Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

Hello there! This post couldn't be written much better!

Looking through this article reminds me of my previous roommate!

He continually kept preaching about this. I'll send this post to him.

Fairly certain he's going to have a great read. Thank you for sharing!

my site how to survive the end of days

Wow! At last I got a web site from where I

can actually get useful data regarding my study and knowledge.

My website ... how does facebook make money off of instagram

Hey there! I'm at work surfing around your blog from my new apple iphone!

Just wanted to say I love reading through your blog and

look forward to all your posts! Carry on the superb work!

Here is my blog ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/statkiem-rozumiesz-pan-zreszt-takie-byo-i-moje

I am truly grateful to the holder of this website who

has shared this enormous paragraph at here.

Also visit my blog post http://superdomenkafajnaa.eu/post/dalej-zdawaa-si-wznosi-na-kilka-cali-staem-nad-odzi-zupenie-spokojnie.-byo

We stumbled over here from a different website and thought I should check things out.

I like what I see so now i am following you. Look

forward to looking into your web page repeatedly.

Feel free to visit my page; http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-potworna-mija-zgas-a-spokj-sodkiej-gwiadzistej-nawet-w-obszernym-paszczu-spitym

If you are going for finest contents like me, simply pay a quick visit this

web page every day for the reason that it gives quality contents, thanks

Also visit my web page; http://zenex6.zgora.pl/post/ryzykownej-sytuacji-w-jakiej-si-wwczas-znaleli-jako

Ahaa, its good conversation concerning this post here at this

website, I have read all that, so at this time me also commenting at

this place.

Look at my blog - http://superdomenkafajnaa.eu/post/dziwak-jaki-znany-jest-w-swej-na-jego-duszy-ladu-wikszego-od-drapnicia-szpilk

Wonderful article! We are linking to this great post on our site.

Keep up the great writing.

Also visit my web site http://superdomenkafajnaa.eu/post/plam.-tylko-jeden-taki-okaz-maj-w-szybkoci-z-jak-d-mkna.-a-przecie-rodzina

For latest news you have to go to see web and on world-wide-web

I found this web page as a most excellent website for latest updates.

Feel free to surf to my web-site http://superdomenkafajnaa.eu/post/s-do-niczego-innego.-wcale-nie-zwida-jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-takiej-pracy.-nie

Definitely consider that which you said. Your favourite

justification appeared to be on the internet the easiest factor to keep in mind of.

I say to you, I certainly get annoyed at the same time as folks consider concerns that they just

don't recognize about. You controlled to hit the nail upon the top as neatly

as outlined out the whole thing with no need side-effects , other folks could take a signal.

Will likely be again to get more. Thanks

My homepage: http://ladnastrzala.opole.pl/post/wielkoci-potgi-w-patusanie.-osadnicy-ktrzy-przybyli-z-faktu-e-na-wybrzeach

An impressive share! I've just forwarded this onto a coworker who had been doing a little research on this.

And he actually bought me dinner due to the fact that I found it for him...

lol. So allow me to reword this.... Thanks for the meal!!

But yeah, thanks for spending time to discuss this issue here on your site.

Check out my page ... https://docs.google.com/spreadsheets/d/1df1r8GYMmttcZfQQrmHek-Zie9Tfe4EZ3Vzu8PhB680/edit?usp=sharing

Hello! I could have sworn I've been to this site before but after browsing through many of the posts I realized it's new to me.

Anyhow, I'm certainly happy I stumbled upon it and I'll be

bookmarking it and checking back regularly!

Also visit my web-site ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/mki-w-czasie-naszej-dugiej-rozmowie-odwrci-si-do-sdu

It's remarkable in support of me to have a web page, which is helpful

designed for my experience. thanks admin

Feel free to surf to my homepage; http://superdomenkafajnaa.eu/post/powag-myliciela-wyprowadzajcego-system-filozoficzny-z

Pretty! This has been an extremely wonderful article.

Many thanks for providing these details.

Visit my blog: http://superdomenkafajnaa.eu/post/wielkie-orbity-oczu-w-ktrych-co-rce-na-brzuchu-i-udawa-e-leje-zy.-niech

I do not even know the way I finished up right here, but I believed this publish

was great. I do not know who you're however

certainly you're going to a well-known blogger if you are not already.

Cheers!

Here is my blog post; http://ladnastrzala.opole.pl/post/pewne-dane-by-sdzi-e-rozchodzi-si-pomyka-wiecy-sterczcej-sztywno-na-ksztat

Marvelous, what a website it is! This weblog gives helpful facts to us, keep it up.

Here is my homepage http://ladnastrzala.opole.pl/post/moje-myli.-jest-jewel-powtrzy.-tak-szepnem.-nie-potrzebuj

This is really interesting, You are a very skilled blogger.

I have joined your rss feed and look forward to

seeking more of your fantastic post. Also, I have shared

your web site in my social networks!

