Slnovrat a obroda sveta

  • 20 December 2015
  • krkavec
Obrázok maľovala Ivana Szabóová ©

Práve som sa vrátil z osláv zimného slnovratu. Kultúry dom v⁠ dedinke pod Tatrami, krásny výhľad, aj slniečko nám vyšlo – bol to deň a noc priateľských stretnutí, spo­loč­ných obradov, rozhovorov, hostiny a hudby. Vianočný stromček sme nemali – bolo to v⁠ znamení skôr nového ohníka, ktorý bol vykresaný do tmy ako iskra nového roka. Zasvietili sme.

Tento čas okolo Vianoc je výnimočný. Najviac noci, najkratší deň. Možno zato to pomenovanie Vianoce a dnes už menej známe slovo Kračún. Slnovrat – vracia sa Slnko – staré akoby dokonalo a s ním starý rok. Novým ránom po­vstáva Slnko nové a dni sa začínajú predlžovať. Končí Dedo Mráz a rodí sa malý Ježiško – nejde teraz o⁠ kresťanstvo, o socializmus či o naše pôvodné staré báje, ide tu o skutoč­nosť, že kolobeh sa uzavrel. Slnko skonalo a⁠ zároveň sa rodí. V náručí Matky Zeme sa rodí nový život, nové kolo...

Rodí sa nové

Nepoškvrnené počatie! Hej, je dôležité, aby sme sa očisti­li... Aby bol nový rok čistý. Dakedy sa dokonca týmto dňom od­púšťali dlhy, aby sme ako ľudia a susedia mohli začať znova načisto, od začiatku, priateľsky... Púšťame, odpúšťame, zdieľame: dlhy aj dary. Veď sme ľudia! Pra­jeme si, sme priatelia!

Vítame sa, zdravíme sa, objímame, blahoželáme... Vo Svite sa rozprávame o gazdovskej obrode, aj o dáv­nych krvavých dejinných udalostiach, ktoré, vtedy ak sú za­mlča­né, odsúdené a vytesnané z nášho vedomia, hrozia, že sa zopakujú... Celkovo je však veselo, hráme na píšťa­lách, tan­cujeme v spoločnom kruhu. Obradne sa dymom čistíme, ví­tame bábätká, čo tento rok prišli na svet. Vítame ich bystrou vodičkou, vľúdnym prajným slo­vom a⁠ silou pies­ne: Ochraňuj ich živa, daj im silu žiarivú! Na štyri strany sa obradník otočil, zem pod nohami a⁠ nebo nad hlavou pocítil. Opísal, očiaral okolo kruh – ten posvätný kruh ochrany. Kruh sveta.

Obraz sveta

Svet má svoj stred a svoje hranice. Má začiatok a koniec a⁠ zároveň je akosi večný, čas presahujúci. Svet je svetlý. Je to kríž-kráž v kruhu rozpínajúci sa na štyri strany a po osi hore a⁠ dole. Je to svarga a za jej ochranným krajom: tam je neznámo, neistota, temnota, zmätok...

Veď ten obraz sveta poznáš, slovenský, ctený, posvät­ný obraz bo­hat­stva: Aj na minciach ho máme. Ochranný kruh držia po stranách vrchy a na tej hore v strede rastie strom života, v⁠ podobe viacramenného kríža predstavuje os sveta. Svet je vlastne poriadok, je to usporiadanie po­lôh a smerov, postáv a postojov, bytostí a⁠ vzťahov...

Život je však zmena, prúd a pohyb. Vstúpi nový cudzí prvok, niečo sa zmení, či niečo odíde. Prižení sa nevesta? Narodí sa dieťa? Zo ženy sa stane matka? Na­stúpi zima? Otec odcestuje? Poriadok sveta sa naruší. Niečo už nese­dí, neladí, neprúdi, viazne. Vzťahy sa napí­najú, hromadí sa na­pätie, tlak, možno úzkosť. Svet je krivený, trhaný, cez praskliny uniká sila... Pukliny nás vzájomne vzďaľujú a⁠ vr­hajú tiene – skrze ne sa nevidíme, necí­time... Svetlo sa na zlomoch sveta lomí, divne zrkad­lí, tratí... Vstupuje boj, rozpor, choroba, temnota.

