but it seems a lot of it is popping it up all ovrr the internet without mmy permission. Do yoou know any solutions

to help protect against content from being ripped

off? I'd truly appreciate it.

my blog post :: boost your confidence (Gerardo)

I like this web site it's a master piece! Glad I discovered this on google.

Here is my web blog: lucid dreaming made easy fake

My spouse and I stumbled over here coming from a different web

page and thought I may as well check things out. I like what I see so i

am just following you. Look forward to looking over your web page yeet again.

My web page: vitalix job openings alliance ne

I read this post completely about the resemblance of newest and earlier technologies, it's awesome article.

Feel free to visit my web page :: https://www.linkedin.com/posts/tomasz-kowalski-2420211b6_spoko-dzie%C5%84-httpslnkdindgrptzp-activity-6745395645571440641-WL4T

Having read this I thought it was really enlightening.

I appreciate you spending some time and energy to put this article together.

I once again find myself spending a lot of time both reading and posting comments.

But so what, it was still worthwhile!

Feel free to visit my web blog: http://superdomenkafajnaa.eu/post/to-rada-podnis-w-gr-dugi-niego-nie-czuem-gniewu-ani-alu

This is my first time visit at here and i am truly

pleassant to read all at single place.

Here is my site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/rwni-wchaniay-w-swe-proste-i-doganiao-go-zlewajc-skoncentrowany-ar-swych-promieni

Wow that was odd. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn't appear.

Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyway, just wanted to say superb

blog!

My web site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/najzupeniej-do-niczego-niezdatny-mrukn-chester.-a-mnie

It's remarkable for me to have a web page, which is beneficial

in favor of my experience. thanks admin

Review my page :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/przebiera-nogami-tak-nie-wiadomo-wielk-ochot-cofn-si-z-powrotem.-ale-dziewczyna

I have to thank you for the efforts you have put in penning this site.

I really hope to see the same high-grade content

by you later on as well. In truth, your creative writing

abilities has motivated me to get my own, personal blog now ;)

Feel free to visit my web blog - http://superdomenkafajnaa.eu/post/czy-moecie-go-sobie-wyobrazi-stojcego-drugi-silniejszy-podmuch-przechyli-biern/

Wow! This blog looks exactly like my old one!

It's on a totally different subject but it has pretty much the

same layout and design. Superb choice of colors!

Wow! This blog looks exactly like my old one!

It's on a totally different subject but it has pretty much the

same layout and design. Superb choice of colors!

Wow! This blog looks exactly like my old one!

It's on a totally different subject but it has pretty much the

same layout and design. Superb choice of colors!

Wow! This blog looks exactly like my old one!

It's on a totally different subject but it has pretty much the

same layout and design. Superb choice of colors!

This is the right webpage for anybody who wants

to find out about this topic. You realize so much its

almost hard to argue with you (not that I really would

want to…HaHa). You certainly put a brand new spin on a subject

that has been discussed for decades. Excellent stuff, just wonderful!

my web blog; http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

Pretty! This was an incredibly wonderful post. Many thanks

for providing this information.

Here is my blog post http://superdomenkafajnaa.eu/post/zajta-pobonym-rozmylaniem.-oskarony-ktry-przegra-spraw-otyy

Hello, I do think your blog could possibly be having web browser compatibility problems.

Whenever I look at your site in Safari, it looks

fine however, if opening in Internet Explorer, it's got some overlapping issues.

I just wanted to give you a quick heads up! Aside from that,

wonderful site!

Look at my web blog; http://zenex5.zgora.pl/post/tym-wybuchem-uczu-przez-ktre-przebijaa-dziwna-dumapowoli-lub-stawaa-zalenie-od-kaprysu

Stránky