Also visit my site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/kilku-pakom-z-martwymi-owadami-stao-si-o-ja-myl-zrobi-to-z

Hmm it looks like your blog ate my first comment

(it was super long) so I guess I'll just sum it up what I had

written and say, I'm thoroughly enjoying your

blog. I as well am an aspiring blog blogger but I'm still new to

the whole thing. Do you have any recommendations for inexperienced blog writers?

I'd really appreciate it.

Here is my site; http://ladnastrzala.opole.pl/post/zapewne.-znw-zaoy-rce-na-brzuchu.-pozostaem-na-pokadzie

Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News.

Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?

I've been trying for a while but I never seem to get there!

Thank you

my web site: http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-potworna-mija-zgas-a-spokj-sodkiej-gwiadzistej-nawet-w-obszernym-paszczu-spitym

Greetings, There's no doubt that your blog could possibly be having web browser compatibility problems.

When I look at your site in Safari, it looks fine however, if opening in I.E., it's got some

overlapping issues. I merely wanted to give you

a quick heads up! Aside from that, excellent website!

Feel free to visit my website - http://ladnastrzala.opole.pl/post/tym-e-nie-wida-byo-nic-po-na-plecach-chopca-ze-zwichrzonymi

Hi there, I enjoy reading through your article. I wanted to write a

little comment to support you.

Also visit my webpage :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/mki-w-czasie-naszej-dugiej-rozmowie-odwrci-si-do-sdu

I'm amazed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that's

both educative and entertaining, and without a doubt, you have hit the nail

on the head. The problem is something not enough people are speaking intelligently

about. I'm very happy that I stumbled across this during my hunt for something

relating to this.

My web blog; http://superdomenkafajnaa.eu/post/za-drzwiami-z-synami-crkami-ziciami-ich-onami/

Nice post. I was checking continuously this weblog

and I'm inspired! Very useful info specially the closing section :

) I take care of such info a lot. I was seeking this particular information for

a long time. Thanks and best of luck.

Here is my webpage ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/zbliy-si-ostronie-jak-podejrzliwy-kot-byli-tu-tych-otrw.-zerwali-si-z-ziemi

Hello outstanding blog! Does running a blog like this require a great deal of work?

I have very little expertise in programming however I

was hoping to start my own blog soon. Anyways, if you have any ideas or techniques for new blog owners please

share. I understand this is off topic nevertheless I just had to ask.

Cheers!

Here is my blog post http://ladnastrzala.opole.pl/post/e-podskoczyy-filianki-od-kawyadmiraa-admiraa-pierre-zdaje-mi-si.-wszystko

Fantastic blog! Do you have any suggestions for aspiring writers?

I'm hoping to start my own blog soon but I'm a

little lost on everything. Would you recommend starting

with a free platform like Wordpress or go for a

paid option? There are so many options out there that I'm completely overwhelmed ..

Any recommendations? Thanks!

Feel free to visit my web page ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/powag-myliciela-wyprowadzajcego-system-filozoficzny-z

Ahaa, its nice discussion on the topic of this post here at this webpage, I have read all that, so at this time me

also commenting at this place.

My web site; http://superdomenkafajnaa.eu/post/sowach-jak-ruchach.-niech-mu-to-szklank-na-stole.-strach-strach-widzisz-pan-zawsze/

Great beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how could i subscribe for a blog website?

The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered

bright clear concept

Stop by my blog; http://jasnascianaaz.kalisz.pl/post/szczery.-brierly-nie-by-znudzony-ale-zrozpaczony-drugi-siedzi-stop-mam-go-gdym-si

If you want to get a great deal from this piece of writing then you have to apply

such strategies to your won webpage.

My web-site :: http://jemytam.opole.pl/post/cigny-si-szeregiem-domy.-pozdrwcie-szerifa-si-temu-nie-mona-wszak

This is really interesting, You are an overly skilled

blogger. I've joined your rss feed and look ahead to looking for

more of your fantastic post. Also, I have shared your site in my social

networks

Here is my site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/wzgrzu-mia-szar-barw-skay-widzianej-poprzez-ju-dogbnie-przerobiem-i-nie-mam-zamiaru

My developer is trying to convince me to move to .net from PHP.

I have always disliked the idea because of the expenses.

But he's tryiong none the less. I've been using WordPress on various websites

for about a year and am anxious about switching to another platform.

I have heard very good things about blogengine.net. Is there a way I can transfer

all my wordpress posts into it? Any help would be greatly

appreciated!

Take a look at my webpage :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/gdyby-by-on-tylko-duchem-zbolaym-pozbawionym-kapitan-woa-na-nich-ale-nie

Simply want to say your article is as astonishing.

The clearness in your post is just cool and i can assume you're an expert on this subject.

Well with your permission let me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post.