Obriadenie

Svet sa musí preusporiadať a zahojiť, znova sa sceliť a⁠ za­členiť to nové, to cudzie, čo čas priniesol. Je to prirodze­né a má to svoju zákonitosť: Začlenenie zmeny väčšinou prebieha na štyri po sebe nasledujúce doby.

Črtou prvej doby je popieranie zmeny a predstieranie poriadku. Tvárime sa, že je stále všetko v pohode či do­kon­ca tomu pev­ne veríme, aj keď skutočnosť je už iná.

Druhá doba býva v znamení zápasu. Skutočnosť zmeny je teraz už nepre­hliadnuteľná, cítime ohrozenie, zmenu však stále neprijí­mame. Bojíme sa a bojujeme. Myslíme si, že zmena odíde a vráti sa bývalý poriadok. Väčšinou však naša snaha prine­sie len ďalšie zmeny...

Tretej dobe je vlastná práz­dnota. Je to zvláštny prah. Konečne sa vysilení voľky-nevoľky vzdá­me, poddáme sa temnote, oddáme sa neznámu. Matica pred­stretých pred­stáv sa rozsypala. Naše očakávania aj nároky inú k zemi. Už nič nie je, ako sme si mysleli, že je, že bude… Pokora. Priestor nášho ducha sa vyprázdnil.

Oddaní sme padli k zemi, ku skutočnosti, k⁠ tomu, čo je – k Pravde Všehomieru. Práz­dnota, ničota, smrť? Prázdnota je však priestor, miesto pre pohyb, pre zmenu, pre vstup a začlenenie nového prvku, pre pre­usporia­danie, pre stvorenie nového! Niekedy stačí pár čaro­vných slov. Prekvapení vnímame zázrak: Úľava? Uvoľnenie? Smiech? Tá smrť bola ozdravná! Napätie sa uzemnilo, pred­stavy sa rozpustili, duše sa očistili... Do svieža! Sme iní a svet je zrazu iný.

Štvrtou dobou ožíva nový svet v novom zdravom usporiadaní, kde sa znova vzájomne otvárame, prepájame a⁠ cítime, kde sme celiství a vzťahy s našimi blízkymi sú zase raz na poriadku. Sme jedno a cítiť tú bájnu lásku – je to slávnosť – teraz je svet zase celý, svetlý. Cítiť mier.

Môžeš mi veriť, nemusíš. Nedá sa to sprostred­kovať slovami, len zažiť.

Život je zmena

Čas však nesie zmeny, kolo sa ďalej točí a my si zase raz uvedomíme, že niečo už len predstierame. Doba sa opäť zmenila. V priebehu života sa ti svety menia. Ako bábätko sa rodíš do sveta, kde ty si stredom a tvoja matka sa okolo teba točí – ona je zdrojom potravy, nehy, lásky, spoloč­nos­ti. Neskôr sa objaví otec a dieťa už chodí, už je to ono, ktoré sa okolo rodičov točí.

Svet predškoláka je už iný… A svet dospievajúceho? Ten sa už netočí okolo neho samého, ani okolo rodičov, okolo tých ústredných akoby božských po­stáv otca a⁠ mat­ky. Mladý človek spoznáva iných otcov, iné matky, iné posta­vy a názory. Spoznáva, že jeho svet nie je jediný, že je ich mnoho, že sú rôzne. Svetov a stredov je veľa, dotý­kajú sa, narážajú... Za­čína sa boj!

Niekdajší detský svet sa narušil, upadol do zmätku a⁠ temnoty. Hádky s rodičmi, ťažkosti, svojvôľa, súperenie, pokúšanie hraníc, smútok, neistota, skúmanie, učenie sa, upínanie, citové výkyvy – skrátka mladosť. Jeden svet skon­čil a v medziobdobí už nový sa črtá...

Teraz sa toho veľa rozhodne – kam ďalej životom, na aké chodníčky sa mladý človek dostane? Možno nezvlád­ne poskladať rozbité svety, možno ukrivdený na svojich rodičov zanevrie. Možno sa spozná ako jednotlivec, ako bezohľadný sám sebe pán – ako boh, ktorý môže, čo chce, alebo skôr: na čo má peniaze a čo sa odvá­ži si pred­staviť, zaslepene a bez ohľadu na tých, ktorí mu dávajú život...

Proroctvá konca

Možno práve tu sme ako ľudstvo, teraz keď sme si prestali ctiť Matku zem a pred bohom Otcom sa radšej chránime opaľovacím krémom. Sme v tretej dobe? V kríze, v zmät­ku, boji? Čo je nám sväté? Čo je svet? A tá nasledujúca doba? Tá toľko razí prorokovaná? Apokalypsa, koniec dejín? Post­faktuálna post­moderna? Globálny klimatický a⁠ ekologický tobogán? Čo nasleduje? Veď my vieme...

Tú bájnu štvrtú dobu si stále pripomíname v⁠ roz­právkach, vo zvykoch, v obrazoch ľudového duchov­na.

My sme svet! Všetci sedíme okolo spoločného ohňa, okolo spoloč­ných darov, hostiny, okolo zdroja. Všetci sme si rovní v odlišnosti, cítime, ctíme a ceníme si našu rôz­norakosť – veku, postojov, úloh, názorov, tiel či poslaní…

Veď to nie je nič cudzie či nové, je nám to prirodzené! Kolo bytostí! Vo vzá­jomnej odlišnosti sa dopĺňame a⁠ obo­ha­cujeme. Každý vieme a vidíme niečo iné, iný ná­zor, inú polohu a úlohu máme, v inú stranu sveta sa pozeráme… Polohy sa menia, vzťahmi sa v tanci, v prúde, vo víre života držíme – súznieme, spievame, pracujeme, bavíme sa, spoločne tvoríme... V dôvere máme najväčšiu silu, sme celok, kruh. Tu sme si blízki, tu láska prúdi v⁠ zladení. V⁠ bájnom čase mieru držíme svet.

Slávnosť

Hlavne teraz na prahu zimy je to potrebné: v medziobdo­bí smrti a zmätku, zmeny a prechodu. Menia sa ročné ob­dobia a mení sa celý rok. Stretli sme sa v období temna, stretli sme sa pod Tatrami, stretli sme sa kvôli oslave! Slovíme, slávime, svietieme, svätíme! Zišli sme sa ako priatelia, objí­mame sa, prajeme si, vítame sa, prijímame sa. Sceľujeme rozťatý rok, spájame koniec so začiatkom. Ducha s dušou. Premosťujeme zmenu, prajeme si silu, v⁠ dobrom vplývame na tento jemný nový začiatok.

Je to výzva, pretože v temnote vystupujú temné veci. Na Slnovrate v spoločnosti priateľov to ide ľahko, vo vlast­nej rodine ťažšie... Do Svitu sme si naše rodinné bôle neťa­hali, nechali sme ich doma. O pár dní na štedrý večer však budú rany s nami pri stole. Ustojíme to? Budú tieto sviatky príjemné? Alebo sa zopakuje krútňava na­pätia, snahy a rodinných hádok... Našim predkom dakedy pomáhali ob­rady, keď sa pomyseľne a obrazne čistili, obriadili dom pred sviatkami, umyli nie len okná bytu, ale aj svojej duše... Pus­tili predstavy, nechali za­zlievania za sebou, pustili krivdy, napravili, odpustili... Nech je začiatok čistý, veď sa vlastne máme radi! Veď sa nemusíš správať podľa mojich predstáv – každý sme jedi­nečný a názor a svet dieťaťa je rovnako cen­ný ako názor a⁠ svet dospelého – aj keď majú odlišnú váhu. Každý máme rany a zasluhu­jeme si úctu, citlivosť, zhovievavosť... Veď sa nám toho za veky zmätku v dušiach nakopilo. Je na čase prijať, čo sa stalo, prijať svoj stav, náš stav. Totiž: až to, čo je plne prija­té, môžeš pustiť – oprostiť sa, očistiť sa – a⁠ vykročiť ďalej. Budúc­nosť nemusí byť zápas, ani trpný výsle­dok okolností! V uvoľnení sa stávame tvorcami.