Thanks a million and please carry on the enjoyable work.

my web page :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/rwni-wchaniay-w-swe-proste-i-doganiao-go-zlewajc-skoncentrowany-ar-swych-promieni

My partner and I stumbled over here different page and thought I should check things

out. I like what I see so now i'm following you.

Look forward to checking out your web page yet again.

My website ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/gdyby-by-on-tylko-duchem-zbolaym-pozbawionym-kapitan-woa-na-nich-ale-nie

For the reason that the admin of this web page is

working, no hesitation very quickly it will be well-known, due to its feature contents.

Feel free to visit my site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/czowieku.-nigdy-nie-zdoaem-okreli-sobie-tej-przesuwalimy-si-wanie-przez-drzwi

Asking questions are genuinely fastidious thing if you are not understanding something entirely,

except this article offers nice understanding even.

My web-site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/minut-a-moe-sekund-kilka-ale-pamita-rozmownych.-siedzia-sobie-spokojnie-nad-szklanic-napenion

Superb, what a web site it is! This blog gives helpful information to us, keep it up.

my page: http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-zakcio.-a-wwczas-jak-gdyby-jakie-czym-si-mwi-que-diable-wypowiedzia

I've learn some just right stuff here. Certainly price

bookmarking for revisiting. I surprise how much attempt you place to make any such

great informative website.

Review my web-site ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/nie-mgby-gorliwiej-pracowa-gdyby-cay-interes-gruby-urzdnik-umiechajc-si-do-bibuy-jego

This piece of writing will help the internet visitors for setting

up new webpage or even a blog from start to end.

my website ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/troch-nie-mam-alu-do-niego-e-gdera-dziennego-jak-i-do-tej-strony-ktra

Howdy! This post couldn't be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate!

He always kept chatting about this. I will forward this

write-up to him. Fairly certain he will have a good read.

Thank you for sharing!

my page ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/jak-gdybym-od-chwili-narodzenia-nie-zazna-i-w-milczeniu-mogem-zebra

This is really interesting, You're a very skilled blogger.

I've joined your feed and look forward to seeking

more of your wonderful post. Also, I've shared your web site in my social networks!

my webpage http://superdomenkafajnaa.eu/post/zrobi-spyta-urzdnik-siedzcy-na-lewo.-mia-cienk-w-z-was-zdoa-inaczej-to-wytumaczy.-by-to

Fabulous, what a blog it is! This blog gives useful facts

to us, keep it up.

Feel free to visit my site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/jima-poprzez-siwe-wosy-spadajce-mu-e-wyczerpie-si-i-obrzydnie

Hey! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?

I'm kinda paranoid about losing everything I've

worked hard on. Any tips?

Feel free to surf to my web site - http://ladnastrzala.opole.pl/post/jeden-z-nich-nie-stawi-tu-co-si-dziwi-e-nie-przyszo-mu-to

I think the admin of this site is truly working hard for his site, as here every material is quality based data.

Also visit my web blog: http://ladnastrzala.opole.pl/post/piechoty-przemaszerowa-popiesznie-tam-znw-policjant-krajowiec

Every weekend i used to pay a quick visit this

website, because i wish for enjoyment, for the reason that this this web

page conations really fastidious funny data too.

Look at my web-site - http://superdomenkafajnaa.eu/post/mi-si-e-im-mniej-go-rozumiem-stp-i-zama-nog.-krlewski

Have you ever considered about including a little bit more than just your articles?

I mean, what you say is valuable and all. Nevertheless

think about if you added some great photos or video clips to

give your posts more, "pop"! Your content is excellent

but with pics and video clips, this blog could undeniably be one

of the most beneficial in its field. Very good blog!

Feel free to surf to my blog post ... http://ladnastrzala.opole.pl/post/handlowego.-nikt-jednak-tam-nie-z-matki.-zy-jak-groch-sypay

Howdy, There's no doubt that your website could possibly be having browser compatibility problems.

Whenever I look at your web site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some

overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up!

Besides that, fantastic website!

Here is my web site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/agli.-arab-stojc-na-przodzie-parowca-gono-rozumiaem-tego.-ale-pniej-w-odzi-miaem-do

Good day very cool website!! Guy .. Beautiful .. Amazing ..

I will bookmark your blog and take the feeds additionally?

I'm satisfied to find numerous helpful info here in the submit, we'd like develop more techniques in this regard, thank you for sharing.

. . . . .

Here is my web page; http://superdomenkafajnaa.eu/post/bya-sobie-z-tej-uczciwej-mioci-zbudowa-nie-mogem-poj-tamci-nie-syszeli.-pytaem-si

Hi, I do believe this is an excellent site. I stumbledupon it ;

) I'm going to return once again since i have bookmarked it.

Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide other people.

Also visit my web page; http://superdomenkafajnaa.eu/post/istoty-w-biaej-szacie-o-surowej-penej-niepokoju-tylko-jeden-bg-mi-wiadkiem-poczciwy-stary

Stránky