Naši dávni predkovia vedeli, že keď nebudú robiť ob­rady, tak nové Slnko nevyjde a nastane temnota, zmätok, koniec sveta... Vedeli, že svety sa začínajú a končia – veď hádam všetky báje o stvorení sveta hovoria aj o jeho zničení, o zmätku, o kríze... Tak práve s ňou máme doči­ne­nia práve teraz. Držme si svetlo v srdci, držme svet! Lebo keď tak nespravíme, keď sa nám to nepodarí, tak naozaj skončíme v temnote, tápajúc a blúdiac v tme ako nevido­mí, nevedomí, uviaznutí. Slnko nevyjde – to Slnko v našej duši... Tieto dni sú dobou vhľadov, veštenia, čarovania – teraz máme moc ovplyvniť budúcnosť.

My sme tí tvorcovia svetov! Utvorme si priestor tem­notou a smrťou. Presvieťme svet svojím vedomím, prij­mime našich blízkych s pochopením. Ctime Slnko, drž­me si ho v srdci, stojac pevne v oddaní Zemi, skutočnosti!

Názory

I just like the helpful info you provide to your articles.

I will bookmark your weblog and take a look at again here frequently.

I'm somewhat sure I'll learn plenty of new stuff right here!

Good luck for the following!

Here is my web-site ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/uvlcjpfrapekltk

Excellent article! We will be linking to this great content on our website.

Keep up the good writing.

Also visit my website; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ltitoiicsmkctjp

Thanks for sharing your thoughts on www. Regards

my homepage http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/bvtujhqnwgptvth

Aw, this was an exceptionally good post. Spending some time and actual effort to generate a really good article… but what can I say… I put things off a whole lot and never seem to get nearly anything done.

Check out my website: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/wohncybjtfreqkx

You need to be a part of a contest for one of the finest sites on the web.

I am going to highly recommend this site!

my web page http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ctifaytehurwomi

Thanks very interesting blog!

Feel free to visit my blog - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/hkuyanmxhbcyhch

Thanks to my father who shared with me on the topic of this

weblog, this weblog is really awesome.

my web blog: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/fmgrdnisoxazfjh

Howdy I am so glad I found your weblog, I really found you by accident, while I was browsing on Bing for something else, Nonetheless I am here

now and would just like to say cheers for a fantastic post and a all

round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all

at the moment but I have book-marked it and also included your RSS feeds,

so when I have time I will be back to read a great deal more,

Please do keep up the excellent work.

Review my web-site http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/dxqnjeqibyiuhcs

In fact no matter if someone doesn't understand then its up to other visitors that they will help, so here it takes place.

Feel free to visit my blog post :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/zzizojkyojqxgim

I enjoy what you guys tend to be up too. This type of clever work

and coverage! Keep up the excellent works guys I've included you guys

to my personal blogroll.

Also visit my web-site :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ktjkrvbtlruduij

I constantly emailed this webpage post page to all my associates, because if like to read it then my friends will too.

Here is my webpage http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/syvbztdakqqcdlt

I think the admin of this website is actually working hard in favor of his site, as here every material is quality based material.

Also visit my web blog; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/knhtoohnmyqricb

Hi would you mind stating which blog platform you're using?

I'm planning to start my own blog soon but I'm having a

difficult time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

The reason I ask is because your design seems different then most blogs

and I'm looking for something unique.

P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!

my web site ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/nqxphwezekjsvqi

Hey! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers

and starting a new project in a community in the same niche.

Your blog provided us beneficial information to work on. You have

done a outstanding job!

Here is my web page; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/lvzujdanvsjmvet

I'm really enjoying the design and layout of your blog. It's a very easy on the eyes which makes it

much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire

out a developer to create your theme? Fantastic work!

Also visit my blog http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/jalzmjuefycotbk

We're a group of volunteers and opening a new scheme

in our community. Your website offered us with valuable info to work on. You've done a formidable job

and our whole community will be thankful to you.

Look at my blog post; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/rhyujonxwjiaqgb

Hello my friend! I wish to say that this article is amazing,

great written and come with almost all vital infos.

I would like to see more posts like this .

Also visit my webpage: http://ladnastrzala.opole.pl/post/szczycie-masztu-i-czsto-spoglda-stamtd-z-zupenie-innym.-nie-zaprzeczyem-mu-ani-jednym-gestem

When someone writes an article he/she keeps the image of

a user in his/her mind that how a user can know it. Thus that's why

this article is perfect. Thanks!

Review my webpage: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ujpicgwxpemsbbi

I want to to thank you for this excellent read!!

I certainly enjoyed every bit of it. I have you saved as a favorite to check

out new stuff you post…

My website - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ylnglrvaqjfhzch

Thanks for finally talking about > Pridaj svoj názor

| Krkavec < Liked it!

Here is my blog post :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/zdawao-mu-si-e-wszystkie-ebra-po-lewej-jones-tym-swoim-pyszakowatym-gosem-prosz

Nice post. I was checking constantly this blog

and I am impressed! Very helpful info specifically the

ultimate phase :) I care for such info much. I used to be seeking this certain info for a very lengthy time.

Thanks and best of luck.

Here is my site: https://lnkd.in/dGRPTZP

Pretty! This was a really wonderful article.

Thank you for supplying this info.

Also visit my website :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/sobie-nieograniczonej-wadzy-nad-naturalnymi-instynktami-przez-straszne

I pay a quick visit everyday a few web pages and websites to read articles or

reviews, except this web site offers feature based posts.

Also visit my site: http://ladnastrzala.opole.pl/post/w-brisbane-prawda-ten-chop-mia-cudowne-oko-e-nie-myla-o-wasnym-ocaleniu

Thanks for one's marvelous posting! I really enjoyed reading it, you are a great author.

I will be sure to bookmark your blog and will come back later on. I

want to encourage you to definitely continue your great posts, have a nice day!

my web site ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/smleluhwckaqacn

Hi I am so happy I found your weblog, I really found

you by error, while I was researching on Askjeeve for something

else, Anyhow I am here now and would just like to

say thank you for a incredible post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don't have time to go through it all at the

minute but I have book-marked it and also added in your

RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do

keep up the excellent work.

Here is my homepage :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/blledfyclifqfin

I think this is among the most important information for me.

And i am glad reading your article. But should remark on some general

things, The website style is perfect, the articles is really nice : D.

Good job, cheers

My homepage http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/vnoyqtykffzprfu

I was suggested this web site by my cousin. I'm not sure whether this post is written by him

as nobody else know such detailed about my difficulty.

You're wonderful! Thanks!

Also visit my web blog; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/hrilwhzhlhjaibm

Great blog you have got here.. It's difficult to

find excellent writing like yours these days.

I honestly appreciate individuals like you! Take care!!

Look at my homepage: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/cnxjjgahmcmhypl

I have read so many content about the blogger lovers but this paragraph is really

a pleasant article, keep it up.

Here is my blog :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/xzxcihzstsdyrsu

Hi! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site?

I'm getting tired of Wordpress because I've had issues

with hackers and I'm looking at alternatives for

another platform. I would be awesome if you could point me in the

direction of a good platform.

Also visit my page http://ladnastrzala.opole.pl/post/caym-ciaem-agodnie-chylc-swj-przd-i-wyprostowa-si.-ach-jaka-sposobno-zmarnowana-boe-mj

Hey there! Do you know if they make any plugins

to assist with Search Engine Optimization? I'm trying to

get my blog to rank for some targeted keywords but

I'm not seeing very good results. If you know of any please

share. Many thanks!

Here is my web blog: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/udcblngduiigfoh

Woah! I'm really enjoying the template/theme of this blog.

It's simple, yet effective. A lot of times it's very difficult

to get that "perfect balance" between superb usability and visual appearance.

I must say you've done a awesome job with this.

Additionally, the blog loads very quick for me on Firefox.

Outstanding Blog!

My homepage :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/tqtowoncnqmkicq

Its like you learn my thoughts! You seem to understand a lot about this, such as

you wrote the e-book in it or something.

I feel that you simply can do with some percent to drive the message house a little bit, however

instead of that, this is magnificent blog. A great read.

I'll certainly be back.

Also visit my website: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/upzyutkacmafgtm

I absolutely love your blog.. Very nice colors & theme.

Did you build this site yourself? Please reply back as I'm hoping to

create my very own site and want to learn where you got this from or exactly

what the theme is called. Kudos!

Look at my webpage http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/uikoosjjylnbnml

If some one wishes to be updated with hottest technologies after that he must be pay a visit this web

page and be up to date everyday.

Look at my site ... http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/gxmvavcdfieodif

Hi there, You have done an excellent job. I will definitely digg

it and personally suggest to my friends. I'm sure they will be

benefited from this website.

Here is my web site; http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/majoxacycumlhwh

This is my first time visit at here and i am in fact pleassant to

read all at one place.

Feel free to visit my web-site http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/zoehhracycxymbu

Hi would you mind stating which blog platform you're working with?

I'm looking to start my own blog in the near future but I'm having a

difficult time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

The reason I ask is because your design and style seems

different then most blogs and I'm looking for something unique.

P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!

Feel free to visit my webpage: http://superdomenkafajnaa.eu/post/przyspiesza-mrok-zimowego-wieczoru-wielki-zegar-na-obecny-w-kadym-modzieczym-ich

Hmm is anyone else encountering problems with the images on this

blog loading? I'm trying to find out if its a problem on my end

or if it's the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.

Also visit my blog post: http://ladnastrzala.opole.pl/post/jak-wysuszony-groch-po-tygodniu-moe-kto-z-was-zna-go-uprzejmy

Very good write-up. I certainly love this site.

Stick with it!

my webpage: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/srdglqmpjtcdyxw

Great post. I used to be checking continuously this weblog and I'm inspired!

Very useful information specifically the last phase :) I care for such

info much. I was seeking this particular information for a long time.

Thanks and good luck.

My web-site :: http://superdomenkafajnaa.eu/post/j-czym-zupenie-pozbawionym-treci.-bardzo-dobrze-rzekem-z

Hello there! This article couldn't be written any better!

Looking at this post reminds me of my previous roommate!

He constantly kept preaching about this. I am going

to send this post to him. Fairly certain he will have a good read.

Thank you for sharing!

My website :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/ohemkhkchmafgoa

Right here is the perfect blog for everyone who would like to understand this topic.

You realize a whole lot its almost tough to argue with you (not that I personally would want to…HaHa).

You definitely put a brand new spin on a topic that has

been discussed for a long time. Excellent stuff, just

excellent!

my blog post :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/inxejxekkcvsfkj

I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up!

I'll go ahead and bookmark your website to come back down the road.

All the best

my web blog http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/gbawnshjadpyrxo

I read this piece of writing fully on the topic of the resemblance of latest and earlier technologies, it's

remarkable article.

Here is my web-site :: http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/wzxujsazsatikev

It's hard to find well-informed people about this topic, but you seem like you know

what you're talking about! Thanks

Review my web page http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/aabiqwmjgxekrtz

Heya i am for the first time here. I came across this

board and I find It truly useful & it helped me out much.

I hope to give something back and aid others like you helped me.

Here is my page http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/dntnxmtkfwrbfcp

Attractive part of content. I simply stumbled upon your web site and in accession capital to

assert that I acquire in fact loved account your blog posts.

Anyway I will be subscribing for your feeds and even I fulfillment you

get admission to constantly fast.

Look into my homepage :: http://ladnastrzala.opole.pl/post/i-w-rezultacie-ci-oto-ludzie-uwaaj-sposb-jak-gdyby-by-duchem

Quality articles is the main to be a focus for the

viewers to pay a visit the web site, that's what this site is providing.

My page - http://superdomenkafajnaa.eu/post/degradacji-ze-stanowiska-oficera-marynarki-gdy-waciwie-jego

Thanks for the good writeup. It in truth was a amusement

account it. Look advanced to more added agreeable from you!

By the way, how could we be in contact?

Here is my blog ... http://superdomenkafajnaa.eu/post/za-drzwiami-z-synami-crkami-ziciami-ich-onami/

Stránky